No. Bi Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 16 MAART. iwer ZÜ» die zicl1 met 1 April op ons blad abonneeren. ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis en franco. Drankwet. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. De Uitgevers. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. N ieuwsl ij dingen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 37 der Dran.wet, ter algemeens kennis, dat bjj ban college is ingekomen een verzoek schrift van P. VAN DER HAAGEN, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcoholhoadeuden anderen dan sterken drank in het beneden-voorlokaal van het perceel Nienw- landersingelE. No. 11. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een iedor tegen het verleenen van het verlof schrifteljjko bezwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 15 Maart 1906. DONATH, Secretaris. 't Is een ware fataliteit dat wjj telkens weer gedwongen worden den blik naar Algeoiras ie wenden. Men gevoelt dat daar een vulcaan is, die elk oogenblik tot uitbarsting kan komen, want al spreekt men ook van toenemend optimisme, al drukt men ook de hoop uit dat een goede oplossing aanstaande is, de gebeurtenissen weerspreken al die mooie verwachtingen en elke dag brengt nienwe moeiljjkheden aan. Bg al dat talmen en al dat voet bij stnk bonden over qnaesties die, op de kepor beschouwd, niet veel meer zjjn dan qnaesties van eigenliefde of van een finantieel meer of minder, zon men bjjna gaan gelooveD, dat een goede oplossing niet gewild wordt en dat elk der twee litigeerende partgen <r slechts op bedacht zjjn de verantwoordelijkheid van een mogeljjke brenk van zich af te schuiven. Bg al dat geharrewar echjjnen nu ook de gedelegeer den van Frankrjjk en Dnitschland het met elkander aan den stok gehad te hebben. Althans de Daily Telegraph verneemt dat or Woensdag een hevig tooneel tnstcben Tattenbach cen»r- in Révoil en Caballero anderzjjds is voorgevallen. Het liep over de vermeende onbescheidenheid van sommige leden der conferentie ten gnnste van de Spaansche pers. Voor het overige is men nog steeds op het doode pnnt. Er wordt ouderhandeld tnsschen do Enropeesche hoofdsteden, maar bet scbjjnt echter zonder gnnstigen nitslag. De correspondent van de Times te Algeciras seint dat de conferentie opnienw dreigt uiteen te spatten, indien Ronvier's lastgevingen aan Révoil ongewijzigd gehand baafd worden. En hierop bestaat zeer veel kans, allbans in de minis- terieelo verklaring wordt gezegd dat de Fransche re- gaering in Afrika de staatknnde barer voorgangers, door het Parlement goedgekeurd, zal voortzetten. De Regeering is er van ow rtnigd, dat Frankrjjks rechten en belangen kuunen verzekerd worden, zonder afbrenk te doen aan die van eenige andere Mogendheid. De rechtschapenheid onzer bonding zal, naar wjj hopen, eene spoedige en afdoende regeling mogelijk maken. Dat wil das zeggen dat de politiek van Ronvier in Algeciras ook door deze regeering zal worden voortgezet. Deze verklaring brengt dus geen hoop op verandering van taktiek aan en Frankrjjk bljjft op zijn stnk staan. Of bet daarmee in sympathie wint, mag betwjjfeld wot; den. En over dit pnnt loopen dan ook bjjna uitsluitend de beschonwingen van de bnitenlandsche pers. In Spanje is men weinig ingenomen met de honding, die Frankrjjk tot nog t08 tegenover de Dnitsohe voorstellen aannam. De correspondent van de Köln Ztg. seint uit Madrid Dat Frankrjjk op zgn stnk Uljjtt staan in ds politie- en in de bankqnaestie maakt hier een slechten indruk. De Spaansche oud-minister Vilianueva verklaarde, dat, naar hg hoopt, Dnitschland nu niet verder zal toegeven, daar een overheerschende Fransche invloed in de bank- en in de politif-qaaeetie niet in het belang van Spanje zon zgn. In zjjn meening deden vele Spaansche vaderlandsvrienden. Zelfs de Franech-gezinde Època cnti9eeit het optreden van de Spaansche regeering in ueze qaaestie, wjjl zjj te ver ie gegaan in haar stenn van Frunkrgk. E:n zuiver diplomatieke etenu, zooals trouwens de conser vatieven bedoeld hadden, ware, naar de Epoca meent, neer dan genoeg geweest. Thans loopt Spanje gevaar niet alleen Dnitschland tegen zich in te nemen, maar ook zich de vjjandschap van Marokko op den hals te balen. En daar thans de sympathiën van de gedelegeerden te Algeciras weder aan de DnitEche zjjdo zgn, zegt het Tayeblatt, is het te verwachten, dat Frankrjjk zal inzien, dat toegeven thans noodzakoljjk is. De Frankf. Ztg. zegtIndien werkeljjk de instructie van Ronvier aan Révoil, door de Temps gepubliceerd, het laatste woord van Frankrgk is, dan zon ala gevolg daarvan het Oostenrjjksch Hongaarsche bemiddelings voorstel vervallen en de conferentie toch nog onverrichter zake niteen gaan. Want het is niet te verwachten, dat nog een ander voorstel kan worden opgesteld, waardoor Frankrjjk's wensch omniet de politieorganisatie te worden belast, zon kunnen worden vereenigd met de door Dnitsch land gevraagde waarborgen. Das weer van meet af beginnen of maar sluiten en alwaehten wat er komen zal. l» Woensdag is het nienwe Fransobe mini sterie in de Kamer mot zgn program voor den dag gekomen. In de miniaterieele verklaring werd o.a. ge zegd. Het ministerie heeft een programma van eenheid gevormd om te kannen weerstaan aan het drgven der partgen, orde en vrede te herstellenen een eerljjke raadpleging van bet algemee" stemrecht te verzekeren Het wenscht eene spoedige afdoening der begrootir.g. De Scbeidingswet zal in eenen vrgzinninen geest wor den ten nitvoer gelegd. Maar de wet moet overal gehoor zaamd er g'ësrbiedigd worden en zjj zal daarom met onbuigzame vastberadenheid worden toegepast. De regeering zal met alle wettige middelen een einde maken aan de beroering en de verantwoordelijken straffen De ambtenaren znllen beschermd worden tegen gunst betoon en willekenr. De regeer ng zal geen militaire ongehoorzaamheid dal den en verlangt van officieren en soldaten eerbied voor de wet. De arbeiders-pensioen-wet zal aan den Senaat worden voorgelegd. De Regoering zal zich in het bjjzonder met de voorwaar den van den arbeid bezighonden om de herhaling van ram pen als die te Ooarriè'es te belotton. De passage over de politiek, in Afrika te volgen, hebben wjj hier boven reeds medegedeeld. Verder wordt nog gezegd: Frankrjjk zal tronw bljjven aan zjjn vriendschappelijke betrekkingen en aan zjjn verbond met Rnsland, waarvan het de waarde heeft leeren kennen. En in den geest van rechtvaardigheid en vrede zal het de verschillonde vraag s'ukken ter hand nemen, die zioh onder de natiëa voor doen, de Staatskande voortzettend, die even dienstig is voor de zaak des vaderlands als voor den wereldvrede. Natnnrljjk komen in do Fransche pers reeds een me nigte commentaren op de ministerieele verklaring voor. De tepnblikeinsche pers is nog al ingenomen met hat kabinet n het regeeringsprogramde rechterzjjde en baar organen daarentegen trekken op zeer heftige manier tegen het kubin.it te velde. Van de afkenrende critieken trekt al dadeljjk de aan dacht die van de République franqaits, welke scbrjjft: »Het regeeringsprogram biedt het land den bnrgerooilog en de sociale rerolntie. B'iand heeft onbeschaamde rede voering**! gehouden, dio ook een soort Her éïsme ademen. De Gaulois zegtvClemencean wil God van den troon stooten. Dat hebben ook anderen vóór hem beproefd, maar het is ban niet gelakt. Ook hjj zal in dien strjjd ondergaan.* De Soleil meent: »Het ministerie Clemencean is een sprong in het dnisteren waarschjjnljjk zal een ontzet tende val daarvan het gevolg zjjn. Doch op den dag van dien val zal niet alleen Clemencean den nek breken, doch de Repnbliefc mot hem. Het is nog lang niet on* waarschjjnljjk, dat Clemencean de doodgraver dor Repu bliek wordt.* Ook de andere aanvallen zgn voornameljjk tegen Clemencean gericht. Jndet, de bekende redactenr van de Eclair, baalt zelfs de onde laster-geschiedenis van den neger Norton op en scbrjjft>Nn weten wjj wat koning Edward in Pargs kwam doen. Hg wilde zgn agent Olemecoenu als minister in Frankrgk zien optreden.* Van de organen der uiterste linberzjjde is de Humanité, bet blad van Janrès, zeer slecht over de ministerieele verklaring te spreken. Vooral het gedeelte der program rede, waarin gezegd wordt dat tot aan de verkiezingen het verbod voor staatsambtenaren om syndicaten te vormen zal gehandhaafd bljjven valt niet in zgn geest. Hg dreigt het kabinet met den tegenstand der socialisten zoo bet de vrijheid van vereeniging der staatsambtenaren, die hjj staatsarbeiders noemt, poogt te beperken. Uit de ministerieele verklaring bljjkt niet dat dit bet plan is. Zjj zegtde beslissing daarover te willen laten aan de nienwe Kamer, Slechts syndicaten van onder wijzers en postambtenaren znllen niet worden toegestaan. Bestaande vereenigingen znllen niet worden belemmerd, maar nienwe niet worden goedgekeurd. In de begrotingscommissie van den Dnitschen R jj k s d a gbeeft de Minister van Oorlog gisteren gunstige verklaringen afgelegd omtrent de werking van het nienw ingevoerde veldgeschut. Da Rijksdag heeft geweigerd de som van 10,000 Mark goed te keuren, als persoonljjke toelage voorgesteld voor den bekenden Dr, Lncanns, chef van het bnrgeljjk Kabinet des Keizers. Bjj het afnemen van den eed aan de Marinerecrnten te Wilbelmshaven heeft Keizer Wdhelm eene toespraak tot ben gericht, waarin hjj hen aanspoorde tot plichtsver- valling, het betrachten van de lessen der geschiedenis en vertrouwen op Goi. Wie op Hem vertrouwt, dos besloot de Keizer, kan de toekomst zonder vrees tegemoet zien, ook al had zich de geheele wereld tegen ors verbonden! De Keizer is nu naar Helgoland Tertrokken. Het Britsche Lagerhuis heeft gisteren met algemeens stemmen een motie aangenomen ten gnnste van ouderdomspensioenen voor werklieden, eene onde be lofte cog van Chamberlain, maar nooit vervuld. Evenals met de onlangs aangenomen motie, strekkende om aan de leden van het Hnis eene bezoldiging toe te kennen, had de Rageering, bjj monde van Minister Asquitb, zich in beginsel daarvoor verklaard, maar met sterk voorbehoud met het oog op de kosten, die sanzien- Ijjk zonden wezen en die het noodig zonden maken andere uitgave to bekrimpen. De .amp teCourrièrs. Yolgens een zeggen van een ouden mjjnwerker zonden er nog levenden in do mjjn moeten zijn, die nog drie dagen zouden kunnen leven en tot wier redding alle pogingen dienen aange wend te worden, t Is te hopen dat deze man gelijk heeft en de redding moge gelukken, dan zou het aan- tal slachtoffers eenigszias minder worden. Veel wordt gesproken en geredeneerd over de oor- z ak van de vreeselijke ramp, maar eens is men het daarover niet De Matin schrijft onder den titel Uno Lecon de volgende merkwaardige zinnen „Wjj hebben een model mijn, de mijn van Courrières, die, naar het schjjnt, de best bestuurde van Frankrijk was. Uit een interview met den heer Couriot wiens bevoegdheid niemand in twjjfel zal trekken, blijkt dat de directie door hare maatregelen het aantal slachtoffers verviervoudigd heeft. „Dit is een zware verantwoordelijkheid, die op haar rast. „Doch dit is niet alles Er moesten redders gehaald worden uit Duitschland. Wjj hebben geen redders. Toch ontbreekt het ons niet aan helden. Zoodra een beroep gedaan wordt op de toewijding van een Fransch burger is men er zeker van dat hij zich zal geven, zich zal geven tot het opofferende toe. „Men zou stellig de moeite hebben kunnen nemen om deze krachten te gebruiken, de mannen voor te bereiden ban broeders te redden, door hun de middelen te verschaffen even lang onder den bodem te blijven als de Duitschers. h n dus op te leiden tot redders. „Wij hebben controleurs, bezoldigd door den Staat, mijn ingenieurs ingesteld van Staatswege, Staatsinspec- teurs en dat geheel personeel, geridderd en met eer bewijzen overladen, is niet in staat zich op te werken tot het standpunt door do Duitschers ingenomen. „Wij beweren dat wjj ons veel met het volk bemoeienwij geven het woorden, doch van een voor- zienenden blik, den eersten plicht van den Staat, merkt het niets. „En de Duitsche keizer moest ons, in deze droevige uren, hulp zenden. „De Matin kan niet verdacht worden van vleiend gezind te zijn ten opzichte van den keizer. Doch dit blad groet hem eerbiedig en betuigt hem zijn dank voor bet gegeven voorbeeld, de gegeven les. „Laat ons hopen dat onze ingenieurs hun voordeel zullen doen met dat voorbeeld en deze les, dat zjj voortaan zich bezig zullen houden met het voorkomen van rampen in plaats van hun tijd te gebrniken om aanbevelingen, betrekkingen en ridderkruisen te vragen. „Wanne r de minister, als een hooggeplaatste ambto- naar hem mei verzoeken tot behartiging van eigenbe- tangetjes verveelt, hem dadelijk ontsloeg, dan zou er in Frankrijk minder roekeloosheid zijn, meer werkzaam heid, orde en levenskracht." De Fransche eigenliefde wordt dezer dagen dan ook wèl gekrenkt. De Hibernia-reddingsploeg heelt bijna 24 uur achter een gewerkt, diep onder den grond. Brandweerlieden uit Parijs met hunne rookhelmen en andere toes ellen konden niet eens afdalen De ingenieurs en mijnwerkers van Lens, die de Duitschers zagen werken, riepen in bewondering uit „Dat zjjn helden Jaurés, altijd politicus, trekt uit het optreden van de Duitsche reddingsploeg een politiek gevolg: „Deze Duitsche mijnarbeiders, schrijft hij, zijn afgedaald in de brandende en verpeste schacht, in den doodelijken afgrond. Zjj hebben lijken gezocht. Zjj hebben in nood en gevaar zich verbroederd met hun Fransche broeders. Zij hebben een nieuwe band geknoopt tnsschen de arbeiders van Frankrijk en Duitschland. Laat nu eens regeeringen en kapitalisten beproeven, de mjjnarbeiders van het Pas-de-Calais en Westfalen tegen elkaar in het harnas te jagen. Dan zal blijken dat zij wel bereid zijn voor elkaar het leven te wagen, niet om elkaar dood te schieten. Hennig gevat, zoo meldden wjj gisteren en waa ljjk hjj, de onvindbare, is geknipt te Stettin. Uit nadere berichten in de Ostsee Zeitung bljjkt thans, dat de arrestatie onder de volgende omstandigheden plaats had: Woensdagmiddag wilde een politieagont een rjjwiel- diet arresteeren. De man trok echter een revolver, gaf vaar en wondde den agent aan den wang. Oomiddelljjk echoot fcuip toe, men sloeg den dief tegen den grond en bracht hem naar het politiebureau. Hier vond men in zgn zak eeeige lommordbriefjes ten name van HenDig. De gevangene erkende daaiop de langgezochte moordenaar te zgn. Da arrestatie van Hennig wordt officieel bevestigd. Hg werd bjj de gevangenneming zoo ernstig gewond, dat men voorloopig van een verhoor van den gevangene moest afzien. Hjj droeg nog den knevel, waarmede hjj op de eerst verspreide portretten is voorgesteld. Het vermoeden dat hjj ook de dader zon zgn van den aanslag op den kamerheer v. Zitzewitz is dus op joist, daar diens aanvaller baard noch knevel droeg. Overstroomingen in Dnitschland. Ook nit Oost-Praisen komen berichten van watersnood. Ten govolge van jjsopstopping is de Memel over een groote uitgestrektheid buiten de oevers getredeD. Verschillende dorpen zjjn overstroomd. De aangerichte tchade is zeer asnzienljjk. Over de schade, door den storm in bet Noordzee gebied aangericht, wordt nit Mühlberg a. d. Elbe ge schreven Tengevolge van don hrogen waterstand en den beerscbenden storm zjjn in den z. g. Döboltitzer Dmch- st.ch tnsschen Mtlhlberg en Torgan in de laatste dagen «.ebt groote vrachtschepen te gronde gegaan, waar door het stroombed van de Elbe geheel is versperd, zoo dat het scheepvaarteverkeer onmogeljjk is. Uil Hamborg wordt nog gemeld, dat bjj Elmshorn de zeedjjk is doorgebrokener is belangrijke sohade aan de achtergelegen landerjjen toegebracht. Ook mt andere kustplaatsen komen dergeljjke be richten, terwjjl nit Kiel een aantal scheepsrampen wordt gemeld. Parlementaire »Unfug«. In de Spaansche Kamer schijnt het zoo nn en dan ook warm ton te gaan. De kolonel Primorivera sloeg dezer dagen den afgevaar digde Soriano met de vnist in het gelaat en sloeg hem twee tanden uit. Er volgde groot rumoer en de repu blikeinen verlieten de zaal. Primorivera zal voor een krijgsraad komen. Natnnrljjk hebben de beide tegenstanders elkaar getuigen gezonden. Staking van bakkers. In een Dinsdag ge bonden vergadering van bakkersgezellen te B-rlija is besloten tot een algomeene bakkersstaking. Op 27 Maart zal in een vergadering van den Dnitschen bakkersbond over ds gestelde eiscben worden beslist. Verlangd worden o. a. afschaffing van het inwonen de> gezellen bjj den patroon en invoering van de in 1904 vastgestelde tarief overeenkomst. De patroons schgnen niet bereid deze eischen in te willigen. Wanneer de strhd zal uitbreken is nog niet bekend, men verwacht echter in April, vóór het Paaschfeest. Berljjn telt op het oogenblik 6000 bakkersgezellen en 1000 winkelbedienden en jeffronwen, die bg ongeveer 3500 patroons werk vinden. Vnlcanisohe nitbarstingen hebben in den Stillen Oceaan in de laatste tjjden plaats gehad. Hut in Honolulu aangekomen stoomschip »S erna* meldt, dat bet eiland Cavaii geteisterd is. Drie dorpen, waarondor ook Malaeolt, zgn van den aardbodem weggevaagd. Een lava stroom van driekwart Engelscbe mijl breedte liep in zee. De regeering heeft een stoomboot gebnnrd om de vronwen en kinderen buiten het bedreigde gebied te brengen. Niet op i|)n post. De Maasbode sohrjjft onder dit hoofdje: Hoe lichtvaardig door het liberalisme met 's lands belang werd omgesprongentoen een minister in het Kabinet werd opgenomen, waarvan men wist, dat hjj vijf maanden in dienst 'zon treden van een vreemden Staat, bljjkt nn toch wel afdoende. Terwjjl oen watervloed onze djjken heeft doorboord en in een groot deel van ons land bittere elk-nde geleden wordt, zit de man, die dit eigenljjk alles aangaat en dns meer dan ooit op zgn post moest wezen, rnstig in een kajnit le klasse op weg naar Chili. Als de havenwerken van Valparaiso maar goed in orde komen, dan kan Zeeland en N.-Brabant wel voor een goed deel verdrinken en op veel andere plaatsen eindelooze jammer worden doorgestaan. Maar de heer Veegens is dan toch naar de bedreigde plaatsen 1 O, ironie van het lot, een econoom, een man van sociale wetgeving, bg een doorgebroken djjk of een ineengestorte spoorljjn I Kan deze man daar ginds wel iets anders doen dan bemoedigende troostwoorden spreken om dan verder weer naar zgn department van „Waterstaat" terug te keeren en den heer Krans een telegram van deelneming achterna te zenden Toen het land in 1903 door een ander noodlot be dreigd werd, waren Koyper en zjjn ambtsgenooten dag en nacht in ondeilmgo beraadslaging, stram en onaf gebroken op hnn moeiljjken poBt. Ea nn de hoer Krans? Toen had men allerlei smaadredennea te over en wokto het liberalisme de Regeering tegen. En nn, wat zal dat liberalisme nn zeggen De |oage liberalen. Gisteren deelden gig mede wat de Nieuws Courant schreef inzake de propaganda-clnhs van jonge liberalen. De Maasbode meent dat de N. Ct. hier als een goed jnrist pleit voor verzaohteode omstandigheden. En als pèro noble geeft bet blad nn deze klenters den raad niet te willen zgn een corporate van ver kiezingsagenten en hnlpagitatoren*, maar een »vrjje vereeniging van jonge mannen*, die zich aangetrokken gevoelen tot het openbare leven, die pnblre spirit onder ling willen bevorderen en in wie het beset ontwaakt is, dat slaatsbestnnr en wetgeving ven een liberalen geest doortrokken moeten bljjven.* Ziedaar het eerbiedwaardig advies aan deze rond dartelende veulentjes, niet zonder plechtigheid van gebaar welwillend, alleen wat laat, een jaar na datnm, verstrekt. Toen de onde baeren de jonge veulens noodig hadden, hebben wjj van het sigi aleeren van zulke nit- wassen en excessen niets in de liberale pers vernomen. Integendeel, die peis heeft die jonge diertjes, op hnn hooge, onbetrouwbare pooteo, zonder staar of tengel ronddartelend in de wei, dag aan dag danig geprik keld en opgehitst. Direct zoowel als indirect. Na zeggen wjj niet dat, als die veulens toen ter tjjd door de ondeu bjj den toom waren genomen, de vrjjzinmgheid den slag zon verloren, maar zeker zon zjj dan dien slag met wat meer fatsoen gewonnen hebben. Dat fatsoen is echter nn niet meer te redden, al zjjn de adviezen van de ondere heeren na nog zoo dringend en welgemeend. Bjj Koninkljjk besluit van 15 Maart is aan F. B. s' Jacob, op zijn verzoek, met ingang van 1 Mei 1906, eervol ontslag verleend als bnrgemeester der gemeente Rotterdam, onder dankbetuiging voor de gewichtige diensteD, door hem in die betrekking bewezen. Naar wjj vernemen werden gisteren weder twee afdee- iingen van de Internationale Vereeniging Vrede-tentoon stelling, in Friesland opgericht, n.l. te Wolvega en te Ondeschoot. De bestnnrsleden znllen in eene vergadering, welke de volgende week zal worden belegd, gekozen worden. Te Assen is na een lezing van de beeren dr. Scbeltema nit Groningen, en Bos nit Esmond aan Zee, een afdeeling

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1