Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD Y00R ALKMAAR EN OMSTREKEN. Kamer van KoolanM No. 62 1906. bYn n~ë"n ïTan d7 WOENSDAG 14 MAART. "BUIT E N L A N D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheelo Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telofoonnaamer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. De Nederlandsohe Kamer ran Koophandel te Lorden ia bezig een adresboek samen te stellen ran alle hande laren on fabrikanten in Nederland, die exporteeren ot importeeren. Voor dat adresboek is een ljjst opgemaakt van de bedoelde kooplieden en indnstrieelen in Alkmaar en omstreken. Ter aanrnlling worden fabrikanten en handelaren, die importeeren uit, of exporteeren naar het buitenland, in bet bizonder tüngeland H1T0BNOOD10D zich binnen a e h t dagen per brief op te gaven aan den ondergeteekende, Secretaris der Kamer van Koop handel te Alkmaar. Mr. J. VERDAM. Alkmaar, 13 Maart 1906. Nauweljjks acht dagen geleden meende men dat de conferentie te Algeciras spoedig een bevredigend einda zon nemen, en na komen er weer allerlei alarmee- rende geruchten die aan een goede oplossing doet twjjfelen of althans naar een niet te berekenen verschiet terugschuiven. Ditmaal scbjjnt de obstructie van Frankrjjk te bomen, dat maar niet tevreden w 1 zpn met de twee aandeelen in het Bankkapitaal en evenmin zich ka., neerleggen bjj de gedachte dat Pransohe rffic;e'en onder inspectie zouden staan van een Nederlaudscben of Zwitschersen opperofiBcier. De Berijjnsetae correspondent van de Kölnitche Ztg. seint, dat Engeland en Frankrijk het niet heel«ma«l n-.e»r eens zjjo en dat Engeland geen lust meer heeft Franbrjjk te stijven in zjjn •eioenzinnige* houding. D- correspondent legt er den nadruk op, dat deze maal de vertraging niet van Duitsehland maar van Frankrjjk komt. Frankrjjk eischt een overdreven groot aandeel m de staatsbank en het tracht de beteekenis der inter nationale commissarissen te verzwakken. De correspondent vraagt, of de oorzaak van do vertraging soms ligt in de minis'erieele crisis in Frankrjjk. Ook de correspondent te Algeciras van de Kölnitche Ztg. gewaagt van den in»loed der ministerieels cisis en van de veranderde bonding der FraDScbo afgezanten. Men vond ta Algeciras het plan, om de commissarissen te laten benoemen door de regeoringen van Engeland, Duitsehland, Spanje en Frankrijk uit d-< besturen der rjjksbankan, over 't. algemeen voortreffelijk. Maar no wil Frankrjjk weer, dat de vier rijksbanken zelf de commissarissen zullen benoe*een, en dat zjj gekozen zullen kannen worden ook buiten de directie der banken. De waarborg, die Dnitscbland ziet in het oorspronkelijke voorstel, komt in dat nieuwe Fransche voorstel te vervallen. Daitschland kan op bet punt. van de commissarissen niet toegeven, seint, de correspondent uit Algeciras, want volgens het Fransche voorstel zou b.v. als c mmiBsaris voor Frankrjjk gekozen kunnen worden eeu vertegen woordiger van de Barque de Paris et. des Pays Bas, welke betrokken is bjj de Marokkaatscbe leening van l9°4. De Temp» wjjt alle moeilijkheden aan Duitsehland, dat de politie over Casablanca aan een inspecteur-generaal van een onzjjdige mogendheid wil toevertrouwen. De Marokkaantcbe kwestie heeft voor Duitseh land nog een andere onaangename zijde, n.l. de afkeer die zich in Italië hoe langer zoo meer begint te niten over het Drievoudig verbond. Dat de Italianen s m? bevreesd zjju dat een oorlog zon kunnen uitbreken, waarin zjj, als bondgenooten van Frankrjjk, zouden kunnen be trokken worden, zou men haast opmaken uit den toon hunner daebladen. Naar aanleiding van de bitse opmerkingen, indertjjd door de Vota. Ztg. gemaakt over Italië's houding te Algeeiras, komen de Italiaansche bladen met niet minder bitse ant,-voorden voor den dag. De Tribuna herinnert, dat Bismarck de Triple Alliantie niet als een eeuwig verbond besohonw 'e. »Want geen bondgenootschap heeft levenskracht, wanneer de oorzaken zjjn weggenomen die tot bet slniten ervan aanleiding gaven. Ook bet Drievoudig Verbond kan aan die wet niet ontkomen.» En al wil het Italiaansche blad niet beweren dat het einde ervan nabjj is bet acht zich verplicht er op te wjjzen, »dat geen bondgenootschap kan bes'aan zonder de harteljjke toestemming van bet volk de Duitsche en Oostenrjjksche bladen, die z ch be jjvereu de Italian* n te kwetsen doo hun aanmatigenden toon dragen er weinig toe bjj om die onvermjjdeljjke volkstoestemm ng te doen voortbestaan. »Eerbied voor geschreven trsctaten sluit niet het recht uit ook andere vriendschap te zoeten, en dn Duitsche pers dient de belangen, welke zjj wil verdedigen, slecht, wanneer zjj voor Italië de vrjjheid van bandelen en van beweging wil verkorten, die DnitschLnd steeds voor zich zeiven eischt. De Dnitsche pers zou beter doen, wanneer zjj zich bejjverde om baar lezers dnideljjk te maken,dat Duitscblacd de conferentie van Algeciras slechts ge- wsnscht heeft, om de uitsluitend* en overwegende be langen van bet Duitsch rjjk in Marokko te dienen.» Nog krasser toon wordt aangeslagen in een broohnre van den beer Barzilai, lid der Italiaansche Kamer, getiteld »De buitenlandsehe politiek en dn volkspartijen." Daarin sebrjjft de afgevaardigde Barzilai»De Harok- kaanscbe quaestie en de groote bewapening van Oostenrijk aan de Italiaansche grens toont duidelük, dat het grootste gevaar voor een oorlog dreigt van de zjjde van Doi'soh- land en Üostenrjjk. Zelfs na de vredelievende oplossing van de te Algeciras besproken quxesties zal de toestand zorgeljjk en gespannen bljjven Wjj moeten voorkomen, dat 1'alië zich geplaatst ziet voor de mooiljjkn kens, deel te nemen aan een strjjl van Daitschland tegen Frankrjjk «n'EngelaDd, of een ontzettende opwelling van het natio naal geweten in ors land te veroorzaken, en door een ;cbjjnbare woordbreuk tegenover het Drievoudig verbond een inval van Oisiourjjlc uit te lokken. »De Italiaansche democ-'atie moet t.bans maatregelen nemen voor een bond van kleine staten, de Balkanstaten daarin begrepen, onder leiding van Italië, om zich te verzetten tegen de nsnrpatie van een der groote mogend heden. Ital moet zich vrjj maken van r.jjn verplichtingen tegenover het Dr.evoudig verbond, ten einde zich te kunnen sobaren aan de zjjde der West-Europeescbe mo gendheden, en het evenw ebt te herstellen, opdat, zoo er ongelukkigerwijze een oorlog mocht uitbreken in Europa, Italië in goed gezelschap zal zjjn, in een verbond dat in overeenstemming is met zjjn sympathiën zijn tradities en zijn wenschen". Zooals wjj reeds gisteren mededeelden, heeft Frank- r jj k een nieuw ministerie. Over de geschiedenis van de bekende combinatie, wordt het volgende medegedeeld Olemecceau stelde beslist de voorwaarde, dat de ecboi- dingswet krachtig zal wordon uitgevoerd. Birand stelde eiechen van sooiaal-politieken aard, vooral de invoering van de ouderdomsverzekoringswat en de erkenning van de syndicaten der staatsambtenaren. De raad van bestuur der sociaal-democratische inter nationale organisatie ram gisteren het besluit, elk lid onvoorwaardelijk uit te sluiten, dat in een burgerljjk kabinet zal optreden. Dit besluit ie klaarblijkelijk tegen Briand gericht. Hjj houdt nu op lid der socaal-demo- oratiscbe partjj te zjju, krijgt dus meer vrijheid van be weging cn stelt zjjn meer gematigde ambtgenoo'en min der bloot. Da Fransche 'e c'ionaire pers is zeer versfoord over deze combinatie. Eclair, Echo de Paris en Figaro vallen Fill ères aa", die Szrrien »n Clemencau in een kabine' benoemde. Doch ook de Tempt en de Débat» zjjn ontstemd over dit radicale kabinet, gevormd om de verkiezingen te leiden, hoewel do radicalen noch in de kamer, noch in bet land de meerderheid hebben. Zij zien een bewjjs van den ommekeer ic het land, die bjj de aanstaande verkiezingen wel bljjken zal, in de verkiezing voor den Srnaat in het departement Bisses Pyrérées waar in plaats van den overleden radicale af gevaardigde ecu clericaal gek izen werd. Uit Argentinië wo-dt het overigden gemeld van den President dr. Mannel Qaintana, die den 12 October 1904 tot hoofd van den Staat gekozen werd, voor den tjjd van zes jaren. Zjjn opvolger voor de nog overige jaren v-.n zijn man daat is de tegenwoordige Vice-President, dr. J. Figueroa Alcorta. Het Kabinet heeft zjjn ontslag genomen, maar blijft tot na de begrafenis de zaken waarnemen. Naschrift In do ochtendbladen vinden we het vol gende telegram fit B e r 1 jj n van den 13den. In de heden gehouden zitting van den Duitsohen Rijksdag zeide de vice-president, dr. Paascbe, het volgende Ik heb bjj de besprekingen over de supplementaire credieten voor Oost-Afrika, bjj de verdediging van onze Dnppobe koloniale ambtenaren tegen velerlei ernstige beschuldigingen, hen vergeleken met da ambtenarei in vreemde koloniën, en daarbij vooral gewezen op hunne volkomen eerljjbheid De beschuldigingen, die ik bjj die gelegenheid ook tegen Nederlandsohe koloniale ambte naren beb geuit, »jjn in bet Nederlandsohe parlement e«n onderwerp van bespreking geweest, en toen door den minister en ervaren kenner* »an het koloniale b*- s<unr, voor zoover zjj de tegenwoordige ambtenaren be t'effen, onjuist genoemd. Ik had, toen ik mjjn rede voering hield, voornam-liik aan vroegere bekende voor beelden van groote oneerljjkhsid g'dacbt j en ik was in mjjn vooroorded, bjj het bestudeeren van de geschiedenis der N'derlandsche kolon:ën ontstaan, versterkt door mededeelingen van geloofwaardige planters, die, zicb grondend op eigen ervaringen, zeer af -eurend over de Nod rlandsehe koloniale ambtenaren oordeelden. Ik heb mjj echter ovsituigd, hoewel ik ook bevestiging mijner meeningen ontvangen heb, dat de mjj me 'egedselde ge vallen als zeldzame uitzonderingen moeten worden be schouwd, en dat de tegenwoordige Nederlandsohe koloniale ambtenaren dat verwjjt over het algemeen niet verdienen. Ik maak te eer van deze gelegenheid gebruik, om dit openljjk uit te spreken, daar niets verder van mjj ligt dan door die incidenteele opmerking bet naburige volk, dat economisch en politiek zoo dicht bij odb staat, te willen kwetsen.* Bjj de derde lezing van de euppletoire begrooting voor de koloniën in den Rjjksdag, maakte de nationaal-libnrale afgevaardigde dr. Paasehe, vice president van den Rjjks dag, van de gelegenheid gebrnik om zjjn vroeger alken rend oordeel, bij de eerste lezing over da Nederlandsch" koloniale ambtenaren uitgesproken, geheel en al terng te nemen. De ramp van Courrières. In de geschiedenis van de mijnindustrie, waartoe helaas ook behoort het hoofdstukongelukken, is de ramp van Courrières zonder weerga. Nog nooit was het aantal slachtoffers bij een mijnramp zóó groot. Overal in de wereld, waar de berichton zijn on van gen, heerscht ontzetting. Medelijden moet gevolgd worden door helpen in en lenigen van den nood. Zoo als het Berl. lagebl zegt: „Bij zoon ramp verdwij nen politieke en natuurlijke grenzen, die volkeren en volkeren-groepen van elkander scheiden.'1 Tegenover zulke gebeurtenissen staat de mensch hulpeloos. Dan wordt de beteekenis duidelijk van het dichterwoord „Müssig sieht er seine Werke und be- wundemd untergeh'n." Doch vermag de mensch alléén niets tegenover zoo'n ramp. een gemeenschappelijk optreden kan de ellende eenigszins verminderen. En in zulke dagen wordt het algemeen menschelijk solidariteitsgevoel ook wakker. De Duitsche Keizer gaf het voorbeeld. Hij gaf last aan een Westfaalscbe reddingsploeg dadelijk naar Courrières te vertrekken. Emigratie van Duitsche indnstrieelen. Wjj hebban reeds melding gemaakt van de plannen van vele Duitsche indnstrieelen om met, het oog op h-t uieawa Duitsche toltarief hun ondirnemingan mar het buitenland te verplaatsen. In de Duitsche bladen wordt nu als een bowjjs dat deze plannen werkeljjk tot nitvoe ring dreigen te komen, een advertentie vermeld uit de Rtmtcheider Zeitung waarin een industrieel uit Rem- scheid een compagnon vraagt om zjjn fabriek naar Rus land bjj do Pruisische grens te kannen overbrengen. De industrieel berekent dat hjj door deze verplaatsing 50 tot 100 duizend mark jaarljjks kan uitwinnen. Spoorwegongeluk. Uit Cleveland in Ohio wordt gemeld, dat een personentrein van Biltimore na»r Ohio >n do nabjjheid van het station Ooldsend, met een goe derenwagen in botsing is gekomen. Tien personen werden gedood en vjjf'ien kregen zware verwondingen. De Jodenvervolgingen in l.usland. De berichtgever te Petersburg van de Corr. rut se verklaart hot rapport te hebben gelezen van Sawitsj, een ambte naar van Binnenlandsche Zaken, aan wien de minister raad een onderzoek naar de jongste Jodenvervolgingen te Homel heeft opgedragen. Sawitsj constateert allereerst, dat het moorden en plunderen in hoofdzaak geschied is door een kleine bende van een vijftien man, die met revolvers en geweren gewapend was en werd aangevoerd door een zekeren Goljoebkin een bankbediende, wiens tegen woordige verblijfplaats onbekend is. Deze bende werkte onder bescherming en met, bebnlp van de kozakken en infanterie in de stad. De soldaten waren zonder officieren. Buiten deze deden ook te hulp geroepen brandweermannen mee aan de plundering. Een op speciaal bevel van generaal Fallenberg, be velhebber van het militaire district Wilna ingesteld onderzoek heeft voorts aan 't licht gebracht, dat de Jodenvervolgingen georganiseerd waren door den districtsontvenger Klimof en Masjefski, bediende eener verzekeringsmaatschappij onder leiding en met finan- cioelen bijstand van de Vereeniging van Russische patriotten. Deze is g sticht door het hoofd der geheime politie van Homel, graat Podgoriatsjin. De Vereeniging heeft tot doel bestrijding van alle elementen der oppo sitie, met nam' de Joden. Op een geheime drukkerij, die vroeger van de revolutionairen was geweest en die ze van Podgoriatsjin had gekregen, drukte de Vereeni ging proclamaties tegen de J den. Podgoriatsjin deed dat alles onder| inblazing van Trimofeje's, een hoogge plaatst ambtenaar aan het departement van politie, vroeger Trepof's rechtsgeleerde raadsman te Moskou en te Petersburg. Over de slachting te Homel hebben wij indertijd uitvoerige bizondorheden gegeven. Oenoeg zij het hier te zeggen, dat Podgoriatsjin na Sawitsj, terugkeer te St Petersburg een hooge positie te Jalta kreeg. De organisator der moorden van Orcha, de commissaris van politio SjiprüTo, volgde hem te Homel p! Zoo heeft dan ook volgens een ambteljjk rapport de overheid in Rusland de hand in de Jodengruwelen. Officieus was dit trouwens eigenlijk al bekend zoolang er Joden in Rusland zijn vervolgd. Naar aanleiding van Sawitsj's rapport vertelt men ook nog, dat er te Petersbuig een geheime drukkerij der geheime politie bestaat, waar opruiende proclamaties tegen de Joden en de intellectueelen worden gedrukt Bestuurder dier drukkerij is de gendarmerie-officier Komisarofzij staat onder het hooge toezicht van Ratsjkofskv, onder direc teur van het departement van politie. Deze hee't den 27 Jan. tot 9 Febr, j. 1. nog 75.000 roebel ontvangen. Betaalde'' dagbladschrijvers. Men zal zich herinneren dat we voor senigen tjjd meldiog maakten in onze pnrsrubrinlc van hetgeen door den heer Van der Goes m het Volk werd geschreven onder bet opschrift »Een levensleugen*, over wjjlen den beer Van Marken en d ens model-fabrieken. In een paar artikelen in het Volk heelt bjj een en ander door hem tegen bet leven van den beer Van Marken aange voerd thans nader toegelicht. In deze artikelen beklaagt bjj zich doelende naar allo waarschjjnljjkbeid nr> den Amsterdamseben correspondent ven do N R. Ct. over »brutale dagbladoorrespondev,ten, die betaald wor en om tegen bet socialisme te schrjj.-en, waar zjj niet be kwasm voor zjjn*. Genoemde correspondent geeft 'lnaror1 aan het adr s van den beer Van der Goes hot volgend bescheid Oei, als alleen genieën mochten Bcbrjjven, zouden wjj be den ouze pennen wel kanoer laten ro-sten. Voor 't overige, indien ik naief wilde zjjn, zou ik den heer v. d. Goes er aan kunnen herinneren, dat niet ieder in de bevoorrechte kapitalisten-positie verkeert, welke hij zelf tljjkbaiir inneemt, eu er journalisten zijn, dn van hun arbeid moeten besraan. Miar er is na- taurljjk iets andeis bedoeld, nameljjk dat wjj, tegen Onze overtuiging in, het socialisme bestrjjden; niet dus omdat wjj het beschouwen als te zjjn geboren uit een bodriegeljjkan waan, mijar omdat wjj onze pen hebben verkoont Het is een betichting, die wjj L.ngs ons laten beengaan, voor ?pover zjj zich richten wil tegen onze goede troow, doch die wjj van beteekenis achten als nieuw bewjjs voor het zelfbedrog van dengene dis alles wat bni'ec hem is beziet in het valsohn licht, dat zjjn eigen geest er over uit doet sobjjnen. Het is trouwen» niet de eerste maal, dat de heer v. d. Goes zich in deze bloot geef'. Rseds vroeger, in een artikel »Over bet socialistisch Congres* in De 20ste Eeuw van Nov. 1904, sprak dj Heer v. d. Goes van ons knechtschap teeenover <ie betaalsheeren en m lakte bjj er ons op attsnt, dat wjj, als loonarbeiders, ook tot bet proletariaat behooren en d t de sociaal-democratie bestemd ie, ook eenmaal ons »te verlossen nit eeu slavernjj, die (onze) beste krachten ten bate van anderen exploiteert*. Het is den heer v. d. Goes bljjkbaar te maohtig, de zeer eenvoudige waarheid te aanvaarden, dat wjj, als er iets te verlossen valt, die verlossing ons alleen kunnen danken als van waarde, indien wjj door eigen kracht haar weten te verwerven en dat wjj haar in geeD geval verlangen, noch verwachten van de sociaal- demooratie, die ons een bestaan voorspiegelt, volkomen in strjjd juist met ons levensideaal. I c h danke. De vissoberg-vereeniging «Betracht het Goede* op Texel heeft besloten, om zich opnieuw tot den Minister te wenden, met verzoek het vissollen naar mosselen op de Zaiderzeo tnsschen 31 Maart en 1 October te willen verbieden, opdat de oester- en mosselen banken weder zullen kunnen wordon, wat ze vroeger waren. Tweede Rawer. Ia ons telegram van de Kamerzitting van gisteren deelden we reeds mede, dat voortgegaan werd met dfl behandeling van het arbeids-contraot en dat verworpen werd een amoudemect van den beef Van Dedem. Dit imeudement strekte om te bepalen dat teruggave van den hand- en godspenning het recht geett om een ge- slot«n overeenkomst als ontbonden te beschonw-n. Men kwam vervolgens tot artikel 1637, dat bepaalt: een ge- huw Ie vrouw i» bekwaam als arbeidster zonder bjjstand van haren man arbeidsovereenkomsten aan te gaan, zjj staat in alles, wat op de gesloten arbeidsovereenkomst batrekkiog heef g-djjk met eens ongehuwde meerderjarige. Op dit artikel was eeu amendement voorgesteld door den beer L mburg c s. strekkende om aan de vrouw de vrjje beschiKking te laten over het door haar verdiende loon. De heer Limburg ichtte het amendement nader toe. Het is grievend ou billijk om een man de maoht te geen het d >or de getrouwde vrouw vaak zuur verdiende loon naar de kroeg te b-engen. Spr. wees er op dat in tal van andere landen soortgelijke bepalingen besraan als ia het amendement wordt voorgesteld. Hg erkende dat do mogelijkheid bestaat dat een echtgenoot door over macht toch bot door zjjne eohtgenoote verdiend loon in de wacho sleept, maar dat neemt niet weg dat de wet gever maatregelen kan nemen om aan de vrouw behoud van het door haar verdiende loon te verzekeren. Door den heer Heemskerk wordt als amendement voor gesteld art. 1637 f, te lezen: Ten opzichte van arbeids overeenkomsten door de gehuwde vrouw als arbeidster aangegaan, veronderstelt de wet dat zjj de bewilliging van haren man heeft bak v> en. Zjj beeft het beheer over hetgeen zjj ingevolge de gesloten arbeidsovereenkomst te vorderen of ontvangen geaft. D.t amendement toelichtende, betoo :do de voorsteller dat bjj aanneming van het amendement, eeno regeling zal verkregen worden, die aansluit bjj het huweljjksreoht en bjj de prac'jjk De heer Van Nispen bestreed het amendemet-L mburg, fat meende hjj te sterk ingrjjpt in ons haweljjkarecht. De verdiensten van den man zullen volgens de wet in de gemeenschap vallen, terwijl die van de vrouw, wordt bet umendement L mburg aangenomen, niet aan de ge- meenschtp zullen ten goede komen. De hoer Troelstra had <edaciie-bizwaren tegen de amendementen en zou voorts der vroaw het recht willen geven om onder zekere omstandigheden met machtiging van den kantonrechter, beslag te leggen op loou van den man ten behoeve van het gezin. Ook tegen Blechte huis vrouwen dient het gezin voorts beschermd te worden. De heuren Van Doorn, Rigont en Van Styrum maakten eveneens bezwaren tegen de amendementen. Dj miniate* van Justitie, do heer Van Raalte ver dedigde artikel 1637 f tegenover den heer Limburg. Het voorstel-Heemskerk zou evenwel als toelichting tot net 'artikel kunnen dienen. Beide amendementen willen der vrouw meer geven dsn het ontwerp, de heer Heemskerk wil geven bet beheer, de heer Limburg de uit luiting buiten de gemeenschap. Eaa stap in de richting der beide amendementen, leek ook den minister gewunscht. Wat moet men der vrouw nu geven? hst reent van bahe:r of van gebruik? Spr. voelde meer voor het recht van gebruik, beschikking, dat hem duideljjker en logischer scbjjnt. Geen der beide amendementeu scheen spr. buiten het kader van bet we sontwerp te 1 ggen, doch hg voelde het meest voor de eeuvondige toevoeging in bet artikel, dat de vrouw het recht krjjgt vrjjolgk te beschikken ten babosve van het gezin over het door hiar verd endo geld gel jj k in de Belgische wet werd bepaald. De heer Patjjn meende dat het amendement van don heer Heemskerk om het euvel hoen draait, maar bet niet aantast, terwijl dat van den heer Limburg in hot kwaad voorziet. De heeren Limburg en Hesmskeik verdedigden nog Hunne amendementen. De neer Heemske k zeide dat het hier geen vraag vau buweljjksgoederenrecht geldt; men wil enkel der vrouw de beschikking geven en dit is duideljjk in de wet. neer te leggen door te lezen: »Zjj is gerechtigd om over het geen zjj in gevolge de gesloten overeenkomst te vorderen of ontvangen beeft ten ba*e van bet gezin te beschikken.*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1