The Berlitz School of Laigoages, Deze is om liet publiek voor misleiding te waarschuwen. Een fijne Collectie Engelsehe Stoffen voor Heerenkleeding naar maat. ALBADA VOORAAN. De nieuwste Japongarneering MERK TC T. CROK, Café Restaurant v/h. HULSMAN, P. BOSMAN Azn., Doelenstraat B 2, Specialiteit in to, »n® Residentie Hypotheekbank. J. OERTENAAR, J» LIND Hz., f 2,50 en meer verdienste per dag. BRONWATER KINADRUPPELS van Dr. de Vry Filiaal ALEMAAR, Hdtel „Toelast," Mr. Kleedermaker, Alkmaar. (Lancashire Yorkshire Railway). Gebroeders SCHEUER. I MERK OP, dat trots toenemende concur- J rentie de omzet van ALBADA steeds toeneemt. 1 Ter vervanging van NATUURBOTER, om te koken, om te braden, om te stoven staat I Prijs 40 Cent per 'A kilo. IV a N Zijden Stoffen, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Knoopen, Galons, Broderies, enz. enz., M 3 ÜNiastiim-iulsctappi) Int Mié| m huisarbeid THOS H. WHITTICK Co., AMSTERDAM, Keizersgracht 410. WE8SANEN LAAN LIJNZAABKOEKEN Zuivere IVÏurwe Ly nzaadkoeien, langs chemischen weg verkregen. BIJ YEEL MEDICI IN GEBRUIK. Steeds frisch afgebotteld op Liter schroef- flesschen door electrische drijfkracht. Emser 11 et., Apollinaris 12 ct, Fa- chingen 12 ctFranz Jozef Bitterwater 17g ct., Apenta 17a ct., Vichy 20 ct., Wildungen 17a ctGerolsteiner Sprude 10 ct Verkrijgbaar bij Firma A. CONIJN Az. C. M. B. WANNA, Apotheker. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te Z i e r i k z e e. Voor Polis-aanvragen der Maatschappij LOTISICÖ, wende men zich tot den Hoofdvertegenwoordiger en gemachtigde, den Heer die gaarne bereid is alle mogelijke inlichtingen te verstrekker. Prospectus op aanvraag gratis en franco. MIBNT 25, Alkmaar. j 'S-ORAVENHAUE, Plaats l.. Verstrekt gelden op eerste Hypotheek en geeft, Directieonder Notariëele oontiöle, 4 pCt. Hypotheekbrie- De Echte HAARLEM, Lange Veerstraat 32, Telef. Interc. No. 1294. Hierdoor maken wij opmerkzaam, dat wij met de advertentie in de Alkmaarsche Courant, van 13 Maart, No, 61, betreffende Engelsehe lessen, aangeboden door een Engelschen leeraar van de BERLITZ SCHOOL etc., niets te doen hebben. Onze Engelsehe leeraar gaf ons de verzekering, dat hij deze advertentie niet opgegeven heeft en dat hij er niet aan denkt, lessen buiten de school voor zich zeiven te geven, omdat zijn Contract met ons dit verbiedt. Spreekuren eiken Dinsdag van 47 uur, Hotel „TOELAST". Var nebroek E 5. Geregelde stoomvaart tusschen Amsterdam en Hull-Goole, 4) N h ft ft) X u 4> ft) IN zoowel in de fijnste als meer gewone soorten ALSMEDE VOERINGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze bij MI ENT 1 ALKMAAR. Beslist beste adres voor Costuumnaaisters en wederverkoopers. 3 o H e+ a 3 CTP - Voor het breien vau KousenSokken en andere artikelen zoeken wij vrouwelijke zoowel als mannelijke personen uit eiken standonverschillig waar woonachtig Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het g e h e e 1 e j a a r. Vakkennis onnoodig. W ormerveer. NJEaunr uoiiuhn heiiaillei. 14 Regnliersbreestraat, 14. Deze inrichting is en b 1 ij f t voor de Buitenmenschen een der meest vertrouwde RESTAURANTS waar men heerlijk en lekker eet voor een billijken prijs en vlug enfnet bediend wordt' Geregelde wekelijksche afvaarten van Londen (via Southampton) en van Southampton (direct). Onder scheikundig toezicht van Med. Dr. F. BAS EN AU. Bovenstaande prjjzen met 1 cent surplus voor vracht. Mient 6 Telephoon 135 Alkmaar. Bromater. Fabrïek. is zoo heerlijk van geur en smaak, zóó ïï&ïHtw voedzaam en licht ver- Iteerbaar, zóó fijn van kwali- teit en zóó voordeelig in het gebruik, dat gij na eens genomen proef, een regelmatig verbruiker blijft Solo kost 45 ets. per pond en 22% ets. per half pond. PANDBRIEVEN. 7150, 15300, 35250, 58300,— 91250,— 150750,- 219950, 813550, 411650, HYPOTHEKEN. f 457350,— 16525,— f 440825 - en DAS Maatschappelijk Kapitaal:Een Millioen Gulden (geheel geplaatst) Chemische Fabriek van H. NANNING, den Haag. De Directie der Berlitz School of Languages. net snelvarende stoomschepen, in verbinding met geheel Engeland. Uitmuntende gelegenheid veor het vervoer van groenten, vruchten, vleesch cn dergelijke artikelen. Van AHiTlCHDAll i lederen UIIVSOAt). en ZATERnAGAVOND. Adres bjj de AGENTEN: O 03 O <6 M' Opgericht 1765. Koninklijke Fabrieken. Voedert nw Vee met de uulvere murwe merk „Ster" en W. Xj. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EEKE-UlPLOllA Parijs 1900. fabrieksmerk gedeponeerd van Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage streds toegang tot myne stoomfabriek »de Wachter", om zich van do zuiverheid to overtuigen. llageljlks Veriehe VliCH. Mimaam aanbevelend, HERM. BERKHOUT. Naar Zuid-Afrika per Ünion-Castle Lijn. Eipeditie van poederen en Passap'ers bjj de Apenten te A"m ster dam, DE VBIES Co., De Ruyterkade 100. Voor Passage ook door HOIJMAN SCHUURMAN's Scheepsegcntuur, Prins Hendrikkade 131. auih'btw TELFPH00N1594 ONDER SCNEIKIINQIG TOEZICHTEnCONTRCLI VAN ME0.D5F BASENAU. AMSTEBDAM KEIZERSGRACHT N: 488 3 i .TLv«* Mr In omloop op ultimo Mei Juni Juli Augustus September October November Decambor Februari 1906 1905 Ingekomen 81 aanvragen tot een b»d:ag van Gesloten 41 leeningen tot een bedrag van waarop is afgelost Uitstaande hypotheken: op 28 Febrnari 1906 1263100,— De Bank geeft uit, in stokken van 1000,500,ƒ100,en ƒ50,4 rOts. PABfllBRlKVHW tot den koers van lOO°/0, verkrggbaar ten Kantore der Bank en te Alkmaar by den Heer D. A. WISSEL1NK. Gebroeders SCHENKE K. E. ABBING. A. C. DE KANTER. ven uit, tegen den koers van ÏOO pet Inlichtingen te bekomen by den Heer J. I»E laANCM Cu. Js. Z-., Bankier te ALKBAAB. I met nevensstaand fabrieksmerk zgn overal verkrygbaar a f 0.75. Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel, f 0,75. Vraagt overal WANSIStt'a KlWlfSTAAI. a f 1.25 per llterllcsch, Verkrygbani' by de Frma J. SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN en NIEROP SLOTHOÜBER, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4