No. 60 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Invoerrecht naar Je waarde. M A A 1 B A G Prijs der gewone advertentiën 12 MAAET. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. {Ingezonden.) Het wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend tot he-ziening der wet van 20 April 1895 op de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen vermeld in de avondeditie van het Handelsblad van 23 Februari brengt, alhoewel gedurende haar bestaan meer dan voldoende bewezen iverd, dat ze in beginsel onhoudbaar is, in hoofdzaak geen andero wijziging, dan dat het de middelen verscherpt om den zwaksten, in dit geval den koopman, die hes minst de elementen beheerscht om voordeelig te kunnen inkoopen, meer aan invoerrecht te kunnen laten betalen, dan waartoe de wet hem feitelijk verplicht. Wordt de wet van 1895 verder gehandhaafd on verscherpt volgens het ingediende ontwerp, dan betaalt men geen invoerrecht naar de waarde, maar naar den koopprijs der goederen. Zoolang de koopprijs (factuur) maar eenigen dienst mag doen ter bepaling der waarde, waarnaar het in voerrecht ver.-chuldigd is, blijft de red ctie van artikel 32: „Onder den loopenden prijs hier te lande wordt verstaan de som, die gerekend wordt op den dag der aangifte voor levering hier te lande te kunnen worden bedongen door de eerste hand in het buitenland, verminderd met het invoerrecht volgens het tarief", niets anders dan een wassen neus en tevens een dwaalspoor voor den aangever, waai door hij bij verschil van opvatting met de douane omtrent de aangegeven waarde, gevaar loopt boete te moeten betalen en waartegen hij, wil hij niet met den strafrechter in aanraking komen, door de voor gestelde verscherpte bepalingen weerloos wordt gemaakt. Geeft men namelijk volgens de wei de waarde goed aan en de ambtenaren vragen, indien ze de aangifte als te laag gedaan beschouwen, de factuur om naar don koop prijs de waarde te kunnen bepalen, dan is loyaal verweer onmogelijk. Geeft men de factuur, dan volgt een te hooge aanslaggeeft men haar niet, dan wordt de aangifte, zoo goed als zeker, eveneens verworpen en moet men te veel aan invoerrecht en bovendien nog boete betalen. Het eenigste middel van verweer bij aanhouding zou zijn do juiste waarde op een factuur formulier te vermelden, om te voorkomen, dat de beamb ten te hoog aanslaan en de aangever meer aan invoerrecht moet betalen, dan waartoe de wet hem verplicht, wat echter door de voorgestelde bepaling om de factuur tot een wettig bewijsstuk te verheffen, onmogelijk wordt gemaakt. De loopende prijs, die op den dag der aangifte kan worden bedongen door de eerste hand in het buitenland, valt niet te bewijzen en wel om de eenvoudige reden, dat zulk een prijs niet bestaat. De douanebeambten staan dus, wanneer ze eene zen ding willen aanhouden, zeker voor een lastig geval ze mogen alleen dan aanhouden, wanneer de aangifte onder den loopenden prijs is en moeten dus niet alleen den loopenden prijs kennen, maar de juistheid daarvan ook kunnen aantoonen en dit alles, waar er geen loopende prijs bestaat, zelfs niet bestaan kan. Het is daarom wel begrijpelijk, dat de beambten hun toevlucht moeten nemen tot de factuur, om de waarde te bepalen, wat echter in strijd zou zijn met de wet. De wet spreekt toch van den loopenden prijs die op den dag der aangifte kan worden bedongen door de eerste hand in het buitenland de waarde de factuur daarentegen geeft niet de waarde, maar den koopprijs aan. Tusschen waarde en koopprijs bestaat echter een hemelsbreed verschil. Koopt bijvoorbeeld iemand een horloge en op de reke ning staat daarvoor genoteerd 100 gulden, dan zal ieder een begrijpen, dat daarom het horloge nog geen 100 gulden waard is. De waarde kan niet anders gevonden worden dan met behulp van het gewicht der grond stoffen, de laagste productiekosten en de kleinste winst de koopprijs daarentegen varieert geheel naar gelang van elementen, die de kooper beheerscht om meer of minder voordeelig te kunnen koopen. Het is wel te begrijpen, dat de Minister van Financiën niet gaarne veel aan eene wet tornt, die op zoo ruime schaal middelen in de schatkist doet vloeien. Vreemd mag het echter genoemd worden, dat, na alles, wat over de werking dezer wet bekend geworden is alleen rekening wordt gehouden met de ruime inkomsten en niet met de wjjze, waarop ze verkregen worden. Stelt men nu de vraag «Worden de ruime inkomsten op rechtvaardige wijze verkregen«, dan moet het ant woord beslist ontkennend luiden. Niet opzet, maar leemte in de wet, gebrek aan een deugdelijken wettelijken maatstaf ter bepaling der waarde is oorzaak, dat de wet niet anders dan willekeurig toegepast kan worden en telkens tot onrechtvaardigheid aanleiding moet geven. Naar de redactie van artikel 32 der wet en zooals de wet wordt toegepast, namelijk, dat de koopprijs (factuur) zoo goed als beslissende maatstaf voor de waarde wordt aangenomen, bestaat er geen gelijkheid, maar wordt het invoerrecht trapsgewijze geheven. Het minst betaalt dan hij, die alle elementen beheerscht om voordeelig te kunnen inkoopenhet meest hij, die om eiken prijs kooper wil zjjn: Tusschen deze twee uitersten liggen oploopend de verschillende koopprijzen. Handel is slechts mogelijk door verschil in koopprijs en sluit daardoor voor goed den koopprijs buiten om als maatstaf voor de waarde gebruikt te kunnen worden. Niets is minder juist dan aan te nemen, dat de koopprjjs kan dienen als leiddraad of maatstaf voor de waarde, waarnaar het invoerrecht betaald moet worden. Geheel in overeenstemming hiermede, leest men in een arrest van het gerechtshof te 's Hertogenbosch van 3 April 1901»dat als gevolg van de bestemming ook in aanmerking komt de bruikbaarheid van het geschrift) in casu de factuur) voor de beoogde bewijslevering, waaromtrent uit de verklaringen der deskundigen en van meerdere getuigen duidelijk is geworden, dat facturen als hier ter beoordeeling staan, ter bepaling van den loopenden prijs ten dage der aangifte van ten invoer aangegeven goederen niet de minste waarde hebben, omdat de factuurprjjzen in den regel belangrijk van dien loopenden prijs afwijken en alleen dan daarmede verband kunnen houden, als er verkocht is door de eerste hand in het binnenland, mits de koopwaarde tusschen het tijdstip van inkoop en den dag der aangifte geen wijziging hebben ondergaan.n De waarde, waarnaar invoerrecht betaald moet worden, moet voor iedereen geljjk zjjn, waartegen de koopprijs door het begrip handel niet anders dan verschillend kan zijn. In den handel zullen de meesten koopen, wanneer ze denken aan het gekochte te kunnen ver dienen en onder die omstandigheden in de meeste ge vallen geen rekening daarmee kunnen houden, dat i egenen die alle elementen beheerschen om voordeelig te kunnen inkoopen, hetzelfde artikel belangrijker goedkooper kunnen betrekken. Het gaat niet aan, dat men, zooals nu nog geschiedt, den importeur eerst aan zijn verplichting laat voldoen, door hem zelf de waarde te laten bepalen, waarnaar hij meent het invoerrecht verschuldigd te zijn en hem daarna, in geval de douanes beambten de aangifte te laag achten, eenvoudig zonder daartoe wettelijk maar eenig recht te bezitten, de factuur te vragen, om het te betalen invoerrecht naar den koopprijs te bepalen. In de wet ontbreekt de maat staf voor de waarde, die te lage aangifte of verkeerde toepassing der wet buitensluit. Dien maatstaf zal de Minister om aan het tweeslachtig stelsel der tegen woordige wet een einde te maken, den handel niet langer mogen onthouden en alleen kunnen vinden in heffing naar het specifieke gewicht volgens een vast tarief. Wil men zelfs bij de bestaande wet rechtvaardig en zaakkundig de waarde bepalen van een artikel, dan kan dit cok nu niet anders geschieden dan met behulp van het gewicht der grondstof, de laagste productie kosten en de kleinste winst. Arbeidsloon zoowel als winst zijn afhankelijk van factoren, die schatting slechts speculatief mogelijk maken, er blijft dus niets anders over dan het gewicht, wat tot grondslag kan dienen voor berekening der waarde. Maar ook de prijzen der grondstoffen kunnen zeer variëeren en het verschil tus schen tijd van koop en tjjd van levering kan zeer be langrijk zijn, zooals dit bljjkt uit der Confectionnair van 11 en 18 Januari 1906, vakblad voor de textielindustrie, uitgegeven te Berljjn. Volgens dit blad bewogen zich de prijzen per K.G. voor katoen, in Pfenningen 1904 JanuariFebruari AprilDecemb r tusschen 66 en 85 85 en 67 79 en 36 voor wol in Francs 1903: Februari—Mei Mei—Juli. tusschen 4.75 en 5.40 5.40 en 5.10. Heffing van invoerrecht naar het specifiek gewicht zal dus niet anders kunnen geschieden dan volgens een vast tarief. Wil men echter absoluut heffing naar de waarde, dan weg met de tweeslachtigheid en stelle men verplichtend aangifte van den koopprjjs, alhoewel dit meten is met ongelijken maat. Wet, uitvoering en het ingediende wetsontwerp geven, kort beschouwd, ongeveer de volgende voorstelling De wet zegtgeef de waarde aande uitvoerende beambte daarentegenwaag het niet de waarde aan te geven, want is, m.i., de aangifte te laag gedaan, dan houd ik de zending aan en vraag de factuur. Bljjkt uit dit laatste geval, dat de aangifte lager is dan de koop prijs (factuur), zoo moet men boete betalen en wel tien maal het invoerrecht, berekend over het verschil tusschen aangifte en koopprijs. Waagt men het aan die boete te ontkomen door de aangifte van de waarde in den vorm van eene factuur over te leggen, dan loopt men gevaar voor den strafrechter gebracht en tot 4 jaar gevangenis veroordeeld te worden. Kan het dwazer 1 Ik twijfel niet, of bij de aanstaande herziening der wet op het invoerrecht van 1895 zullen voldoende Kamerleden gevonden worden, die een ander inzicht hebben dan de (Minister van Financiën en niet alleen rekening zullen houden met de ruime middelen, die door het invoerrecht in de schatkist vloeien, maar tevens ook zullen trachten te voorkomen, dat dit geschiedt op eene wijze, waardoor de eene, meestal de minst krach tige, meer aan invoerrecht moet betalen dan de andere. De handel kan niet krachtig genoeg protesteeren tegen eene wetsinstelling, die hem in het betalen van invoer recht afhankelijk stelt van zuivere willekeur. E. LAUBUHR. Uit A 1 g e c i r a s komen zeer bemoedigende berichten over de Zaterdag gehouden bjjeenkomst der gedelegeerden maar, hoe goed men ook op weg scbjjnt te zjjn naar een bevredigende oplossing, toch ontbreken hier en daar de wanklanken niet. Het Oo3tenrjjkech voorstel betreffende de politie-regeling, dat wy reeds mededeelden, heeft over het geheel oen gnnstigan indruk gemaakt op de conferentie. Het is zeker, dat Oostenrijk dit voois el indiende met voorweten schap en goedkeuring van Duitschland, en daatom wordt het beschouwd als een stap van de Duitsche diplomatie in de richting der overeenstemming. De Daily Mail is het eenige onder de Ecgelsche Ochtendbladen dat tbans nog wanhoopt aan de spoedige en bevredigende beslissing van de quaestie. De Standaard zegt zelfs, dat het einde der beraad slagingen in de volgende week kan verwacht worden. Frankrjjk zal zich vergenoegen mat een geringer aandeel in het kapitaal der staatsbank en Duitschland zal de Spaa. sch-Fransche politie-regeling in geheel Marokko erkennen, wanneer deze onder een inspecteur wordt gesteld, door een neutrale mogendheid aan te wijzen. In Duitschland wordt het overigden van Eugèae Richter, in onze laatste berichten van Zaterdag kortelings vermeld, zeer besproken. Voor den aanvang der beraadslagingen van Zaterdag in de Pruisische Kamer van Afgevaardigden verleende de president het woord aan dr. v. Htydebrand, den leider der conservatieven. Deze sprak daarop als volgt »Mjj is medegedeeld, dat hedenochtend het vroeger lid van deze Kamer, de heer Richter, na een langdurig lijden is overleden. Daar hjj in den laatsten tyd geen lid der Kamer meer was, kan de president der Kamer geen officieele medodeeling van dit overigdon aan de Kamer doen. Maar ik geloof toch te handelen in den geest mijner partjj, misschien ook in dien van de geheele Kimer, wanneer ik uiting geef aan myn innig verdiiet, dat deze uitstekende man hot tjjdeljjke met het eeuwige heeft verwisseld. We zjjn het niet altjjd met ham eens geweest, maar steeds hebb*n we don mannelgken moed en de groote bekwaamheden van dezen grooten man, die met al zjjne kracht on zijn volle overtuiging slechts hot heil van zjjn vaderland op het oog had, bewonderd. Daarom betreuren ook wjj hot overljjdeu van dezen voortrefielgkeD man. Ook de leiders der andere politieke partjjgroepcn wijden waardeerende woorden aan de nagedachtenis van den overle-enezelfs zjj, die zjjn politieke tegenstanders waren, erkennen zjju groote gaven van woord en veratand. Het zal er in Rnsland met de verkiezingen voorde Doema al zeer zonderling uitzien en hoe meer deze naderen des te grooter wordt het aantal personen, die naar de gevangenissen verhuizen. Het sohgnt dat een gedeelte der ambtenaren elkeen, die voor het kiesrecht in aan merking zou kunnen komen, vooraf in de gevangenis willen zetten. Be Birsjeuija Wjedomosti deelt op dit gebied merkwaardige dingen mede; het blad zegt: Door geheel Rusland worden op groote sohaal arrestaties gedaan. In Gharkof, Soemi en Woltejansk is de meerderheid der leden en ambtenaren van de Zen stvo's in de gevangenis gebracht. In het gouvernement Woronesh zijn vele genees- heeren, onderwjjzers, veeattsen, Zemstro ambtenaren en priesters en een groot aantal kantoorbedienden, boeren en spoorweg-ambtenaren gearresteerd. In het plaatsje Kozlof werden op één dag honderd personen gevangengenomen. In het gouvernement Tsjernigof zjjn allo gevangenissen en huizen van bewaring overvol. Ia het district Eletsik werd een groot aantal boeren gearresteerd in Khwalynk en Symbirsk zjjn alle Zemstrc-imbtenaren en genoee- heeren in de gevangenis gezet. In Riga zjjn 1526 personen in de gevangenissen opgesloten. In Topolsk zjjn eveneens do »intellectneelen" en daaronder zelfs de vrederechters, rechterlijke ambtenaren en advocatenin de gevangenis gezet Dit ljjatje is nog voor uitbreiding vatbaar. De bedoeling van deze maatregelen wordt neg verduideijjkt door dit bericht uit Moskou VolgeDS do Notvoje Wremija heeft de inechrjjving op de kiezerslijsten een zeer ontmoedigend resultaat gehad. De helft van de 40,000 kiezerskaarten, die rondgezonden werden, kwamen terug omdat de adressen met in orde waren, of de geadresseerden onbekend waren. Van de overbljjvende 20,000 werden 8000 teruggezonden aan hot statistisch depanement met opmeikingcn als: »Ik wensch niet deel te nemen aan de verkiezingen"; »Ik boyoot de Doema"; »Loop naar de maan!" enz. Uit de opmer kingen op een groot aantal kaarten blgkt duidelyk, dat de ingeschrevenen niet wenschen geplaatst te worden op de kiezerslijsten, uit vrees voor de gevangenis of voor de politie. Het maakt oen eenigszins komischen indruk, onder die omstandigheden een telegram uit Moskou te ontvangen, meldende dat de kiezerslijsten onder gewapende bedekking naar de staatsbank zjjn gebracht, waar ztj uit vrees voor diefstal, in de inbraakvrge kluizen zullen bewaard worden. Hoe zeer de regeering in G h i n a ook de mogendheden tracht gerust te stellen, door de verzekeiing dat in het rjjk alias rustig is en er geen vrees voor troebelen of moorden op vreemdelingen bestaat, toch stelt men in al die fraaie verzekering weinig vertrouwen. De Daily Telegraph verneemt uit Tokio: Volgens een telegram uit Peking, heeft da Duitsche gezant zjja vertrek naar Japan ungesteid naar aanleiding van den onrnsiigen toestand in China. De Fransche gazaat heeft daarom ook zjjn terugkeer naar het vaderland verdaagd niette min hoeft prins Tsjing tegen den Amerikaanschen gezant gezegd dat de berichten over een crisis overdreven wareD. Het rjjk was kalm en China's buitenlandsohe betrekkingen waren bevredigend, zoodat er geen reden was, om Ame- rrkaansche troepen op de Filippgnen op te hoopen De Tribune verneemt uit Poking: De Keizor'en de Keizerin vertrekken binnen zes weken naar het zomer paleis. Generaal Tiehliang zal hen met 5000 man bege leiden. De hotkringeu zjjn daarover gerustgesteld, daar het aantoont dat Joean-eji-kai gedraaid is en nu weer meer keizeregezind is geworden. Als 't maar waar is. Heel veel pleizier beleeft Amerika van zijn Film. pijnen niet; Een telegram van Zaterdag heeft bericht gebracht van een ernstig gevecht aldaar. Amerikaansche troepen en Moros hebben eikaar bij Jolo bestreden; de Amerikanen hadden ol dooden en gewonden, de inboorlingen houder- den, naar men zegt. Volgens den berichtgever van Central News daart de strjjd voort en is men bang voor een algemeenen opstand op Mindanas. De troebelen werden naar 't schgnt, te Washington sedert geruimen tjjd voorzien. Elk transportschip dat te Manila aankwam, bracht daar krjjgsvoorraad, zoodat men nu genoeg heeft naar 't heet, voor een leger van 50.000 man. De forten zijn met zware kanonnen be- wapendonlangs is nog een batterjj Btukken van 8 c.M. aan wnl gezet. Ook het verkenningscorps heeft een nieuwe uitrusting gekregen 1 Zjjn die troepen voor do Filippgnen of voor China Het laatste werd toch altijd bewaard. Vreeseljjke M ij n r a m p. Zaterdag heeft in de Courrières-mijn een vreeselijk ongeluk plaats gehad. Courrières ligt in het Noorden van Frankrjjk vlak bij de Belgische grens in het departement Pas de Calais'. Er waren 1800 man in de mjjn afgedaald, toen waar- schjjnljjk door een mjjngasontploffing brand ontstond. F en der weinige aan den dood ontsnapte mijnwerkers, zekere Bassen, als door een wonder gered, verhaalt het volgende. Zaterdag morgen ten 7 ure bevond hij zich op een diepte van 280 meter toen hg een hevigen luchtdruk voelde. Onmiddelljjk daarop werd de lucht ijler en vermengd met giftige dampen. Verschillende arbeiders, die bjj Dasson waren, begaven zich instinct matig naar de schacht No. 10, maar, daar zij zich zóó onwel voelden, dat zij in zwijm dreigden te vallen, zette Dasson hen op een mijnwagen. Niettegenstaande zijn eigen toestand, gelukte het hem hen tot den ingang van schacht No. 10 te brengen, waardoor hij hen van een anders wissen dood redde. Boven gekomen deed zich om 7 uur een vreeselijke ontploffing hooren in de schachten 2, 3 en 4. Een bak werd een 10 meter hoog geworpen. In schacht No. 4 werd een arbeider op slag gedood. In schacht No. 3 werd een paard, dat een mijnwagen trok, in de lucht gewoipen. De opening der drie putten levert een onbeschrjjfeljjk schouwspel op. Een aantal mijnwerkers hebben de goede ingeving gehad om door schacht No. 10, in de nabjjheid van het station Billy Montigny, te ontsnappendeze schacht toch is onbe schadigd gebleven. Langs deze schacht is het gelukt eenige lieden te redden. De brand veroorzaakte een instorting die den lucht- toever heeft afgesloten. De schachten 2, 3 en 4 staan alle in brand. Het is onmogeljjk het aantal slachtoffers te schatten, daar men nog niet met het bovenbrengen heeft kunnen beginnen. Totdusver weet men alleen van een vijftien gekwetsten. De brandende schachten liggen te Salau-Mine, Billy-Montigny en Móricourt. In de laatsfe dagen hadden de hevige regens grond verzakkingen doen ontstaan, die ook in de mijnen schade hadden veroorzaakt. Te Billy-Montigny moeten er een aantal mjjnwerkers deels gestikt, deels verpletterd zjjn. Verscheidene gemeenten zjjn bjj de tamp betrokken. De brand is zoo hevig dat de vlammen laaien uit de opening der putten, bestemd tot het neerlaten der arbeiders. Volgens de laatste berichten waren 1795 arbeiders de mijn ingegaan, 501 zjjn weer bovengekomen, er zijn er dus 1294 bedolven. De arbeiders, die zjjn neergedaald om hulp te ver- leenen, beginnen weder omhoog te komen, daar iedere verdere peging tot redding nutteloos bljjkt. Deze is zeker wel een der vreeseljjkste mjjnrampen waarvan men heugenis heeft. Nog een mynramp. In Cbstemjjk is Donder dag ook een ernstig mijnongeluk gebeurd. In een mjja te Raibl, in Karinthiö, bezweken do stutsels van eon galerjj, zoodat deze zelf inviel. Veertig mjjnwerkors en een ingenieur zjju omgekomen. Automobielo ngeluk. Do oppo'stalmeesler van bet Italiaanscho Hof, markies Carsini di Lijatico, reed Donderdag met zjjn vronw in een automobiel op den weg van Casilina, op 14 kilometers van Rome, toon nabjj do Doodbing het voertuig omsloeg. Do markiezin werd op slag gedood, de markies en de chauffeur gewond. D.i chauffeur zond oenen boer naar het Hof en terstond snel den da Koning en Koningin mat geneesheeren toe. Het ongeluk gebeurde doordat de chauffeur plotseling voor eeneu wagen wilde uitwijken. Het ljjk der markiezin is naar Rome gebracht. Zjj was eeue princes de Birberini- Colonna do Sciarra en 61 jaar ond. Bjj don val nit het rjjtnig sloeg zjj met het hoofd op eenen steen. Volgens eene andere lezing bestuurde de matkies zjju automobiel zelf. Hjj was buiten zichzelven vandroofboid en do Koning en de Koningin omhelsden hem. De Ko ningin Moeder heeft op 't vernemen van de ramp zich gehaast hem hare deelneming te betuigen. Onder suggestie? Te Parjjs is Donderdagnacht een student in de rechten komen aanschellen bjj eon geneesheer, en, toen hem werd opengedaan, is hjj het hnis binnengedrongen, om In het salon met een bjjl allerlei voorwerken kort en klein te slaan. Do dokter en zjjn knecht maakten zich eindeljjk mees ter van den indriDger en leverden hem aan de politie over. Do jongman verklaarde in het politiebureau, dut hij volstrekt geen bewegreden had voor zjju daad en dat bjj onder suggestie heeft gehandeld. Een vriend van hem, student in de geneeskunde, die veel aan hypnotisme deed en hem herhaaldeljjk in slaap maakte, had hem allang gedreigd, dat bjj hem eens een of ander misdrjjf zou laten begaan. Hjj had altjjd on- geloovig gelachen om die bedreiging; maar nu geloofde hjj, dat zjjn vriend hem door suggestie heeft gedwongen bjj den dokter don boel te gaan vernielen. Da jonkman is in de infirmerie onder toezicht gesteld. De student in de geneeskunde is vertrokken zonder adres aohter te laten. De sneeuwstorting op de Lofoden. Vol gens een later bericht zjjn bjj deze ramp 20 dooden on der de sneeuw vandaan gebaald en 40 gewonden 2 man worden er nog vermist. Van de gewonden zolleu er echter verscheidene het leven bjj laten. De slachtoffers zjja vissohers, die in kleino houten hutten woonden. De winter is voor do visscheis op de westkust van Nooiwegen bitt'.r zwaar geweest. Reeds zjjn er, metst door storm op zee, een kleine 350 omge komen. Nog altgd Hennig. Men vermoedt in Dnitseh- land dat do bedrjjver van dan aanslag op den kamerheer v. Zitzewitz, waarvan wjj Zaterdag melding maakten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1