No. 58 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Nationale Militie. VRIJDAG 9 MAART. BUITEN7 LA ftT D BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnuamer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Per8. N ieuwstijdingen. ALKIHIAARSCHE COURANT. De BURGEMEESTER der gemr-ente ALKMAAR gelast, krachtens b'komen aanschi jj°icg, do onderstaande, hier wonende verlofgangers, om zich ter bpwonir.g der herhalings-oefenlngen, 's namiddags vóór 4 ore, bjj ban korps te vervoegen als volgt Hospitaalsoldaten, 1 cbting 1899, garnizoen Naaiden 19 Maart 1906 JAN KOEL. Hospitaalsoldaten, licht ng 1899, garnizoen Amersfoort 2 April 1906 KLAAS RUITER. 2e Regiment Veld-Artillerie, 1.cbting 1902, garnizoen 's-Gravenbage 7 Mei 1906 ARIAN SLAGT. De opgeroepenen hebben, zoo noodig, recht op vrjj transport naar han korps en daegeld, d3t ter gomeen'p- secretarie der woonplaats tjjdig moet worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester van Alkmaar, 7 'Maart 1906. G„ RIPPING. Naar Blgemeen wordt geloofd, zal da conferentie te Algecira8 spoedig baar beslag krjjgen, onvnrscbill g wolk het eindresultaat moge zijn Volgens de oorrespon denten der meeste Eogelsobe bladen zon de beslissing in do pol'tie-kwestie gisteren hebben moeien vallsn, en als bet waar is. wat gezegd wordt, n,l. dat Frankrjjk on Daitecbland bo den hnn voorstellen b mdhaven, dan zon er al weinig kans bestaau op een oplossing die beide partjjen kan voldoen. Prankrjik wil dat een OoRtenrpksch generaal aan het hoofd van de Fransch-Spaausch? politie zal staan. Het zal nu te bezien staan of Frankrjjk bierin zal toestemmen. Deze lezing ig wel wat in tegenspraak met andere berichten, die meer er op wjjzen dat Dnitschland in de politieke kwestie zal toegeven als Frankrjjk eenige concessies doet in het Bank-'raugstuk. Volgens do Temp» zon de Duitsohe regen ing ean Radowitz instrnoties gezonden hebben in verzoenenden geest voor de politie-regelingdientengevolge zon over eenstemming tusschon de betrokken partjjen verkregen worden zoowel wat de bank-, als wat de politie-kwcstie betreft. Soortgeljjke beriohten ontving de Londenscbe Tribune Uit Algeciras wordt aan dat blad gemold dat Dnitschland zal instemmen met de opdracht der politie-organisatie aan Frankrjjk en Spanje, en dat in rnil daarvoor aan alle mogendheden geljjke rechten zullen worden toegeker d in de bank-qnaestie. Voor dat doel znllen de rechten van het Fransche bank-consortium worden afgekocht. De Vos». Ztg. zegt evenwel dat al die berichten onjuist zjjn en dat Dmtcohland niet van zjjn eens aan genomen gtdragsljja zal aiwjjken, En zoo bljjven de bladen elkander tegenspreken; wij znllen dus geduldig moeien afwachten tot da uitslag van de besprekingen van g steren bekend zal zgn. Een ministeriësle crisis in F r a n k r jj k, en dat wel naar aaule.ding van de inventarisatie der kerken, zon niemand nog kort geleden voor mogeljjk hebben gebon den, en toch is niets me«r waar dan dit. Het zonder lingste daaibjj is nog wel, dat de meest niteenloopenda politieke partjjen mee hebb-u gewerkt om het ministerie ten val te brengpnde rechte» tjjda omdat Rouvier hnn met genoeg concessies gaf, de Jinkerzjjde omdat bet kai inet de sibeidrngswet niet toepaste met al de strem» beid, d o radicalen en socialisten verwachten. Door deze combinatie viel het kab uot, na de verzekenrg van Renvior, de scbeidingswetten te zullen toepassen mm voorzichtighe d, takt en wjjsheid. Het debat was w.-arecbgnlgk veroorzaakt door be gebeurde in de Ceveoues, de Alpen en de Pyrenpëtin, waa» de reg'ering, om de bergbevolkiag niet te kwetsen, de inventarisatie achterwege liet en zich verg-noegde me. de oude staten d6i kerkgoedereu, die in de gamoentelijhe archieven aanwezig waren. Die houding, ingegeren door den wensch om strjjd en bloed vei gieten te voorkomen, werd door de uiterste linkerzjjde beschouwd als »eeu capitulatie voor dea Paus, een vreemden souveiein» en zoo stomdo zjj tegen de regeering, in verbond mst de groepen der rechteizjjdo. Rouvier verliet onmiddellgk na de stemming de Kamer en bood den president der Republiek het ontslag van de ministers aan. De wate reden van dit zonderlinge bondgenootschap zoo wordt uit Parga aan de Petit Bleu geseind, is de wensch der uiterste lmkerzgde, cm nog voor de ver kiezingen een ministerie »de l'extiéme ganche» te be zitten. Dat blad verwacht een zesr snelle oplossing van de ctisishet nieuwe kabinet is al gereed. Als leiders zullen optieden MiHoratd en Doomer; onder de ministers noemt het blad ClemoBcmu en Georges Leygues. Routier zou de portefeuille v n binnenlacdsche zaken beboudeti daar Fallières hem niet wil missen, zoolang do moutlcké Marokkaansche quaesiie met is opgelost. Het verbond tusschen rechterzjjde en socialisten zou zeker nog met in staat zjjn geweest het kabmet-Rouvier in de minderheid te brengen, indien niet het republi- keinsche centrum, onder leiding van Ilibot, mede tegen de motie san vertrouwen had gesleu d. Bjj een nm-ier- houd met Renault-Morlière, in da couloirs der Kamer veihaalde deze: dat Ri ot en fcjj des middags een lan;' gesprek hadden met Routier en Eti nne, waarin zg er op aandrongen, dat Rouvier in zijn toespruak tot de Kamer, aan de gematigden zekere toezeggingen zou doen met betrekking lot de inventarisatie. Zg weaschteu dat het kabinet, zonder at te zien van de toepassing dor wet, beloven zou voorlopig geen inventarisaties meer te zullen bevelen, tot dat de gemoederen volkomen zouden bedaard zgn. Riuvier wild" met beloven di*n wereoh van bet R»pu bliknirsche centrum in te willigen; bjj meende reeds te veel te hebben toegegeven aan de eipch«r der cl*r;calen, en tech haddon deze besloten tegen bet kabinet te stemmen. Door deze weigering verspeelde Rouvier ook nog de Rteinmen van de gematigde Repub ike nsohe fractie; zjj vormde met de rechterzijde en de socialistische g-oepon de meerderheid van 267 stemmen, tegen 284. die de mot:e van vertrouwen, door Peret ingediend en door de regperiog aanvaard, vet wierp. Le inventarisaties zgn o*eral geschorst op bevel d»r regecring. Het regl»ment op de pntjipke administratie verschijnt morgen in hst Journal Officieel Enkele dagen geleden hebben wij medegedeeld dat de Czar san ren streng co servatieve deputatie, door hem in and ëntie ontvangen, gezegd had, dat hg, da Czar, geen afstand zou doen van zgn autoo atisohe rech'en. Wjj maakten toen ae opmerking dat deze verklaring al z«er weinig strookte met de vroeger gedane plechtige gelofte van een constitntioneele regeering aan Rusland te znllen doe" Het gisteren en eergisteren deor ons mede gedeelde Ksizerljjk manifest over de instelling en de bevoegdheden van Doema en Rijksraad, geeft nn al zeer weinig kans dat, een werkdjjk constitutioneel regiem zal inoevoerd worden, veel eer dat het, autocratisch stelsel behouden Zsl bljjven. Waar van 6/19 Augustus tot 17/10 October 1905 een soort van vooruitgang te bespeuren was in de concns ies door den Czar toegestaan, daar is sedert een terugslag merkbaar, die in iedere volgende uitvoeringswet weer iets terugneemt van hetgeen reeds was to«gestasn. Door aan den Rijksraad ezrlfde bevoegdheden toe te kennen als aan de Doema wordt de oekase van 6/19 Augustus opgehevendoor de bepaling dat de orthodoxe Synode officieel recht van vertegenwoordiging krjjgt, wordt de gelijkheid van all» vodsdienst ge gezindt-n, afgekondigd m de oekase van 17-30 Ootober feiteljjk te kort gedaan. En zoo wordt in dp liberale bladen bet ontwern meer als een «achteruitgang dan als een vooruitgang* beschouwd. H-t geheele ontwerp, laat de deur open voor de rn-est, willekeurige handelin en der regeering. Het uiterst gp- ring recht vai interpellatie is daartegen geen voldoende waarborg; want in het ontwerp onthre kt. het beginsel der ministerieele verantwoordelijkheid. Z-lfs zjjn de ministers niet verpl-oht op de tot hen gerichte inter pellaties te antwoorden. De kamers hebben niet de minst" controle over de fioanc dn, en van het recht de begrooting vaat te stellen wordt in de oekase niet gesproken. Zoo doet zioh de vraag voor, of de nieuwe grondwet in staat zal zgn aan de vele miestanden in het Russische staatsleven een einde te maken Is een zoo beporkte volksvertegenwoordiging, die zelfs geen verzoekschriften mag aannemen, of deputaties mag ontvangen, in de ge lecenbeid aan de willekeur der am tt maren paal en p-rk te stellen? Is zg in staat ook maar de minste voorzorgen te nemen, opdat de staatsuitgaven geechirden voor de aangegeven doeleinden en opdat zjj de ministers in hunne handelingen zal kunnen controleeren Een Doema, met de bevoegdheden die in deze O'kase worden toegekend, moet dalen tot den rang eener instelling, die op den gang van zaken niet den minsten invlo-d heeft en over wi-r boofd heen de miuisters en ambtenaren doen wat zij goed vinden. Bij zu'k een toestand is het onnoodig te vragen wal d" bedoeling is van 's K ••zers woord; »de alleenheer schappij bljjft behondeu" Door hei, t i-k-unen -an wet gevende bevoegdheden aan Doema en Rjjfcsruad wordt de alleenheerschappij beperkt in theorie. In de praïtgk echter geldt slechts de vraag: of de C'.aar de onderteekening van de zestien oekases, sedert een half jaar uitgevaardigd, denkt te eerbiedigen? Het Servische ministerie heeft on'slag gev aagd en d t Ontslag is door dm koning bewilligd. Ia de Skoepschtina reiklaatde de mioister-piesident Stjanovitsj dat de e»sco-»n van Oostem jjk-Hongarjje zeer zwaar waron. Daar de oppositie obstructie voerde, zag de regeering in haar aftreden het beste middel om e n nitweg uit den tegen- woordigen moeiljjken toestand te vinden. Het thans afgetreden kabinet was in Msi van het vorige jaar het ministerif-Pasjitsj opgevolgd. Man had tevergeefs getracht de verschillende fracties der radicalen bijeen te brengen voor de vorming van een gemeen- 8cbappeljjk ministerie. Zoo kon het nienwe kabinet alleen steunen op uiterste rartio»leu, die eohter steeds over een zoo geringe meerderheid in de SboepBohlina beschikten, dat elke afbrokkeling een parlementaire nederlaag ten gevolge kon hebbrn. In do laatste zittingen 'an de Skofpscbtina was door de obstructie van de gematigde radicalen de positie van het kabinet zeer moeiljjk ge worden Daar kwamen nu bjj de douane->-»oeiljjkhedeB met Oosten: jjk-Hongarjje, dat door de sluiting van zjjo grenzen voor den Srrv scben uitvoer al heel spoedig de Servische regeering dwong m t nieuwe voorstellen voor een handelsverdrag te komen. Daar men te Weeneu van geen tegemoetkoming wilde weten, heeft r,u het minis terie Stojanovitej or de vooikenr aan gegeven aan anderen de oplossing dezer moe.lgkbeden over te laten. Naschrift. Uit Algbciras wordt van gisteren semeld, dat het Oostecrgkscbo voorstel badoi-lt aan Spar,je toe te vertiouwan bet poli ie-toezicht over Tetuun, Mogador en M zvgiao; aan Franktjjk oar T n e, Lir- raohe, Rabat en S»ffi; aan Zwitserland en Nedoiiaod over de 8s haven Casablanca, met een offioi r inspecteur. De eerstvolgende zitting over de bank- en politie-kwestie zal morgen plaats hebben. Uit Pa'jjs wordt evenwel verzekerd, dat minister Rouvier, toen hjj aan den heer Ré roil het ontslag van het kabinet mededeelde, hem teven» kennis gaf, dat de vroegere instructies in zake de conferentie, zooals die door een besluit van ds Kamer goedgeiteurd zjjn, gehand- h afd bljjven. Do heer Revoil di-nde dientengevolge het Fransche ontwerp op de politie in. Overgang van pr nses Ena. E»reisteier heeft in de kapel van hot Miramar paleis te San S->ba»tiao de overgang v^n prinses Ena van Battenbeig tot het kiiroklifbe geloot plaats gehed. Prinses E a ontving bjj den do»p den naam Victoria, In de kapel waren bjj de plrchfubaid tegenwoordig de leden der Spaansche konickljjks fvir.il e on slcoats enkele dames der hooge aristocratie. Da ontmoeting 'usschen koning Edward en koning Alfonso is op Zaterdag vastgesteld. Onlusten in Rusland. Io Zuid Rusland zjjo weer ernstige «grar scbe onlusten ui'gebrok-n, volgens don Berl. Lokal Ant. In het gouvernement Onersson worden verschill-nde landgoederen leeggeplunderd en in brand gestoken, terwjjl het vee grdeebelgk ward gedood, gedeelteljjk ve'jangd. In het gouvernement Koerek, district Soadscha, rosten do boeren eenige politie-dianareo af, die twee mensohen wilde gevangen nemen, verdacht van hot plegen van een i oliliek misdrjjf. Do dragondeis ter assistentie geroepen, beschoten het dorp met geschut. Negen boeren werden gedood, velen zgn gewond. Onder do roovers. De Italiaansche bankier Bi- zriffi, te New-York, wiens zoot An'oaio Z mdag spoorloos verdween, hooft een brief ontvang-n, waarin hem een losprgs van 20,000 dollars wordt gevraagd, onder be dreiging, dat, als hjj niet, betaalt, de knaap gedood zal worden. Bjj dien dreigbrief was een briefje van Antonio, waarin deze zjjn vader smeekte, aan den ei-ch van de roovors te voldoen. Een gondmjjn in oen stad. Volgens een be richt uit New-Yotk moet men daar, midden in de stv.d, in »B oadway», vlak bjj Wallstreet*, oen gondmjjn hebben ontdekt. Grondwerkers, die daar aan bet graven wa en, vonden er een lang gouderts, hetwelk naar schatting per ton t 2500 goud oplevert. Vele grondeigenaars der wereldstad denken er re»-ds over, in hunne gronden naar het edel metaal te laten graven. Minder alcohol, In Groot-Britfannië en Ierland wordt eene gestadige afneming waargenomen van bet gebruik van bedw-lmende dranken. Volgens de officieele cjjf-rs over 1905 is in dit jaar door de bevolking 16 416,794 pond ste.rling daarvoor uitgegevon, of 4,819 214 pond minder dan in 1904 0»er do laatste zes j iar bedraagt de vei mindering 21,759 286, waarbjj nog komt, dat de bevolking in dien tgd 'J(Ot is toegenomen, zoodat naa» evenredigheid de verminde iüg op 33,844 554 pond kan worden gesteld. Onder de verschillende invloeden, die hiertoe geleid hebben, wordt de «sport* in he ul-em»en en iu hei bjjzonder het gebruik van het i ij wiel ge»ei nd. Een Minister van oorlog die durft. D» Bol'an van Marokko ging onlangs naar zgn eigen men.» gerie, om de dier n te photo^raph-eren. Voor het, hok van een tijger gekomen, beval de vor t, die nog wat barbaarsoh id zjjn manieren is, opeens zijnen Minister van Oorlog, den tjjger bjj het oor te pakken, terwjjl bjj het dier pbotograpbeerde. D-» Mmirter b-efde van angst. Maar bjj had te kiez-n tus-chen den toom van den Sultan en dien van den jjor. Hg stak daarom vastberaden z n rechterhand door de tralies en greep den tgger bp het oor. Het dier sprong brullend overeind, maar de M nis'er liet niet los... Daar boorde bij tot zjjn onuitsprebelglr ve bchtinu het khk-klak »a« het, toestel, i Is teeken dat net kiekje was genomen en bjj kon het oor loslaten. De Suitan belo>>nde zgn moed door een groit aanral der pbotograpbitën te verspreiden, als een blpk van zgo bekwaamheid als photograaf en dna moed van zjjuen Mmisier van Oorlog. Een diefstal. Een geheimzinnig geval da d» onderwgsw«reld te B »lgo an0erh.lt jaar bezig he'tt uehoU'ien, is ten slo te opgehelderd. A s gewoonlgk had den in 1904 twee ondnrwgze:s eener openbare sonool voor het geheele person»-el den vervallen teiwjju der jaarwedden in ontvangst genomen. Toen echter m ver- deelmg zou geschieden in de zaal waar alle onderwijzers der school bjjeoo warea, werd een rol met 1000 mark in goud vermis', Toch verzekerden de beide ontvangers dat bet volle bedrag, blgkers herhaald tellen, hnn as overhandigd Daar op niemand verdenking viel wist men geen laad. Ten slotte werd van elk een evenredig deel ingehouden, maar er waren er die hiermtde geen genoegen namen en een rechterlijke uitspaak inriepen. Deze kwam hierop ceder, dat iudeidaaa de schade door uilen te zamen moest worden gi dragen. De onderwezers wendden zich 'ooa tot bet Gemeentebestuur, dat-onlaDgs beloofde do schade *oor rekening van de stad ta zallm nemen. Maar weinige weken geleden ontving hot hoofd der school een otigeieekeud ecbigven waai bjj 300 mark waren gevoegd met mededeelicg dat dit bedrag strekte ls vetste afbetaling op de vermiste ÏOUO mark. D.» politie stride een onderzoek in en wist ta ontdekken dat een dei onderwjjzers, d:e destjjds in geldelgke zorgen ver%eerdo, een rol me 1000 aiark iu ,»ou 1 bjj be vriende personen in bewaring had gegeven. Die onderwjj ter word nu in verhoor genomen en bekende Zpn scculi. Op de vergaderingen, die over de zaak gehouden waien, bevond hg ï'ch onder degenen die het krachtigst op onderzoek had aangedrongen tot de dief zuu zgn o td»kt! Een opzienbarend geval. G'eot opzien is in Dnitschland verwekt door de onder cura'eele stelling fan hertog Paul Frederik vaa Mecklenburg en van zyne gemalin op bun eigen verzoek. De maatregel is genomen op grond van een artikel van het Bu gerl k Weibosk, dat luidt«Onder ourateele kan gesteld worden hjj die door verkwisting zichz- f of zjjne familie aan het gevaar Vin norddiuft bloot stelt." Hertog Paul F'ederik heeft een vjjf en twintig jsar geledon al vpel »an zich doen srreken bjj ce'egenbeid 'en zjjn howeljjk met prinses Mine van W'ndsoh- G 8 z, toen hjj om harentwille tot. bet roomsche geloof overging Dat gobeurde in een tjjd waarin men de na weeën ven den Kulturkampf nog niet heel-maal te boven wis en men over een verandering van geloof nog n et zoo licht dacht, als heden ten dage. De oude keizer Wilhelm, die in godsdienstige aange legenheden zeer gevonljg was, wildo zjjn neef, een van de meest ben inde figuren van Bsrljjn en vau het hof, zelfs voor dep krjjgsraad dagen. In elk geval meest de hertog zjjn ontslag ni' het. Pru sisoh leger nemen en hjj heeft er, zoola g Wilhelm I leefd-, de voork'ur aan gegeven, Bsrljjn niet te bezoeken. La er bleek dat ook de kinderen van h"t hertogelijke paar in alle stilte ronmsch gedoopt waren, ofschoon zg eerst protestantsoh waren opgevoed De geldeljjke moeiljjkhedeu van het echtpaar waren al lang b-kend, maar man vermoedde dat de buitenge woon ijjke familie van beiden ten slotte in be bres zou springen. De regeorende groothertog van Mecklenburg daarge laten, die getrouwd is met, de vermogende prinses van Ou berland, zjjn o. a. de rjjke grootvorst Wlad mir en 'jjoe gemalin nauw verwant met den bei tog en de her togin, *erwijl deze laatste als prins-s Windisch G Btz vermaagschapt is met den rgksten Oosten»gkscben adel, het Weensche hof, enz. Onder vier oogen. De Rotterdammer (a.-r.) sch-jjft: Van liberale v ij de, kan men in verkiezingstijden de kiezers bang maken voor Rome, door bjjv. onder vier oogen te vertellen, dat dr. de Visser aanstonds na de stembns ro'-msch zal worden en oogenblikkeljjk een reis raar den Paus zal maken. Het Vaderland teekent er bjj aan «Onder vier oogen". Brhoorden twee van die vier oogen aan den redacteur van de Rotterdammer Z io ja, wien brhjorden dan de andere twee? Zjo neen, waar put dan het blad de vrijmoedigheid, als feit te verhalen wat we hierboven citeeiden Tak en het feest Tan Keizer WUhelM. In De Kroniek spot de boer Tak ovir het zilveren bnwelijkst-est van den Duitgchen Keizer, De familie bad »conr" g-bonden en ging toen met de gasten eten. Toen men gezeten was, word het tjjd voor de go«p. De Luitenant-Generaals von Hoepfner en voo Rob scheidt begaven zich naar beide einden van de tafel en schepten de soep op. Zjj reikten de borden aan de kamerlakeiea toe, dezen weer aan de pages en de pages aan de dienstdoende oppersto hof- en opper- ho*ambtenar(in, kavaliers en adjudanten. Aan den Kei zer reikte de opper voorsojjder voist. Radolin de soep en de opperschenker Her'og von Tracbenberg schonk hem den wjjn in ene. Andore heoren deden den dienst bjj de Keizerin en het bruidspaar. Wie de leege soepborden w-gnam, vond ik niet vermeld. Ik weet met aldus spot de h-er Tak verder wat de leier er ven denkt, maar ik zou zoo ietg w-1 eens willen zien. De Iu tenants-generaals in hun Zon- dagsche uniform, d<e dn soep opscheppen metwenve-l gratie, als ze een veldslag winnendan weer de lakei'n, d e het heilige bord een ougenblik in bun prol-tarieobe banden bonden om het spoedig weer af te staau uan eer page en deze weer aan een oppers'en bof'oaD, vergrggd in den dienst zjjng Kaize»g het bord, dat met g-oo'e kans op koud word-n d,r soep den oppers'en »K irasherr" bereikt en de Keizer zelf, die bjj ai dat gewurm nog trek in soep heeftwel, men zou er zgn laatste oortje aan versnoepen om dat eeus ruat'g aan te kjjken. Minis er Krans is gisteren asn boord van het stoom- Bch p Fauama, van Vi o naar Zaid-Amerika vertrokken. Bjj de afdeelicg Tix 1 der Hrllacdsche Maatscbappg van LaDdbi'Uw btstaat het plan een O'dFoMeve inzen ding van schapen 'e doen naar de m 1907 te houden internationale tentoors'clling te 's-Gravenbage. Het hestaai der afdeding wees er op, dat het gewenscht was reeds nu eenige exemplaren daarvoor gereed te maken, Tweede Hamer. Na de in ons telcgiam van de Tweede Ka er gisteten reeds geroemde spreke»» werd b^ de voortgezette be- bandeliDg vun bet A'bddeooniract het woord gevoerd door dsn ho»r Van N spen tot St»ena»r. De h"er Van Nispen wees er op dat algemeen de ongeregelde toestand der materie weril a'gekenrd, ook door de sociaal demee aten, maar terwjjl de Cbristeljjke arbeiders, toeu er dan sindelgi een ontwerp-Arbeidscon tract kwam, jmchtsn en bet ontw-ip steunden, vooral na de aangrbraente wjjz gingen, stelden de soc aal-demo craten zich te w-er, on'kenden de goede b-doeliigen van Minister Looff, en gibraikt»n aanstonds het wapen der verdaebtmakerij. Zelfs weid eene agitatie op touw gezet en de soc a<l-d-mooraten bieren bet ontwerp be slist afwjjz-n, boewd de heer Schaper de agi atie droevig noemde eu het gewjjzigd ontwerp geen zaak voor felle prir O'pieele oppositie Bootte. D» heer Sahapa zeide, dat zjja grief was, dat men te veel opgenomen heeft in dit ontwerp, tenzjj men daarnevens in het strafwetboek bepalingen soheppe De

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1