No. 65 Honderd en achtste jaargang. Zaterdag 17 Maart 1906. DAGBLAD VOOR ALOMAR EN OMSTREKEN. lm min miiii in i win B ÜITENLAND. BINNENLAND, Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers N ienwst ij dingen. In ons overzicht van pisteren hebben wjj, wat de con ferentie te Algeciras betreft, in eenipszius brd^kfen, p aar genoeg doorschijnende termen gezegd, dat bet op het op den langen weg honden van de kwesties over de Barkregeling een financieelen achtergrond bad. Dit ons gevoelen wordt nu op merkwaardige wrze ver sterkt doohetgeen de telegraaf hedenmorgeu uit Berlijn mededeelde. Verscheidene aldaar verschijnende bladen maken een particulier bericht uit Parjis bekend van de in politieke kringen geziene Petter Lloyd, waarin kortweg gezegd wordt: Achter het slepende houden der conferentie van Algeciras strekt een geheel gewone fioancieele zaak waarbjj de belanghebbende den Franscbsn staat voor bunne belangen spannen. Tot in het kabinet hebben d-tre staatsl eden bunne agenten. Het is een publiek ge heim, dat Etienne, de tepe; woordig minister van oorlog, tot de meest belanghebbende personen behoort Hetzelfde geldt van het senaatslid Baragnon. Verder moeten ge noemd wordenSt. Germain senaatslid in Oran en Geienze, senaatslid in Algerië, ovenzoo Aynard, schoon vader van Jonnart, gouverneur-gene1 aal van Algerië. De jonge Aynard, zwager en secretaris van Jcnnart, is met den titel vconseiller d'ambassade" aan dm beer Ré'oil toegevoegd geworden, om in Algeciras de belangen van do Compagnie marocaine, dat zijn dus de belargen zjjns vaders, te verdedigen. Da geldeljjke belangen van Etienne worden door Rensud, den bezoldigden leider van de in Tacger verschijnende Depêche marocainebehartigd. De genoemde heeren zjjn hoofdaandeelhouders van de C >m- pagnie marocaine, in welker belang de gehaele, met de vredelievende verovering in het vorig» jaar begonnen, Fransche Marokko-veldtocht, ondernomen is. Tot nu toe staan de zaken in elk geval zóó, dat men niet weet of hot verantwoordelijke kabinet dan wel de Compagnie marocaine de politiek van Frankrijk in Algeciras vast stelde. Rouvier zelf w>s, noch is betrokken bij de Com pagnie marocaineEtienne's gezelschap in het kabinet was hem reeds lang onaangenaam. De Vossisehe Zeitung merkt naar aanleiding van deze onthullingen op, dat de nauwe betrekkingen tus^ohen d-" Compagnie marocaine en invloedrijke staatslieden veel doen begrjjpen, wat tot nu onverklaarbaar scheen. Dit heeft betrekking op de regeering, die met Ronvier is gevallen. No is Bourgeois aan bet woord om te toonen in hoeverre hjj zuiver zakeljjke invioeden zal weten ter zjjde te stellen, invloeden, die voor zijn voorgangers in de Marokkaansche kwestie den te volgen weg afbakenden. Natuurlek deelen wij deze zeer zware beschuldigingen onder alle voorbehoud mede; maar de nog met vergeten geschiedenis van het Panama-schandaal wjjst er duidelijk op dat in Frankrjjk regeeringspereonen en lod-n van de wetgevende lichamen volstrekt niet altjjd afkeerig ijju van dergeljjke kuipergen. De Fransche pers zal natuurlijk een vreeseljjk geschreeuw over deze onthullingen aanheffen, ofschoon zjj ook niet wars is van het laten vliegen van geruchtmakende en voor Duitschland compromiteerende canards. Zoo bet alarmeoreude ber ebt. van de Temps, volgens hetwelk de Marokkaansche ambtenaren aan de grenzen van Algerië dreigen met een heiligen oorlog mot behulp van Duitsch land enz., waarop de National Zeitung heftig antwoordde: Men heeft de kuipergen van Duitschland met de Marok kaansche regeering uitgfdnoht cm de optnbare meening in Frankrijk op de mouw te spelden, dat in Algeciras een Fransch nstionaal-kleinood tegen Duitschland te verdedigen is. De vergadering der conferentie die eergisteren zon plaats hebben is weder niet doorgegaan. De bijeenkomst der commissie bed ook geen resultaat. Frankrjjk wenscht, dat niet de conferent'o, maar de Saltan de verdeeling der instructeurs over de verschillende havens zal bepalen in overleg met Frankrjjk en Spanje. De toestand bljjft, noeiljjk, zegt hel Tageblatt. De Fran cohen karaktiseeren dien door de uitdrnkking: >Port ou part», dat wil zeggen: Wjj moeten Casablanca opgeven of een backaa. deel meer toestaan. Zoolang de Fransche gedelegeerden geen besliste instructies van Bourgeois hebben ontvangen, kan de conferentie niet verder arbeiden. Tot een overeenstemming kwamen de gedolegeerden nog steeds niet. Maar volgens de berichten werd een langdurige bijeenkomst gehouden, om een overeenstem ming voor te bereiden. Een der bem ddelisgsdenkbeelden zou zjjn dat Duitsch land afziet van een afzonderlijken politie-commandant voor Casablanca, wanneer Frankrjjk toestemt in de be noeming van een Ooslenrjjkscben inspecteur-generaal der politie, en de contróte over de hervormingen opdraagt aan het corps diplomatique in Marokko. In Engeland vervraoüt men, dat do nieuwe Fransche regeerirg aan de instructies van Rouvier zal big ven vasthoud n. Iu dat gevai, zegt de Daily Mail, is het onmiddt-lljjke afbreken der onderhandelingen te verwachten. De Times is everseese overtuigd, dat het vasthouden aan de instructie van Rouvier tot mislukking der con- ferentio leiden moet. Maar het blad meen', dat er diplomatieke middelen zija om dit uiterste te voorkomen. Alles hangt echter af van de bonding der regeeringen te Berljjn en te Parjjs. De Daily Telegraph verneemt, dat Revoil i structies kreeg om in de backqurestie op den ouden eisch te bljjven staan en te weigeren, dat den neatrnlen politie- inspeoteur het bevel in Casablanca zal worden opgedragen. Dit bericht wordt echter nergens zelfs in de Fransche bladen niet, bevestigd. Heel erg bemoedigend is dat alles niet, on wjj bljjven den toestand nog altjjd eenigszins peisimistkoh beschouwen, koe dikwjjls wjj ook door een gunstiger berioht in onze opinie aan 't wankelen worden gebracht. Na langen tjjd niet gehoord te hebben van den toe stand in N i g r i t i 8, meldt de Daily Mail thans uit Zoenegeroe, in noordeijjtc NigeriëDe rebellen in Sokoto hebben den Engelschen aanval met een tegenaanval op de virschanste EngeFchen beantwoord. Het moorddadig vuur van deze laatsten maaide de aanvallers weg ets vernietigde hen ten oaastebjj. De Engelschen rukten daarna op naar Satiroe, dat tg met de bajonet besto mden. De rebellen boden wanhopig verzet en verlot en 800 dooden, onder wie hnu aanvoerder. Het heet dat de opstand ge heel gedempt ir. In Argentinië is weer een nienw ministerie, aldns samengesteld. Dr. Quirno Cocta, binnenlandsche zekenAueusto Monies Deosa, buitonlar dscbn zaken Frederico Pinedo, jus itieNorberto Pinedo, financiën; Ezeqniel Ramos Mexia, landbouwMiguel Todin, openbare werken Lu s Oompos, oorlog; schout-bjj-nacht Betheder, rrarine. Hoe lang bet leven zal wordt niet vermeld. Allengs begint de verhouding tnsscben Japan en Ru s la n d weer beter te worden. Zoo verneemt de Daily Telegraph uit Tokio De Czar moet voornemens zjjn, een grootvorst naar Japan te zenden, in gezelschap van generaals, admiraals en andere hooggeplaatsten. Japan zal een dergelgk bui tengewoon gezantschap naar Rusland zenden. Het Japansche parlement zal waarsobjjoljjk het wetsontwerp op de naasting van do particuliere spoor wegen bekrachtigen; want de vereenigde regeeringspartgen steunen het, terwjjl ook een bjjzondere commissie uit dm Landdag het aanbeveelt. Da oppositie zon «au haren kant met groote m erderheid hebben besloten, het regee- ringsontwerp door te laten De binnenlandsche toestand in Oosteurjjk-Hon- g a r jj e bljjft nog altjjd zeer gespannen. Ia een com muniqué verklaart do regeering, dat zjj den Souvere n geen voorstel zal doen betreffende het uitscbijjven van de verkiezingen dan in het geval en op het tjjdstip, dat een ernstige verbetering in den toestand zoodanige waar borgen zal opleveren, dat er bjj bem grond bestaat voor de meaning, dat do bjjeenroeping van bet parlement geen totale verstoring van de openbare orde en de vernietiging van het gezag van den staat zal medebrengen. De ramp te Courrières. Van alle kanten komen berichten over hulp voor de slachtoffers van Courrières. De Weensche gemeenteraad besloot 10,000 kronen b'gchikbaar te stellen, de gemeenteraad van Boe dapest 5000 kronen. De bondsraad van Zwitserland heeft besloten 10.000 francs te zenden. Prins Albert van België beeft 5000 francs geteekeud op de Ijjst voor de slacht offers van Courrières en van den Belgischen watersnood. Onder de Engelscho parlementsleden gaat een Ijjst rond voor de slachtoffers te Cmrrières. Tweb leden schreven schreven elk in voor 25. De R-^yal School of Mines heeft Dinsdag inschrgvingen geopend en een gedeelte van het bijeengebrachte geld reeds naai Frankrijk opgezonden. In Frankrjjk zelf wordt druk geteekend bjj de groote banken. Het is niet gemakkelijk alle opgaven goed uit elkaar *e houden, maar het loopt iu de honderdduizen den franken. Een gedeelte van de Dnitsche reddingsbrigade ie terug gekeerd nog enkele manschappen zjjn achtergebleven om, zoo noodig, nog te helpen. Dat or no» levenden in de mjjn zouden zjju wordt ocmogeljjk geacht. Toen de Daitfchers, die eerst zeer koel ontvangen waren, ver trokken, werder zjj luide toegejuicht. Een der Fransohe mjjuwerkers riep hnn na: >Laat Algeciras naar den daivel loopen, wjj zjja en bljjven vrienden 1" Een spoorljjn van Azië naar Amerika. De Daily Telegraph verneemt uit PetersburgAmeri- kannscho geldschieters hebben de Russische regeering weer voorgesteld, een spoorweg tot verb;nding van Az'ë en Amerika aan te leggen. De Ijjn zou beginnen bij het station Kanksk in westeljjk Siber voortloopen tot aan een noordoostelijke kaap van Siberië en vandaar, door een taGnel, door de Behringstraat naar Alaska geleid worden. De Amerisaaosche geldmannen zoodon voor den aanleg van een ljjn een kapitaal van 54 millioen be schikbaar stellen, geen staa'stoelage of staatswaaiborg verlangen c-n bovendien bereid ijjn, om de ljjn grooten- deela door Rassisohe werklieden ie lal en bon wen. Het werk zou tegeljjkertjjd in Siberië en AP.ska beginnen. De correspondent verzekert dat de commissie aan het. ministerie van spoorwegen thans gunstiger voor het plan is gestemd, ten gevolge van verschillende wjjzigin- gen die er overeenkomstig de wenschen van de Russiscae regeering in gemaakt zjjn. Verraad. Een zekere Kobylin, een beambte bjj de admiraliteit, is in hechtenis genomen wegens d n verkoop van teekeningen voor Russische onderzeeërs aan e-n bnitenlandschen marine-attaché. Op Kobylin werden bjj fouilleering gevonden 7000 roebel, waarvan hjj de her komst niet kon vork laren. De Russische regeering heeft teruggave der plannen geëischt. Naar men beweert herlt de onbetrouwbare biamb e medeplichtigen onder ds hooge ambtenaren der admiraliteit. Even als bjj ons inde Oost. De Amcrikaan- sche Senaat heeft naar aanleiding van de berichten omtrent bet dooden van vrouwen en kinderen in het gevecht bjj Tolon op de Philippjjnen, een motie aangenomen, waaiin nader onderzoek over het gebeurde wordt geëischt. Het depattement van oorlog heeft intusschen generaal Wood reeds inl chtirgon gevraagd over het dooden van vrouwen en kinderen. Ge eraal Wood antwoordde, dat hjj met fanatici te doen had, die zich dood hielden en dan een aanval deden op de ziekenverplegers, die de gewonden behandelden. Mannen en vrouwen streden zjj aan zij. Eenige mannen storten zich op de Amerikanen, terwjjl zjj kinderen als schild voor zich uit hielden. Het was onmogelijk onder deze omstandigheden het dooden van vr- uwen en kinderen te voorkomen Gewonde MoroB vochten zulis nog, op da opbiatie-tafel liggend, te. en de genes hemen. Henuigüberall. Orer de arresiatio van dec beruchten Hennig wordt nog het volgende medegedeeld. Henmng hoef; twee vrjj ernstige hoofdwonden gekre gen, doo de slagen, die de agent Jöoks hem toebracht. De geneesheer had echter geen bezwaar tegen het trans port near Potsdam. Hennig maakt den indruk van een volkomen gebro ken man. De stekende, scherpe blik is verdwenen, de oogen zijn steeds naar den grond gericht. Tjjdens het eerste verboor wilde hjj niets zeggen. Hjj klaagde alleen over honger, dorst en zwakte, waarop hem een biefstukje en een flesch wjjn gegeven werd. Lrter be kends hjj den moord gepleegd, te hebben op den kcllner Giernoth. Hoe veilig hjj zich voelde, bljjkt W6l hiernir, dat hjj den nacht te voren in een restaurant geweest was, in een aapje door de straten reed en luid schreeuwde »Hea- nig Uberalllt Da beechr jjring en de photographic waien zóó slecht, dat verschillende politie-amb'enarea tem b:r- baaldeljjk gesproken hebben, zonder te weten mot w en zjj te doen hadden. In S'ett:n had bjj vjjf rjjwielen gestolen, en eenige inbraken met diefstal gepleegd. Eenigrzins afwijkend van en ook in tegenspraak met het vorige wordt van oen andere zjjde het volgende medegedeeld Bij zjjn verhoor heeft Henning ontkend dat hjj den koffiebnisbediende Giernoth vermoord had hjj geeft wel toe dat hjj de daad aangesticht heeft, maar een mede plichtige heeft den moord gepleegd. Een ander medeplich tige van hem zou den ouden kamerheer v. Zltzewitz in den trein hebben aangerand. Na zjjn vlocht te Berljjn zon hjj op zjjn gemak naar het Stet finer station gewan deld zjjn, onder weg kleeren gekocht hebben en vervol gens met zjjn medeplichtige naar Stettin gespoord zjjn. Hg zegt dat bjj in Stettin uitsluitend van rijwieldief stallen heeft geleefd, niet van inbraken. De politie meent eohter dat hjj er maar op los liegt. Spoorwegramp. Een telegram uit Pueblo, Colora do, meldt dat twee passagier treinen in botsing kwamen op de Denver Rio Grands spoorwgijjo, in de nabjjheid van Portland. Volgens de tot nog toe spaarzaam ingekomen officieele berichten wordt gevreesd, dat 150 personen g«dood zijn. De wagons geraakten in brandhet meereadeel der slachtoffers kwam in de vlammen om. liet van pr.s. Zóó oordeelt Hel Vad. zjjn de opmerkingen, die De Maasbode maakte omtrent de Chileensche reis van mi nister Kraus in verband met den watersnood in Zeeland. Wel is, naar de meening van Het Vad., thans de af wezigheid van een bjj uitstek deskundig man als Kraus te betreuren. Maar dit rechtvaardigt z.i. het optreden van De Maasbode niet. Om drie redenen niet, schrjjft het blad. Om at door niemand bjj de bespreking van het ministerieel verlof een waterstaatsramp als thans Zeeland teistert, is voorzien en kon worden voorzien. Omdat er in Zeeland zelfs ingenieurs aanwezig zullen? zijn met meer locale kennis dan waarover de heer Kraus beschikt. Omdat, ware de ramp onder het vorige Kabinet voorgevallen, de »ironie van het lot« niet een minis ter-ingenieur, maar den jurist mr. De Marez Oyens zou hebben geplaatst »bg een doorgebroken djjk of een ineengestorte spoorljjn.» Ken formeel verschil 1 Onder dit opschrift, bevat het Hbld. een artikel van den heer M. Joh, M. Jolles te Amsterdam van den volgenden inhoud Bljjkens de in de dagbladen voorkomende verslagen van de zitting der Tweede Kamer op 1.1. Dinsdag, was men algemeen van oordeel, dar, de dooi de R°geering voorgestelde redactie van art. 1637 f, luidende: „Eene gehuwde vrouw is bekwaam als arbeidfiter zonder bjjstand van haren man arbeidsovereenkomsten aan te paan". geen nrincipieel, doch slechts een formeel verschil opleverde met, de door den heer Heemskerk bjj amende ment aanbevolen redactie: „Ten opzichte van arbeidsovereenkomsten, door de gehuwde vrouw als arbeidster aangegaan, veronderstelt de wet, dat zjj de bewilliging van haren man heeft bekomen1', zondat ie Regeerirg geen bezwaar zag, deze laatste redactie over te nemen. Het wil uijj voorkomen, dat hier wel degeljjk meer dan een formeel verschil bestaat tussch,in beide redacties. Immers bovenstaande veronderttelling van de wet schept geen zekerheid voor de gehuwde vrouw, zooals men bedoelde te geven, doch slechts een vermoeden, dat zal moeten wjjken voo* den geopenbnardon wil van haar man, om bare bekwaamheid te beperken of zelfs geheel op te heffen. Dit wordt door de schrjjvere algemeen aangenomen in het geheel analoge geval van art. 164 B. W. waar de wet ook de bewilliging van den man veronderstelt, n.l. voor het doen van huisbondel ke uitgaven. Wanneer dus de man op duidelijke wjjze te kennen geeft, dat bjj die bewilliging niet verleent of haar intrek', dan zal daardoor ook weer dit kleine beetje bekwaamheid, dat men thans der gehuwde vrouw heeft willen geven, kunnen verdwjjnen. Nu is aan de aangenomen redactie nog wel eene alinea toegevoegd van meer positieven inhoud, maar deze bevat bljjkens het woord „diensvolgens" slechts eene uitweiking van het vooropgestelde beginsel, zoodat de aan de gehuwde vrouw verleende bekwaamheid in arbeidsovereenkomsten denkbeeldig, in ieder geval onzeker, bljjft. Misschien is het nog niet te laat, om deze ongewilde gevolgen te voorkomen. Naar de Nieuwe Ct. verneemt, wordt er in Calvinis tische kringen op gerekend, dat dr. Kuyper in Mei a.s. de leiding van De Standaard als hoofdredacteur weder op zich zal nemen, en tevens zich beschikbaar stellen voor het vervullen van den Kamerzetel voor Ede, die dan door dr. Brants zou worden ontruimd. De heer mr. M. Mendels zal wegens gezondheidsredenen binnen eenige maanden de Zaanstreek verlaten en mitsdien ontslag nemen als lid van den gemeenteraad van Zaandam. Gisterenmorgen werd te Arnhem eene afdeeling ge sticht der internationale vereeniging Vrede-tentoonstel ling. "Voor den werkkring van de afdeeling zullen genomen worden de gemeente Arnhem en de omliggende plaatsen Velp, Rosendaal en Oosterbeek. In de gisteren gehouden vergadering van den raad der gemeente Rotterdam werd het subsidie der ver eeniging tot bestrjjding der tuberculose met f 2.000 verhoogd. De 31ste Algemeene Vergadering der vereeniging »Het Rundvee stamboek Noord Holland» zal te Hoorn gehouden worden op 26 e.k., des voormiddags half elf. Het jaarlrjksch congres van den Algemeenen Nederland- schen Metaalbewerkersbond» zal dit jaar gehouden worden op 45 en 16 April te Haarlem. De afdeeling Haarlem zal dan voorstellen het hoofdbestuur naar Utrecht of Dordrecht te verplaatsen en de anti-militai- ristische propaganda te bevorderen. In de maand Februari werd aan de betaalkantoren te Broek op Langedijk en Noordscharwoude aan groenten uitbetaald een bedrag van f 332624,41. Tweede Rawer. Gisteien is in de Kamer bjj do voortgezette behande ling van het Arbeidscontract gedisoussieerd over de amendementen-Schaper en Aalbsrse, ingediend op art. lP37m in betrekkeljjk collectieve arbeidsovereenkomst. De heer Van Idsinga diende een amendement, in, om bet eerste lid van het artikel te doen vervallen. Daardoor zal komen te vervallen de b'paling, dat elk beding, strjjdig met een colloc'ief arbeidscontract, zal kunnen worden nietig verklaard. De heer Van Karnebeek bestreed de amendrmenten- Aalberse en -Schaper. De heer Schaper wjjzigde zjjn amendement zóó, dat bet luidt: »Elk beding tussohen den werkgever en den arbeider, strjjdig met eene collectieve arbeidsovereenkomst door welke zjj beiden zjjn gebonden is nietig.» Da heer Van Nispen zette nogmaals de voordeelen eener collectieve arbeidsovereenkomst uiteen en beri'-p zich daarbjj op het buitenland. De heer Van Wjjnbergen, opmerkend dat de heer Aalbarse wegens treurige familie-omstandigheden niet aanwezig kon zjjn, aohtte verschillende argumenten tegen het amendement-Aalberse, niet zwaarwichtig. Nog werd door verschillende boeren het woord ge voerd. De Minister van Justitie, de heer Van Raalte, verklaarde zich tegen de umendementen. Hij braoht e n kleine wjjziging in het regeeringsartikel, waarna het debat erover werd gesloten. Het eerst kwam daarna in stemming bet amendement Van Idsinga (alleen erkenning d r rechtsgeldigheid van bet oollectief arbeidscontract), dat verworpen werd met 46 tegen 19 stemmen. Het amendement-Schaper (het doen vervallen van den eisch der rechtspersoonlijkheid voor de vakvereenigingen en nietigheid van elk beding tnsschen werkgever en ar beider strjjdig met eene collectieve overeenkomst) werd verworpen met 57 tegen 5 stemmen Het amendement-Aalberse (gebondenheid van den ar beider ook na opzegging van het lidmaatschap van eene vak vereeniging aan de gesloten collectieve overeenkomst, indien het contract met zjjn toestemming gesloten is) werd verworpen met 48 tegen 15 stemmen. Het Regeeringsartikel 1637 m bis wordt daarna aan genomen met 54 tegen 6 stemmen. Dinsdag 11 uur voortzetting. Vrjje Vrouwenvereenlglng. Door de »Vrjje Vrouwen vereeniging» zjjn twee adressen verzonden aan de Tweede Kamer. In het eene wordt adhaesie betuigd aan het adres van de dames Joh. Wierts van CoehoornStout en Anna de Groot, respectievelijk presidente en secretares van den Bond van Onderwijzeressen bjj het Fiöbel- onderwjjs, waarbjj aandacht wordt gevraagd voor het bewaarschool-, fröbel- ot voorbereidend onderwjjs en wordt verzocht het daarstellen van een wettelijke regeling voor de onderwijzeressen bjj dit onderwijs, zoodat geen onbevoegden langer dit kunnen ter hand nemen en alleen zg er bij worden toegelaten, die voldoen aan de in het adres omschreven vereischten. Het tweede adres heeft ten doel. te wijzen op de vele ongevallen, waaraan arbeidsters bij het huishoudvak, met name huishoudsters, dienstboden, werkvrouwen en strjjksters, zjjn blootgesteld en verzocht wordt bij de eerstvolgende uitbreiding der Ongevallenwet de huishoud- arbeidsters in die wet op te nemen. Kapel van „O. L. Ter Nood", te Hclloo. Naar aan De Tijd wordt medegedeeld, heeft het Z. D. H. de bissohop van Haarlem behaagd een oornité te benoe men, ter inzameling van gelden tot het herttel der aloude bedevaartkapel »0. L. V. ter Nood» te Heiloo. Ten tjjde der Hervorming bestond de bedevaart-plaats reeds eeuwen, al van Xlle eeuw af. Trots de verwoesting der kapel in 1573 en de vervolgingen, bleef men ter btévaart gaan tot in het begin der vorige e9uw de de votie langzamerhand uitstierf. Ia den jongsten tjjd echter loeft zij wederom krachtig op, zoodat verleden jaar meer dan 6000 personen naar >0. L. V. ter Nood» togen, om genade en hulp in goesteljjk; en tjjdeljjke aangelegenhe den af te smeeken. Het comité bestaat uit den zeereerw. beer Deken J. Graaf van Ouderkeik a. d. Amslel, den zesieerw. pater J. A. F. Kronenburg, to Roermond; de heerenO. Gon- net, archivaris te HaarlemJan Stuyt, architect te Am sterdam, en G. Th. M. van den Bosch, industrieel te Alkmaar. Wjj hopen in staat gesteld to worden, weldra meer bjjzonderheden omtrent het l jj uitstek sympathieke plan, tot herstel van een der oudste Heiligdommen der H. M agd op Noord-Nederlandsohen bodem, ter kenuie te biengen van onze lezers. IJlt den rand van Hoorn. De gemeenteraad van Hoorn heeft besloten de helf der pensioens-bijdrage aan de onderwjjzers uit te keeren Atwijzend is beschikt op hun verzoek tot salarisver- hooging. De gemeente houdt de helft der premiën voor het Rjjkspensioen van directeur en leeraren der H. B. S. over. Een crediet van f 400 over 1906 werd uitgetrokken voor restauratie van de schilderjjen in het Stadhuis en in het West-Friesch Museum; de geheele restauratie moet f 3400 kosten het werk zal verricht worden door den heer Hesterman uit Amsterdam. Ken installatie. Te Nieuwendam (N. H.) is Donderdag ten raadhuize plechtig geïnstalleerd de nieuwbenoemde burgemeester, Mr. J. Versteeg. Het woord werd gevoerd door den oudsten wethouder, den heer T. Tensen, en namens den Raad door den heer P. C. Cleyndert. De heer Versteeg is door den raad tot Gemeente secretaris benoemd. De burgerjj gaf hare ingenomenheid te kennen door het uitsteken van vlaggen. School leest-vereeniging. De vereeniging tot het houden van een jaarljjksch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 5