Woon-Winkelhuis, ~Xdv~e~r t e ntTb nT~ BUITENLAND. BINN ENLAND. STADSNIEUW S Uit de hand TE KOOP Gemengde Mededeelingen. Nieuwst ij dingen. IWZQÏDeT~s t ukk en. MARKTBERICHTEN. Een flink HOEKHUIS, op eersten stand, bij deMarkt, geschikt voor alle Zaken. 6000. 0.0 het 's winters te Amsterdam van allerlei varensgasten, die hier «overwinterden" en gaarne van de partij waren, wanneer er sprake was van opstootjes, terwijl zich verder bjj het ontevreden plebs alles aansloot, wat gewoon was, in troebel water te visschen. Aan den morgen van den 30sten Januari stroomde er een groote menigte volks naar den Dam tot vóór 't stadhuiswaar sommigen het den binnentredenden regenten lastig genoeg maaktenhen scholden en beleedig- den en zelfs met «eenige vuiligheid na 't hoofd wierpen. 't Was het voorspel van het drama dat de volgende dagen zou worden afgespeeld. Dat de regeering het onder deze omstandigheden raadzaam had geoordeeld, de in-wei king-treding der Keur 6 weken uit te stellen, bracht niet de minste verandering in de houding der ontevredenenintegendeel het maakte hen nog stouter in hun optreden. 's Morgens den 31sten Januari omtrent negen uur was de Dam «gepropt met menschen, van welke een partij ruigt van vreemde bootsgezellen en loskoppen geen klein deel uitmaakte." In geheel Amsterdam heerschte een ongewone levendigheid. Langs de straten zwierven «mannen en wjjven, jongens en meissens«, voorzien van puthaken, luiwagens en bezems, schortel doeken, aan staken gebonden, voor vaandelsbiervaten en botertonnetjes tot trommels, op welke zjj met telhouten de marsch sloegen 't Was een leven als een oordeel! Om de lachers op hun hand te kragen, had een troep der oproermakers een omgekeerde schaafbank op de schouders genomen, waarin een «manspersoon» lag, «die zich quansuis geliet, alsof hij dood was», totdat hij op zeker oogenblik, tot groote hilariteit van't geacht publiek als een razende Roland uit zjjn pseudo lijkkist op straat sprong. De stoutheid der rebellen ging zelfs zóó ver, dat zé aan de muren van 't stadhuis briefjes plakten, met de mededeeling, dat het te huur stond en «met den eersten klaar was, om daarin te varen.» Mjjn bestek laat niet toe, uitvoerig het verloop van het oproer te verhalen. Genoeg zjj het, te weten, dat het van schreeuwen en dreigen tot plunderen ging. In een prachtig z.g. dubbel huis op de Heerengracht bij de Vijzelstraat woonde Jacob Boreel, een van Amster dams burgemeesteren. Met een lantarenpaal, inderhaast uit den grond gerukt, liepen de rebellen de deur van Boreels woning open en vernielden of roofden er alles, wat maar waarde hadmeubels, schilderden, behangsels, kleeren, boeken en geld. De wjjn en het bier stroomden door de kelders en werden door mannen en vrouwen uit pantoffels of muilen verzwolgen de botervaten werden in stukken geslagen en op straat gesmeten. Hetzelfde lot onderging de woning van Kapitein Spaaroog op de Reguliersgracht. Toen het 's avonds bekend werd dat de stedelijke regeering de Keur had ingetrokken, meenden velen, dat de rust spoedig hersteld zou zijn. 't Tegendeel was echter waar. Den volgenden dag n.l. waren de vakgenooten reeds vroeg op de been en begaven zich naar het huis van Kerby, den Engelschen Consul, die men ten onrechte voor den uitvinder der nieuwe Keur hield. Kerby schijnt echter van te voren de lucht te hebben gehad van aen voorgenomen aanval op zjjn huis toen de oproerlingen n.l. bij hem aan het plunderen gingen, kwam er zoo weinig kostbaars te voorschijn, dat de heeren het niet de moeite waard achtten, er mee voort te gaan en liever dankbaarder gelegenheid zochten, om hun roof- en ver nielzucht te botvieren. Na verschillende mislukte pogingen in het werk te hebben gesteld, om hun slag te slaan, begaf zich het roofzieke plebs naar het huis van De Pinto, bijgenaamd «de rijke Jood», wiens woning stond op de St.-Anthonies- breestraat bh de St.-Antonies-sluis. Wat had De Pinto met de question bruiante temaken? Niets. Maar dat was ook de" vraag niet weer. Roofzucht was de eenige drijfveer van het gepeupel geworden en De Pinto was schatrijk. Maar thans naderde het drama zjjn einde. Terwijl de bende plunderde en roofde, dat het een aard haa, ijlde een van De Pinto's dienstboden naar de Nieuwmaikt, waar eenige compagnieën burgers haar «randevoe» hadden. Deze snelden naar het tooneel der verwoesting, namen een 25 belhamels, waaronder ook een lid der zwakke sekse, gevangen en brachten hen in de WTaag op den Dam achter slot en grendel. Twee van hen werden nog denzelfden avond «bij toorsligt uyt een venster van de waagh gehangende ielfde straf ondergingen den volgenden middag nog drie der oproerlingen en Maandag den 6en Februari een zevental andere «misdadige manspersonen.» Het oproer was uit, maar had voor de stad A msterdam nog een onaangenaam staartje in den vorm van schade vergoeding aan Boreel en Spaardagde eerste toch had enorme schade geleden in zijn kwaliteit van regeerend burgemeester en de andere in die van verdediger van Boreels huis. Misschien is het mijn lezers niet onwelkom, zoo ik hun den staat der geleden schade copieer, dien Boreel der vroedschap overlegde. «Voor in 't comptoirije bij de deur volgens specificatie daarvan gemaakt, die can werden geëxtribeert, de schae- de aldaer veroorsaect, bedraeght In de Wijnkelder In de Provisiekelder In de Koockkeucken In de Eetkaemer In de Houtte zijde kaemer In de Steene zijde kaemer In de Groote Zael In mijn Slaepcaemer Het porceljjn op de schoonsteen man tel in de houtte zijde kaemer, op de schoorsteenmantel en op de groote kas in de steene zijde kaemer, op de schoorsteenmantel en 't japanse ca binet in de Zaal, en op de dubbele lijst van de schoorsteenmantel in mijn slaapkaemer mitsgaeders in het O lij vehoutte Cabinet in deselve Kaemer wesende in verscheijde voorvallen, bij kenders geoordeelt waerdigh te zijn geweest meer als thien duysent guide, wert hier gebracht ter somme van Het beste Linnen en Lijnwaeth vol gens particuliere specificatie, 't welck ons alsdoene is ontstoole, beloopt Het daeghlyx Linnen, et Taeffelgoet ut supra Het silverwerck 't welk is gestoolen, gebroocken, plat gesloegen en bedur- ven, bedroegntjten minsten de somme van Het gout, kleederen etc. van mijn, mijn vrouw, en de kinderen afgeno men volgens ijders besondere speci ficatie beloopt te saemen Het goet, de dienstbooden ontstoolen, onderwijlen zjj besigh waren te ber gen, met ongemeene getrouwheijt, soo veele considerable goederen van ons bedroeght volgens de specificatie derselver Vermiste en ontvreemde juweelen, monteren volgens de specificatie de somme van Tgene vereert en geschoncken hebbe aan de dienstbooden in de buurhuijsen; als oock aan andere menschen de- welcke ons goet hebben helpen drae gen ujjt het huijs en overbrengen in denneste buurhuijsen'twelck in waardjje al seer impoi tant is geweest, beloopt rujjm s 500. 0.0 Voor datgene, 'twelck boven voorn- staende hebben verlooren, en sjjn quijt gewordeD, dat niet genoemt nogh stuck voor stuck niet can werden gespecificeert, brenge bij raeming, met permissie, daar voor een somme van f 1000. 0.0 f 28164.12.0 Zeer leerzaam is ook de specificatie dezer «begroo- tinge» zij zou echter te veel ruimte vergen. Evenals de Amsterdamsche vroedschap van toen, heeft evenwel de Alkmaarsche lezer van heden recht op eene nadere toelichting van de post van f 4281 voor het «beste linnen en lijnwaeth.» Vier duizend twee honderd een en tachtig gulden Maar mevrouw Boreel bezat vóór de plundering een welvoorziene linnenkast. De lezer oordeele 546 servetten van f 2 tot f 10 per stuk 50 tafellakens van f 20 tot f 100 per stuk en 43 handdoeken van f 4 tot f 20 per stuk. Hoeveel lakens en sloopen zjj had bezeten, weet ik nietwèl, dat ze na de plundering miste 18 beste lakens (15 a 30 gld. per stuk), 22 gewone lakens (6 k 10 gld. p. st. en 28 sloopen (3 a 18 gld p. st.) En voorts uit de keuken60 servetten van 8 stuivers, 20 handdoeken van 16 stuivers, 14 tafellakens van f 3.50 en 10 schoorsteenkleeden van f 4 en f 7.50 Deze toelichting geeft ons een leerzaam kijkje op de inrichting van het huishouden eens Amsterdamschen patriciërs in de 17de eeuw. Wat Spaaroog betreft, wiens kostbare schilderijen collectie vernield was deze leverde een rekening in van f 23.296, waarvan hij echter na veel gepraat een jaar na de plundering f 20.000 kreeg uitbetaald. Een lied dat slecht eindigde. Beleedigiog der politie wordt in Duitsehland duchtig gestraft, maar «en paar arbeiders uit Vaals hebben dezer dagen de krachtige hand van de Dmtsche justitie wel wat al te zwaar gevoeld. Tjjdens den vasten werd te Aken alge meen een liedje gezongen, dat de politie als voor baar beleedigend be'chonwde. Tegen meer dan honderd per sonen werd proces verbaal opgemaakt en de twee boven bedoelde fabrieksarbeiders werden als buitenlandeis on middellijk gearresteerd. Veertien dagen bleven zjj in voorloopige beobtenis, tot de zaak voor den rechter kwam. Deze was mindor gestreng dan de löbliohe Folizei en sprak de beklaagden vrjj, omdat het hier oen vasten avondgrap gold. Do beide arbeiders hebben intnsschen deze grap met twee weken gevangenis geboet. Stijging van landwaarde in Dnitschland. Het Bert. Tagebl. berekent, dat het grondbezit der graa*- bouwors in Dnitschland door de hoogere invoerrechten, die sedert l Maait gelden, met ongeveer 4700 millioen mark in waarde is gestegen. Het invoorreobt op tarwe is van 35 tot 55, dat op rogge van 35 tot 50 mark per toa opgevoerd, wat volgens de oogstbedragen van 1904 neerkomt op eea 236 millioen mark 'sjaars, welk bedrag wegens de prjjsverhooging de verbruikers aan de inlandeche graanbouwers meer zullen hebben te betalen. Tegen den penning 20 berekend staat dit geljjk met een kapitaal van 4700 millioen mark. Telt men er bp, wat door de protectie, in andere invoerrechten gelegen, aan do agra riërs in den schoot is geworpen, dan komt men tot ver boven 5 milliard. Dat dit geen ojjfers enkel op papier zjjn, wordt bewezen door de ontzagljjke speculaties in grond, welke al sinds eenige maanden aan den gang zjjn. Voor Oo3t-Pruizen geeft het blad veertien gevallen op van groote landgoederen, die in den laatsten tijd met enorme winsten, soms van 100 pCt. en meer, zjjn ver kocht. Ten gevolge biervan zullen de pachters veel meer hebben te betalen; enkel de eigenaars worden door de booge invoerrechten bevoordeeld. Do Campanile te Venetië. Thans zjjn de fondeeringswerken voor den herbouw van den beroemden klokketoren van het San Marco-plein te Venetië voltooid. Men heeft ze een veel grooter oppervlak gegeven, zoodat het gewicht o*er een ruimeren omtrek wordt verdeeld. Bjj den bovenbouw zal worden getracht alle verschuiving te voorkomen en tevens do zwaarte van het geheel te beperken. Daartoe zal de Campanile een ijzeren geraam te kijj»en, dat met cemont wordt volgeworpsn men be rekent dat de toren zoodoende ruim 3 millioen kilo min der zal wegen dsn do oude on elke vierkante meter slechts 11 500 kilo in plaats van 14,600 te dragen zal krjjgen. Het uiterljjk zal geheel en al gelgk worden aan de vo rige. Do bouwkoston zgn op 1,800,000 lire geraamd. Een Amerikaansche grassoort. Do buiten gewone ontwikkeling van do zuivelindustrie in Zuid Wales is volgens een Etsgolech blad toe te schrjjven aan het steeds toenemen van weiden, bestaande uit Pospalam di- lutafom. De naam «Pospalum» is een 'an de Grieksche termen voor gierst, en bet woord dilatatum wjjst op de eigenschap zich zoowel boven als onder den grond uit te breiden. Het gras is afkomstig uit Zuid-Araerika en is sinds 1880 in de Vereenigde Staten bekend. Het scbjjnt op elke grondsoort te kannen groeien, en heeft weinig van droogte te Ijjden hut vult den grond met een netwe k van wortels én bedekt de oppervlakte met etn weelderig kleed van het begin van de lente tot de nachtvorsten in don herfst. Pospalum doodt bovendien schadelijke en waardelooze planten. Die grassoort wordt thans ook in Nieuw-Zeeland in gevoerd. Vervroegde Winkelsluiting. In Dordrecht is tegenwoordig het vraagstuk der ver vroegde winkelsluiting zeer actueel, vooral nu door eenige leden van den Raad bjj B, en W. aldaar een voorstel is ingediend om eene commissie te benoemen, die de wensche- Ijjkbeid van een vroeger sluitingsuur zal onderzoekeu. Door de Dordrechtsche Winkelier svereeniging was Woens dagavond een vergadering belegd, waario op haar uitnoo- diging als spreker optrad de heer J. S. Mouw en van Amsterdam, die het onderwerp» Vervroegde Winkelsluiting" behandelde. Da tegenstanders miBSen, meende spr., degeljjke argu menten, en vertellen dan dikwjjls onwaarheden, en dezelfde «vrjjboidvooistanders" borgen gewillig het hoofd voorde nukken van bet publiek, terwjjl zjj zich evenzeer buigen voor allen, die niet willen meedoan aan particuliere actie. Verder kwam spr. op hetgeen reeds in Dnitschland geschied is, waar de wet van 13 Juni 1900 de sluiting om 9 nnr voor alle winkels voorschrijft, al zjjn er ook uitzonderingen toegestaan. Toen die wet was aangenomen, stak groote verontwaardiging op en voorspelde men allerlei heillooze gevolgen. Doch het is niet uitgekomen, als voorspeld is Integendeel, winkeliers en publiek hebben zich aan den totstand gewend. Spr. wees verder nog op Mainz, waar de sigarenhandelaars da eersten waren, die aandrongen op sluiting om acht uur, terwjjl de wet pas 9 nnr voor- sch'jjft. En juist de sigarenhandel weid het meest bedreigd geacht door de 9.nnr-slniting. Ook te Ltlbeck waren de winkelieis bjjna eenstemmig voor 8 nnr-slmting. Ten slotte wekte spr. voor- en tegenstanders op het hunne te doen om in het leven te roepen de commissie, door een vjjftal raadsleden voorgesteld, opdat op dit belang- r^,ke vraag tuk het volle licht scbjjne. Een uitvoerig debat volgde. Eindeljjk werd met algemeens stemmen een motie aangenomen, waarin de vergadering adhaesie betuigde aan het voorstel dei vjjf raadsleden en de hoop uitsprak, dat dit mooht worden aangenomen. Her-brandt aan liet volk. Het Teekengenootschap «Kunst zjj ons doek te Alk maar, opgericht 1 October 1831, hoop' dit jaar (October 1906) zijn vjjf-en-zeventig-jarig bestaan te gedenken. Waar het Genootschap steeds zjjne lustrums op feeste lijke wjjze heeft herdacht, en toevallig dit jaar de her denking bovengenoemd, samenvalt met het jaar waarin de 300ste geboortedag van Rembrandt (15 Juli 1606) op schitterende wjjze zal worden gevierd, daar meent het Bestuur van «Kunst zjj ons doek op geene waardiger wjjze te kunnen feestvieren dan door het organiseeren van eene Rembrandt-tentoonstelling hier ter stede, in de maand October a.s. Waar rondom in den lande verschillende Rembrandt- tentoonstellingen worden georganiseerd, en zoowel in binnen- als buitenland de schoonste reproducties van Rembrandt's werken verschijnen, daar hoopt genoemd Bestuur dat, al wordt deze tentoonstelling slechts eene afspiegeling van Rembrandt's meesterwerken, zjj toch aan Alkmaars ingezetenen eene bron van studie en genot kan verschaffen en bjjdragen tot de veredeling van den kunstzin. De waardigste hulde, welke Rembrandt in 1906 kan gebracht worden, is ongetwijfeld de meesterwerken zjjner kunst in voortreffeljjke reproducties in het bezit van velen onzer minder bedeelde medeburgers te brengen. Rembrandt behoort aan het geheele volk, zijne kunst onder het volk te brengen moet voor de Nederlandsche natie eene eerezaak zjjn. Om dit doel te bereiken heeft bovengenoemd Bestuur zich tevens tot een Plaatseljjk Comité gevormd voor de verspreiding eener Natioanale Rembrandt-gave aan het Nederlandsche volk. Ter verspreiding van een voor dit doel verschenen Rembrandt Album, welk album zes reproducties bevat in kleuren en vanaf heden tot en met 15 April a.s. is geëxposeerd in de étalagekast van den heer M. A. Er- kamp alhier, is de volgende circulaire verzonden. Landgenooten 1 Een Volk, dat zjjn groote mannen eert, is waard zelf geëerd te worden. Rembrandt is een van Neerlands grootste burgers ge weest. Niemand vóór noch na hem, heeft den Neder- landschen naam luisterrjjker glans verleend. Zjjn nagedachtenis te eeren is derhalve onze dure plicht. Hoe Door iets van zjjn kunst te brengen tot het geheele Volk. De waardigste hulde, welke den grootsten schilder van zjjn tijd gebracht kan worden, is, er naar te streven, dat weldra in geen enkel Nederlandsch huisgezin één of meer mooie reproducties zjjner meesterwerken ont breken. Dat te verwezenlijken is het doel der Nationale Rem- brandt-Hulde I De Comités, die zich allerwegen ter bereiking van dat doel gevormd hebben, wenschen, ter gelegenheid van den 300sten herinneringsdag van Rembrandts geboorte, op den 15den Juli 1906, een Rembrandt-Album te ver- spreiden in tienduizenden exemplaren. Dit Album zal bevatten 6 reproducties in kleuren van de volgende schilderjjen 1. Kop uit de Staalmeesters. 2. 't Joodsche Bruidje. 3. Portret van Elisabeth Bas. 4. Landschap. 5. Simeon in den Tempel. 6. Portret van Rembrandt als officier. (14 uit 't Rjjksmuseum5—6 uit 't Mauritshuis). De platen worden opgezet op zwart karton en ver zameld in een eenvoudig omslag. Een beknopte levens beschrijving is aan 't album toegevoegd. Thans komen wij tot U met het dringend verzoek helpt mede aan de verwezenlijking dezer Nationale Rem- brandt-Hulde Slechts door den krachtigen steun der meer gegoeden kan zij slagen. Geeft dus eene ruime bjjdrage aan het Plaatselijk Comité in Uwe gemeente. Waar zulk een Comité niet mocht bestaan, kunt gij Uwe bijdrage sturen aan den Penningmeester van het Centraal-Comité J. W. Gerhard, te Amsterdam. Dit wenscht dan de ontvangen bijdragen te besteden voor de uitreiking van een album met één of meer passende ljjsten aan alle scholen, ziekenhuizen, weesinrichtingen e.d. Werkgevers en Directeuren van groote inrichtingen wekken wij in 't bjjzonder op een groot aantal albums te bestellen ter verdeeling onder hun werklieden of on dergeschikten. Mede-ingezetenen l Landgenooten I Toont nu. dat gjj er prjjs op stelt tot het Land van Rembrandt te be- hooren. Teekent in voor eene ruime bjjdrage of voor 'n groot aantal albums. Zorgt, dat er den 15en Juli 1906 vreugde zjj in de harten van alle Nederlanders, en vreugde zkl er zjjn, overal waar op dien dag de prachtige reproducties van Rembrandt's meesterwerken voor de bewonderende oogen van groot en klein, hoog en nederig zullen getuigen van zjjn heerljjke kunst. Het Plaatseljjk Comité voor Alkmaar, het Bestuur van het Teekengenootschap «Kunst zjj ons doek J. Cock, Voorzitter. M. A. Erkamp, Vice-Voorzitter. C. Witte, le Secretaresse. H. Stikkel, 2e Secretaris. F. Wigman, Penningmeester. Ken naklank van de Tentoonstelling „Aves Wat in de Plu'mveebladen gezegd wordt oyer de alhier gehouden pluimveetentoonstelling. De heer Job. C. W. Smits te Utrecht schrijft in Avicultura: »H t was de eer-te maal, dat hier eene konijoen-afdeeling aan de tentoonstelling was toegevoegd en de 56 inzendingen hierin maakten wel eene ruim voldoende collectio uit tegenover de 415 overige inzendingen. De huisvesting der dieren was uitstekendverlichting enz. liet niets te wenschen over en het wakkere bestuur was een en al hulpvaardigheid en gastvrjjheid. Met vertronwen kunnen dns liefhebbers bjj ean volgende gelegenheid hier hnnne beestjes heenzendende langzame degelijke wjjzo waarop de liefhebborjj zich hier uitgebreid her ft en steeds zich bljjtt uitbreiden, vormt een hechte basis voor haar ievensdanr en daarmede vanzelf een goed afname debiet voor goed iokmaterieel. Ik twjjfel niet, dat. menig Noord-Hollandsch boertje bjj het bezoek der kongnenafdeeling op deze tentoonstelling wel vreemd zal opgekeken hebben, dat er nog zooveel verscheidenheid bestaat in wat bjj zich altyd dacht «een konjjn is maar een konjjn.» Onbekend miakt onbemind, dat geldt ook in de liefhebberjj en daarom zjjn tentoonstellingen aan do laatste zoo bevorderljjk en zal deze het stellig ook weder zjjn." De heer G. Mnjjs te Amersfoort, schrjjft in de Pluimgraaf «Op bovengenoemde data (2—4 Maart) hield de Ver- eenïging «Avrs» te Alkmaar, een tentoonstelling van Pinimvea en Konjjcen in de Schouwburgzalen van de «Harmonie» aldaar, die de reeds plaats gehad hebbende Shows dezer vereeniging verre in belangrjjkbeid overtrof. Het ferme Bestunr van «Aves» dat voortdurend in de weer is, om de vereeniging een goeden naam onder de vele clnbs te verzekeren en moeite noch kosten spaart om tot dit doel te geraken, verdient voorzeker ons aller sympathie.» «De Voorzitter van «Aves», opende met een kranige inleiding ton 10 nnr 's morgens van den 2den Maart deze expositie; daarbjj dnideljjk uiteenzettende het doel dat de vereeniging «Aves» beoogde, n.l. veredeling van de pluim vee-stap J, alsook vei spreiding van meerdere konnis ten opzichte van het pln mvee onder de liefhebbers van Alkmaar en Omstreken. Een woord van dank werd tevens üitgesp'oken aan het Gemeentebestnar voor de sabsidie der clab geschonken verder aan H.H. Bestaars- en Juryleden voor de groote medewerking, en vervolgens aan allen die in een of ander opzicht deze tentoonstelling hebben gestennd. Een laid applaus bewees, dat de woorden, door den geachten Voorzitter gesproken, ingang vonden.» Na een woord van warmen lof aan het Bestnnr van «Aves* te hebben geschonken, dat altjjd door werkt voor de bloeiende uitbreiding der vereeniging, en voor de geno'en gastvrgheid zjj a dank betu'gd te hebben, gaat hat verslag aldus voort «Wij vervolgen, dat de dieien in zeer nette kooien waren gerangschikt en de organisatie van 't geheel niets te wenschen overliet. Jammer was 't, dat de zalen op sommigo gedeelten te weinig licht doorlietenwaardoor we genoodzaakt waren de daar geplaatsts vogels een voor een nit de kooien te nemen, aangezien de beoor deeling ervan anders onmogeljjk naar behooren kon geschieden, wat de keuring natnurljjk zeor bemoeiljjkte.» Men ziet nit deze verslagen in da voornaamste vakbladen dat Alkmair zich allengs een goeden naam gaat ver werven op pluimvregebied, zoodat een volgende tentoon stelling zeker ook weer een grootere uitbreiding zal kiggen." (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Naar aanleiding van «Baldadigheid». Geachte Redactie Vergno me voor 't onderstaande eon klein plaatsje in nw rubriek „Ingezonden Stukken" naar aanleiding van 't ingezonden stukje «Baldadigheid", voorkomend in het nsmmer van 13 Maart. Den geachten inzender van bescheid te dienen in nw blad, (zoo n daartoe tenminste al de gelegenheid gaf) lost me niet en 't zon voor nw lezers misschien geen bjjzonder verkwikkeijjke leotnnr worden. Ik wensch dan ook alleen nw gastvrgheid in te roepen voor 't stellen van eon vraag en 't maken van een enkele opmerking. Zon misschien de anonyme inzender, die lo den be trokken ambtenaar zeer welgezind moet zjjn; 2o zoo sympathiek scbjjnt le voelen voor die „vossen en deng- Liieten"3o soo vol zorg is voor de publieke veiligheid, mitsgaders de steenen, welke deze veiligheid in gevaar kannen brengen zon die onbekende wandelaar zjjn adres willen opgeven, opdat de betrokken ambtenaar in de gelegenheid worde gesteld hem in een particuliere cor respondentie of in 68n mondeling onderhond van repliek te dienen 1 Ondergeteekende raadt den inzender beleefd maar dringend aan in 't vervolg den geleider op znlke wan daden attent te maken, opdat de vos bekend en in fignurljjken zin «geknuppeld'' worde, teneinde hem den last te benemen zich weer te vergrjjpen aan 't hoenderhok der pnblieke veiligheid. Ondergeteekende is evenwel van meening dat de „ge- stiohtsvossen'' tot de voor de pnblieke veiligheid minst schadelgke soort in Alkmaar behooren en is na reeds moreel overtuigd, dat de schnldigo vos heel wat minder sluw heelt gehandeld dan de inzender meent. Nadere inliohtingen zullen ten zeerste gewaardeerd worden. U, mynheer de ledactenr, dankend voor de verleende plaatsruimte, verblijf ik hoogachtend 0. G. J. WOLTERS, Ritsevoort A 17. Amsterdam 16 Maart. De prjjzen der Aardappelen waren tteden aia volgt Friesche M. B, f 2 50 s 2.75 id. bonten f 4.a f 4.60, id. Borgers f 3.60 a 4.—, id. blauwen f 3.70 a 4.30, id. PooterB f 1.80 a 2.30, Zoenwsebe bonten f 1.90 a 2.20, id. blaauwen f 2.— a 2.40, id. Eigenheimers f 4.50 a 5.25, id. pooters f 1.40 a 1.60, Duitsche Hamburgers f 4.50 a 4.80, id. rooden f 2.— a 2.20, id. blauwen f 2.50 a 3.40, id. blanken f 1.50 a 2.—, Saksische jammen f 2.00 a 3.50, Zand Eigenheimers f 1.40 a 2.60, Zandthomassen f 4 50 a 5.—jGeldersche blauwen f 2.30 a f 3.40, Malta's 7 en 8et. per k.g. Aanvoer 6 iadingen. Brom op Langendijk, 16 Maart. Wortelen, f 0.40 a 0,50 per 50 K.G. Reuzonbloemkool f 0.Roode kool f 4. a 16.00 Gele kool f 3.a 12.Witte kool f 2.00 a 9,Kool'apen f 2.—a f3Uien f 0.80 a 0.90. Bieten f 3.a 4.per 1000. Lbbuwabdbn, 16 Maart Ter veemarkt werden aangevoerd 2351 stars, 69 stieren f 70 a 275, 3 ossen f 0.a 0. 179 vette koeion f 160 a 260, 604 melkkoein f 140 a 260, 28 pinken f 50 a 70, 62 vette kalveron f 20 a 50 graekaWoren f a 277 buchtere kaUeren f 6.— a f 12.35 vette schapen a f 23 a 25.98 weide dito f 21.— a 23.10lammeren f a 101 vette varkens f 70 a 90 of 25,/2 a 28 ct per K*G. voor Londen —25 a 26, 57 magere varkens f 30 a 40, 580 vette biggen f 30 a 20, 246 speenvarkens f 4 a 7 bokken en geitan f 0.a 0.12 paarden f 75 a 150. Handel over 't geheel bevredigend. Lbeüwardbn, 16 Maart. Boter. Aangevoerd 11 4,12.8 en 2.16 vaten. Prjjs f 50.— a Fabrieksboter aangev. 42.3 en 10 6. vaten f 50 a 51.50, "Commissie f 51.— Kaas 14883 K.G. Nagel f 80.- a 85.-. Schiedam, 16 Maart. Noteering Makelaars f 825, Jenever f 12.25, Moutwjjn f 7,50,Amst. Proef f 0 Beurscommis- sie f—Stemming kalm. Ruwe piritns f6f. spoeling oommissie f 1.70 Zwolle, 16 Maart Boter 14460 Kg., waarvan 6121/» en 154Rj. v. en i860 stokken. Prjjs per kg. f 1.10 a 1.25 per 1.8 vat van 20 Kg. prima f 24.— a 24 50, afwgken- de f 23.50 a 24,— 2e soort f 22.— a 23,—, per vat f 111.50 12.— Handel vlug. Eieren f 3} a 3|. Zwolle, 16 Maart. Op de beden gehouden Veemarkt zjjn aangev. 1176 stuks als: 489 runderen, 112 kaveren, 15 schapen, 50 lammeren, 510 varkans en biggen. Men besteedde voor neurende en verscb gekalfde koeien f 105 a 260, di. Vaarzen en Schotten f 100 a 230, di. Vaarzen f 80 a 180, voorjaarskalveren Koeien f 85 a a 185, Ossen voor de vet weide f 100 a 190, l'/i jarige Springstieren f 65 a 136, l'/i jaarige Pinken f 45 a 105, jongen Fokkalveren f 35 a 110nnohtern Kalveren f6 a 18, vette Kleien CLsen am bontea 1 0.60 a 0.68, bonten f 0.60 a 068 per K.g; dito Stieren f 0,57 a 0.64 dito kal a «eren f 0.80 al.— dito schapen f 0.40 a 0.00 Lammeren f:a 6 weeksche Biggen f 7 a 12, 10 weekscho id. f 15 a 22, draohtige Varkens f 45 a 65 magere idem f 30 48 per stuk, vette di f 0.54 a 55, dito voor Londen f 0.45 a 0.47 per K.G. oe helft kan er als le Hypotheek op gevestigd bljjvcn Brieven franco bureau deter Cowant onder letter L 8, f s '213.10.0 939.15.0 391. 0.0 1010. 0.0 685. 0.0 1355. 0.0 '2280. 0 0 500. 0.0 3042. 0.0 4281. 0.0 713. 0.0 1258.10.0 3191.17.0 252. 8.0 551.12.0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2