Fabriek en Magazijn Openbare Verkooping Laatste groote Mooning aan de Burgervlotbrug, (Gen. Zijpe.) 19 sinks iiutnl HOORNVEE, G. dn Kill Tilly. Artfttr. 13-15. Gezusters KAAN, MOM- OU 1. Alle Zonwerende Artikelen, lf ll I Landbouwwerktuigen. V. S. OHMSTEDE J.Czn, H.ïï. Kruideniers zuivere Koffiesiroop, - en Handelsvereeniging een 06t Inventaris-Café, Vatenstelling, SCHEEFSHOUT. Haarlemmerolie Z OM ER-STA LEIS L. SPRUIT, weigert Schoenmagazij 11 de Hoode Laars, HUIG BROU W ERSTEEG Ji -12. m m Brandwaarborgkasten. Elastieke Kousen, Kniekappen, Sokken, Firma J SCHOÜTEN Co., STE ARINE-K AARSEN P. J. SMIT, Laat 132, C. DE KONING TILLY's J. H- ELFRING, Speciale Inrichting Landbouwcrediet, Alkmaar, Voor dam C 13. Aangifte van nieuwe leerlingen, Evangelische Unie. in de Groote Kerk alhier Prof. Dr. CANNEGIETER 2$IEY's Stoffwasche Christelijke School. VERMORELS SPROEIttE ACHINBS HANDZAAIMACHINES. Land-, Akker- en Tuinbouw, l)ijk. ALKMAAR. Dijk. ULTATUL1 Algemeen Belang, Buffet en Toonbank Hypotheekbank, H. G. PEEIJËR, Kassier, ALKMAAR- 1 VRAAGT AJP" PUDDING ALLE ANDERE die WELduurder maarHIEI beter PROBEERT DE REOLAME-CIIROOM Knoop- en Rijglaarzen. v an Kluisdeuren Nico van Yuure, Zaadmarkt 78. Langestraat 23. Mr. A. P. H. DE LANGE, Zie biljetten en circulaires. Notaris L. TOP. van de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", Oudste en éénig adres voor de Oprechte Haarlemmerolie. 0. DE KONING TILLY, lm boeklionden, euz. voor examens en praotjjk. (geneeskundige) F. O". W. LAMBERT, DIEIMSTBODEI Langestraat B 77, berichten de ontvangst eener prachtige collectie TOELATINGSEXAMEN, Vrijdag 6 April. n.l. Rolschermen, Margiezen, en Jalousieën, JONKER At Co. fStadshoriog-emaker, Heerenstraat, b. d. Friesche brug Alkmaar, Abonnement voor het opwinden. op ZONDAG 18 MAART des avonds te 6'/2 ure, te XJtreolit. AltijoJe Puddim 7CTPERPAKJÊ 20 CT DE DOOS VAN 3PAKJË! derAJP'spuoding PRAKTISCH, ELEGANT, met enkele en dnbbele Sproeier. KUNSTMESTSTROOIERS. KUNSTMESTBREKERS. PLOEGEN, EGGEN. GIERPOMPEN. MEST- en SLECHT VORKEN. BALLASTSCHOPPEN en meerdere Gereedschappen voor Werktuigen Gereedschappen van De Maatschappij „Noord-Holland", voorheen F. SCHILLING te Alkmaar, opge richt in 1860, levert alleen alsmede fijne RIETSUIKER en KAN- DIJSIROPEN. Eenig adres voor ge brande SUIKERPOEDER en HA- VERBLOEM. A genten gevraagd, tegen hooge provisie en vaste maandelij ksche toelage Brieven franco, onder No. 553, aan SCHELTEMA en HOL- KEMA'S Advertentie-bureau te Amsterdam. DEN HAAG. Aanbevelend J. EIND. -ii* CHHUOH HKKHUM Prijs I'S «O en f3.75 Pr||s t 4.10 neast parceel 1, groot ongeveer In verschillende modellen en grootten voorhanden. te ALKMAAR op Dinsdag 37 Maart 10116 bij opbod fu cp Dinsdag 3 April 1900 bij afslag ra combinatiëntelkens des avonds 0 nor, in het Koffiehuis >de Graanhandelvan den heer J. P. Wagenaar aan het LUTTIKOUDORP, ten overstaan van den Notaris van: 1. Hot KOFFIEHUIS, genaamd »de Roode Molen', met Woning, Schuur pn Erf, allergunstigst staande aan bet BITSEVOORT op den hook van de Vronwenstraat te Alkmaar, groot ongeveer 1 Are 73 Centiaren. 2. STA I. en EHF, 04 Centlaren. 3. Vjjf BURGER WOONHUIKHN met Erven aan de FORESTUSSTR A AT te Alkmaar, respectievelijk grcot B9, 9 7, 99, 90 en 103 Centiaren on ver hoord aan Hartkamp, Wjjte, Pronk, Wed. Rofgars en Broekhuizen elk vo^r f 3 per week. 4. WINKELHUIS met Bovenwoning en Pak huls aan de LAAT hoek Zoutsteeg te Alkmaar, groot 91 Centlaren. Verhuurd bet Winkelhuis aan J. Korver voor f 3, d« Koven woning aan K. Visser «oor f 2 en het Pakhuis aan K. 01 ij Er. voir f 1, alles per week. 5. Twee perceel-n BOUWTERREIN tan de PRINS HENDRIKSTRAAT te Alkmaar, elk breed 6) M. en diep 34 Meter. Samen groot 3 Aren 04 Centlaren. Eigendom van don heer G, VAN AMSTEL. 6. PANHUIS aan het ACHTEROM met Uitgang naar de Baangracht te Alkmaar, groot 34 Centlaren. Verbnord aan W. Joosten voor f 2 per maand. 7. RENTENIERS WON ING met EHF asn den RIJKSSTRAATWEG zjjnde het voormalig lolhnis te Heslco, groot orgeveer 3 Aren ÏO Centlaren, met bet er'ptchterecbt. tot 9 November 1933 van een strookje grond, groot ÏO Centlaren 8. Twee porceelen KOI'W'TERREIN, go'egen 'en Noorden en Zuiden »an perceel 7, rrspectiov-ljjk groot I Are 58 Centlaren en I Are 44 Centlaren. De perceelen 1, 2, 7 en 8 zijn te aanvaarden 1 Mei 1900 rn de overige perceelen bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris, Brredftrsst A 48 te Alkmaar. van SCHEEFSHOUT, afkomstig van het Barkschip «AUGUST", benevens van een goed loepend biljart met toebehooren, op Woensdag 31 Maart 1900 's morgens 10 uur precise, J. G. KLEIN, Denrw. Alkmaar. te EENIGENBURG gem. Sint Maarten, op de plaats bewoond door den heer J. K08SEN, op Dins dag 10 April 1906, voormiddags 9 uur, Van als: 13 Koeien die gekalfd hebben of op kalven staan (waaronder 3 Kalfvaarzen, 1 gereden koe 10 Dec.,) 5 Pinken, 1 Pinkstier, 1 Zwart Meniepaard, 6 jaar, zeld zaam mak, 1 Bruin Yeulmerrie, 1 jaar, 6 Knikalverec, 1 Zeug (gedekt 17 Jan.,) 1 jonge Bloedzeug, (gedekt 3 Febr.), 30 Kippen en Haan, Kapwagen op veeree, Kar op veeree, Boerenwagen met veorentcbamel,Hooiraamen Hekken, driewielde Kar, Ploeg, Aajjt, Tuigen, Peenen- snjjder, 2 MelkEchui'jes, Vinken'boet,Mestplanken,Km - wagens, 3 Zoulkister, 1 Kaas'obbe (voor 14 kaztn met zinken beslag), 2 Ksastobben. Kassweker (voor 120 kazen), 2 Botertonen, Botermout met stelling. Zetters, Makers, Opjaaglrjn, Planken, Kaasborden, Harken, eenige Boe ren- en Bouw gereedschappen, voorts Huisraad, stuit Mest, Hooi, Kelveienhokken, Stalbeunen, Gaugloo- per, Stalschelpen, enz. Geen gelegenheid tot uitspanning, doch wel bjj den kastelein NOTTELMAN. in alle mnteu voorradig, bjj de HUIGBROUWF.RSTFEG 3 ALKMAAR. ae|. C. M. EGH0NM», Leerares Plano en Theorie. Mient C 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdap,Donderdag en Vrijde? ven 12 uur. HARDEWITTE en Z ÜIVERE te SCHIEDAM. Bekroondte Weenen 1878 met de Verdienst-Medalje; te Parjjs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam In 1SS3 met de Gouden Mednlfe; te Antwerpen In 1SS5 met het Eere-Dlploma (hoogste onderscheiding.) te Parijs ln 1900 met Grand Prlz. Zijn verkrijgbaar b|| alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven teer weinig rook bij het uitblazen. bekleedt en levert tegen scherp connurreerende prjjzen alle soorten STOELEN, CANAPE'S en moderne ZITMEUBELEN. Het STOFFEERWERK in den Winkel voorradig wordt persoonljjk door mjj bekleed. Ernig adres waar U direct van den vervaardiger koopt. Werkplaats: NIEUWESLOOT over de Ambachtsschool. wordt in de laatste jaren menigvuldig nagemaakt. HMBSST** Men bedenke dat dit de beste reclame ;b voor de deugdzaamheid en vrago stpeds bepaald het merk Alle andere is namaak. eenige wettige opvolger des uitvinders. Bjj bestelling of aankoop vooral letten op het volledig adres: Achterstraat 13—15. Mlent S. VOOR VAN Leeraar M.O., Toussalntstraat 10, Onvermogenden «.uilen op advies van den hnisme- d'ous gratis behandeld worden. NOORDHOLLAND0CU Delft, Koornmarkt 99. Hoorn, Kaasmarkt, 16 's Grnvenhage, Molenstraat 45. Lelden, Koit Rapenburg hoek Breestraat. BnpltanlEen mlllloen Gulden, geheel geplaatst cn volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neemt gelden ln déposlto, belast, zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongatie» on verricht verder alle werkzaamheden tot het Kassiorsvak behoorende. Staat op 31 December 1905. Loopende Oredieten f 3.031.888.301 Deposito's1.331,439.37'. ReserveI40.81O.I7 Jbr. Mr. P. VAN FOREEST, J. F, MOEN 8, Vice-President-Commissaris. Directeur. Movronw DE BOER, Kennemersiraatweg, vraagt tegen 1 Mei oene als meid slleen. ALKHAARSCHE lederen Woensdagmiddag aan het gebouw der School. Het BESTUUR. worden in den kortstmogeljjken tjjl concureerrend en soliode gefabriceerd en gerepareerd aan de Werkplaatsen aan de BAANGRACHT. Men lette vooral op de nieuwste vinding der Mar gieten, Kantoor, voorJoopig BAANGRACHT B4 Aanbevelend beveelt, zich beleefd aan voor bet leveren en repa- reeren van alle soorten uurwerken met garantie. SPREKER Namers het Bes'uur G. BLOKHUIS, Secretaris De bj|eenkomst vangt dezen heer op verzoek van Prof. Cannegleter om zeer dringende redenen te 0) ure aan. ELK PAKJE BEVAT EWt PH01 fA BR IKATEM KUINNEN ZiJf1 DE FABRIKA[NT AJtOIAK GRONINGEN „Vraag uw winkelier naar onze pendules.' Hn gros i GEBR. TEN KLEIJ, Alkmaar, nit één stuk vervaardigdis van echt linnen niet te< onderscheiden en goedkooper dan het| waschloon voor linnengoed. Verkrjjgbaar te Alkmaar bjj Gebr, BERENTZEN, Honttil 31IMHULSEN HOIJER, Laat 67; Gebr. SCHENKE, IMient 25; J. C. THEISSLING, Langestraat 7. DOBLBN81RAAT 14. InschrJJvlng voor nlenwe leerlingen tegen t Mei dagelijks aan het schoolgebouw. Voor inlichtingen vervoega mon zich bjj het Hoofd dei ïchool A. DIJKERS Geestersingel 33. S '.-'•Sis ln de MAGAZIJNRN van Wie tegen gemakkelijke condition de veraamelde WMRKMN van (Gamond editie), ln zjjn bezit wenscht te hebben vrage vooraf Inlichtingen bjj P. BROM Jr., Spoorbrug. goedgekeurd bjj Kon. beslnit van 12 Februari 1906, heeft in bare vergadering van 27 Februari j.l. met de grossiers in aardappelen groenten en frnit, allen hande lende in do gemeente Alkmaar besloten onder contract alle embalages ledig te maken die daarvoor vatbaar zijn en die niet vatbaar zjjn onder statiegeld aftegeven. D't treedt in werking 2 April 1906. NB. Eiken afnomer wordt in zjjn eigen belang verzocht do embalage nog in zjjn bezit zjjnde, voor dien tijd aan den eigenaar terng te bezorgen. Hst Bestuur, T. WORTEL President. A. BOERSEN Jr., Secretaris. Mevr. de Wed. MIDDELHOFF—Conijn, Kenremer- straa'weg Ell, vraagt tegen 1 Mei niet beneden de 10 gord onderhouden, uitstekend geschikt voor slljterjj; ook afzonderlijk. Brieven franco lett. Z8, Bureau van dit Blad. Directen ren P. F. VAN WIERINGHEN BORSKI en C. D. G. GOEDKOOP VAN NELLE, geeft uit 4 pet. en 4£ pet. PANllBttlKVUS verkrjjgbaar bjj den heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 8