\o. 59 Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. [ill mar totaal mi 3 Milii DERBY, 1906. ZATERDAG ÏO MAART. Groote woorden FEUILLETON. B UITENLA N D. BERLIJNSCUE BRIEVEN. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnnrnMer 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Er mogen mensehen wezen die droomnn van en de scbaro opwirden en misleiden met ra rspipgelineen omtrent een naderende genten eenw, die dorren spreken van e*n nabijzpnde re'olatie, bet einde van het «kapitalistisch regime», de «heerschappij van bet proletariaat» enz. er worden gelnkkig nog vele verstandige mensehen en kalm-r naturen ge onder, die daar te en opkomen en die waar schuwen dat mm niet voortga ie prikkelen met droom, beelden en het volk te Jenr ta stollen. Men leze slechts wat de heer Schaper onlang» schreef «Er wnrdt» aldns zegt hjj «in den Latgten tjjd in redevoeringen en oeschriften wederom gesproken «an «de dag der dsgen» die wellicht, door d omstandigheden in het buitenland, zou kannen komen van de «pro >te dingen» die ons waeb'en en nns «gerend moeten vinden» dat wjj moeten «gereed zjjn om de leiding der maat schappij te aanvaarden en O"* de staatsmacht der bour geoisie over te nemen» dat «de eindstt jjd nadert» enz., daarbjj klaarblijkelijk doelende op de mogelijkheid of waar chjjn jjkheid van de spoedige komst van een vrjj plotseling-n ommekeer, gepaard gaande met geweld of althans met een strjjd, waarbjj de arbeidende klasse in het bezit zou komen ran de politieke macht.» Door zulke ta«l wordt een oognnblikkeljjke opwinding verkregen worden onvervulbare verwachtingen opgew kt, welke op ontgoocheling moeten uitlo pen en wordt de aandacht afgeleid van den atrjjd om direkte verbeteringen van hervormenden aard op den fanidigen grondslag d»r maatschappij. Welk der.kend, ernstig mensch juicht het, niet toe d-t eens g» w- zen wordt op een taal wlke dienen moet om hartstochten te doen ontvlammen en wensch-n te doen ontwaken welke toch in rook m eten opgaan, WHlko ve>- blindt en zand strooit in d» oogen der m ss* Groote woorden, bolle frasen unrwerk, anders niet. De groote massa moet w.-kker, moet in beweging worden gehouden, opdat zjj niet indoranoele en in diepen slaap gerake. Men sprak immers van «malaise?» Voor even kan m s-cbien het beoogde doel worden bereikt. Je schare vraagt niet naar kalme uiteenzetting van denkbeelden, naar urgnmenter die «steek honden», naar nnchtern feiten, neenl zjj wenseht getrompetter en gesohetter. De bedaa-de redenaar laat zjj praten, maar naar bem die zich door zjjn hartstochten laat meeslepen en dan in «vuur» geraakt en er duchtig oplos hamert, naar dien vordt geluisterd. 't Koele verstand zwjjgt, het gevoel alleen is aan be' woord. Dit is bet hoogst gevaarlijke. Niet hot nuchtere, rede- neerende verstand alleen zy oppermachtig, maar evenmin mag het gevoel als alles overbeer cbend optreden. Beid» tezamen vermogen iets goeds tot stand te br»rger. Aan een koel hoofd pare zich een warm hart I Als de hoofden te warm zjjn, worden de woorden veel te croot en te dik. De wande der woo'den ligt niet in hun aantal en omvang, maar in hun ju si beid. Een knel hoofd is noodig om te der ken, te schiften, te overzien, te oor- deelen en te onderscheiden een warm hart om m»t geestdrift en tofw ding, met geduid en volharding te streven, te handelen. Ge bebt de groote massa, die n et in staat is tot juist oordeelen maar wel zeer vatbaar voor bet we( kei' van indrnkken en stemmingen en aacdoeringeü, meegesleept, doch die-.elfde menigte zal als zjj tot de ontdekking komt, dat zjj misl-id werd door niet te vervullen be loiten en voorspiegelingen zioh tegen hen keeren van SPORTltOMAN door W'. igEIJERFdHSTKlfA. 1) HOOFDSTUK f. Driemaal^ schieten op vjjftien pas afstand. Den '24en ugus u. s morgens om zes uur aan den oever van r k. T Ras,a^ en HTezheim. Zijn door luchtigheid de pnns von Reichenberg als secondant van den heer Georg Brandes. De heer baron von Rosse als secondant van den heer C. W. Kalm. De heer rit meester van Carlotta als onparijjdig getuige Zoo luidde het protocol dat de heer Kalm sinds gis teren van buiten kende. 8 Hij had getracht te slapen, tevergeefs echter het protocol liet hem geen rust. Tegen middernacht werd het doodstil in het Hotel franpais en in het dal van Baden Baden heerschte zulk een diep zwijgen, dat de heer Kalm, voor het open venster gezeten, hetgekabbel van het beekje hoorde. «Ikzelf heb het zoo gewilds, dacht hg moedeloos, «het is nign eigen schuld». Wolken .f1.11'6" zich saam boven de bergen nacht Schwarzwald ln dezen vredigen. warmen zomer- >Ik had in Chic go moeten bljjven ot naar Parijs gaan waar men zich altyd amuseert. Dwaas, die ik was Ergernis en opgewondenheid dreven tranen in zijn oogen, doch bedenkend dat rust dringend noodzakelnk voor hem was, begaf hjj zich weer te bed. Hg kon echter niet slapen. Dertien millioen in de Engelsche Bank te hebben en wer woo -den escbeti or jj de dupa werd. Opgewonden heid is geen geestdrift. Van knetterend vuurwerk bljjft nietg over. Zjj d'e meen'H met overdrpving m»t fantastische voorstellingen met klanken iets blijvends 'o' s'and te kannen br-ngen, zjj misleiden zich zoit en kennen den mensch niet. W e de werkeljjkheionder de oogen ziet, baar noch slechter noch mooier teekent dan zjj is; wie kalm en ■nstig voortgaat, op de grondslagen van be' beslaande e traoh'en iets beters voor te bereiden en tot «tand te brengen wiwaardeert al wat goeds wordt nagpjaagd en b-proefd, maar tevens alle krachteo inspant sirn- dend en arbeidend trn bats der toekomst in welke men gelooft ondanks vele de duisternis in het heden wie nooit gewaagt, vau berv-r-nirg zonder allereerst te be 8pff»n den eiccb d r tel f her timing, deze krjjg' de brae», de rdelst willenden aan zijn zpde. Dan vormen zjj tezarrer een keurbende, een «Gideons-scbare» oo baar is he g»g"»en de m-atschappg voorwatns te doen gaan. Groote woorden verblinden «oor een tjjd. Met beloften kan "on slechts een pons dn massa paaien. Rustig getuigen, ernstig streven, kalm en kloek sroei- den, de hand slaan aan den ploeg, het zaad den tjj laten om te ontkiemen, dat is de weg die toteensohoon doel leidt. Wie optreden als leidors van een volk, moeten diep b'B ffin bnu groote vernntwnordrljjkheid. W»e wie met ®our spelen 1 Dat een volk niet komo tot lijden door de schold van w e zioa als leiders op wierpen. Leiden, voorgaan, voeren op nienwe paden kan alleen wie goesteljjk, bovenal wie zedeljjk boog staat en leven dig doordroogen is van zjjn h-il ge taak. Ed-le ks-rak'ers alleen zjju de reddend» machten Her maatschappij In ons wonn «»r, di'p gevoel van onvoldaanheid over onze kranke samenleving Gem s'ille. lp lp»e beinst.n, he- k nd «»n troaghed, va e»«telooebeid, van zelftno-t, n»eo, heii g* ontevredenheid 1 Z(j pr kk-Ie tot a beid, 'O' edelen strjjd, tot immer g o> r -o wijd ng D - -r,ian pare zich een vurig vvlangen naar een ideale toekomst! Aan haar geloo en, in u ar «ertron weu, OpO-il nim-n-r de moed ontzink-, do geestdrift word- ai'g-- hl'ischt, bet vaar g dooft. Een «excl-io rich e den gerst opwas'ts, do^ altoos v >o waarls blikken en tnrei op een punt. in de verte. Zonder ideaal ge-n rtrrven, geen leven. Zinder dat daalt de mensch en sterft het beste in bem Maar tevens is noodig een practisch ingrijpen in het heden. Hundf het ideaal voor oogen, maar nimm»r wm-d- vergeten dat alle voirnitgaog en vet betering slechts laugztsm, geleideljjk kannen gaan. 't Eone na bet andere, 't een u t het ander, D e op eens alles w 1, bereikt niets. Omverwerp n, afbreken is weinig knust. Opbouwen stnkj» na stokje, dnirop komt het ain. Elke poging in da richting voorwaarts worde g»waar- drerd, p st nnd, Al wat gewild, beproefd, gewrocht wordt nit edel bedoelen, het worde aanva>rd. Niet revolntie, maar evolatie Niet, door geweld komt de betere toekomst. Niet door «oorde nwur door bet «emeenscb ippoljjk werken oo stijjden, één zich gevoelend in willen en bedoelen. J. F. T. A. zich dan te laten doodschieten maar dat was immers krankzinnigheid »Ik ben gek.« dacht hij weer opstaande, «stapelgek Die Brandes schiet, me neer als een dolle hond Morgen avond ligt mjjn Ijjk hier en Vrijdag wordt het begraven.» Van ergernis en angst barstte hjj nu werkelijk in tranen uit, de eerste die de heer Kalm sinds onheuge lijke igden vergoot. Chicago Hoe gelukkig was hij daar geweest I Het geld werd met scheppen vol verdiend en 's avonds kon men van allerlei amusementen genieten. Op zekeren dag echter had hjj heimwee gekregen. In den Michigantuin speelde een Weener Dames kapel de Lorelei en nog denzelfden avond nam hij een ge wichtig besluit. Mannen als hij konden in die achterlijke landen zeer zeker groote zaken doen. Welke? Dat was voorloopig een vraag van onderge schikt belang. Gedurende de zeereis overwoog hg alles. Veertien dagen later woonde hij te B-rlgn, had t waalf renpaarden gekocht en als raadsman baron von Rosse geëngageerd. «Wat ik doe. doe ik grootscheeps,» zeide hjj tot dezen. «Amerika ben ik beu, want goed beschouwd is het een genteen land. Ik ben drie en veertig jaar en wil nu op de maatschappelijke ladder de hoogst mogeljjke sport bereiken.» En de oude, geruïneerde baron zag tot hem op als achtte hjj den man in staat tot het doen van wonderen. Dertig jaar had hij het voorname, schitterende leven te Berlijn medegeleefd, eerst, als jong. gevierd luitenant, daarna als beroemd heerrjjder, nog la'er als een alom bekend sportman. Langzaam was zijn jeugd voorbij gegaan, en met zjjn jeugd zijn energie, en met zijn energie zgn geluk. En nu, op liet. moment dat hjj alle hoop verloren had en aan vertwjjfeling ten prooi was, kruiste deze Duitscher, die haast zijn heele leven in Amerika had doorgebracht, zijn pad en bood hem de reddende hand. «Ik let niet op een kleinigheid,» beweerde de heer Kalm, «en wil u per maand geven zeshonderd gulden, zeifs meer nog als dat u aangenaam is. Laten wjj het vaststellen op zevenhonderd vjjftig gulden. En van dit (Particuliere Correspondentie). Berlijn8 Ma irt 19^6 Bij groothertogelijk besluit van den 4den j.l. zijn de oudste halfbroer van onzen Prins Hendrik, de hertog Paul Friedrich tot Mecklenburg en zjjne gemalin onder curateele gesteld. Er zjjn mensehen en families die hun geheele leven lang door buitengewone voorvallen de aandacht op zich gevestigd houden en onder hen kan men gerust hei tog Paul Friedrich rekenen. In 't jaar 1881 volgde hij de ingeving van zijn hart. door zijne nicht prinses Marie zu Windi-ch-Graetz te huwen. Dit huwelijk werd in het geboorteland van den prins met weinig ingenomenheid begroet, aangezien de uitverkorene Katholiek was en men nog midden inden «Kulturkampf» stond. Toen kort daarop bekend werd, dat Paul Friedrich heimelijk tot de Katholieke Kerk was overgegaan, werd hjj genoodzaakt het leger te verlaten hjj diende als majoor der cavalerie te Kassei en vestigde hjj zich metterwoon in Italië. Ook de troonopvolging werd ten zjjnen nadeele gewjjzigd. Hjj en de zjjnen worden thans eerst tot den troon geroepen wanneer alle andere manne- ljjke rechthebbenden zjjn uitgestorven. Later werd He atvallige weder in genade aangenomen en woont sedert jaren te Ludwigslu«t. Uit zijn huwelijk met Marie zu Windisch Graetz sproten drie kinderen. De oudste zoon, Paul Friedrich. die eenige malen de gast onzer Koningin was. stierf nu ongeveer twee jaren geleden plotseling te Kiel ten gevolge van een ongeluk hem bij het doen van kamergymnastiek overkomen. De jongste zoon. de twintigjarige Heinrich Borwin heeft zooals de omstandigheden thans zijn nog wel kans op de Mecklenburg-chen troon te komen, voor 't geval 't huwelijk van den groothertog Friedrich Franz IV kinderloos mocht bljjvpn. De eenige doch'er, Marie Antoinette, een heel mooi m-isje, werd voor eenigen tijd gedoodverfd met den Koning van Spanje. 13jj het bezoek van dezen monarch aan het Duitsche hof logeerde ze te Potsdam bij de Kroonprinses. Toen van eene verloving niets kwam beweerde men hier dat Marie Antoinette Koning Alfons te leeltjk hal gevonden. Uit de groote gevoeligheid der Duitschers en hunne spijtige opmerkingen over Ena van Battenberg de toekomstige Spaan-che Koningin zou men echter moeten afleiden dat er wel andere red-nen geweest zullen zjjn, waarom de blonde, blauwoogige Mecklenburg- sche geen kansen heeft in Madrid te trouwen. De gemoederen der beleedigde Mecklenburgers, die een weinig tot rust schenen te komen, zijn thans weder in beroering door de med-deeling dat Marie Antoinettes ouders wegens verkwisting onder curateele zijn gesteld, en het jonge prinsesje dus met hare ouders op zwart zaad zit. We zeiden zooeven dat de Katholieke Heinrich Borwin toch nog wel kans heeft Groothertog over het door-en door Protestantsche Mecklenburg te worden. Friedrich Franz IV's huwelijk met Alexandra van Cumberland bleef tot heden kinderloos, vooruitzichten dat hierin verandering zal komen, zijn er tot heden niet. Zijn oom Juhann Albrecht leeft eveneens in kinderloo- zen echt met de prinses Elisabeth van Saksen-Weimar. De kans dat oom Adolf Friedrich zal huwen is voor ingewjjden niet groot,, om redenen waarop wij hier niet nader wenschen integaan. Prins Heinrich is uit het Mecklenburgsche Staatsver- bond getreden, sedert hjj in Nederland genaturaliseerd is. Dan komt de oudste van allen, de verkwistende Paul Friedrich aan de beurt en met hem den Katholieken tak. oogenblik zorgt u dat gesloten deuren voor me open gaan U begrijpt immers mjjn bedoeling?» «Ja.» «Ik ben als een kind alles wat blinkt en schittert trekt me aan. Ik wil met mensehen omgaan die wat beteekenen in de wereld en u moet mjj met hen in aanraking brengen. Eerst, in de club, later wellicht aan het Hof. Dat zou heerlijk zjjn. Mensehen die hun ver stand niet gebruiken zeggen «Dat kost onnoemelijk veel geld.» maar dat is onzin. Wat het kost haalt men er wel tienmaal uit. In kringen waar de bankbil jetten duimendik opgestapeld zgn en te grabbelen worden gegooid, kan men goede zaken doen. Dergelijke vrienden houden van een spelletje en bij gelegenheid leent men hen eenige duizenden. U begrijpt me?» Ja de baron begreep hem volkomen. In het aanbod van den heer Kalm lag niets wat een man van eer onwaardig was en toch toen ze den eersten keer gearmd «Unter den Lmden» wandelden, zag de oude baron vaalbleek. Hij had een gevoel alsof zjjn hekenden hem verbaasd nakeken en elkaar stilletj-s influisterden, dat de oude baron von Rosse niet ianger een man van eer was. Om drie uur 's morgens begon de heer Kalm zich te k'eeden. Nog drie, misschien drie en een half uur en dan zou hjj bleek en stil op het gras liggen, het slacht offer zjjn van die krankzinnige reis naar Europa. Hg was nu zes maanden in Berlijn en als hjj goed over alles nadacht, dan was in dien ijjd geen enkele illusie verwezenlijkt, had hjj in geen enkel opzicht succes gehad en niets, vo.strekt niets bereikt. Zijn renpaarden liepen te langzaam, het geld verdween als rook door den schoorsteen, en de voorname vrienden die baron von Rosse hem bezorgen zou, lieten zich niet zien. IIjj had het gevoel met deze onderneming op jammerlijke wjjze fiasco te hebben geleden en wat de kroon op alles zette was dit duel, waarbij hij de meeste kans liep te worden doodgeschoten. In deze droevige overdenkingen mengde zich plotseling een andere gedachte. waartoe de zooeven genoemde Heinrich Borwin behoort. Reeds nu geeft deze mogeljjkheid den Mecklenburgers veel hoofdbrekens. Er kan echter nog heel wat veranderen voordat het zoover is. Justus Parthes. de uitgever van vier bekende werkjes, de hofkalender. o.ik wel Almanac de Gotha genoemd en de Taschenhilcher resp. der grafelijke, baronale en oer adelijke families wil hieraan nog een vjjfde toevoegen, een overzicht bevattende van den nieuwen, den zooge- naamden patent- of briefadel. Een schier onbegonnen werk. Want in geen land wordt zoo kw stig in den I adelstand verheven als in üuttschland waaralle regeerende vorsten en vorstjes het recht hebben nieuwe edelen te hakken. Een kras bewijs hiervan gaf de Duitsche Keizer bij gelegenheid van zjjn zilveren huweljjk«feest. Wel liet de offie eele mededeeling zich wachten, doch men wist met zekerheid te zeggen dat die en die het veel begeerde «von» hadden verov rd. Het aantal groeide hji den dag aan. Ee st waren het alleen Caro en Fried'ander. toen kwamen ook Schwabach en Weinberg er hjj. Ook James Sienon mocht bij dit stel invloedrijke Israëlieten niet ontbreken. De Staatscourant heeft ten slotte een einde aan de opschudding gemaakt. Behalve de geheime Oberhofbaurat Ihne en een paar officieren, zjjn tot heden slechts twee zonen van het Oude Volk in den adelstand verheven He geheime handels raden Dr. Caro en Frits F'iediander. de laatste als Friedlander Fuld. Zooals mijne lezers ongetwjjf-ld weten is de heer Fritz von Friedlander-Fuld, consul generaal der Nederlanden. Wij zjjn benieuwd te mogen vernemen wat de bekende graaf Pü kier. de dorschgraaf. over deze Konmkljjke onderscheidingen te zeggen zal hebben Men kan het echter moeilijk iedereen naar den zin maken. Marie Kalff hield hier een naar voordrachten. De eerste maal voor een geinviteerd gezelschap, gisteren avond tegen entré-. Beide avonden waren aan M leterlinck gewijd. In het zeggen van deze verzen is onze landgenoote eene meesteresse. en voor velen was het een onverdeeld genot deze begaafde vrouw te mogen aanhooren. De Duitschers schijnen echter eenen anderen maatstaf aanteleggen als hunne westelijke naburen. Was hei Marie Ka ff te doen om hier Maet-rlinck te doen anprecieeren dan kwam zjj te laat men wist dezen V aam reeds voldoende naar waarde te schatten. Was het hare bedoeling de aandacht op zich te vestigen als kunstenaiesse, nu, dan was men van meening dat. noch techniek, noch persoonljjkhetd redenen tot bjjzonderen lof gaven. De stem vond men eenigszins mat, wat mg absoluut niet opgevallen as. En zoo tellen we eene zeer begaafde kunstenaresse meer. aan wie het duidelijk geworden zal zijn. dat de Berljjnsche critici eigenaardige opvattingen hebben en dat de Duitsche hoofdstad een ondankbaar oord is om optetreden. Volledigheidshalve dient echter gezegd, dat er gelukkig toch ook voldoende fijnbesnaarde zielen waren, die onze zeer talentvolle landgenooie begrepen, en naar waarde wisten te schatten. Bij de algemeene verkiezingen voor den rijksdag in 1908 werden op de sociaal-democratische candidaten een millioen stemmen meer uitgebracht dan een vorig maal en steeg het aantal tot drie millioen, en de zetels bjj d.e gelegenheid van 58 tot 81. Sedert dien hebben 31 tusschentjjdsche verkiezingen plaats gehad en bjj elk dezer was het aantal der op de socaal-democraten uitgebrachte stemmen aanme-k-ljjk ge-lonken, zoodat ze er van'de 81 zetels er weder 3 verloren. Waaraan dit wel toeteschrjjven ln hoofdzaak aan «Mogelijk heb ik het ge'uk hem te treffen.» En dit vooruitzicht was hein bizonder aangenaam. De mensch die het voorrecht genoot dat de heer Kalm hein liefhad, bestond niet. maar evenmin was er een menschelijk wezen, dat hjj met zulk een intensiteit haatte als den heer Georg Brandes. In de eerste weken van zgn verblijf in Duitschland had hij voor dezen heer den diepsten eerbied gevoeld. «Dat is mjjn man,» zeide hij destijds tot den ouden baron. «Mensehen als Brandes bewonder ik. Een kan toorklerk die het grootste aantal renpaarden bezit en met millioenen om zich heen gooit I Dat is fabelachtig 1 Die hertogen en vorsten met «jet aanspreekt en kaart speelt met den prins van Wales! Het is kolossaal!» Grenzenloos was dan ook zgn woede toen deze aan gebeden man hem niet de minste aandacht schonk. Gp de renbaan te Gotha had hg zich door den baron aan Brandes laten voorstellen, maar deze sprak nauwelijks drie woorden met hem. Kort daarna bezocht Kalm hem in zijn paleisachtige wonmg te Berlijn doch werd niet ontvangen. Eindelijk, bij eer. ontmoeting in de Dier gaarde, gelukte het hem een onderhoud te vei krijgen, waarvan hjj gebruik maakte om te vertellen van zijn deriien millioen die bij de Engelsche Bank berustten, met een vloed van wooiden zjjn vereering te betuigen en op de meest duideljjke wjjze te verklaren in Brandes een voorbeeld te zien, dat hg wilde navolgen. Brandes mat bem van het hoofd tot de voeten en keerde hem na eenige onverschillige woorden den rug toe. Toen zwoer Kalm met duren eed «Dien mensch zal ik ten gronde richten.» En nu was het gisteren op de renbaan te Iffezheim tot een uitbarsting gekomen. Had Bran es den onscliuldigen heer Kalm zwaar be leedigd of was het omgekeerd geweest? Hoe dan ook, ten aanzien van een groot publiek was er een voor Kalm hoogst noodlottige scène voorgevallen. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1