No. 63 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD V00E ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONBEEBA& 15 M A A E T. BUITENLAND. BINNEN L AND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnaMHter Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Orerzieht. Gemengde Mededeelingen. 1 Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. Zonden wjj voorloopig verlost raken van de rubriek Algeciras? Het beelt er allen fohjjn van en zoo dat op esn goede wij7e kon gebeuren, zon bet, waarlijk niet te bejammeren zjjn men wordt dat gehaspel bjj slot. vnn rekening ben. Voorloopig heeft de conferentie de behandeling der beide aanhangige onderwerpen, de banbqnaestie en de politieregeling, moeten staken De Dnitscbe gedelegeerde had weer eens geen instrncties de Fransche gedelegeerden ljjden ond'r den invloed van de wjjziging in het Franscbe ministerie. M«n was anders in de laatste dagen aardig op weg om de quaesties tot een oplossing te brengen maar jawel I nauwelpks denkt meu klaar te komen of er komt weer een kink in den kabel. Dnitsohland toch meent, dat het in de laatste dagen zooveel heeft tO'g"ge*en dat thans de beurt weer eens aan Frankrijk is De Dnitscbe gedelegeerden lieten geen twjjfel over aan hnn voornemen, om ditmaal aan hnn eisch vast te honden. Zg meenen dat, wil Frankrijk geen ernstigen i.wjjfel doen onts'aan aan de loyanteit van zjjn plannen, het de voorwaarden moet aanvaarden d'e Dnitschland a's waarborgen voor de goede uitvoering der politie-regeling noodig acht. Maar de Fransche gedelegeerden staan voor de moeilijk heid, dat zg rekening moeten houden mot de optreding van een nieu v kabinet. Uit Algeciras wordt gemeld, dat naar men daar vreest, de verandering van ministerie in Frankrijk eer een nienwe moeilijkheid dan een v rbetering zal bljjken te zjjnwant Bourgeois kau niet beginnen met toe te geven in oen quaestie, waarin Rouvier tot nog toe een beslist afwjjzend standpunt innam, wil bjj niet het ver wijt moeten booren, alles bedorven te lubben, wat Rouvier had goed gemaakt. En toch zjjn alle gedelegeerden van meening, dat het onverantwoordelijk van Frankrjjk zoo wezen, de conferentie onder de bestaande omstand gbeden te doen mislukken. En alsof dat alles nog niet genoeg ware, komt nu Zwitserland met bezwaren voor dendas. Toen Oostenrijk zjjn voorstel deed om Zwitserland en Nederland ook een rol in Marokko te doen spelen, schjjat men d« regeeringen dezer beid» landen niet geraadpleegd te hebben, alsof be* het quantités négligeable» waren, althans voor Zwitserland sohjjnt dat het geval te zjjn en dat Nederland voorat geraadpleegd werd, is ook meer dan dnbiens. Zwitserland bedankt voor de eer en wil de haud niet in znlk een wespennest steken. De Oatette de Lausanne uit zich nog al scherp over de zonderlinge wjjza, waarop dj mogendheden de lasten van de Marokkaansche qu°est'e op Zwi'se land willen EChu ven, en hoopt, dat da Bondsraad gelegenheid zal hebben om zich over die plannen uit te spreken, voordat de conferentie te Algeciras ean bepaald besluit heeft genomen, dat moeilgk te wgzigen zou zijn. Het Engelsche Lagerhuis hreft zich eergisteren krachtig en onbewimpeld uitgesproken voor het behoud van bet vrjjban delsstelselmet de reuzenmer.rderheid van 474 tegen 98 stemmen werd na een tweedaagsch deba* een motie aangenomen, veiklarende: »dat het volfc van een tot dusver ongehoorde trouw aan het beginsel van vrijhandel had bljjk gegeven, weshalve het, Hois, fcecnis nemende van dit votum van het volk, besluit zich ie verzetten tegen alle pogingen om een stelsel van be scherming in het leven te roepen, hotzjj door inkomende rechten te heffen van buitenlandscb graan, hatzjj door het vaststellen van een algemeen tarief voor uit het buitenland aangevoerde goerteren." Krasser nederlaag voor Chamberlain. Bdfonr en hnn whole buggers" is wl niet denkbaar. De beide leiders van de vaslagen conservatief protectionistische partji war< d van hun ongesteldheid genezen en woonden de zitting bjj. De motie van de meerderheid werd verde digd door sir James Ki'son door de oppositie was, bjj monde van Stuart Worthy, het voorstel gedaan om den aanbel der motie weg te laten, wjjl de verkiezing dit maal niet alleen geloopen had over de vraag: vrjjbandtl of beschermingbovendien bad de oud-minister Wyad- bam een voorstel ingediend, luidende: »H-t Hu's acht het noodig te besluiten, ieder voorstel te bestrgden, dat een kunstmatige bescherming tegen gerechtvaardigde mededinging zou beteekenen, maar is onder dit voorbehoud berrid elk stelsel te onderzoeken, dat er op berekend is den Eigelscben handel betere mededingingsvoorwaarden te verzekereneen nauwere handelsverbinding mot de koloniën te doen ontstaan o! voor fiuancieole doeloisden te dienen." De Hongaarsche minister-president Fejervary verklaarde aan ten d putatie, dat het algemeen kiesrecct moest en zon worden ingevoerd. De minister zou met wjjken van zjju plaats, eer de openbare orde was hersteld, de auarebie was onderdrukt en da openba-e meening bevrgd was ven het schrikbewind der coalitie. De zoo genaamde leiders der natie, die onder elkander twist'd en van bet volk b inde gehoorz ambeid eischen zouden spoedig ontdekken, da' de meerderneid van het volk aan hnn leugenheerscbappij een einde zoude makon. In F r a n k r jj k zal bet nieuwe ministerie ook niet op rozen wendelen en misschien ook niet lang meer leven, althnns Janrè* zjjn zin niet krjjgt. Doze kond gt in de Humanite' dreigend aan, dat, wanneer hti nieuwe kabinet in de quaes'ie van het veieenigingsrecht van ambtenaren niet onmiddellijk en operljjk een ruime op vatting huldigt, de socialisten dadeljjk oppositie znlhn voeren en het kabinet omwerpen. Dit krjjgt te meer be- teekenis, daar minister Barthou in een interview verklaart, dat het nieuwe kabinet niet voor mime opvatting is. Hg zeide echter tevens, dat Briand met hem overeenstemde omtrent de toepassirg van de wet van 1884. Be ministerieele 'verklurmg, in de Kamer afaelego, was vrjj fl nk en vrjj vaag terzelfder ijjd; zoo omtrent de "akvereeniaingen. Op dit punt ze'de zg alleen, dat de regrermu de ambtenaren alle waarborgen zal geven tegen bevoorrechting en willekeur. Een gedeelte der linkerzjjd* juichte de met kmcht uitgesproken rede toe. De socialis ten waren zeer torUkgehonden. De Ramp te Courrières. Tijdons een hevige sneeuwjacht had Dinsdag de begrafenis plaats van de negentig slachtoffers, die boven gebracht waren. Er was in den geheelen omtrek geen plekje zonder rouw. Te Méricourt-Corons had de officier lo plechtigheid plaats voor de niet herkende slachtoffers, geleid door den bisschop van Arras. Met een extra-trein waren alle regeeringsambtenaren aangekomen. Commandant Lasson, de vertegenwoordiger van president Fallières, de minister van binnenlandsohe zaken Dubiof, vertegenwoordigers van andere ministers, senatoren en afgevaardigden van he Pas-du-Calais. Voorden lijkstoet werd een prachtige krans gedragen met het opscurift,,De regeering der republiek aan de slachtoffers van de ramp bij Courrières Gesproken werd door den bisschop door den afge vaardigde Roze, namens het parlement, door een der mijn-directeuren, door vele anderen meer. De minister van binnenlandsohe zaken zei „Een verschrikkelijke ramp, zonder weerga in de gesr-hiedenis van de mijn-industrie, toch zoo rijk aan menschelijke offers, heeft het Pas-de-Calais- bekken in rouw gedompeld. De regeering der Republiek deelt in de nationale droe'heii en betuigt der bevolking van deze zwaarbeproefde streek haar sympathie. „Eenige dagen geleden nog zwoegde het leven te Courrières boven en onder den grond. Uit de diepe putten steeg het geluid op van werk rs. Plo seling onder den invloed van vuur kraakt alles, stort alles in een. En bijna allen, die er met hard werken hun brood verdienen, vinden er even plotseling den dood „Tbans brengen wij een deel van deze dappere lieden, gestorven op h' t veld van eer, naar hun laatste rustplaats. Onze harten breken bij zooveel ellende, wij groeten dezen langen stoet van slachtoffers. „Mogen de bewijzen van deelneming een troost zijn voor de weduwen ouders, broeders, zusters, verloofden, de kleinen, die het verlies niet beseffen, voor allen die treuren. „De president der repnbliek en de regeering geven de verzekering dat zij alles zullen doen om leniging te brengen in den nood." Na He redevoeringen zette de stoet zich in beweging. De vlaggen en banieren, met krip omtloersd, werdeD vooruitgedragen. Den heelen weg langs stonden twee rijen soldaten, die op militaire wijze oer bewezen. Op het kerkhof zelf werd door den heer Lamendin nog een redevoering gehouden tegen de directie der mijnen. Hjj vroeg om een onderzoek naar de verantwoorde lijken. Toen hij uitgesproken had, werd er geroepen „Weg met de kapitalisten, weg met de moordenaars De lijken die bovengebracht zijn, worden dadelijk ter herkenning in een loods geplaatst. En de omme gang van weduwen en weezen, zoekend te midden van al die dooden naar man en vader is wel het allerdroe vigst. Stom van smart, zacht snikkend soms gaan zij rond, kijkend naar elk misvormd lichaam Plotseling klinkt: „Dat is hij. Ik berken hem aan zijn schoenen." Op die manier werd Paul Malavanx herkend. Een vrouw in rouwkleeren knielt lang voor een doode. Dan in eens „Pierre, ben jij het Met beide banden pakt zij de koude hand van den doode om haar te kussen. De hand laat los van het lichaamen de vrouw valt in onmacht. Als vijf en twintig menschen hun gang volbracht hebben, is de beurt aai andere vijf en twintig Overstroomingen in België. De laatste be richten stellen den toestand als hoogst ernstig voor. Te Diy Toren bjj Dendermonde is de Scheldedjjk over een lengte van 70 M. doorgebroken, het water drong met vervaarlijke snelheid het gehucht binnen en de bewoners moesten, met achterlating van alles wat zich in hun huizen bevond, een schuilplaats zoeken in het gemeentehuis. De spoorwegverbindingen zjjn op verschillende plaatsen verbroken. Uit Moerbeke is de geheele bevolking, ten getale van 1500, gevlucht. In één straat bereikte het water een hoogte van 1.70 M. Het vee is verloren gegaan, de levensmiddelen worden in schuitjes door soldaten uit Dendermonde aangevoerd. Een visschersvaartuig, dat te St. Anna vastgemeerd lag. raakte los en werd door de golven meegesleurd, men gelooft dat het te gronde is gegaan. Te Melsele heeft men het lijk van een man opge- vischt. Te Hamme wast het water nog voortdurend. Drie honderd personen hebben een schuilplaats moeten zoeken in het gemeentehuis, een vrouw is verdronken. De schade is aanzienlijk. De Kamer zal zich morgen met_ de overstroomingen bezig houden en het is waar schijnlijk, dat er een groot crediet zal worden toegestaan. Lgk plechtigheid voor E n géne Richter. In de Philharmonic te Berljjo had Dinsdag em indruk wekkende rouwplrcbtighrid plaata ter bnldigÏBg van de nagedachtenis van Eagdn Richter. Op het podium stond de met kransen bedekte lpkbaar. Vei schillende ministers waren aanwezig, de jjkekanselier eu graat Posadowsky lieten s;ch vertegenwoordigen. Een gioot aantal afge vaardigden was verder aanwedg, de vrjjzinnige gsoepen W8rm voltallig verschenen. Hut eerst werd het wooid gevoerd door den voorzitter van bet hoofdbestuur van de Vrgzinnige Volkspartjj, den afgevaa digde Sobmidt, die een kort overzicht van den evensloop van den overleden staatsman gaf, wiens geschiedenis, zcools do spteker ze de, de geschiedenis van het burgerljjk l'beralis e in Duitecbland is. WieEnsèi Richter alleen bende els parlementslid, kende den geheelen min niet. Om hem goed te leeren k'nrec moest mm hem gezien hebben in de weinige uren *an uitspanning, welke hjj zich gunde. Met hartelijke woorden herdacht spreker de groote talenten en de reusachtige werkkracht van Richter. Na den heer Schmidt voerde de partjjgmoot en vriend van den overledene, de afgevaardigde T Rger t et woorl. Ook dezn spreker huldigde Rcbter's groote gaven als rederaar en staatsman, zjjn verbazingwekkende vakkennis, zjjn groote vljjt. Namens de vrgzinnige kiesvereeniging in het ki*s- d et iet Hagen, dat. door Richter werd vertegenwoordigd, sprak de voorzitter dezer vereeniging eenige woorden van dankbaarheid en waardeering, terwjjl als laa'ste spreker optrad de h-er Husmann, leider van de Zaid-Duitsche Volkspartg, die den overleden partijleider als een der co yphrën van het parlementarisme bnldiode. Na het zingen van hat lied »Est ist bestimmt in Gottes Rat*, werd de ljjbk'st, naar buiten gedragen ia den ge- reedstaanden Jjjkwagen en werd de begrafenisstoet gevormd, waann zich tnlrjjke deputaties van B-rlgnaoho en andere Dnitscbe vereenigmgen en lichamon bevonden. Heunig gevat. De politie te Stettin beweert, dut een door haar op heeterdaad betrapte en gearres teerde rjjwieldief de bekende Bsiljjasche moordenaar Hmnig is. Ue jonge liberalen. In ons nummer van Dinsdag maakten wjj melding van hetgeen de h«»r 0. A. Schotman schreef in hot weekblad De Amsterdammer over de j inge liberalen, wsarnit bleek dat bij om verschillende redenen bun streven afkeurde. In een bijschrift wees ook de redactie van bet weekblad op bezwaren tegen de jmge liberalen. De Nieuwe Ct wjjdt naar aanleiding hiervan een lang artikel nan de jinge propagncda-elubs. Het blad erkent de schaduwzijden maar de conclnsie waartoe het komt is toch gunst g voor de prcpagmda-clnbs. Dat over heel bet land onder de jongelieden, die door geaardheid en gees'esaanleg, doT familiebetrekking-u of door omgeving, aangewezen scbjjnen om, eenmaal kiezer geworden, de liberale gelederen te komen versterken, spontaan een beweging is begonnen om zich aaneen te slniten, de ui'breiding en toepassing der liberale beg n selen te bevorderen en zich rekenschap te geven van de beteekenis van het stembiljet, daarin hebben wjj ons van ganscber barte verheugd. Znlk een b'-weging vertoont uiteraard al de eigenschappen, w-lke de jongelingschap kenmeiker: behalve geestdrift, zekere hartstochtelijkheid, welke in de algememe opwinding van deu verkiezings- strjjd zich niet altjjd voldoende weet te beheerschen zekere ondoordachtheid, die gaarne doordraaft op de royaal ter b?sohikkicg gestelde stokpaarden uit den stal van liberale propagandisten, of venlenachtig ronddartelt in do electorale wei. Aan de waarde der bewoging als geheel echter dosn dergeljjke excessen weinig af en zeker zon bet dwaas en onverantwoordelijk zjjn indien bezadigde en voorzichtige lieden haar daarom den rug toekeerden en haar aan haar zelve overlieten om straks in geval van nood toch haar diensten te aanvaarden. De jonge Liberalen moetan zelf toonen, dat zg niet willen zjjn eon corporatie van verkiezingsagenten en hnlp agitatoren, maar een vrjje vereeniging van jonge mannen, die zich aangetrokken gevoelen tot het opoe are leven, die »pnblic spirit* onderling will-n bevorderen en in wie het besef ontwaakt is dat staatsbestuur en wetveving van eon liberalen geest doortrokken moeten bijjven. L. en V. doelt mede, dat Mr. Goeman Borgesins voor eenigen tjjd naar Cannes is vertrokken. Naar de N. R. Ct. verneemt, zal het Algeme n Nedetlandsch Werkliedenverbond dezer dagen het initia tief nemen om het honden van een groote tentoonstelling van hn sarbeid, zooals verleden jaar mot succes te Bsrlgn heeft plaats gevonden, voor te bereiden. Het zal daartoe de medewerking inroepen van vak verenigingen, politieke partijen er andere organisaties. Te Anna Paulowna is, na 66ne toelichting van de werkirg en liet diol der »V. P. N.« door den Heer P. Teunissm, nit Amsterdam, eene onder aldeeling van die vereeniging opgericht. Het is de 87ste in ons land. Tweede ttamer. Gisteren ward do behandeling van het Arbeids oontract voort gezet en wel over do artikelen 1687 r en t en de daarop voirgestolde amendementen. De amendementen- Aalberse c.-s. Btrekten le om daide Ijjker to doen uitkomen dat bet reglement deel nitmuakt van het arbeids-contracten 2e om te b*palen, dat het reglement moet- worden medegedeeld aan vereenigineen van arbeiders of patroons en aan de Kamers van Arbeid voor het bodrjjf waarvoor het regelmaat moet werken. Nog was een amendement door dezelfde hoeren voor gesteld, strekkende om t9 bepalen dat het reglement eerst na vier weken in werking zal worden gesteld. Door den heer Schaper en anderen was een amendement voorgesteld op art. 1637 r, strekkende om te bepalen, dat een volledig exemplaar van het ontwerp reglement van de arbeidso ter, en komst, d-n aibeider in een tjjd«ak van vier weken vóór de vaststelling gedurende veertien dagen kosteloos ter inzage moet worden toegezonden. Na discussie trokken de heeren Aalberse c.-s. eu Schaper hunne amendementen in een gewjjzigd amendement Schaper op art. 1637 t bepalende dat het ontwerp-regla- ment kort voor de vaststelling kosteloos ter beso«ikking moet worden gesteld en bem tjjd moet gelaten worden om zich daarover behoorljjfc te beraden, werd aangenomen. Op art. 1637 8, (van de bepalingen van het reglement kan alleon bjj bjjzonder schrittrljjk contraot worden af geweken) was een amendement-Van den Bergb (Rotterdam) ingediend om te voorkomen dat met eiken arbeider af zonderlijke geheime overeenkomsten worden gesloten door middel van nederlepging ter grilfia van het kantonge recht, dat werd verworpen. Het Hamer lid van Hol. Men sohrjjft nit Den Haag aan De Tijd: Naai' aa-leiding van het door De Telegraaf gelanceerde en door Het Volk tegengesproken be*icnt over een aan staande ontslagname vaa den heer Van Kol als lid -an de Tweede Kamer, kan ik U nog mededeelen, dat werke lijk dergeljjke plannen bjj den afgevaardigde van Ensche dé moeten bestaan. Reeds in Juni j.t. had hij ernstig plan om wegens zjjn wankelende gezondheid zioh niet meer beschikbaar te stellen. Op aandrang van zjjne party heeft bjj toen nog toegegeven. Intussohen is zjjn gezondheidstoestand steeds verergerd. Eerst in Aken, nu ergens in Spanje zoekt hg volledige genezing, waarop echter waii ig kans moet be staan. Di beriohten, blijkbaar ontijdig in de wereld gekomen, staan in verband met uitlatingen van mevrouw Nellie Van Kol in zake haar werkzaamheden aan de uitgave van de d"or baar geredigeerde Kinderbibliotheek.* Zoo Het Volk afdoende wil tegenspreken, laat. 't dan de moeite doen, eens le telegrafeeren naar v. Koi's ver blijfplaats, die aan de redactie van het soo. dem. orgaan toch wel zal bekend zjjn. Veehandel met België. Men schrjjft aan het N. d. D. van de Zaeuwsch- Bilg'sche grenzen: Iu België heersebt nog steeds groot gebrek aan geschikt fokvee. De weidegang gaat aanbreken en er is geen vee om de weide te bevolken. Waarom zoo vragen vooral de bewoneis der Noorduljjke provinc ëo vet vee binnnngeiaten en mager vee den toegang geweigerd? De gezondheidstoestand van het Nederlandscbe vee zoo redeneert men laat tbans niets te wenschen over. De Regeering moet dit zelf erkennen. Welnu, dan is er ook geen enkele reden om het Nederlandscbe mager vee, na degeljjke kenring en desnoods na quarantaine, in Belg toe te lat n. Aan mager vee toen is voor den boer, den vetweider het meest te verdienen. Vet ven gaat rechtstreeks uit Nederland naar de slacht huizen van Brussel, Lu k, Antwerpen, Gent en Brugge. Het vleesch wordt in die plaaten ve kocht. Dat dient dos tot voordeel van de groote steden, maar bot geelt den boer niets. Maar de melkkoeien dan Voorzeker, de Belgische laudbouwers stellen bet op prjjs, dat de Nrderlandscbe merkkoeien, zjj het dan ook na langdurige en kostbare quarantaine, in Bdgë word n toegelaten, en maandelijks worden er 1800 a 2000 ingevoerd maar deze koeien hebben reeds zekeren leeitjjd bereikt. Na eonigsn tjjd gaan zjj wel in waarde achteruit, maar niet vooruit. Met deze dieren is dan ook weioicr te verdienen. Het is jaist bet magere vee, dat de Vlaamsohe boer noodig heefr. Hjj zon deze dieren in bet voorjaar tegen een goedkoopen prjjs op de Nederlandscbe markten kannen koopen en ze in bet najaar met winst van do hand doen doch de Belgische Minister van Landbouw belet hem dit, en wel zonder opgaaf van redenen. Vele landbouwers en vetweiders in de provinciën Antwerpen en de beide Vlaanderons zjjn daarom voor nemens zich nogmaals tot hnnne Reg ering te wenden om in het vooi jaar zjj het dan ook maar voor eenigen tjjd de grenzen open te zetten voor het mager vee nit Nederland. Hollands Noorderkwartier. Voorj a aarsvergadering op 14 Maart van de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier. Een ongewoon aantal reiz.gers voor Heer Hugowaard aan het station bjjseugekomon, toonde reeds aan dat een di uk bezochte vergadering op til was. Door een attentie van de c tmmissio wachtten een aantal rjjlaigen i an hei station Hugowaard, om de aankomenden naar de vergader zaal brengen, eene attentie die zeer op prjjs werd gesteld. Ten 10 uur 40 minuten opent de Voorzitter, de heer KoopooaD, de vergadeiing en heet de aanwezigen wel kom. Alvorens over te gaan tot de behandolmg van den beschrijvingsbrief, wijst spr. op de instelling van een Mm. van Landbouw, waartoe in de vergaderingen dezer Veieen. reeds vroeger de wcoscheljjkheid was uitgesproken. Die wenscb is nn vs.vnid en spr. brengt daarvoor dank aan de Kegeermg en hoopt dat dit, ook in uitgebreider zin, koninkljjk besluit, deu landbouw van veel not mag zgn. Spr. riebt ook een bjjzonder woord van welkom aan den heer Brouwers, lid van de Nederl. Heide-Maatschappjj en hoopt dat zjju beschonwingeu in zake de Zjetwatcr- visscherjj rjjke vrnohteu mogen dragen. Dn voorzitter geeft daarop bet woord aan den heer Bingman die een wa m welkom aan de vergadering in Heer Hugowaard toeroept en hoopt dat de vergaderii g van veel tut moge zgn in 't byzooder voor de Vereen. Holl. N. Kwartier, en in 't algemeen ook voor den landbouw. De heer Teengs, secretaris, leest daarop de notulen voor der vorign vergadering, een zeer uitgebreid en zeer zakeljjk rapport, waarvoor de heer Visser dan ook oen woord van grooten lof over heeft, maar meent de op-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1