Algem. Vergadering, Een groot Winkelhuis deNafuur-V/ollen Ondergoederen Oushoorn-Concert STADSNIEUW P E RSONALI A? BEÜR8BE RICHTEN. ADVERTENT IB N. te huur of to koop, op Woensdag 28 Maart, Bewijs van Toegang f 1. Openbare ïferkooping H O T W A R N, e m e n g <1 Nieuws. B II R (1E R L IJ K E S T A N 0. M A E K T BERIOH T E N Si 68A 68fd 128 93$ 27 44$ 42f 29fk 35^ 87$ 102$ fi8A 40$ 155$ 151$ 68A 126$ 92$ 102$ 29$ 35$ 100$ 87$ 102t$ 66$ 41 155$ 111 159 IMIIULSEN k H0ÏJEB, f. a a t ar. TIEIVDE in de zaal „Harmonie.'' Solisten: de dames TOOS HEIJNDERS, Concertzangeres te Delft. ANTOINETTE DOELEMAN, Solovioloncelliste te Den Haag. de heeren HENDRIK C. VAN OORT, Concertzanger te Utrecht. J. HENRI OUSHOORN, Alkmaar. schoolfeest té St.-Pancras, hield Donderdagavond een vergadering in het lokaal van den heer K. Slik aldaar. Er had een verkiezing plaats van een geheel nieuw bestuur, waarbij werden gekozen de heeren T. Engel, voorzitterP. J. Plaatsman, secretarisC. Kloosterboer, penningmeester, en tot verdere bestuursleden de heeren C. Groen, D. Kloosterboer, Jb. Tol en R. Blok. Kinderen, die meer dan acht willekeurige verzuimen hebben, zullen niet aan het schoolfeest mogen deel nemen. Het schoolfeest-jaar zal loopen van begin Juli tot einde Juni. Leerlingen boven de 10 jaar en die der 5de en 6de klasse, mogen deelnemen aan het schoolreisje, terwijl voor de kinderen uit de vier eerste klassen een school feest zal worden gehouden in de Gemeente. Belemmering van de scheepvaart. De vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen in Nederland heeft zich tot den Minister van Water staat gewend met het dringend verzoek onmiddellijk te willen ingrjjpen in den toestand, waarin zich de water weg tusschen de Waal en de Dieze bevindt. De zand- afzettingen zijn in de Maas bij Crevecoeur en bij den mond van het Heusdensche kanaal van dien aard, dat de scheepvaart, niettegenstaande de hooge waterstanden van den laatsten tijd, daarvan herhaaldelijk bezwaren ondervindt, zoodat als zeker mag worden aangenomen, dat b\j een meer normalen rivierstand de vaart zal ge stremd zijn, indien niet intijds afdoende maatregelen worden genomen. Fancy-fair te Umuldcn. Het vorige jaar werd door eenige damns to IJmuiden een F^ncy-fair georganiseerd, waarvan de opbrengst bo stemd werd voor het bouwen van een eigen kerkge- bouwtja ten behoeve van de afdeeling IJmuiden van den Nedeilandseheii Protestantenbond. In het begin van dezo maand werd weder door eenige dames een bazar gebonden, waarvan de netto opbrengst zou gsbezigd worden voor het koopen van meubels voor het nu bjjna voltooide kerkgebouw met daaibp behoorende kosterswoning. Dank zjj de milde geefsters en gevers, dank zjj de onvermoeide zorgen der dames en zeker wel in de eerste plaats die der vrljjverige presidente, mevrouw G. Plan- teydt—Hopman, heeft deze bazar do enorme som van ruim twaalf honderd gulden opgebracht. Me ontsporing te Hergen-op-Zoons. Uit Bergen op-Zoom meldt men aan de N. R. Ct. esder over do ontsporing: Dinsdagmorgen is trein 338, vertrekken met een vertraging van ruim een uur, even voorbjj het station ontspoord. De oorzaak van het ongeluk ïb te wjjten aan het laten vallen v n een Engohchen sleutel tusschen rail en wiel, waardoor de tender even voorbjj een wissol ontspoorde. Daar do trein pas in eerste beweging was, werd de tender vooitgesleept over een afstand van 25 meter. Do rails werden verwrongen en gedeeltelijk losgerukt, doch ongelukken zjjn er gelukkig niet te betreuren. Ot middelljjk werd onder toezicht van de werkmeesters en ingenieurs de tender op het spoor gebracht. Deze trein reed echter niet verder, de reizigers werden toen opgenomen in den daarop volgenden sneltrein, die in pleats van om 8 n. 2 min. van Vlissingen, eerst om 9 u. 20 min. hier aankwam. De Ijjnwaarop het spoorwegongeluk van Dinsdag plaats vond, is gisterenmorgen om balfzeien weer berjjd- baar geworden. De emate mailt: ein reed er toen lang zaam over. De opgaande lpn is nog vetspard. De locomotief ligt daar nog geheel dwars op. Men is met het opruimen nog drnk bezig. Alle troinen hebben nog een vertiaging van ren half unr tot een nar. Ongeluk. By het insteken «an een roedt, aau den Waardpolder- molen te Kolborn, op 16 Maart, viel de timmerman W. W. vanaf iets beneden bet kruis, naar beneden. Do man bekwam uitwend g geen kneuzingen. Voor inwendige bestaat noe veol vree*, voorloopig kan znlks niet worden geconstateerd. L||k aangespoeld. Aan hot Westorstrrnd van Texel is een lijk aange» spoeld, dat reeds in staat van ontbinding verkeerde Naar de kleeding te oordeolen, was het vermoedelijk een Engeleche visscher. (Jeneraal ik oth. Gisteren was Generaal Booth in Groningen, waar hij voor een volle zaal in de Harmonie'' een boeiende rede gehouden heeft over de werking, den omvang en het geheim van bet Leger des Heils Hedenmorgen is de Generaal naar Amsterdam gegaan Aan het Centraal Station werd hij feestelijk ontvangen door de Nederlardsche staf- en veld officieren, onder lei ding van commandant Estill. Met toestemming van den Burgemeester werd nadat de Generaal ontvangen was. een optocht gehouden met muziek* van het Centraal Station langs Damrak. Dam, Mozes- en Aüronstraat, Raadhuisstraat en Rozengracht alwaar vóór het lokaal van het Leger des Heils de optocht zal worden ontbonden. Morgen zal de Generaal driemaal spreken in het Paleis van Volksvlijt. Be bloemententoonstel'lng te Aalaiueer. Zooals we gisteren reeds meldden is hot te Aalsmeer feest vlaggen wapperen er on vele vreemdelingen, vooral bloemisten ui Amsterdam, Haarlem, Leiden en Rotterdam zijn naar het plaatsje gekomen om de voor jaarstentoonstelling van geforceerde planten en bloemen, die in de openbare school gehouden wordt, te bezoeken Er zijn ongeveer 350 inzendingen en de tentoon stelling is een lust voor het oog. Langs een dubbele haag van coniferen bereikt men de tentoonstelling In het eerste zaaltje trekt vooral de aandacht een tafel versiering van orchideeën. Verder vindt men er afge sneden bloemen tls seringen, sneeuwballen, rozen enz In de tweede zaal is o. a. geëxposeerd een nieuwe zaailing sering, genaamd „telefoon", ingezonden door de firma W. Topsvoort. In het midden der zaal is een perk aangelegd met verschillende soorten azalea's, verder cyclamen, aëronskelken, cineraria's, magnolia's, struikrozen enz. In een derde zaal staan o. a. sier- pruimen, amaryllis en erica. In een tent achter de school vindt men inzendingen van tulpen hyacinthen, sierappelsblauwe regenvarens, rhododendrons en voorts een inzending zaden De tentoonstelling blijft geopend tot en met Zondag Hoogwater. Steeds komen er nog berichten over ellende veroor zaakt door de jongste overstroomingen. Voornamelijk uit Zeeland zijn de berichten ongunstig. Te Rilland zijn genie-troepen aangekomen om bij de dijkwerken hulp te verleenen. Meer dan 300 menschen zijn daar broodeloos en van alles beroofd De VogelsangpoHer is op drie plaatsen doorgebroken. Oud-Kijkuit op één en Slabbet: oorn op twee plaatsen. De sluis, welke tusschen Kerke en polder Oud-Vosse- meer ligt, kan het niet houden, zoodat het water uit Kerke in den Oud-Vossemeerschen polder vloeit, die dus nu ook bedreigd wordt en reeds veel zeewater in had, van het op Maandagavond en Dindsagmorgen in gevloeide water over den soheidingsdijk Slabbekoorn Oud-Vossemeer. Nader wordt bericht Do ramp heeft nog grooter afmetingen aaugenomen door do invloeiing van den poldor, waarin het dorp is gelegen. De schade is onberekenbaar. Naar het lijkt zijn tal van paarden, runderen en varkeus verdronken. Veel zijn er in den binnenpolders onder Poortvliet en Tholen gered. Hevige sneeuwbuien maakten den toestand nog erger. Het dorp staat onder water en is geheel ontvolkt. Uit Vlake bericht menWegens de overstrooming te Walsoorden is de verbinding met het land van Hulst verder dan tot Walsoorden nog steeds verbroken. Ver scheidene reizigers vo r dat land moesten terugkeeren of probeeren langs Ntuzen of Antwerpen hun doel te bereiken. Wanneer de dienst der stoomtram zal worden hervat, is nog niet te bepalen. Nader meldt men uit die streek: Van af Kloosterzande tot Walsoorden staat alles blank, pl. m 900 hectaren zijn daar ondergeloopen Men vreest nog verdere overstrooming. Vier dorpen staan onder water en velen vluchten naar Hulst. In het Heidehuis te Groenendijk, dat voor 6 personen is ingericht, vertoeven er thans 260. De besturen der polders zijn radeloos. Er heerscht reeds veel gebrek. üjrHBsstlek. Het gewest Noord Holland van het Ned. Gymnastiek- verbond heeit besloten op 7 en 8 Juli a. s. te Zaandam een turnfeest to houdon onder leiding van de heeren Lambert te Alkmaar on Staalman te Amsterdam. De pymnastiek-voreeniging «Concordia" heefteen oere- eomité samengesteld, waarin autoriteiten en notabelen zitting hebben. Eere-voorzittor van dit comité is jhr. mr. C. A. ELas, burgemeester van Zaandam, voorzitter de beer mr, H. J. C. van Tienen. Op de vlucht. Men schrjjft ons Da huisknecht van den notaris B. te Wieringerwaard heeft de vlucht genomen, misschien naar Antwerpen. Stellig heeft hjj zich door middel van een valschen sleutel een som gelds (men veronderstelt ongeveer 2000 gld.) ten cadeele van den haar B. toegeëigend. Hot rjjwiel van denzoon, dat bjj vooreen »dsg vrjjal" mocht gebruiken, is mede verdwenen. Van een slapetiden organist. In den Maas- en Scheldebode wordt uit Middelharnis als «hiatorison'' het volgende gemeld »'t Is godsdienstoefening in de Ned. Herv. Kerk. De leeraar verzoekt der gemeente te zingen een vers uit Psalm 141. Men wacht tatunrljjk tot het orgel het voorspel heeit gespseld. Dit laat echter tevergeefs op zich wachten, daar de organist bljjkbaar in slaap gezon ken is en onbewust van hetgeen om hem heen gebeurt. Na eenig wachten besluit de voorzanger om maarzinder orgel ta beginnen. Doch nauwelijks heeft hjj zjju stem verhoveu, of de organist, opgesohrikt, komt met het hoofd van achter het gordjjn te voorschjjn en roept dan voorzanger toe: «wat moeten we zirgen Deze geeft de psalm op, waarna het orgel begint te spelen. Doch in plaats van psalm 141 speelt het psalm 41, waardoor catunrljjk we r verwarring ontstaat. Nu vliegt een der kerkeraadsleJen naar het orgel om den organist te wair sohuwuu dat bjj niet goed speelr. «Ik speel wèl goed, ik spsel psalm 41," zegt deze. «Juist is het antwoord," «maar gjj mo>t 141 spelen." Nu wordt weer van voor af aan begonnen en kan het gezang zocder verdere ver- hicdering worden beëindigd." Frans Hosier. Da rechtbank e Rotterdam gelastte de gevangenhoudirg van Frans Rosier als ge worn passant in hst huis van bewarirg aldaar, in afwachtirg van een nadere beschikking. Hut U. D. spreekt de geruchten tegen, dat degenen, die de eerste aanwijzingen omtrent Frans Rosier gegeven hebben, met hiel veel kwaads en leeljjks bedreigd zjjn. In ieder geval is men scbrcmeljjk aan 't overdrijven en ze: r wrarschgnlgk berust het goheelo geval op een (flauwe) grap. Vsn sttoomea dreigbrieven is geen sprake, Wij weten zelfs zegt bet U. D. uit heel goeden bron, dat de beer L. geen enkele bedreiging of iets van dien aard ontvangen beeft. Nu is ons ter oore gekomen, dit de hver C. inderdaad een schrijven in zjjn bezit gek egen heeft, doch da inhoud is van dien aard, dat er bijna geen twjjfcl overbljjfi of men hooft den man een kool willen stereo, misschien wel uit afgunst, wegens do brlooniicg, die hem te wachten staat Desniettemin heoft bet btrisgerin zich erg ongernst gemaakt en heeft da politie het huis eenige ieeren bewaakt. Men rleelde ors echter mede, dat dit geschied is, wjjl men des ni ohts iemand in buis meende te lubben, hetgeen echter niet het geval bleek te zjjn. Brand. Te Dsn Helder ontstond gistercp.cht brand in eeoe bakkerij in de Scbsgenstrsat, eigendom van den heer C K'atkman en verhuurd aan den broodbakker D. Graiff. Het pand brandde uit eu de aanwezige voorraad mod ging verloren. Ds oorzaak is onbekend. Alles w:s ver zekerd. Aan zijn plicht voldaan. Een dor brandmeesters e Gons had, naar men meldt, bg de ixorcitie zijn manschappen voorgehouden, dat het bun niit vrjjstond, zondor kennisgeving de s'ad fe ver laten zij waren ten allo tjjde verplicht aan hun re p. brandmeesters kennis te geven, wanneer zjj uit de stad wenschten te gaan. En paar dagea na gezegde mededeeling wordt 's nachts om twee unr bg gezegden brandmeestor aangescheld, Dezo schuitt een raam 7an zjju slaspkamer open en vrasgt, wie daar is. «Ikke.» «Wio is Ikke?» Antwoord: «ik kom u ever zeggen, dat ik vanmorgen om 4 nur even naar Eliewontsdjjk moet!» De brandmeester gooide njjdig het raim dicht, en uitte een minder vromen wensch. Ondankbaar. Eenige weken geleden werd aan een persoon, den 32 jarigen A. H. R., die, nadat hjj iu dan Zaid-Afrikaanschen oorlog aan de linkerhand was verwond geraakt en bjjna twee jaren op Ceylon in krijgsgevangenschap had door gebracht uit medelijden een betrekking op het kantoor van het Alg. Ned. Verbond bezorgd, waardoor bij, geheel aan lager wal geraakt, voor bet oogenblik in zjjne be hoeften kon voorzien. De man beloonde die goedheid al bjjzouJec slecht, want Woensdagavond na kantoortjjd wist hjj zich boimeljjk toegang te verschaffen tot het kantoor, waar hjj met behulp eener kachelpook twee der daar staande lessenaars openbrak, in de stellige verwach ting daar een vrjj aanzienlijk bedrag in geld te vinden Werkeljjk was daar 's middags ook nog een paar honderd galden geborgen geweest, maar toevallig was dat bg het sluiten van het kantoor medegenomen, zoodat slechts een vjjftien galden was achtergelaten. Daarmes moest R. zich das tevreden stellen en maakte hjj zich ui de voeten. Toen bjj nu Donderdagochtend niet op het kantoor ver scheen, bleef er weinig twjjfel over wie do dader was en nam de politie, die van he gebeurde iu konnis gesteld was, hare maatregelen, met het gevolg dat de verdachte gisterochtend door oenïge rechercheurs te Rotterdam werd aangehouden. Terstond werd bjj naar Dordt over gebracht, gehoord, eu reeds 's middags tor brsch'kking van d« justitie gesteld. (D.Ct) Dc arnvarlug van de llembrug De rechtbank te Haarlem veroordeelde grsteren G. B kapitein van den stoomtrawler «Begonia", die op 4 Nov. 1905 tegen de Hemhmg aanvoer, tot één maand hechtenis. De eisch was twee maanden. Morgenmiddag zal er op hut achterterroin van de Cadettenschool een voetbal-wedstrjjd g-spceld worden tus schen de Adelborsten-voetbalclub van Den Helder en die der Cadetten alhier. Bjj den heer Nachbar zjjn twee varkontjes terug be zorgd inhoudende f 2 22'/,, en f 8 05. Herstelllags- en Yacantlekolonlcs. De voor 6nkele weken hier ter stede opgerichte afdeeling van het Centraal Genootschap «oor Kindmherstellings- en Vaeantiekolonies mocht reeds aanstonds van verschil lende zjjden bet bewijs ontvangen, dat men hier sympathie gevoelt voor het doel, waarmede het Genootschap werd gesticht. Dat was te verwachten, en daarom dan ook werd toen er nog maar een tiental personen zich als lid had den aangemeld, tot de oprichting der afdeeling besloten. Men was er van overtuigd, dat waar het geldt de bevordering van de gezondheid der misdeelde kleinen, men mag rekenen op den steun van allen. Toch zjjn er nog velen, dit bleek het voorloopig bcstunr horhaaldeljjk, die aan den te verleenen steun nog geen bepaalden vorm wdden geven voordat in een reglement de vorm, waarin men de afdeeling kan steunen, nader was omsohreven. D. arom heeft men daarin allereerst voorzien, en nn stelt het voorloopig bestuur zich voor, om binnen weinige dagen het een ieder zoo gemakkeljjk mogeljjk te maken, om van zjjn instemming te doen bljjken. Op oen daartoe aan te bieden ljjst men eohrrkke niet, 't is geen ljjst in de gewone beteekenis zal men zich kannen aanmelden als lid, tegen een jaarlijksche contributie van minstens 50 cent, of zich kannen opgeven ale donateur voor eene bjjdrage van minstens f 2 50 per jaar. Vjjftig cent is toch zeker niet te veel! Door een bjjdrage van 1 cent per week, kan men op deze wjjze medewerkeu om de gezondheid, in vele gevallen het leven te redden van kinderen, die niet tot den gegoeden stand bohooren. Vjjftig cent, 't is niet veel maar dat behoeft ook niet, als allen da zaak maar willen stennen. Immers xele kleintjes maken een groot! We vertrouwen dan ook, dat do lijsten overal met namen weer bij het bestuur terug zullen komen, opdat in de volgende maand reeds een flink bedrag kan worden bestemd voor do uitzending van enkele ljjdende kinderen. Dat een ieder teekene 1 Wie meent dat wachten op de lijsten niet ncodig is, kan zich nstnnrljjk ook onmiddellijk opgeven bjj den secretaris, den heer S. Bakker, Tonssaintstraat 22. j. J T. K. Het Hfgelflarsfeesl In „Itillgentla". in den wintertuin in „Diligentia" worden morgen 's middags en 's avonds weder concerten gegeven, door het orkest onder leiding van den heer J. W. Crefeld. Het programma voor de matin ée is als volgt samen gesteld 1. Alle Negen», Kegelaarsfeest marsch, van G K. G. v. Aaken. 2. „Lustspiel Ouverture",. Kéler Bela. 3. „Les Déesses", grande Valse, P. N. Labole. 4. „Standchen", Sérénade F. Schnbert. 5. „Fest-Polonaise" E. Barthclomaus. 6. „Tivoli marsch", H. Ludwig. 7. „Espanita",SpanischeWalzer, G. Rooy. 8. „Frauenherz",Polka Mazurka, Josef Straus. 9. „Frühlingslied", F. Mendelssohn. 10. Finale. Het programma van de soirée luidt 1. „Souvenird'Alkmaar" Marsch, van W. M. J. v. P. „Gartenfest", Ouverture „Suspinul", Walzer J. Crefeld. Carl. Invanovici. Leeuwen. Buealossó. ScViulz. Waldteufel. Renaud 4. Romance", voor Piston 5. „Carneval-Polka" 6 „Seemanns Freud und Leid", Marsch, H 7. „Ganz AllerliebstWalzer,E. 8. „Potpourri Populaire" G. 9. „Sjin kaï, Cakewalk" (op vereerend verzoek) M. Ruiter. 10. Finale. Pauwen In het Hertenkamp. Op de ten'oonstelling van «Aves" heeft men ds prach tige Pauwen kunnen bewonderen, door den beer Jol te St. Pancras ingezonden. Naar wij vernemen ziin dezo Pauwen nn door de stad aangekocht en in het Herten kamp losgelaten. Een goede aanwinst en een attractie te meer voo>' bet Hertenka-up. GEBOREN: 16 Maart. Albert Frans Hendrik er Jan JuÜus Bedolf, zs. vae Jacob Giisbertns Mejjer en Maartja Wagen. Beroepen Naar de Ned. Herv. Gemeente te Haring- carspei (Dirksborn)* ds. P, R. A. van Meur:, te Oud- karspel, met wien op het drietal stonden ds. W. D. van Leeuwen Boomkamp, te Borcnlo en ds.-J. M. Natzjjl te Bergen. Nagekomen Advertentie. SI AAN BAH 19 HAART 's avonds 8* nur, In de „linie." P. J. GLASZ, Secretarie. Alkmaar, 17 Maart. 4 Paarden f 40 a 160, 19 Koeier: en Osion f 130 a 230, Vette Kalveren f a 0, per P. a ct,, 833 Nnchtere Kalveren f 6 a 16, 82 Magere Schapen f 12 a 240— vette varkens a gld., 83 Magere id. f 17 a 22,157 Biggen f 12 a 16.—, 5 bokken eu goiten f 3 a 6, boterf 0.65 0.70 en 0.72$ aanv. 3082 kop, sieren f 3.10 a 3.75 en f 4.25. Hoobn, 17 Mrt. Tarwe f 6 50 a 8.—, rogge f 0.— a gerst f 5.— a 6.50, haver f 4 25 a 4.75, witte erwten f agroene dito f 10.50 a 12.grauve f 17.a 18.vale f 17.a 25.brnine boenen f 9— a 12.50, karweizaad f 13.50 a mosterzd. f 22 75 a 4 paarden f 90 a 125, 23 koeien f 160 a 260, 528 schapen t 18 a 24, lammeren f a187 kalveren iJ9 a 18, 0— varkens f 0 a 0 zengen f 0.— a 0, 102 biggen f 8.— a 13.—, kipeieren f 3.— a f 3 25, 2375 kop boter 60 a 65 ct. per kop. AMSTERDAM. pCt 15Mrt, 17 Mrt, JerV N'edorlsnd, N. W. gehuld2 ditodito3 dito, Oblig3 Oostenrijk Obl. in pup. fl. 1000 Febr.-Aug. 5 lito, dito .ipril-Oet,. lito, Kronen 3000 bal.vrijo(Kronenr.)Mei-No». 4 lito, dito 2000 hel.vrijefKronenr.) Jan.-Jeli 4 Portugal le ser. 3°/0 20-100 3 dito, 3« id. Amort. Schuld 3*/» francs 500 4 Recland, Iwang. Dombr. Oblig., dito, Uinuenlandsehe 1894.4 dito, 1SSG geeoss*. Z. S. Ha-6i515 Üfei-Nov. 4 dito, 1SS9 1' A ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dito, 1894, Donstï-Spoorw4 dito, 1867/59 A 20-100 Mai-Sov dito, Groota 8pw. Oblig. 1861,. dito, dito, 1 R. 500 1898. dito, Trar.sc. Spw. Oblig. Z. 8. 125 685. dito, Zuid-W. Spw, Oblig. Z. R. 625.... dito, 1889 dito, in goud 1884, IS Jan. 13 Juli..... öpanjo, Obl. Buit. Psrpstuel»4 Turkije, gepriv. Conv, loaning 1890.4 lecep. geünificeerde schuld fres. 600-25004 tgyete, Obl lessing 18754 Jexieo, Obl. Bian. Scb. aflosb. oblig5 4ito dito 189S I Venezuela Obligatiën 1881...,4 V. V. Noord-Holl. Grond-Credict. Pandbr.4 N, W Pae. Hts. Pdbr...... Vaderland, Cult, Maatseh. d. Vorstel. Aand. Koloniale Bank Aandeeien Sed. Ind HandeUb. Aandv Kou. Fed Mjj. t. «pl. petr. br.A. Petr. Mij. Sumatra-Palcmbang A. Aand. Bed. Ind.Expl.Mjj dito, éito, dito, dito, dito, Aand. Red. Lnd.fixpl Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew, Aand- United States Steel Corp. Pern Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand. dito, Nes, Centr. Spoorw. Aand, f aito, N.-Brab. BoxtaLW. Aand. 1875/80 gast. aik, Spoorweglessing 1887/89 8 dito, Znid-Ital. Spoorweg -Obl.8 telen, War3.-W«snen Aandeel.. 'uslsnd.Wladik. 1S85 4 Z.R. 625 Oblig.,.. 4 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 dock Island comp. Cert. v. gew. Aandeeien. dite, Danv. Rso Grande gew. Aand dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeeien dito, Illinois Cert. v. Aand...... dito, Kansas City South. Railw. Aand dito, Miss. Kans. Texas Car v. Aand.. dito, d:to, le Hyp.4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeeien dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito South. Pacific, gew. Aand>S dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pac. Hoofd. C. y. A Union Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v, prsf. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 100......... 3 ifongarijuTheiss Loten.4 Oostenry'kStaatsl. 1863.-.......',5 dito dito 1864.,9 t«»land Staatelcentng 18S4 Loten.5 dito dito 1856. Dite...5 Tirkij» Snoorweeleeninr. 79L1 79$ 93) 93$ 94 94 101A 100 A 100$ 100& 100A 70 70$ 68 'J0 89$ 78A 81$ 81$ 81$ 81$ 85 85$ 81$ 66$ 65$ 80$ 80$ 90A 90 95$ 49$ - 323 103$ 103; 86$ 86$ 483 472 60$ 60$ 36 •wa 40$ 17$ 53$ 113 Da Heer en Mevrouw BOSM \N—Bauermann geven kennis van de geboorte oener Hechter. Voor de vele bewjjzen vaa deelnomig, ons betoond bjj het overlijden onzer geliefde Mosder, Behuwd- en Groot moedor, Mejoflonw THIJNTJJH BAAT, WeJ. J. F. WIGMAN, betuigen wjj onzen hartelijke» dank. Alkmaar, F. WIGMAN. 17 Maart 1906. A. B. WIGMAN-SciLé. k van zyn verkrygbaar bij> staande op de Laat 136, naast de Grand Bazar National en aldaar ook te bavravnn. 's «wonds nar, Vanaf heden plaatsbespreking aan de zaal. nin contant geld, op Maandag 19 Maart 1906, voormiddags 9$ uus, op 't Genieterrein, gelegen aan 't fort te Markon-Binnen, gem. Uitgeest, van eene belangrijke partij afkomstig van den bouw van bovengeuoemd fort, als Delen, battings, juffers, platen, allen van diverse lengten, paaleinden, spoorbiels, schenkels euz. enz. lMrcctlekeeten, Polderkeeten, lioodseo, Fetonmalen, diverse Ijzerwerken waaronder een groote partij rails, voor zwaar en licht spoor. Het verkoopterrein grenst onmiddellijk aan de Mar kervaart. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 6