Stoomververij en Chemische Wasscherij van M. STAM, Breed 28, HOORN. Zaterdag 17 Maart, 's avonds 8 uur, PEEK en CLOPPENBURG, J. H. A. KUÏÏL. HEERENKLEEDING naar maat. Stoombootdienst „Alkmaar Packet." nette Dienstbode P. G„ BOTERSOORTEN EEUONBOÏEE, Telefoon 114. LANGESTMAT A 21- te Hoor of te Koop een HUIS, ,i I ROVER, Laat 120. BAKKERIJ ING VAN JOH. 11 DE SLUIPMOORDENAAR. Voordrachten door Mej. J. E. KROES. Algemeene Vergadering PSF" Sen zindelijk kleed is eene goede aanbeveling Hof B 25. Alkmaar. Heropening van het Ontvangen een uitgebreide collectie STOFFEN voor het a.s. seizoen. IJS IJS IJS D. A.Wisselink, Barbiersleerling CAFé-BILJART Mevrouw Meestersknecht, „JSTBUF", Hotel Voor t 5000 De landbouwkalk Sigarenmagazijn „ALCMABIA". nxestt-tw hetwelk alsdan voorzien zal zijn van eene geheel nieuwe en uitgebreide keuze der fijnste lleereii- en Minder- kleeding, uit de welbekende Magazijnen der Firma welke uitmunten door prachtige Coupe, soliede Stoffen en afwerking tegen de billijkste prijzen. Maatgoederen worden in de werkplaatsen der ge noemde Firma vervaardigd, waarvoor eene ruime collectie stalen der nieuwste stoffen ter inzage zijn en direct op aanvrage toegezonden worden. De prijzen van alle goederen zijn geheel gelijk aan die der Firma, wat gegarandeerd wordt door de vermelding van haren naam op de prijskaarten. Aanbevelend Langestraat 51. Bij de Groote Merk AMEUBLEMENTEN. met M e 1 k s a 1 o n, De prima BLitsevoort A 1$, Firma DE WIJS BROERS. Vraag DB WAAL's prima 50 cent per 5 ons, TE HUUR: BOVENWONING. Gevraagd: KAASHANDEL. Café-Restaurant. Mandel in Hulpmest TURFSTROOISEL. Schouwburg Harmonie.' W. F. Stoel Zoon te Alkmaar Aug. Maschmeijer. VRAAGT de gerenommeerde merken: Desverlangd ROUWGOEDEREN steeds binnen 24 unrChem. gereiDigde Keedingstukken behoudens bijzondere gevallen eveneens, «s» Beste inrichting. Vlugge aflevering. Dépot te AlkmaarG£3Z. KAAN, Langestraat. Vraagt PRIX-CöüRAIUT. P P W H p G F 0 hd H 21 bd G W Q cc M P P H P 'Pi pr P CR O UI <1 Diploma le Klas Mode-Academie, Londen. lang-» de Zaan. Van ALKMAAR 8— 10— 2.30, q_ uur AMSTERDAM 9.30, 230, 4 qZ_ uur I Alleen op Zondag. TH. van der KLEI, Horloges - Pendules Kristal helder en chemisch zuiver Noordpool IJS, onder voortdurende con trole van Dr.VANDER HORST,IJmuiden. In iedere hoeveelheid tegen zeer bil lijken prijs, ook voor hospitalen en con sumptie. g; Ijsfabriek De NoordpoolIJmuiden. a Koopt cheques en vreemd bankpapier, incasseert wissels op het binnen- en buitenland, neemt gelden in déposito en verleent credieten op nader overeen te komen voorwaarden. Verhuurt Safe-loketten. R. KEUTER Az-, VISCHMARKT eo-ei. co W O TAPIJTEN. GORDIJNSTOEFEN. li PICHTCAP W Verkrijgbaar bij ALLE GROSSIERS in GEDISTIL LEERD. Een nette Overtreft beslist alle andere concurrentie. Banketbakkerij G. W. VAN DER VEEN. onovertroffen kwaliteit. Tegen 1 APRIL a s., een modern ingerichte aan of bij de markt. LANGESTRAAT 60. UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prijzen. Billard Toulet. Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen. Aanbevelend LéON CHAULET. TE KOOP een sinds jaren gevestigde Openbare Uitvoerinyf A. N. G. O. B., Afdeeling Alkmaar, ,,'t BLAUWE BLOEMPJ E'' van St. Pancras, op Zondag 18 Maart 1906, Causerie van den Heer J. VAN DOK Azn. uit de kalkfabrieken van E. BROERSMient. El Capitano d'Airieano 10 ets per stuk. Flor Rosas 10 Flor de Matanzas 5 Flor Bolivia 4 Cunera 3 Merito 3 Scotia 3 Rembrandt van Rijn 3 Nationaal 2è Modjo 2) Sabrosa 21»» Los Negros 2\ Allemansgading 2 Zeemanslust 2 AANBEVELEND: J". HARI3. HEKELSTRAAT, ALKMAAR Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer. op Woensdag 21 Maart 1906, in het Hotel „DE TOELAST". CD OP? p pi CD CO P CD CD CD >1 CD 1 O H" CD i— CD CD P- M. iir.iioi'iAiMi. I I m-iim H H W W. F. SLlN(iE!K. KOOLTUIN, ALKMAAR. Grootste keuze QBZ. Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. AtJHMTMIV gevraagd. O T3 O t-a o HOITT1L no. 64. 03 S3 O 33 S3 S3 Si Si O F— CZ2 ACHTKK l»M pd 50 SCHIEDAM Helste Oude Jenever P. HOPPE. Let op cachet en kurkbrand. M-vr. H. SIEBERT COSTER, te Beigea bjj Alkmuar, vraagt met 1 Mei, eene kunnende koken en van goede getogen voorzien. Bij bet. huiswerk wordt veste mannelijke hnlp vetleend. Men kan z eb ook aanmelden: Parks-traat 7, Alkmaar, bp M»vr. de Wed. A. SIEBERT COSTER. gevraagd, bjj G H. SWART, Nieuwpoortslaan. TE HUUR Een net en gunstig bekend staand op een der eerste standen van Alkmaar. Ta bevragen aan het Bnrean dezer courant. koopt men alleen bet meest en best bekende adres. Aanbevelend 14 cent per ons. Adres H. KOOIJMAN, Ridderstraat, hoek Oadegracht Br. fr. lett. X 8 bureau dezer courant. Een nieuwe firma VKA4UV tegen begin of halt Mei een die goed op de hoogte van het vak is en in staat is de markten te bezoeken. Salaris overeen te komen. Zij. die reeds als zoodanig werkzaam waren, genieten de voorkeur. Br. fr. onder lett. H 8 aan het bureau dezer courant. Var af heden verkrijgbaar prima pikante IiKYKK- WOU8T, gekruid met ij a (uien poeder) 10 et. per ons. De alom bekende LBIB8CHU LEVkRWOltn 8 cent per ons, welke een burgerbestaan oplevert, weg'cs ver andering van Zaak. Ook voor andere doeleinden ge schikt. De helft der Koopsom kan als 1ste Hypotheek gevestigd bljjven. Te bevragen in persoon te EGMOND AAN ZEE No. 220. j op Haandag 19 Maart a.s., 's namiddags 4 uur in den stal van het >Wapen van Limmen*, Dijk, alhier. Uitsluitend kantoor* VU0RHEEH. Eiken marktdag te Alkmaar le spreken in bet Café »de Jager*, aan de Kaasmarkt en Donderdags te Schagen, in »de Posthoorn.* te geven door de en het T »oneelgezelscbap des avonds 8 uur. van tOnkhulzen. Opvoering van: Liren's drama in 2 bedrjjven, van Prof. VAN REES. In vele plaatsen met groot succes opgevoerd. DAARNA lleclamntrlce van Hoog aan de Kaas. NA AFLOOP B J&. X_a. Entree t Heer en Dame 60 cis. Enkele kaarten 30 ots. IntroduetiBa bjj de leden verkrjjgbaar. Kaarten verkrjjgbaar bjj C. DE VRIES, Stuartstraat 39, en te Sint Pancras bjj H. GERRITSEN. Orkest van den Meer V. UBOEIW, HET BESTUUR. ls van gegarandeerde goede kwaliteit en foll- lyk ln prys. van H.H. liefhebbers van eene byzonder flfne 2J Ots. sigaar rooken de NMIjliY's van BROERS. Wie gezond, voordeelig en mooi wil bouwen, neme niet anders dan Metselsteenen van de BHB6UK hTHIKIKAKBIKk van Ook by Heeren Handelaren ln Bouwmate rialen verkryghaar. des avonds 8 uur, PUNTEN VAN BEHANDELING: Rekening en Verantwoording over 1905. Jaarverslag. Verkiezing van één lid van het Bfstour. Feestelijkheden 1906. Namens het Be tuur De Secretaris, H. VAN DEN BERG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3