Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 61 DINSBA& 13 MAART. BUITENLAND. BINNENLAN D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoon» «JMMtflr 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. «Les jours ze solvent maïs ne se ressemblent pas* kan men met het volste recht van de onderhandelingen te Algeoiras zeggen. Alle dagen komen er berichten over zittingen in comité géoéral en in 't publieke, maar elke dag brengt ook weer wat bjjzonders aan, waarop men niet gerekend had. Vandaag heet het »de oplossing is nabjj* morgen >het optimisme vermindert weer* en zoo weerspreek de eene dag den anderen. »'t Is niet om de knikkers, maar om 't recht van bet spel* zegt men, maar bjj slot van rekening bljjkt het toch altjjd, dat achter dat vermeende recht de begeerde knikkers bet hoofddoel big'en. Z >owel wat de bank als de politie-quaestie betreft, is de over eenstemming nog ver te zoekeo. Gisterenmorgen kwam de comm'ssie van redactie bg»en tot het onderzoeken van het bankontwerp. Op alle pnnten werd overeenstemm ng verkregen, behalve in de qu*estie van het aaDtal aandeelen gereserveerd voor bet consortium voor het aunkoopen van zjjn voorkeursrechten Dnitsonland weigert meer dan twee aandeelen daarvoor beschikbaar te stellen. Regnaolt werd belast met het opstellen van het artikel dit punt betreffende. Het is waarsobgnlgk dat, zoo in de oommissleverga dering geen overeenstemming verkregen wordt, dit in de officieele vergadering wel het geval zal zjjn. De bank zal gevestigd zgn te Tanger, de raad van administratie te Parjjs. De leden van den Raad van Toezicht zullen worden aangewezen door de banken van Frankrjjk, Engeland, Spanje en de keizerlijke bank te Barljjn. De Commissie kwam des middags te zes nre weer bjjeeu ooi te spreken over de aanwijzing der havens voor de politie-regeling maar ook nn haperde het weer. Het was onmogeljjk zich hierover te verstaan deze moeilijkheid zal wasrschjjnljjk de gedelegeerden er toe leiden zich tus°chen Frankrjjk en Dmtschland te plaatsen om een verzoeninga-voorstel te vinden. Het optimisme van gisteren vermindert weer. Gelukkig bljjft, evenals in de doos van Pandora, de hoop noch op den bodem achter. Meermalen werd reeds de vraag gesteld, welke de rol van Engeland toch wel kan geweest zgn in deze Marok- kaansobe aangelegenheid. Een antwoord op deze vraag schijnt Masaingham in de Speaker te geven. Hij zegt daarin o.a, «Oog twjjfeld is in Engeland, zelfs bjj libe ralen, de stemming tegen de Dnitschers zoo vjjandig als Déronldle maar wetschen kan* Maar, vervolgt bjj, „wat knnnen wjj ten slotte voor Frankrjjk doen in het geval van een inval van de Dnitschers, indien die m<sdaad mogelijk ware f Den Dniscben nitvoerbandel sluiten en de Dnitsche koloniën pakken voor ons zelf terwjjl het Fransche land overstroomd wordt, Parjjs in gebaar is en Frankrjjks bestaan in nog grooter g-vaar Dat. waren geschenken van Danaërs. Hebben wjj Frankrjjk eenig goed gedaan door onze politiek ten opzichte van Marokko eensklaps te veranderen? Heeft Frankrjjk eenig erns'ig belang bjj de eischen, die men het genoopt heeft te stellen en te handhaven In welke moeiljjkheden worden onze naboren misschien gestort 1 Het is pjjnlgk te denken, dat Engeland er toe gebracht is te spelen met een zeer ernBtigen toestand zonder in staat te zjjn dien ten go-de te keeren. En men komt er toe te vragen of er in de politieke ges hiedenis van de laatste twee j ren niet te veel koninkljjke diplomatie is geweest.* In een vroegere periode van de geschiedenis was Enge land d e vjjand van Frankrjjk, maar sedert Dnitscbland beiden over het hoofd dre'gt. te groeien is het blaadjn omgekeerd en is le perfide Albion de vriend van Frankrjjk geworden, maar een vriend oie Frankrjjk gaarne de kastanjes uit hét vonr laat balen. Als het waar is, dat Eng.- land Frankrjjk in dezen impasse heeft ge»oerd, dan heeft dit laatBte niet veel plezier van die vriendschap, De ministerieele crisis in Frankrjjk scbjjnt opgelost te zgn. Naar uit Pargs van gis eren gemeld werd, zon het nienwe kabinet aldus samengesteld zjjn Eerste-minister en rechtswezen Sarrien, bmnenlandscbe zaken Clemoncean, huitenlandsche zaken Bourgeois, oorlog E'ienno, marine Thomson onderwjjs en eeredienst Briar d, koophandel Ley goesopenbare werken Barthonlandbonw Rnan, financ ëa Poincaré en koloniën Donmergue, Ronvier heeft dus geen zitting in het nienwe ministerie aan Bonrgeois wordt dns de netelige taak opgedragen om in de Marokkaansohe kwestie de dreigende klippen om te zeilen. Er bestaat uitzichtdat in S e r v i de crisis haar oplossing nadert. De afg»vaardigden der beide radicale olnbs zgn het eens geword n over de vorming van een nienw kabinet nit leden van be de groepen met een onafhankeljjk radicaal als voorzitter. Iedere clnb behondi haar onafhankeljjkbeid, maar men zal op zekere pnnten samengaan. Zoo hebben de leide-s het althans bedisseld. Of de paitjjen dit plan goed znllen kenren bljjft af te wachten maar al iB dat het geval dan is het nog de vraag of de groote perBoonljjke en politieke verschillen tnsscben beide groepen het nienwe ministerie wel een lang leven znllen laten. De beste oplossing lgkt nog ontbinding van de Skoepsj- tina. Dr. Votïts, de gezant te Weenen, heeft dien maat regel dan ook warm bepleit in een onderhond van ander half nnr, dat hjj met Koning Peter had. Het weinige dat over China wordf vermeldt, wjjst er nog altjjd op, dat men het zaakje daar met al te best vertrouwt. Da Tribune verneemt nit Hongkongdat ondanks de zoogenaamde geruststellende ambteljjke ver verklaring der Chineesche regeermg, kapitein Ward aan bet hoofd van veertig artilleristen naar Peking vertrekt ter bescheiming van het Engelsche gezantschap aldaar. Rusland geeft ook al weinig verkwikkelijks to hoo- ren. Zaterdagavond beeft een bende revolutionairen in de voorstad Praga te Warschau een patrouille, bestaande uit een sergeant, vjjf soldaten en een agent van politie, omsingeld. Da oproerlingen schoten den sergeant en den agent van politie dood. De soldaten vuurden terug en doodden een der aanvallersde rest sloeg op de vlncbt. Te Lodz is kapitein Iwanof, districtscommandant, in zjjn rjjtnig doodgeschoten. De koetsier werd gewond. Naschrift. De Fransche Kamer b"oft 500.000 frs. gestemd voor de gezinnen dar slachtoffers van de mjjnramp te Courrè e Uit Lens wordt vau gisteren geseind dat de reddingsarbeid gestaakt is wegens de opsteigende giftige gassen. Slechts 90 ljjken warden nit de mjjn gehaald. Om uitvoering te geven van de in October van het »orig j»ar door den Dnitgp.hen Ke<z»r gedane voorstel tot. terugroeping van de internationale bezettingstroepen uit de provincie Tajili in China is nu door den Keizer bjj bevel van 6 Maart de terugzending van de Oogt- Azia'i-che bezettingsbrigade naar Dai'schland gela t. In bet Oosten bljjven nn alleen de gezantscbapswacht te Peking en de in Tjientsin gestationeerde reserve, samen 26 offio:eren, 6 officieren van gezondheid, 9 ambtenaren en 700 manschappen. De rampteCourrières Over deze verschrikke lijke ramp, die alles te boven gaat wat de fantaisie zich als verschrikkelijks kan voorstellen, komen nog de volgen de deels nieü"*e, deels aanvullende bijzonderheden. Woensdag j.l. was er brand uitgebroken in de Méricourt- schacht. Dadelijk werden maatregelen genomen om het vuur te blusscheD. Heeft men toen verzuimd alle spleten hermetisch af te sluiten, waardoor de gassen konden ontsnappen Dan zon het kooloxyd, zien vermengend met mjjnga8, de ontploffing hebben kunnen doen ont staan. Of zou een der werkliedeu onvoorzichtig geweest zijn met zijn lamp. Zaterdagmorgen, tegen zeven uur, had plotseling een verschrikkelijke ontploffing plaats in de schachten 3, 4 en 2. (De brand was uitgebroken in 3). Z o o ontzettend was de schok dat een werkman op een kilometer afstands zich bevindend werd gedood. Deze schachten, die onderling alle in verbinding met elkaar staan, zijn to aal vernield. Alle galerijen versperd, het houtwerk inéén gevallen, alle deuren verdwenen. S' hacht No. 3 die uitgangen heeft ter diepte van 231 280, 303, 326 en 350 meters, is ter hoogte van 145 meter verstopt. Het reddingswerk moest geschieden in schacht No. 4 en de uiterste, No. 10 en 11, die betrekkelijk weinig geleden had. Dadelijk werden vele rappe handen gevonden, die wilde redden wat er te redden was. 's Middags tegen zes uur was de toestand als volgt In de schacht 2, waar 500 mijnwerkers waren afgedaald, kwamen er 388 boven, de anderen schijnen reddeloos verloren. In de schacht 3 kwamen er slechts 13 van de 443 boven. Daar de liften niet meer werken, de trappen vernield zjjn, is er ook voor de overigen hier weinig hoop. In schacht 4 zijn 135 van de 852 mijnwerkers boven gekomen. Totaal kan men dus het aantal dooden want veel hoop is er niet dat de ongelukkigen, die nu nog in de mijn zijn, leven op bijna 1200 schatten. Havas noemt het preciese cijfer van 1193. Aan den Matin ontleenen wjj de volgende beschrijving. „Duizenden verdrongen zich om de schachten, moeilijk in bedwang gebouden door de gendarmes. Geen woord werd er gehoord. Vrouwen weenen, mannen bleek, klemmen de tanden. Een doodsstilte van menschen, die door schrik en argst zijn lam gsslagen. „In schacht No. 4 dalen enkele ingenieurs en werklie den af, helden die den dood trotseeron. Wanneer zij twintig meter onder den grond zijn, stuiten zij op een chaos van hout en steenen. Zij kunnen niet verder Enkelen hunner zijn bedwelmd door de vergiftigende gassen. „Weer wordt een poging gedaan nu fermer om door den chaos heen te breken. Vijf gewonden worden boven gebracht, half naakt, rood of zij gevild waren, levend- dood met de oogen dicht, de huid strak gespannen. Dadelijk worden zjj verpleegd, verzorgd. Spreken kunnen sij niet ,,De dooden zijn onherkenbaar De ministers Dubief en Gautier zijn dadelijk uit Pa-ijs naar Lens vertrokken. Zij stelden den prefect 10 000 francs ter hand om de eerste hulp te geven aan de familieleden der slachtoffers. De burgemeester van Lens, de afgevaardigde Basly, zal in de Kamer een crediet van 500.000 francs vragen voor het zelfde doel. De president der Fransohe republiek, de heer Fallières j ontving gisteren bijna van alle staatshoofden telegrammen van rouwbeklag. Volgens de laatste berichten is het reddingswerk voortgezet, zelfs in den nacht van Zaterdag op Zondag, voornamelijK in schacht no. 4. Zondagmorgen was men reeds tot 200 meter gedaald. In den nacht werden 23 ljjken naar boven gebracht, van wie drie slechts herkend werden. De ingenieur Léon, die mede afgedaald is, vertelde aan een redacteur van den Petit Parisiendat het reddings werk zeer bemoeilijkt wordt door gevaar van verdere instortingen en verstikking door gas. Volgens hem waren reeds vele redders medeslachtoffers geworden. In do mijnen loopt men letterlijk over de lijken. Er wordt natuurlijk dadelijk gezocht naar hen, die de verantwoorde'jjkheid dragen voor deze ramp. De heer Jaurès schrijft in de Humanité„Ia het mogelijk de verantwoordelijken te noemen? Zonder vooroordeel, maar ook tonder toegevendheid dienen zij aangewezen te worden. Is het waar. dat er vroeger reeds officieel gerapporteerd werd, dat de ventilatie in deze mijn on voldoende was De heer Bórenger in UAction zegt, krasser, dat de directie wist dat de toestand gevaarlijk was. Het minis terie van openbare werken had zelfs een onderzoek gelast. „Hoe kon de directie daar de exploitatie zoo voortzetten, een exploitatie die het karakter droeg van een socialen moord De directie zelve heeft bekend gemaakt, dat het ODgelnk te wij en is niet aan een gewone mijn -as - ontploffing, doch aan eon ontploffing van een mengsel van gassen, veroorzaakt door den brand in schacht no. 3. „Vij betreuren", zegt de directie, „hot verschrikkelijk onheil, dat de geheele streek in rouw dompelde. Doch wij kunnen zeggen, dat het technische toezicht in onzo mijn uitstekend was en dat wij hier te doen hebben met een nier ontzettende rampen, waaraan de mijn-in dustrie helaas te dikwijls is blootgesteld." Hoog water. Gisterenmiddag was er een bniten gewone hooge vloed te Antwerpen. De beide oevers van de Schelde zgn overstroomd. De veerdienst is geschorst. Het water heeft een gedeelte van het terrein ter lengte van 3 M. onder het afdak van de Nordd. Lloyd on bruikbaar gemaakt. De. technische dienst heeft het zniderterras doen wegrn men. De overstrooming wordt langzamerhand een ramp, het water dringt de stad binnen, alle kelders langs de kade staan onder water en de kadomuren, 'ioeenige maanden geleden begonnen weg te gigden, dreigen thans onder den drnk van bet water in te storten. Ook het strand te Ostende en elders heeft veel te ljjden. De buitengewoon hooge vloed jaagt de zee het «trand op. Ta Oataode staan de st-aten onder water en het water is de kelders binnengedrongen en heeft groote schade berokkend. Tegen 5 nnr bevond zich een visscherssloep oo 5ü0 M. van den ingang van de haven. Plotseling bemerkten de duizenden monschen, die op den djjk stonden naar de zee te kjjk"n, een matroos, die zieh vastklampte aan den mast, maar na eenige oogenblikken verdween bjj. De geheele bemanning is omgekomen, men weet niet welk bet verongelukte schip is. Te Lillo is de landingsplaats door de hooge golven weggeslagen. Kerkdiefstal. Het parket van Brngge heeft zich Vijjdagm ddag naar Roysselede begeven, om een onderzoek in te stellen over een allerstontmoedigs'en diefstaldie in den nacht van 8 op 9 dezer, in de kerk van het gehucht Dom kerke gepleegd werd. De ingangpoort werd met eenen ploegkouter uit hare hengsels gohnven en opengo- wrongen. De eiken sakristjjdenr is insgeljjks opengebro ken dan hebben de kwaaddoeners een zwaar steenen grafkruis nit het kerkhof gerokt, de brandkast openge broken en er eene gonden remonstrans, die gouden kelken en eene gonden ciborie nitgenomen. De bos'iëa, waarmee de oibo-ie gevuld was, hebben zjj over den vloer in de kerk gestrooid. De gestolen voorwerpen vertegenwoordigen eene waarde van meer dan 5000 fr. De groote hostie van de remon strans is dezen morgen in een der bossoben van Doomkerke teruggevonden. De offerblokken werden eveneens open gebroken en geledigd. Naar het senjjntvolgens het onderzoekzouden de dmven gepoogd hebben ingaljjks in de naburige pastorie te dringen. De daders van den stontmoedigen diefstal zgn onbekend. Nader wordt gemeld: De dieven hebben behalve van bnnne groote stoutmoe- d gbeid in het bedrjjven van den diefstal ook nog bewjjs gegeven van allergrootste baldadigheid. Zjj hadden al de beelden welke in de kerk Btonden mt de nissen getrokken, zoodat zjj in stokken ten gronde lagen. Op het altaar lag alles overboop, hier ook waren al de beelden gebroken. De (fLrblokken waren stukgeslagen en leeggeplnnderd. Er moeten verscheidene kerels geweest zgn voor znlk een heiügschendende daad te plegen. Alles wat eenige waarde hadwerd door de schelmen medegedragen, In de sacrietjj was de verwoesting het ergst. Al de klne eren van den pastoor lagen ten gronde en waren geschaard. De beelden waren hier ook gebroken. Da brandkoffer was omvorgetrokkea en opengeslagen. Don derdag heeft men in den omtrek van Doomkerke drie verdachte mannen zien rondzwerven. Zjj hebbrn zich des avonds onder de schelven der Weldadigneidsschool -er- doken. Niemand dacht dat de kerels kwaad in het zicht hadden. Zj werden dan ook gerust gelaten. De schade in de kerk is overgroot. Men heeft in alle richtingen het signalement van de vermoedrlgke dieven gezonden. Stoomboot vergaan. Engelsche bladen melden, dat bjj de Piern s Vertes een groote stoomboot, waarvan naam en nationaliteit tot dasverre onbekend bleven, in den dikken mist te gronde is gegaan. Het schip gaf door kanonschoten en voortdurend stooten vun de stoom- fluit kennis, dat het in gevaar verkeerde. Reddingbooten werden uitgezonden, maar de dikke inist belette het schip te naderen. Men vermoedt dat het een passagiersboot was. Studentenrelletje. Zaterdag hebben de stu denten te Pest rnmoerige betoogingon gehouden. Zy verlaagden van den rector, dat de Senaat niet, zooais gebruikeljjk, den nieuwen minister van onderwjjs zou gaan begroeten. Toen hun eisoh werd afgewezen, ver stoorden zjj door hun rumoer de colleges der hoogleeraren en trokken daarna onder het zingen van vaderlandsche liedoren de stad in. De politie dreef hen niteen. Tentoonstelling van Hygiëne. Onder beschermheerschap van aartshertog Leopold Salvator zal van 12 Mei tot 15 Jnli te Weenen een internationale bygiëne-tentoonstelling plaats hebben. Behalve hygiëne eo mideme therapie zal daar het nieuwste op het gebied der voeding, dranken, kleeding, van het reddingswezen, sport, reizen, spelen, enz. ie zien zgn. Het woord tygiëne wordt dns zéér ruim opgevat; dat gaat trouwens meer zoo bjj de namen van zulke moderne kermissen. Conventie van Gendve. Reeds voor het uitbreken van den Russisch-Japanschen oorlog had de Zwitsei sohe Bmdsraad aan de mogendheden oen uit- noodiging gezonden ter deelneming aan een conferentie, waarin een herziening van de conventie te Gecö-e zon worden behandeld. Deze confere»t<e moest worden uitgesteld. Thans eohter he-ft de Zwitsersche regeering in overleg met Rusland b-sloten de mogendheden tot een conferentie te Gecè-e tegen 11 Juni bjjeen te rcepen. Ben profeet f De Vaderlander sob-jjtt onder dit opschrift: Hei Kamerlid Mr-naant noemt in de «Staatkundige Kroniek van De XXe Eeuw het aangenomen wets voorstel der tien opcenten eene tactische font, temeer te betrenren, nu blgkt, dat men het zonder die m.d- delen ook had kannen stellen. Het Vaderland vraagt hier terecht »Hoe kan in Maart 1906 reees bljjken, dat voor den dienst 1906 de opcenten te miseen zul len zjjn P" Wjj zonden hieraan een woord toe willen voegen. at te denken van de «tactiek" van een invloedrjjk lid eener staatkundige partjj, die twee maanden nadat hjj zjjne stem gaf aan een wetsontwerp, op zoo wan- kelenden grond als eene profetie is, komt verklaren, dat het indienen van dat wetsontwerp eene tactische fout geweest i«. Wjj hebben indertjjd bjj de heele opcentenhistorie maar ééoe groote tactische fout gezien, en dat was van de vrjjj.domoor, ze]ven, die, voulant ménager la chevre et le chou, bg monde van den heer Treob ver- klaarde, alleen dan voor de opcenten te znllen stem men, als minister Da Meester er eene kabinets-quaestie van maakte. De minister deed dat niet, de vrgzinnig democraten stem en toch .óór en beleefden v*n hunne prinoipeele houding alleen dit pleizier, dat ze een kwartier lang de weerlooze prooi werden van mr. Heemskerk'* vlgmend, maar hier niet geheel onver- diend sarcasme. Edocb, wg wilden niet vergeten, dat de vrijzinnig- democraten alles wat «tactiek" is a prion'veroor loeien, en vielen das over dat alles niet. Maar als nn de heer Marcnant t«-ee maanden na dato in deze over eene «tactische" fout begint van anderen, dan is het, dankt ons, de moeite waard even de feiten recht le zetten. i»a Jonge liberalen. De heer O. A. Scuoimtn schrgft in het weekblad »De Amsterdammereen artikel over de jonge libe, alen. Hot slot n bet artikel laidt: Iï wilde dat er geene Jonge Liberalen waren in den zin als nn ik wilde dat men ziob bepaalde tot het el*ander onderrichten in de politiek, zoo veelzijdig mogelgk en zoo onpartgdig mogeljjk En, dat men de verkiezingen a .n de kiezers over- liet Verkiezingen ljjken mg gewichtige zaken. Opjagen van kiezers is onzer onwaardig. Laat alleen heo stem men, welke nit eigen wil gaan. Zo zjju de mannen met pl oht gevoel, bg wier kenze ge u gerost kunt neerleggen. Maar die anderen, welke ge uit hun huis moet eleepen, hen liet ik liever waar ze waren En omdat de Jonge Liberalen anders doen, omdat naar ik meen aangetoond te hebben, het meerendeel van hen geen gezond en klaar oordeel over hot libe ralisme heeft en zg niettemin in de toekomst een te grooten invloed op de verkiezingen zullen oefenen, daarom keur ik hun streven af. Maar, buor ik mg tegenwerpen, ook andere partijen doen als wg, en het nalaten van da tot heden gevolgde gedragslgn zal misschien voor onze partjj een grooter tegenslag ten gevolge hebben. Dat zg dan zoo, maar gg blgft eerljjk en 't zal u aansporen, eenmaal zelf kiesge/eohtigd geworden, als staatsborger een beter voorbeeld aan de jongeren te geven, dan gg op het moment van de ouderen te zien krygt. Dit geeft der redactie aanleiding tot een bijschrift. Zjj De grief is niet zonder grond en de wansch ver- klaarbaar. Dat ei demoraliseerend element in het verkiezings- werk steekt, zal wel niemand ontkennen, en evenmin dat het vuil, wat aan dit werk kleeft, allicht ook de jongelingen-helpers verontrein gen zal, die do kiezers voor eea eandidaat van deze of gene kleur moeten flemen. Eenig tegenwicht daarbjj, bestaande in een door onderzoek verkregen overtnigiog, zoodat hun politiek nog betere aanbevelingsbrieven beeft dan dat zg is de politiek van Pa en Ma of van Oom en Tante is zeker voor de jongeren niet overbodig. Trouwens men mag aannemen, dat dit bg een deel van hen ook wel aanwezig zal zgn. Tooh zou hel wirst verdienen te heeten, indien de partgen, rechts en linke, zoo weinig mogelbk van minderjarigen bg de verkiezingen gebruik maakten. En ware er een verbod tegen het ziob organiseeren van onmondigen om als verkiezingeagenten op te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1