No. 66 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Prijs der gewone advertentiën MAANDAG 19 MAART. BUITENLAND. B INNEN LAN D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 8. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Zij, die zich met 1 April op ons blad abonneeren. ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis en tranco. De Uitgevers. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Over de oonterentie te A I g e c i r a s sprekende, vraagt het Hbld wanneer wy eindeljjk eens van die nachtmerrie verlost zullen worden en die vraag of verzuchting zal reeds menigeen gedaan hebben. Waarlyk, het is een be nauwende nachtmerrie, die op de borst van Europa drukt, waarvan het misschien alleen door een krachtige be weging kan verlost worden. Hoe langer de conferentie duurt, hoe moeielyker het schynt tot een bevredigende oplossing te geraken. Zij heeft zich als 't ware vast gewerkt, zy is in een impasse geraakt, 't Is waar de voorzitter, de Spaansohe minister Almodovar houdt nog goeden moed en bljjft overtuigd dat de klippen zullen omzeild worden en dat met een weinig geduld alles go-d zal terecht komen, maar une hirondelle ne fait pas le printemps. De Fransche pers meent dat Duitschland cog een nader voorstel moet doen, d.w.z. nog meer moet toegeven, maar de Duiteohe pers stelt zich op het standpunt, dat Duitsch land, door het O oetenrjjkpcbo voorstel te aanvaarden tevens het Fransche goedkeurde, waa'op het voorstel- Welsersheim een amendement is. De Duitache diplo matie ban haar standpunt nu niet meer opgaven; het Duitscho volk, dat toch al geen groote Bympathie beeft voor het Marokkeansche conflict en- dat nog altoos niet begijjpt, waarom Billow niet inging op het aanbod van Delcaseé, om een Dnitsch-Fransche overeenkomst te sluiten, verwacht nu dat de regeering de zaak zoo zal weten te leiden, dat Duitschland ten minste er niet slechter bjj wordt. En daarom zal de Duitsche diplomatie nolens vnhms op haar standpunt moeten blyven, meent bet Berliner Tageblatt De Daily Mail neemt met eenige verwondering het verschijnsel waar, dat sedert de jongste stemming alle mogendheden, met uitzondering van Engeland en Spanje, aan de zjjde van Duitschland staan, dns ook Rusland en de Vereenigde Staten. Wat Spanje evenwel betreft, meenen wjj dat het Eng. blad niet op goeden bodem staat. Op dit cogenblik schynt Spanje veel meer op de zjjde van Duitschland te staan. Het Barljjnsche correspondentie-bureau «Information* kreeg van gezaghebbende zjjde de volgende bevestiging hiervan »De diplomatieke positie van Duitschland was zelden zoo goed als thans Er is dus geen reden, om het in genomen standpnnt te verlaten, daar het door bjjna alle mogendheden als correct en loyaal wordt erkend. Maar het is daarom geenszins uitgesloten, dat de laatste door Duitschland gestelde voorwaarden nog gewgzigd worden op een manior, waardoor Franbrjjk elk voorwendsel, zelfs een formeel, om ze te verwerpen wordt ontromon. «Naar de omstandigheden te oordeelen schijnt Frankrjjk zich er weinig om te bekommeren, of znlk een wijziging wordt aangebrachtwant de feiteljjke conditio sine qua non der DaLsche politiek: «waarborgen voor de onbe perkte Bonvereiniteit van den Sjerif en voor het bshond der open deur* is sommigen Franschen staatslieden vol strekt niet naar den zin. Hnn houding van het oogenblik is de beste rechtvaardiging voor het Duitsche optreden in de Marokkaausche quaestie. Dnitechland's taak kan, om het even of de conferentie tot een resultaat komt of niet, als vervuld worden beschon-:d.« De Voss. Ztg., het door den Fi sohen g delegeerde Regnanlt uitgewerkts plan voor de p litie-regeling be sprekend, mits daarin eiken waarborg -oor het inter nationale karakter der politie in Maroka Door dit plan in te dienen kan Frankrjjk, naar het b. d meent, het verwjjt niet ontgaan, te werken voor het breken der onderhandelingen en het mislukken der confertie. De Times verneemt eveneens, dat het afbreken d.r onderhandelingen te wachten is, wjjl Duitschland bljjlt aandringen op het internationale karakter de politie- regeling. Maar Europa begint er meer dan genoeg van te krjj- gen en boe het ook ga, het verlangt slechts dat er aan het geknutsel te Algcoiras een einde zal komoc 1 De Beiljjn8cho correspondent van de N. R C. echrjjft o. a. het volgende «Op dit oogenblik twjjfelfc men meer dan anders aan het slagen der Marokkaausche conferentie. Men denkt dat het kabiuet waarin Clemencean sit, met het oog op de aanstaande verkiezingen, in Marokko niet zal durven toegeven. Als ik mjjne landgenooten goed keD, begint er in den laatsten tjjd een kleine omkeer in de stemming over Marokko te komen. Voor de totdusver getoonde groote onverschilligheid komt de redeneering in de plaats: Nu heeft Duitschland genoeg toegegeven en is het een heel eind tegemoet gekomen 1 Als de Franschen nog altjjd niet tevreden zijn, moeten zjj de conferentie maar uiteen laten spatten. Het kan ons niet schelen." In Marokko zelf begint het, naar aanleiding van de besprekingen te Algeciras, ook woelig te worden. Uit Tanger wordt aan de Voss. Zeit. geseind, dat de groot-sjerif, die onlangs nit het binnenland naar die stad kwam, in de groote moskee een preek heeft gehouden tegen de Christenen, die, volgens hem, vjjandig gezind zjjn jegens den Islam en te Algecir&a zijn bijeengekomen om den ondergang van Marokko voor ta bereiden, door zich meester te maken van üe rechten van den Saltan. De groot-sjeril sprak den banvloek nit over de Muzel mannen, die met de osgeloovigen omgang hebben en hunne kinderen naar de scholen zenden, waar de z elen worden vergiftigd. De dweepzuchtige redevoeringen van don sjerif leveren een ernstig gevaar op voor de veiligheid van de daar gevestigde Europeanen. Reeds heeft een deputatie de plaatselijke overheden gewezen op de gevaren, die vocri- vloeien nit een mogeljjke ontketening van het fanatisme. Het laatste berioht over Algeciras (van 17 Maart) komt van Berljjn en luidt aldus Het berioht nit Londen, als zou Duitschland zich be reid hebben v rklaard alle acht Harokkaansche havens onder Fransc'n-Spaansche oontröle te stellen, wordt van welingelichte zjjde besl et gelogenstraft. Evenmin is hier bekend, dat de heeren v. Radowitz en Ré'oil belaogrjjke besprekingen hebben gehouden en dat Duitschland nieuwe voorstellen heeft gedaan. In Frankrgk is Bedort eenigo dagen een werksta king uitgebroken onder de mijnwerkers van bet arron dissement Pas de Calais, en wel te Lens en omstreken, waar pas de vreeseljjke ramp van Conrrières zooveel slachtoffers heeft gemaakt. Juist deze ramp heeft de mijnwerkers aangespoord om verbooging van loon, want juist door het ontzettend ongeluk komt aan hot licht hoe groot do winsten zjjn geweest door de aandeelhouders in de laatBte jaren behaaldwinsten die maakten dat aandeele-i nominaal van 800 frs. verkocht werden voor 50.000 frs. Gisteren zou er een bijeenkomst van de mjjndireoteuren en de arbeiders-gedelegeerden te Parjjs in het ministerie van openbare werken plaats hebben. Volgens door den Matin ingewonnen berichten zal de uiterste concessie, die de mjjubesturen kunnen toestaan, zich bepalen tot 10 proo. op een bruto salaris van 4 fres. 25 per dag, een vermeerdering van loon, die reeds op het congres van Arras in het jaar 1902 voor 1906 was bepaald. Intnsschen breidt de staking zich hoe langer hoe meer nit. Vrjjdag hadden reeds 26.000 arbeiders de mjjnen verlaten. In het anders zoo kalme Lms wordt het hoe langer hoe woeliger. Opgewonden troepen trekken door de stra ten onder bet roepen van: »L ve de staking!» In het Volkshuis is Donderdagavond een vergadering arehüud'n onder voorzitterschap van zekeren Grootohoux. Ongeveer 1000 mjjnwerkers waren aanwezig. Bjj Recla matie werd een motie aangenomen, waarin werd ge- öischt een werkdag van 8 unr met een loon van 8 fros. Minister Clemencean is naar Lent vertrokken, om ter plaatse een onderzoek in te stellen. De minister van justitie heeft Zaterdag in de minister raad medegedeeld, dat er een instruotie was geopend om de personen op te sporen, die verantwoordelijk zgn te stellen voor de mgnramp van Conrrières. Ook met de staking heeft de ministerraad zich beziggehouden. Casimir Périer hoeft de regeering aangeboden, behulpzaam te zjjn om oen schikking tusscben stakers en patioons te verge makkelijken. Minister Clemencean en de oud-president der republiek hebben een onderhoud gehad over de rege ling der bijeenkomst van patroons en mgnwerkers te Purgs. Te Conrrières heeft men het reddingswerk moeten staken, daar wegens den voortwoekerenden enderaardsohen brand dit werk boe langer hoe gevaarlijker wordt. Men zal vermoedeljjk het allerlaatste middel te baat moeten nemen en de mijn onder water zetten, waardoor de her vatting van den arbeid vcor langen tjjd onmogeljjk zal worden. ln het Engel sche Lagerhuis vroeg een afgevaardig de den minister van financiën of hij ter stijving van 's lands inkomsten niet een bizondere belasting zou leggen op hertebosschen, zalmvisscheryen en grouse-land. Asquith antwoordde, dat zoo'n belasting op land en water, dat uitsluitend tot vermaak dient, zeer moeilijk zou zjjn, maar bovendien 's vragers bedoeling was zeker om van de rjjken een naar verhouding grootere bijdrage aan de schatkist te verkrijgen, en die kon, zeide de minister, op andere manier beter verkregen worden. Uit Londen wordt bericht, dat thans officieel wordt medegedeeld, dat de Sokoto-opstand gedempt is en dat de Mahdi is omgekomen. In Rusland is en blijft het een echte Janboel. Het Petersburgsche Telegraafagentschap deelt het vol gende mede Te Moskou hebben de uiterste parjj beslotenvan tactiek te veranderen, hun oproerig streven te staken en deel to nemen aan den verkiezingsveldtocht. Volgens de Krimbode wordt, in het vooruitzicht van een nieuwe werkstaking op de lijn SewastopolLosowo, op het station Simpgeropol een »hulptrein« verwacht van 23 wagens met twee kanonnen en drie mitrailleuses. De gouverneur generaal te Wilma heeft bepaald, dat de werkzaamheid der constitutioneele katholieke party, door bisschop baron Ropp gesticht, onvereenigbaar was met de politiek der regeering, en dus de vergaderingen van die party verboden. Een nieuwe illustratie op de hetgeen men te wachten heett van een constitutioneele regeeri.ig in het land van Vadertje. Te Tsaslof in Wolhynië is een oproer uitgebroken in de gevangenishet werd door de troepen onderdrukt. Het verkeer op den spoorweg Lubljn-Nowo-Alex an- drowo is heropend. Het bericht van de Daily Telegraph, ook daarover me degedeeld, dat binnenkort een Russisch gezantschap, met een der grootvorsten, naar Tokio zou gaan om de vriendschappelijke betrekkingen met Japan weer aan te knoopenwordt te Petersburg tegengesproken. Men schrjjft het gerucht toe aan het voornemen, dat by de Russische regeering zou bestaan, om haar gezantschap te Tokio te verheffen tot den rang van ambassade. Het St. Petersb. Tel. Agentschap is officieel gemachtigd ten stelligste te protesteeren tegen hetgeen Lord Roth schild in een redevoering te Chattam had gezegd nopens het weigeren van verblijfrecht aan politieke vluchte lingen uit het buitenland waarby hy beweerde bewijzen te hebben voor het feit, dat de in Engeland niet toege laten Russische vluchtelingen terstond na hunnen terug keer in Rusland aan de grens werden doodgeschoten. Aan die otficieele logenstraffing uit St.«Petersburg zal wel niet al te veel geloof worden geschonken. Men weet maar al te goed op welke gruwzame wjjze de Russische regeering optreedt tegen al degene, welke haar gevaarlyk of verdacht voorkomen. Na het vreaseljjk drama waarbjj koning Aleiander en koningin Draga hef leven verloren, bljjft S e r r i geheel en al geïsoleerd hoe »eel moeite bet ook doet om weer bp de andere mogendheden in tel te komen. Het, nienwe Kabinet, dat geheel schjjnt te bestaan uit lieden die in die vorstenmoord meer of minder reohtstresks de hand hebben gehad, mo*st daaromtrent in da zitting van de Skoeptsjina op Vrjjdag een hevigen aanval doorstaan. De liberale afgevaardigde Rafailovits noemde de regeering lonter agenten der samenzweerderspartjj, waartegen de eerste-minister Groeïts protesteerde. De leider der pro- geesieven, Nowakovits, interpelleerde de regeering over de betrekkingen tot Engeland; hg wees op het gevaar, dat Servië jaist nn liep door afgezonderd te staan waar de kwestie der ohristenen in Tnrkjje -«eer op den voor grond kwam. De andere Balka»rjjkeu stonden er beter voor. Het was de vraag of Servië op een gewichtig oogenbl'k wel op den steun der groote mogendheden kon rekenen. Daarom wonschle spreker allereerst te weten, waarom de betrekkingen met Engeland waren afgebroken, wat gedaan was om ze te herstellen, welk antwoord Engeland daarop had gegeven, wat de r egeering in deze kwestie wilde doen en welke bezweren zich daarbjj voordeden. De regeering zon later antwoorden. De ramr te Oonrrières. Men meldt hieromtrent dat de ingenieurs bijeenkomsten houden op het bureau der directie, maar dat zjj niet tot een beslissing kunnen komen. De brand breidt zich al meer en meer nit. Te Biliy-MontigDy heeft men nit put no. 2 nog eonige ljjken opgehaald, die dadelijk gekist en begraven moesten wor den. Een van de Duische ploegen en eenige Franschen zgn daar rog bezig. Maar bet wordt telkens moeiljjksr, in dien pat af te dalen. Een paar mgeneors zgn half gestikt boven gebracht, de ingbnenr Lóón, die aan ver giftigingsverschijnselen ljjdt, is nog niet beter. Men zal misschien nog een twintig ljjken, die zich in de mjjn St. Barbara bevinden, naar boven kunnen brengen, maar dan niet meer. De hoofdingenears van de mjjnen te Anzin, Liévin, Lens, Ostricourt en l'Esoarpelle zullen met die van Oonrr ères overleg plegen. De uitbreiding van het vuur in do mjjn is veel verder gegaan dan men verwachtte eu men spreekt er weer van, dat de mjjn geheel onder water gezet zal moeten wordeu. Intnsschen bljjven de bjjdragen voor de gezinnen der slachtoffers van de ramp nog ruim vloeien. Zoo gaf het Westfaalsohe syndicaat 100,000 markde Ijjsten der Parjjsehe pers wjjzen een totaal aan van 544,500 frs. enz. Na een grondig onderzoek door dr. Calmette, den directeur van het instituut Pasteur, te Rjjsel, die daartoe in schacht no. 2 afdaaldo, is op raad van dezen deskun dige van verdere pogingen tot te voorschjjn brengen van Ijjren afgezien. Dr. Calmette verklaarde het doorzoeken van de galerjjen voor zeer gevaarlgk er behoefde zich maar iemand bloedend te verwonden na oen ljjk te hebben aangeraakt, om zeker doodelijk geïnfecteerd te geraken. Het is beter zeide dr. Calmette de dooden op te iffsren dan de levenden aan zulke groote gevaren bloot te stellen. Men verwacht, dat het besluit genomen zal worden de galerjjen waar ljjken liggen dicht te metselen en die zoo in een uitgestrekte begraafplaats veranderen. Ook uit het buitenland komen nog veel en zeer aan zienlijke bjjdragen voor de nagelaten betrekkingen der slachtoffers. Het syadjciat der Westfaalsohe koleamgcaibeiders heeft nene som van 100,000 mark afgestaan. De Zwitsersche R-geering zond 100,000 francs, de Hertog- Ra jent van Saksen-Meiningon 1000 franos. Te San-Remo wordt Maandag een groot weldadig heidsfeest gegeven ten bate van de betrekkingen der slachtoffers. Het bestuur der Londensche City heeft een som van 100 gninjes geschonken. Huisnjjvorhaid. De onlangs te Berljjn gehou den tentoonstelling van huisnijverheid heeft doen zien welke onhoudbare toestanden daarin heerschen. Niet veel ibeter, misschien nog erger dan in Pru'sen is het gesteld in het komnk'ijk Saksen dat op het slak van hui-arbeid met de Tbü-ingsche tateu een treurige vormaardheid heeft. De Dresdner Anieiger doet uitvoerige m dedeeliogen over don omvang en den aard van den huisarbeid in het koninktyk, In haren orgsten vorm, sofaijjft het blad, vertoont, zich de ellende van den huisarbeid in het Saks;scho Erts gebergte in de passement-, kant-, kunstbloemen- ea speel- goednjjverheid. Terwijl in de passementmakery nog tot 30 pf. in het uur verdiend kan worden, is voor de kant werksters een loon van 10 pf. in het uur al hoog te noemen. Verdiens en van 2 en 3 pf. zgn geen zeldzaam heid. Bovendien helpen veelal kinderen mee. Bjjna alge meen doet. hot werkvertrek ook dienst als keuken en slaapkamer. Even treurig is hei met de kunstbloemennjj- verherd gesteld. Te Pirna daalt b.v. het uurloon tot pf. err lager. Maar hst grootst is de ellende in de speel- goedngverheid. In de meeste gevallen bljjf't de verdienste beneden 5 pf. Hst nataurljjk gevolg hiervan is een bui tengewoon lange arbeidstgd, tot 90 uien ia de week, en uitmergeling van kinderen. De werktjjd voor kinderen beloopt niet zelden 60, ja zelfs 66 nur in de week. Ontploffing in een laboratorium. Vrg dag ging een laboratorinmbedf nde met licht in den kelder van een magazjjn van scheikundige stoffen in de me Vieille dn Temple te Parjjs. Zgn licht deed eenige kruiken benzine ontploffen, waardoor de deur en het raai van het magazjjn werden vernield en allerlei voorworpen de straat invlogen. Tevens ste»g een groote vlam op uit het magazjjn, die alles in brand zette. Met de grootste moeite konden de bnren de bewoners dor eerste vardiepingen, wien elke uitweg was afgesneden, redde». Toen de brandweer kwam moest deze nog een dertigtal hooger wonenden redden en eerst om 11 ure 's avonds, na vjjf uren werken, was men het vuur geheel meesier. Veertien personen zjjn gekwetst, waaronder vier erg. De toestand van den laboratoriumbediende ia hopeloos. Volgens een andere lezing liet een leerling van den chemist water vallen op calcium-oarbiet en werd hjj het eerste slachtoffer dor daardoor veroorzaakte ontploffing. Men vond hem dood en deerljjk verminkt onder het pnin. Het redden ging gepaard met veel moeite en gevaar. Het spoorwegongeluk in Amerika op den Denver-Rio-Grande spoorweg, bjj Portland, in Colorado hoeft gelukkig niet zooveel slachtoffers geeiacht als in de eerste berichten werd vermeld, (40 in plaats van 150), maar het aantal gewonden is zeer aanzianljjk en het wordt bevestigd, dal velen met de vernielde wagens verbrand zgn. De botsing geschiedde 50 mjjlen ten Oosten van Pneblo, aau de rivier Arkansas, bjj een booht van den weg. Een der treinen had 2 locomotieven. Door den sohok werden de locomotieven, een rookwaegon en een andere personenwagen omvergeworpen en nit die volle wagens zgn slechts 15 reizigers ontkomen. De leden van het treinpersoneel worden allen vermist. Al de wagens, behalve de slaapwaggons, zgn verbrand. Een bulptrein, nit Pueblo afgezonden, bracht 17 ernstig gewonden naar dio stad. Er heerschte een felle koude en de helpers werden door hoogliggende sneeuw zeer belemmerd. In den rookwaggon zgn de meeste mensohen omge komen. Volgens het spoorwegbestunr is het ongeluk te wjjten aan nalatigheid van de treinbeambten, die zich niet hielden aan de orders der directie. Hoogwater in Duitschland. De hevige regens van de laatste dagen hebbon vooral in West-Duitschland groote verwoestingen aangericht en storingen geb aoht in het spoorwegverkeer. Aan de Moezelbaan is alleen door het flink optreden van een beambte een ernstige ramp verhoed. Op het baanvak TrierKoblenz voor het station Karden was cl. {een zware rotsmassa lo'ge- raait en bad in haar val een gedeelte van den epoordjjk vernield. Een seinwaebter, die dit had bemerkt, zorgde er voor dat een aansnellende trein nog tjjdig tot stilst md kon worden gebraoht. Hongersnood in Rusland. Uit verschillende streken in het Zaid-Oosten van Roeland komen nog steeds trenrige berichten over den daar heerschenden hongers nood. Op tal van plaatsen woeden hongertyphus, scheur buik en andere epidemische ziekten en vooral de kinder- steifte is zeer groot. In plaats van meel, nit graan bereid, worden ongenietbare surrogaten gebruikt en door het gebrek aan voedergewassen sterft een massa vee, zoodat de boeren hunne baizen van de strouien daken berooven om hnn vee ten minste iets te kunnen geven. Van staatswege wordt wel het een en ander gedaan, maar dit is ten eenenmale onvoldoende on aan de parti culier»'liefdadigheid legt het staatsbestaar allerlei hinder palen in den weg. Zoo worden b.v. de nit particuliere middelen opgerichte volkskeukens bjjna overal gesloten, om maar één streek te noemen, in het goevernement Kazan, waar de bevolking door epidemisch heerschende scheurbuik wordt geteisterd. Alles voor den kijjgsraad. Admiraal Nebo- gatof komt voor den krjjgsraad Ale ge'nigenzjjn gedag vaard de Admiraals Birilef en Rodjestwensky, benevens alle kommandanten die den slag bjj Tsoesjima overleeft hebben. Nabogatof heeft gevraagd ook de admiralon Dewey en Togo als getuigen te dagvaarden. Stoessel komt voor den krjjgsraad wegens de overgave van Port Arthnr, zonder dat daar voldoende grond voor bestond. Hij wordt bewaakt. Luitenant Smidt bekend uit de maiterjj op de Potemkin, heeft tegen het jegens hem gevelde vonnis cassatie aangeteekend ten gunste waavan door hem acht gronden zgn aangevoerd. Kostbare oefeningen. De koopvaardijschepen die van den zomer aan d9 Engelsohe vlootoefeningen zullen deelnomen, zgn, naar 't heet voor ongeveer 10,000,000 verzekerd gedurende den tjjd, dat het vlootbes'nur ze ophondt. Men zegt dat er tusschen de zeventien- ou achttien dnizend pond premie betaald wordt. Da admiraliteit erkent, dat de oefeningen uiet zonder gevaar zjjn, o. o. omdat er 's nachts ouk zonder Hebt gevaren zal wordeu. De Tribune vraagt of mou de be manningen der koopvaarders daaraan wagen mag. katholiek-sociaal. In het Centrum lezen we Tot interessante debatten geeft bet ontwerp Arbeids contract in de Tweede Kamer aanleiding. Het geldt hier een stuk bjj uitstek practische politiek met een belangrijken socialen ondergrond. Hoe zjjn de ideeën voornitgegaan Nog geen twintig jaar geleden zou een regeling als de voorgestelde als staatssociabsme of industrie-belem mering zgn uitgekreten en bad zjj bitter weinig) kans gehad te wotden aangenomen. Thans twjjfslt niemand er aan, of het ontwerp zal de sanctie der Kamers erlangen, zjj het dan ook irin of meer belangrylr geamendeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1