No. 56 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Kamer van Koolaiië. WOENSDAG 7 MAART. opgeroepen, J. VERDAM. ~B ÜITENLAND. B I N N E N L A N D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnnMmer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. N icuwst ij dingen. AARSC OURANT. De Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen is bezig een ndresooek samen te stellen van alle han delaren en fabrikanten in Nederland, die exporteeren of importeeren. Voor dat adresboek is een ljjst opgemaakt van de bedoelde handelaren en industriëelen in Alkmaar en omstreken. Ter aanvulling wordt ieder, die handelt of wenscht te handelen met het buitenland, in het bizonder met Engeland, zich binnen ach* dagen per brief op te geven aan den ondergeteekende, Secretaris der Kamer alhier. Alkmaar, 6 Maart 1BO0. Over de juiste beteekenis van betgeen Zaterdag te Algeoiras is voorgevallen en de gevolgen welke daar- nit kannen voortvloeien loopen de meeningen al zeer niteen. De Time» meent, dat de onderhandelingen na weldra znllen worden afgebroken, wjjl alle gedelegeerden de boop op een overeenstemming hebben opgegeven. De Daily Express daarentegen verzekert op den me-st beslisten toon, dat er alle grond bestaat voor de verwachting, dat na de conferentie weldra tot eenstemmigheid zal komen over de geschilpunten. Hetzelfde vermeldt de Daily News»De overeenstemming is dicbterbjj dan ooit.'' De Tribune beschouwt hot als een font van Duitsch- land, dat het zich verzette tegen de voorstellen van Sir Arthnr Nioolson, wjjl daardoor natunrljjk de argwaan wordt gesterkt, dat Doiteohland het welslagen der con ferentie niet ernstig wil. Het blad wjjst op het feit, dat de chanvinist:sche elementen in Dnitschland weder van troepen en geschut spreken en op bet zonderlinge artikel van professor Delbrnck in de Preussisehe Jahrbdcher, die over een beslissing door de wap*ns spree»t: »Als Daitscbiand werkelijk denkt aar. de mogeijjkheid, dat nit den tegenwoordigen toestand een oorlog kan ont staan, dan mogen wjj veronderstellen, dat bet alles doen zon wat het kon, om de wereld te bewjjzen, dat het recht aan zjjn zjjde is. «Dan zon het zorgen den scbjjn te vermjjden, dat het handelde in het gevoel van zjjn sterke positie en dat bet gebrmk wil maken van de tjjdelijke onmacht van Rnsland. Dan zon het zorgen, dat de critici geen reden hadden voor de meening, dat Dnitschland de rnstverstoorder en de vjjand van Earopa is. Dun zou het beter den scbjjn bewaren dan het tot dusver deed, «Geen mogendheid heeft in den laatsten tijd aanspraken gemaakt op hot beheerschen der Earopeesohe zaken, of tjj beeft ten slotte geheel Europa tegen zich vereenigd. En reeds door in de openbare meening de vrees voor zulke eerzuchtige plannen te doen ontstaan, heeft Dnitsch land de in menigen kring bestaande sterke vriendschap voor Frankrjjk weten om te zetten in het beslnit, dit land onder alle omstandigheden bjj te staan." De Daily Graphic is vast overtuigd, dat nu de confe rentie weldra fiasco zal maken, Dnitschland moet onder den indrnk komen, dat het de meerderheid der conferentie tegen zich heeft en bet zal die krenking niet gemnedr- ljjk kannen opnemen. Verloopt de conferentie zonder resultaat, dan zal Frankrjjk eveneens teleurgesteld zjjn, door de nederlaag van zjjn politiek. Onder die omstan digheden ziet het blad de naaste toekomst met groote bezorgdheid te gemoet. De Fransche bladen tappen natuurlijk nit oen ander vaatje; zjj verheu en -ich in het succes van Frankrjjk Men zon hun die vrengde gaarne gnnnen, zoo met vele al te heet gebakerde redacties wat al te ver gingen in hun gejnbel en het niet meer of minder doen voorkomen alsof Dnitschland een geweldige moreele nederlaag had geleden; en dèt komt ons zeer onvoorzichtig toe. Men mag het chauvinistisch vuurtje, dat in eiken Franschman smeult, niet te hard aanblazen, nit vreeze dat het wel een te hoog zou kunnen oplaaien, wat wel eens een groote brand uit zon kannen voortkomen. Gelukkig zjjn de bezadigde bladen tot dusverre nog de meerderheid en doen oogenschjjnljjk alle moeite om Dnitsch land niet te zeer te prikkelen. De Matin zegt; Wjj hebben reden over deze eerste stemming tevreden te zijn. Niet omdat Dnitschland officieel in de mmdetheid gebleven ia; want m Frankrgk is er niemand, die Dnitschland wil vernederen of isoleeren maar omdat een eenstemmig genomen besluit het beste middel i°, om tot een goede oplossing te komen. Frankrjjk kan in de politirquaestie geen concessies doen. Het is voor ons geen qnaestie van eigenliefde, maar van veiligheid langs de grenzen van Algiers. Daarvan hangt de toekomst van ons Atrikaanscbe rjjk af, Fiankrjjk moet toegeven in de bank qnaestie en Dnitschland moet toegeven in de politie-quaestie. «Daarom moeten die beide punten geljjktjjdig worden behandeld. De conferentie heett in dien zin beelist. Als Dnitschland werkeljjk een overeenstemming wenscht met Franktjjk, dan moet het der conferentie dankbaar zjju wjjl zjj den weg daartoe ge-ffend heeft." Het standpunt door de Matin ingenomen, sohjjnt ook vrjj wel dat van de Duitsche pers te zjjn. Het voorbeeld geeft de officieuse Norddeutiche Allge- meine Zeitung, die na een uiteenzetting van het behandelde in de zitting van Zaterdag zegt »De stemming liep das over een qaaestie van regeling der werkzaamheden. Wordt door de behandeling der beide hoofdzaken, op de wjjze zooals de conferentie dit wenscht, <te overeenstemming gomakkeljjker verkregen, dan komt dit optreden volkomen overeen met de bedoeling der Dait«chn pnlïtirk Dj Kölnische Ztg. die ook nit Bsrljjn vaak inlichtingen met officieuss tint ontvangt, gaat op dit punt voort »Het w -s een regeling der werkzaamheden in grooten stjjl. «Vertraging der beraadslagingen is evenmin in Duitsch- lands b-larg als in dat der geheele were'd. Wanneer de Agence Havas, mst een duideljjke bedoeling tegen Dnitsch land, van militaire maatregelen spreekt, zal zjj ic Frankrijk zeker slechts enkelen vinden, om znlk een aanval te ver dedigen, wjjl die door Duitechlands houding niet gerecht vaardigd wordt. «Dnitschland ban slechts wensoben, dat het beslnit der conferentie voeren zal tot een snel bovredigeud verloop der onderhandelingen, ook al was het van meening, dat dit bevorderd zon geworden zjjn door een afzrnderljjke behandeling der bank- en der politie-qnaeatie. Bljjkt nit de gevolgen do juistheid der beslissing van de conferentie, dan zal dit door Dnitschland met vreugde worden begroet. Want hoe eer de spanning, die de conferentie doet ontstaan, geweken is, des e beter. Eigenzinnigheid kan niemand ons verwjjten. Wjj wencchen slechts verzoening en tegemoet koming, waardoor oen snel en bevredigend verloop der conferentie vorfcregen kan worden." De Voss. Ztg. is ontstemd over de heading van Italië, dat getoond heeft, door tegen Dnitschland te stemmen, dat het als bondgenoot niet meer te vertrouwen is. Het blad acht het verder onnoodig zich over de beslissing der oonferontie uit te laten. De gevolgen znllen zich weldra tocnen. Daar de onbevangen toeschouwer zal moeten toegeven, dat de splitsing in een meerderheid en een minderheid niet als een verbetering van den toestand kan worden beschouwd." Al is echter eenstemmigheid nog evenmin bereikt als voor veertien dagen, daarom geeft het blad de hoop nog niet op, dat de conferentie haar doel zal bereiken. Het laatste berioht, u:t Algeciras wordt gegeven door den correspondent van de Standard, die seint maandag dat gebleken is, dat Engeland, Spanje en Portugal Rowland's n inn we plan omtrent de Marokkaanscbe politie etennen, waarmee ze tegeljjkertjjd Frankrjjk stennen. Dntschland gaat daarentegen voort een geaeserveerde hond ng aan te nemen, waarin de vertegenweordiger van de Daily Telegraph een bevestiging vindt van de bewering, dat Doitscbland zjjn taktiek van talmen zal voortzetten hopende daarmee ten Blott-e zjju doel te bereiken in Marokko. In Griekenland begint het hoe langer zoo meer te giBten. De ongeregeldheden tnsschen Kretenzers en Grieken aan den Pireans nemen een ernstiger barakter aan. Door de plundering van een wapenmagazijn zjjn de Kretenzers in staat geweest zioh te voorzien van geweren en revolvers. Er zjjn thans krachtige militaire maatregelen genomen en generaal Hoffman heeft strenge bevelen ge- kregeu ter onderdrukking van de onlusten. Hg dreigt on de Kretenzische wjjte bombardeeren, indien de Kretenzers hou wapens niet inleveren. <s Uit Rnsland komt een bericht dat weer eenigszim doidt op een verbe'erden toestand en een ten nitvoer brengen van gedane beloften betreffende de vrjje ni oefe ning van godsdiensten, andere dan de orthodoxe. Het Peterburgsohe T-legraafag-ntschap deelt, althans mede dat verschillende b-slu tm zjju afgekondigd, wjjzi gende de voorwaarden voor de uitoefening van den Roomsch-Katholieken godsdienst. O. in. is opgeheven het reoht van de gonverneurs-generaal in de Noordeljjke, Westeljjke en Znideljjke gouvernementen om op eigen gezag de klooster te sluiten, wjjders wordt vergnnd het hondtn van procession en is de bevoegdheid der priesters aanmerkeljjk uitgebreid. Op een vergadering van 80Ü0 vertegenwoordigers van handel en njjverheid te St.-Petersborg is een motie aan eenomen, waarin verklaard wordt, dat de welvaart van Rusland afhangt van de verwezenlijking der in het manifest van 30 October beloofde vrijheden en dat het tegenwoordig optreden der Rugeering daarmede niet in overeenstemming is. Met eene dergeljjke verklaring heeft het bestuur der constitutioneel-democratische parfjj zich tot Minister Durnovo gewend, onder opmerking dat het optreden der politie tegenwoordig willekeuriger was dan ooit te voren. De Minister antwoordde, dat de politie dan hare be voegdheden oversohreed en dat bjj de zaak onderzoeken zou. Verder komen nit Rusland wtflf een aantal aanslag- berichten. Te Odessa werd een bom geworpen die een winkel vernielde on later op den dag nog een door een jong meisje in een bakker jj, die geplunderd werd. In beide gevallen ontkwamen de schuldigen. Te Tiflis werden aan een ontvanger 7000 roebels ont roofd en ook hier ontkwamen de misdadigers aanvankeljjk. Maar later werd een hunner gedood en een ander aan- gehonden. Te Lodz is een politic-inspecteur op straat doodgeschoten. Ook bier weder wisten de daders te ontkomen. Te Kieff zjju 8 mannen, met dolken en revolvers ge' wapend, het tos'kantoor binnengedrongen en hebben 8000 roebels gestolen Vol?ons een bericht nit O ieesa aan the Standard hebben 140 Marine officieren ontslag gevraagd, n-»ar aanleiding van het doodvonnis over luitenant Scumidt. Er zou sprake zjjn dat de Ozar aan Schmidt gratie zal verleeneu. Hij zelf heelt om den kogel gevraagd in plaats van den strop. In de vergadering van het internationaal social.stisch bureau te Brussel heeft de Rus Roebunoütsj een rede gehouden over den toestand in Rusland. Hjj ver«laarde dat do revolutionaire beweging met alle kracht zou worden hervat. Het bureau nam een motie aan, waa in het zjjn solidariteit met de Russische revolutionairen betuigde. Wat er eigenljjk in China broeit valt, moeieljjk nit de ber'cbten op te maken, maar plnis is het er in elk ge al nie*. Da Daily Telegraph verneemt nit Tokio, dat volgers telegrammen nit Peking da Japarsche ingezetenen in China in onrast verkeeren en de besoherminer banner regeering hebben ingeroe ien waarom de Japansche •-eueering besloot een oorlogsschip naar de Chioeescbe wateren te zenden. De Tribune bevat een telegram nit Peking, dat Joean- sji kai troepen met artillerie rondom Peking opstelt. Dit baart opzien, want deze maatregel maakt den indrnk of Peking in noordeljjke en in znideljjke richting grïsoleerd wordt. Joean- ji-kai h-eft ook alle geschut weggezonden behalve 26 Krnpp-kanonnen, die zjjn opgesteld in het Hoenting park, diie mjjl ten zuiden van Peking. Naschrift. Gisteren verscheen het keizerlijk mani fest over de samenstelling en de rechten van de Rus sische Doema en Rijksraad, die in het vervolg voor een even groot gedeelte uit door den Keizer benoemde en gekozen leden zullen bestaan, elk jaar bjj keizerljjke oekase voor de zittingen bjjeengeroepen en op dezelfde wjjze verdaagd. De Doema en de Rijksraad hebben het recht van initiatief, het recht tot het geven van raad en het stellen van vragen aan de ministersieder wets ontwerp moet, alvorens het den Tsaar ter goedkeuring wordt voorgelegd, door Doema en Rijksraad aangenomen zjjn de Doema en de Rjjksraad kunnen de verkiezing hunner leden voor ongeldig verklareneen bevel tot samenstelling van een wet, te geljjker tjjd van belang voor Finland en Rusland, zal bjj afzonderljjke oekase worden gegeven. Uit Algeciras meldt Reuter dat voor Duitschland de beperking der keus van den Sultan tot Fransche en Spaansche politie-instructeurs slechts aannemeljjk zou zjjn, wanneer nieuwe waarborgen gegeven worden voor de geljjkheid van behandeling door de politie en voor het bewaren van haar internationaal karakter, hetzjj door deelneming van een derde mogendheid, hetzij door instelling eener neutrale politie-inspectie en door controle van het corps diplomatique en wanneer' tevens Frankrjjk afziet van de overdreven voorkeursrechten in de bank- quaestie. De thans aangevangen geljjktjjdige behandeling der bank- en politie-regeling zal er wellicht toe dienen om overeenstemming van punt tot punt gemakkeljjker te maken. De ramp op Tahiti. Aangaande de vloedgolf op de Gei.elBchaps eilanden en de gevolgen daarvan komen nog deze nadere bijzonderheden. De kanitein van bet te San Francisco aangekomen Bohip Mariposa schatte het aautal slachtoffers van den vloedgolf en den orkaan op de Gezelschapseilandes op 6000. Honderden menschep zjjn van onderkomen beroofd en de Britsobe Consul te Papeete seinde aan zjjne Regeering om onderstand voor 5<i0 B i's -be noodlij lenden. De stoffelijke schade wordt geeohat op i 12,500 000. De bestuurder van het quarantaine-station op het eiland Motauta, bjj de haven der verwoeste stad Papeete, Kiemde zich met ziin vrouw aan de toppen van cocos- boomen vast, terwjjl de go ven 30 voet hoog over het eiland sloegen. De commandant der kanonneerboot Zélé» weigerde zjjn manschappen aan hnnne redding te wagen maar de chef loods André en vier gevangenen nit Papeete wisten beiden in veiligheid te brengen. De He-r Marcadi, een Fransohman van Fanyron, een der Tuamotn-eilanden, verliet dat eiland nadat er al de openbare gnbonwen en particuliere huizen waren vernield en hg kwam te Papeete, na drie dagen lang te hebben geworsteld met- wind en golven. Voorzoover hjj wist was op zjjn eiland niemand door de ramp zelf om het leven gekomen maar bjj vreesde dat velen daarna van honger en ellende bezweken zullen zjju. Eenige eiland-n moeten geheel in zee verdwenen zjjn Da Fransche Regeering ontvi g een telegram van den Gouverneur der Gezel-obaps eilanden, waarin wordt be rioht, dat te Papeete 327 huizen zjjn vernield, maar dat daar niet meer dan één mensch om 't leven kwam. Hongersnood in Japan. Officieel wordt be richt, dat de hongersnood in de noord-oosteljjke provin ciën van Japan van ernstiger aard is dan eerst, werd gedacht. De ellende onder de bevolking is buitengewoon groot. De regeering is voornemens op groote schaal werk te verschaffen aan de noodljjdundm. Duizenden gezinnen zjjn den hongersnood nabjj. Ongelukken in Italië. Te Fuo-cchio, bjj Florence, is in een balzaal brand ontstaan, waarbjj vreselijke toonculeu plaats hadden. Reeds werden 16 verkoolde ljjken gevonden. De brand ontstond in een stal onder de balzaal en vóór dat het lokaal door da dansois ontruimd kon wor den stortte de vloer in. Er kwamen vele mensohen in de vlamms om en verscheidene anderen werden gewond, meest door uit de vensters te springen. Het Italiaauecho dorpje Tavernola, aan het Iseo-meer is, tengevolge eener grondversobuiving, voor een groot gedeelte daarin verzonken, terwjjl een ander deel met de kerk is ingestort. Een ramp, waarbjj helaas meer mecschen den dood vonden, werd veroorzaakt door het ineenstorten vau de zwavslmjjn Quattro Fmate, bjj de 8 ciliaansohe stad Girgente. Toen een 600 man ia de mjjn waren afge daald, klonk plotseling een ontzettend geluid. Een fiinke -form zette op, die de fakkels dooide. Alle mjjnwerkers op een tachtigtal na, kondon de mjjn nog verlaten. Dezen tachtig w-rd de uitgang »ei3perd. Zjj hielden zich echter kalm, en wachtten met geduld hun bevrjjding af. Nadat een kwartier van buiten af gegraven was, werd vastgesteld dat z*s ar' eiders nog ontbiakeo. Alle pogin gen om deze te vinden badden geen sneoes. Aan lager wal. In het gastbns der Broeders van Barmhartigheid te Weenen is dezer dagen de 38-jarige en eenmaal zeer rjjke Graaf Leo Spanocchi in groote armoede gestorven. Hjj was afstammeling van een T 'soaansch adelljjk geslacht en vroeger eig-n«ar var het grootste landoed in Zevenbergen. Als officier deed bjj veel van zich spreken door zjjn gewaagde rniterknnststnkken. Toi n hij zjjn geheele vermogen had verkwist, werd hjj te Parjjs woratel-kampioen en paardrjjder. Later geraakte hjj verslaafd aan opiumschuiven, en gernimen tjjd hoorde niemand iets van hem. Maar in het laatst van December 1. 1. kwam bjj als longljjder in bet gasthuis te Weenen en daar is hjj nu, ondanks de zorgvuldige verpleging, overleden Een moordenaar in't groot. In heel Zuid- Afrika heeft men drnk gesproken over een moord, dien een Kiapsche boer van Hugenooten-atkomst, met name Pierre Comeille Basson, gepleegd heeft op eeu boer van Duit'che afkomst, met name Scbaefer. Sebanfer had zjjn plaats aan Basson verkocht en bet ontvanghewjjs al afgegeven, maar kon 't geld, een dnizend pond, niet los- krjjgen. Hjj begaf zich naar Basson en deze sloeg of schoot hem dood en begroef hem achter zjjn hnis, in het hoenderhok in een bed van o^geblnechte kalk. Tosd de politie, door ongeteekende brieven op 't spoor gebracht, bjj Basson kwam, schoot hjj zich dood. Basson was iemand van 25 jaar, zjjn "lachtcffer al een man op leeftjjd. Wat de zaak vooral in opspraak beeft gebracht is, dat men nn met meer vrijmoedigheid dan te voren dien Basson een aantal misdaden toe-'ohrjjft. Herhaaldelijk heelt bjj al groote sommen aan levensverzekeringen gekregen, en men zegt, dat hjj de verzekerden zelf om 't leven bracht, o.a. zjjn broer, die bjj 't visschen in zee verdronken is. Des- tjjds zeide men al, dat Basson dien broeder van een rots in zee heeft geworpen en zoo weet men andere voor beelden. Ook de dood van zjjn vader echrjjft men hem toe. Veel van zjjn geld verspeelde Basson bjj wedrennen. Een zonderlinge vondst. Te Rio-Janeiro zjjn in het paleis door een toeval een paar vergeten dooznn met de attribnten van den vroegeren Keizer Don Pedro II ontdekt (kroon, scepter, enz.) wel een weinig beschadigd, maar toch nog eeno aanzienlijke waarde vertegenwoor digend. Achturige werkdag en algemeene werkstaking. Het Volk meMde dezer dagen dat door eenige min of mee' «vrjjc aangelegde organisaties te Utreoht een Mei- comi'é, dat den I-Meidag zal vieren onder de lenze «schturendag en algemeene werkstaking gesticht was. Het Centrum teskent daarbjj aan B'halve als nieuw bljjk van éénheid der roode broederen is deze mededeeling nog om een andere reden merkwaardig. H t is nameljjk voor bourgeois niet zoo heel duide- ljjk, wat onder dit degeljjke en weldoordachte sociale program moet worden verstaan. De leuze is: Acbturendag en algemeene werkstaking*. Maar wat bedn'dan dan toch die acht nren? Wil men dageljjks een derde van een etmaal staken f Slapen by voorbeeld Of wil men aebt nar arbeiden Maar dat is dan toch geen werkstaking Het spreekt van zelf, dat evenals alle plannen der revolntionnalre partgen, ook deze lenze niet dan na zeer rgp beraad is opgesteld. Maar ons bljjft zo voorl <opig ietwat dnister. Te Bloemendaal is, op initiatief van Heckman, op reriebt eene vrreeniging Blo-i*, welke zich ten doel stelt den vooruitgang der gemeente Bloemend .al nitgebreide wjjze te bevorderen. den heer F. «Bloemendaals bloei en den op de meest Naar De Avondp. verneemt, is er ernBtig sprake van, dat dezen zomer de tweede Vredesconferentie te Den Haag wordt gebonden. Men raamt het aantal gedele geerden ter conlerentie met hnn secretarissen op een 150-tal, of de helit meer dan op de eeiste Vredescon ferentie. Het plan moet zjjn, de Grafeljjke zalen op het Binnen hol te bestemmen voor vergaderlokalen der gedelegeerden. Onderzoek naar bet vaderschap. Door velschillende vereenigingen was tegen gisteren avond te 's-Gravenhuge een openbare vergadering belegd ter bespreking van het wetsontwerp in zake het onderzoek naar hot vaderschap. De meeting, die op verzoek geleid werd door jhr. mr. Van Btyma, lid der Eerstf Kamer en voorzitter van de Vereenigmg tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen, wat zeer drnk bezocht. Nadat door verschillende sprekers het woord was ge voerd, werd een mot e aangenomen, waarin de vergade ring: gehoord in bet bjjzondor de opmerkingen omtrent de wenscheljjkheid om tn dat ontwerp alsnog de vier volgende jjzigingen aan ie biengen a dat do buiten-echtelgke vader en moeder beiden elk naar draagkracht voor onderhond en opvoeding van 't kind woiden aamprakelijfc gesteld; b. dat den vader de verplichting worde opgelegd bij te dragen voor de kosten van de bevalling en zoo noodig voor 't onderhond der moeder gednrende de laatste daaraan voorafgaand weken c. dat meer waarborg gegoven worde dat de bjjdragen dra vaders werkeljjk ten bate van 't kind worden aan gewend;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1