n Ui dil J1 VERKOOPING Boelhuis te Schagen Staatsspoorwegen. u, Zilver, Juweel en Horloges, Momt! Kiel een Gei ZIT- en j. H. JACOBSE, Zwarte Stoffen voor Kleeding naar maat. Prima pcoDfectioieerfle Zwarte Mm COMMUNIE-PAKJES. SIDONIUS DE JONG, Vei'dronkenoord 18, Alkmaar, Het Engelse! Heeren- Meiapzp WUIM Gebroeders SCHENKE HEERENKLEEDING naar maat. BrettDanAen zonder veer, 1- flinke Dienstbode of Weduwe, BERLITZ SCHOOL; J. C. DYMOCK HOOD. GIFT-VRIJ geëmailleerde IJZERWAREN merk A F vh. M. OE WILD. „ZENITH" Accuraats! De Stadswedstrtfd zal plaats hebben op Woensdag 21, Donderdag 22 en Vrijdag 23 Maart. VERKOOPING Notaris BKCKX Ohr. BAKKER. TE KOOF: Te kooplÏËVK AAGDr Laat 157, hoek Payglop, Groote sorteering HOEDEN en PETTEN. 1IENT 25. ALKMAAB. Schrijfonderwijs. D. J. LEVERT, fl ZOJNTD AG 18 M AART: van 1 tot 4 uur 1S/LA.TUXTÉHÏ on 's avonds 8 tot 10' 2 uur SOIREE in den "Wintertuin. HHP" Dagelijks gelegenheid tot deelname aan den Kegel- en Kegelbiljartwedstrijd. Meubelen, huisraad en inboedel, Het beste adres voor Alkmaar, Langestraat 82. Dienstboden. Wegens verandering van zaken. ruim Winkelhuis. Trouw- en Aanneem-Hoeden. Alkm. Woningbureau. H.H. Huiseigenaren. Burgerwoonhuizen banketbakkerij. nette JONGEN. J. de Lange Corns. Joh*. Zn., T A P IJ T Eï JVT, Linoleums, Vitrages, Loopers en Karpetten, SIDONIUS DU tOMG. Vraagt de Stalen Behangselpapieren. Ontvangen de nieuwste stoffen voor het a.s. seizoen. heel't genomen, is zeker in de schoonmaak niet te kort te komen. Advertentie 15. 3. 06« Prijs per les f 1 Lager voor meer personen. N.Yr. Hollandsche IJzermagazijn Entróe S5 Ct Vanaf Zondag doorloopende kaarten l jgitldeutoegang gevende voor 9 Concerten in het Gebouw „DILIGENTIA". WBRBLHOÜT, zal publiek verkoopen te ALKMAAR is bij den fabrikant zelf. Een Winkel, Woonhuis en Broed- Koek en Beschuitbakkerij te Huur, met I Mei of eerder, "DÖGGENAAR'S Bloemenmagazijn en Bloemisterij. rVlej. GJ-. UITENBOSOH, Tuinstraat E 21, PARIJSER-MODEL HOEDEN, Adm. BAKKER it GOVERS, Kassier en Commissionair in Effecten, heeft de eer 't geachte publiek van Alkmaar en omstreken te berichten de ontvangst der Nouveautó's in Dit jaar is de keuze enorm groot, terwijl de pryzen beslist beneden elke concurrentie zjjn. Aanbevelend, Verdronkeuoord 62 - 63, achter de vischmarkt, Alkmaar, de Firma J. SCHOUTEN Co In korten tijd succes verzekerd. De advertentie van den 13den Maart was geplaatst door den Engelschen Leeraar, die vroeger aan de school verbonden was, en nu lessen geeft voor zich zelf. H i|w Onder Rijkscontrdle. Eischt van uwen winkelier beslist dit merk. U kunt dan zeker zijn dat nw gezondheid niet benadeeld wordt. 18 Mient 18, I TO Nationaal tali 811 op Woensdag 21 Maart 1906 voormiddags 10 uur, ten hoize van dm heer 0. G. HONIG Hzaan de Ho at til te Alkmaar, van alle voorhanden zjj als: rjjst, erwter, booren, suiker, koffie, thee, zeep,zonti kruiden, spiritus, ol ën en essence, amar delen, pruimen, abrikozen, rozjjnotkrenten, scoade, gember, diverse g'oantm in blik, caoao, biequits, havermout, puddingmeel voorts etjjfsel, blauwsel, poetspomade, wijjfwr.p, reborn- smeer, lucifers eus. enz., alsmede 2 toonbank-basoules, trechters, maton, gewichten, bussen en flesechen, oliepomp enz. enz. Vóór den verkoop te bezichtigen. AMOUREUS, Deurwaarder. op Maandag SO Maart 1906 voormiddags LO aar, op den tuin van den heer A. BIERMAN aan de Zuiderhoutlaan nabjj do Vierstaten te Alkmaar van: een party nieuw en gebruikt als: delen, schreden, planken en j-iffers; p). m. 200 M. vlechtdraad, 10 rol asphaltpapier, 200 rol behangselpa pier, jalonsiiën, zonrrkken, hokken, kooien, een party brandhout, wit marmeren tegels, enz. enz. Vóór den verkoop te bezichtigen. AMOUREUS, Deurwaarder. op Donderdag 29 Maart 1906, voormiddags lO uur, in lokaal „Diligentia" te Alkmaar, van: als: diverse linnen-, buffet-, penant- en boekenkasten, salon-, scbnif-, wasch- en étaj èretafels, dames werktafeltje, bloem- en theetafels, diverse stoelen, alsook een noten houten ameublement, 80 spiegels van verschillende af meting, schilderijen, gas- en petroleumlampen en kachels, kleeden, karpetten, glas- en overgordijnen, vloerzeilen, matten en kleeden, glas-, porcelcin-, aarde-, koper-, tin- en blik wei k, brandkasten, w.o. een „Lips", zoo goed als nieuw. Laatste party nieuw roboenwerk. Diverse photographic artikelen en de complete inventaris van het photogrephisoh atelier van den heer J. W. BE8IJN, alsmede het atelier telve groot 1 X -u«( met hout en zink afgedekt, Alles daags vóór den verkoop van 12—3 uur te zien. Vooraf Verkooping op het Hof. AMOUREUS, Deurwaarder. op Donderdagen 29 Maart 1906 bij intet en 5 April 1906 bij afslag telkens des avonds 2 uur, in het Hotel NEUF van den heer 0 h a u 1 e t aan de Langestraat. Een MUIS, bevattende Schilderswerkplaats en twee afzonderlijke Bovenwoningen met Erf te ALKMAAR aan de Stationsstraat, Kadsster Sectie 0, No. 1754, groot 1 Are 88 Centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Eigendom van den heer Hendrik Gikgnagel. en Een WERKPLAATS met Vier HUIZEN en ERVEN aan den Steeweg te ALKMAAR, Kadaster Sectie B, Nos. 3535, 3548, 3549, 3550 en 3551, samen groot 3 Aren 78 0-ntiaren. üadeiyk te aanvaarden. Eigendom van den heer Jacob Mul. aan de Relus, ten huize van den heer H. DOOTER, op Woensdag 18 April 1966, des morgens 10 uur, van 13 Kalf koeien, 2 Herfatkalvers, 5 Hokkelingen (waar onder 1 Stier), eenige Kuikalverer-, bruin Merriepaard, oud 9 jaar, Trek- of Wachthond, Tilbury, zoo goed als nieuw, Bakwagen met hekken, Boerenwagen, Hoo bark, Driewieldekar met ierbak, Melkkar op veeren, Tuigen, waaronder Kartuigzoo goed als nieuwZoutkisten, Kaastobbes, waarvan 1 met koelbak, Holsteinsche Karn, Kaasweker, Kaespers, Melk- en Weiwaten, Botermont met stelling, Botertycen, Kaas- en Gatenborden, Zetters en Makers voor kleine kaas, 2 Trocgen, Hout, Spatschutt6n en verdere Boerengereedschappen, benevens eenig HUISRAAD. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. N.B. In de nabjjheid van de plaat3, by 0. Geel, is ge legenheid voor stalling. Wie uit bovenstaand woord de meeste Hollandsche woorden maakt van niet meer dan 5 letters, b.v. os, nat, Nero, groet, enz. en vóór 25 April a. s aan mjjn adres toezendt, met bijvoeging van 25 ets., liefst per postwissel of in postzegels van 2$ ets., ontvangt als eersten prjjs een rywiel of f 6©.— tweeden prjjs een gouden lleeren- ol Dameshorloge2 derde prjjzen, elk een zilveren Heeren- of Dameshorloge5 viarde prjjzen elk een nikkel Stoofje met Theepot 5 zesde prjjzen, elk een nikkel Theeblad. De ver der volgende 25 ieder een nikkelen Horloge of mooi Portretalbum. Dn 80 eerste inzenders van meer dan 50 woorden ontvangen ieder een klsfje sigaren van 50 stuks of Album. Den uitslag krjjgt ieder deelnemer vóór 5 Mei franco aan huis. W. HITSMA, Drachten (Fr.) Do door den Curator opgemaakte eenige ultdee- llngsiyst in het faillissement van J. BNGERIAGH, timmerman, te Oudorp, ligt gedurende tien dagen ter inzage aau do griffie der Arrosdi-iaements-Rechtbank t~o A I Lr maar Alkmaar, H. P. M. KRAAKMAN, 17 Maart 1906. Ourator. Graveur, Goud- en Zilversmid in een nieuw bevolkte omgeving te ALKMAAR. Ta bevragen aan het bureau van dit, blad. en overtuigt U van mjjn mei ken. De m»rken zjjn Success Welcome en Wartburg en Windhond. Ze worden geleverd in alle modellen en maten, by A. HILDE- R1NG, llekelstraat A3, Alkmaar. Speciale inriebtirg voor reparatie, emailleeren en ver nikkelen. Degelijk les in 't weUjjden. BEEST, by de Bergerpooit. Levert u het nieuwste cp het gebied van Bouqnetterle, zaal- salon- tafelversieringen enz. Voorhanden ruime keuse vazen, jardlnféres, bloempotten enz, Verzending van bloemwei ken, losse bloemen enz., naar alle plaatsen in ons land. E V H A A G D voor DEN HAAG, twee DIENSTBODEN, als Meid-Alleen, goed kunnende werken en eenigszics kunnende koken. Hoog loos. De eeco betrekking is voor terstond, de andere tegen Mei a.s Br. burean van dit blad onder lett, A. 9 een op eersten stand ln onmiddellijke nabyhcld der markten staand Inl'chtingen onder lett. D 9, bureau dezer Courant. GEVRAAGD met 1 April a.s met PENSION. Liefst gflegen in den omtrek der Hellooër poort. Brieven met Prjjsopgave te zenden aan het bureau van dit blad, onder lett., B 9. bericht dat zjj HEDEN AVOND hare ETALAGE opent van een prachtige collectie model 1906 Voorts ruim gesorteerd in da fijnste modellen Minzaam aanbevelend TUINSTRAAT E 21. G. UITENBOSCH. Tegen betaling vin 60 Cents per perceel worden leëgstaarde p=rcrelen gedurende 1 maand ingeschreven in bet Woningkaslje, waarvoor dagelijks woning zoekende zich vertoonen, men behoeft skoals op te geven de inrichting, plaats, hunrprys en waar te bevragen. Kantoor dagelijks behalve Zondags. Nleuwesloot, B 26. Opeenvroolyk gedeelte der stad één of twee kleine, nette vun solled gehalte. Aanbiedingen aan het ALKM. WONINGBUREAU, Nieuwesloot, B 76. Er kan geplaatst worden een AdresA. VERBERNE, Longest, raat 4. Uitsluitend 1ste soort Goudsche Kaas 40 ct., Leldsche 33 ctuitgesneden AO ct., lijne Edammer f 1.25 per stuk, Xwolsche en Mam- per Boter. Wekelyks versche Eieren en Kopboter. Alleenverkoop van Boter van 50 cent per 5 ons. J. v. d. HEULEN, Bitersttaat. belast zich met het koopen en verkoopen van effecten, met de bezorging van levensverzekeringen en lljf- rentencontracten, verzekeringen tegen brandschade, •noasseert wissels op het binnen- en buitenland, neemt gelden a deposito enz. kantoor PASTOOBSTEEG. effen en gebloemd. ln alle prijzen effen en gebloemd, ln alle maten en breedten, eB pryzen. ontving heden de NIEUWSTE geen knelling of hinderljjke drukking. EENIG ADRES: Huigbrouwersteeg 2 ALKMAAB. GEWB&AGD in een klein buigergezin een om zoo spoedig mogelijk ln dienst te treden. Van g. g. v. Brieven fr. Bur. v. d. Blad, lett. C9. S. HAKKER »z., Leeraar ln het schoon schrijven 91. O. Inlichtinsen verstrekt de Heer K. BAKKER Dz., Architect, Stationsweg, Alkmaar. Aanbevelingen van leerlingen. zyn beslist alle Hoofdagenten 9 jaar garantie. van den tegen woor- dipen Tjjd. Zenith* - Horloges in alle metalen. Grand Prlx Paris 1900. Medaille d'ör Genève 1896, HOFJUWELIER,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 7