No. 67 Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating van Leerlingen. 1906. dinsdag 20 MAART. Gemeentescholen De gelegenheid daartoe be staat aan de schoollokalen op Maandagen 2 en 9 en op Dinsdagen 3 en lO April a s. van des i amiddags 4-5 ure. BUITENSLAND." BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnuMMer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij Vjh. HERMs. COSTER ZOONYoordam C 9. Zij, die zich met 1 April op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis en franco. De Uitgevers. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. fle uitvoering der Kinderwetten. N ieuwstijdingen. COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERÜ tan Alkmaar noodigen belanghebbenden, die met 1 Mei a.s. kinderen op eene der vijf gemeentescholen toegela'en wenscben te lien, nit, daarvan vóór 15 April 1906 aangifte te doen bjj de hoofden dier scholen, onder overlegging van het geboortebriefje en het inëntingsbewjjs dor kinderen, waarvan toelating gevraagd wordt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Maart 1906. DONATH, Seeretaiis. We kannen heden kort zjjn over de conferentie te Algeciras. Eigenlijk nienws is er niet; alles bepaalt zich tot geruchten door de eene categorie van bladen verspreid en door een andere tegengesproken, zoodat alles onzekerheid en tegenstrijdigheid is. Bijeenkomsten van de gedelegeerden hebben niet plaats gehad, zoodat alles by het onde bljjft. Het eenige wat verdient vermeld te worden voor zoover het waarheid behelst is dat eon voorstel van Daitschland is ingekomen in zake het Bank-vraagstnk. Be Duitscfce banki rsgroep, die met den snltan een lee ning heeft aangegaan van tien millioen mark, zon evenals de groep van Franscbe bankiers, in aanmerking komen bg de deelneming in het kapitaal der op te richten Bank. Terwjjl Frankrjjk voor de Franeobe bankiers aanspraak maakt op 3 aandeelen, eiecht Dnitschland voor de Duitsche bankiers 1 aandeel op. De correspondent van de Röl- nieche Ztg. te Algeciras zegt, dat een vergeljjk over het Bank-vraagstnk niet is uitgesloten, maat op het gebied van de politie, zegt by, zal men niets verder komen, als Frankryk niet met open vis'er vecht. Men kan van Frankrjjk niet Bewaar worden, of het staat op Tacger als zetel van den inspectenr-generaal louter om prak tische redenes, dan wel of het Tanger verlangt, om zoodoende Daitschland tegen te werken, dat den neutralen inspecteur-generaal het bevel over de politie van Casa blanca geven wil. De correspondent van de Kölnische Ztg. geeft af op den toon der groote Franscbe pers Hjj zegt, dat de Fransohe afgezanten zich op de pers beroepen om hun houding te verdedigen, en vindt dat zoodoende de bladen oen ongeoorloofd schrikbewind gaan oefenen Zondag zouden de socialisten een groote betoooing te Berlyn houden, ter viering van den 18 Maart, den dag waarop 50 jaar geleden de revolutionnaire bewegicgeu in (Brussel begonnen. Men was wel eenigszins bevreesd dat die dag tot wanordelijkheden aanleiding zon geven maar die vrees is gebleken ongegrond te zjjnalles is zonder rustverstoring afeelocpe». De politie heeft te Berlyn en ook overal elders kalm toegekeken by de socialistische kiesrecbtbetoogingen, De herdenking van den 18 Maart is zoodoende ki lm en ordelyk afgeloopen zelfs op het kleine Berljjnsche kerkhof van de slachtoffers der Maartbeweging, waar vele kransen zyn neergelegd, was de luitenant van de politie met zjjn groote schaar als censor zachter gestemd dan anders. Roode linten of uitdagende opschriften werden niet zoo maar afgeknipt. Er vielen slechts twee linten onder de schaar, die een paar krasse aanhalingen uit Heine; »Ein Fiuch dem König der Reichen* en vSchon wankcn euro Tnionc* als opschrift droegen. Aan het Duitsche ministerie van financiën heeft men thans een nieuw wetsvoorstel uitgewerkt betreffende de belasting op spoorkaartjes. De belasting-commissie uit den Rjjksdag had, zooals men zich herinneren zal, in plaats van de door de ver bonden regeeringen voorgestelde vaste, door de wagen- klasse bepaalde, belarting tot het heffen van kilometer- bjjsiagen besloten. Dit besluit is echtor door de ver schillende regeeringen zoo slecht ontvangen, dat by een tweede lezing in de commiss e opnieuw getracht zal worden tot een vast recht te komen, thans evenwel in den vorm van oen zonen-tarief, waar bjj het buurtverkeer zou worden viygelaten. Het ontwerp is zoo ingericht, dat de belasting 24 millioen mark zou opbrengen daar echter de belasting-commissie uit deze belasting 50 millioen mark wilde verkrygen zal deze, w nneer ziob in principe met oen zonen-tarief kan den grondslag ervan moeten verhoogen. dwongen zjjn tegen hooge rente en op korten termjjn uit nood leeningen te sluiten. Onlangs beloofde de minis ter van financiën aan de stad MoBkou ven voorschot van siaatswoge van zeven millioen roebel, maar per telegram verwittigde de minister het stadsbestuur, dat by niet in Btaat was zyn beloften na te komen wegens het geldelyk onvermogen van den Staat. In zake de schadeloosstelling voor de verliezen, die buitenlanders hebben geleden by do onlusten in Trans kankasië, heeft de keizerljjke stadhouder de gouverneurs- genoraal in kennis gesteld, dat op vreemde onderdanen het algemseae beginsel der Russische wetgeving moet worden toegepast, krachtens betwolk de schadeloosstel- li vereenigen Uit Rusland komen alarmeecende berichten over den geldnood, die in 't geheele ryk scbynt te heerechen Zoo verneemt de Londensohe Tribune uit St.-Peters burg, dat het ryk niet alleen van middelen is ontbloot, maar dat ook de voornaamste steden in Rusland, ge gen op de schuldigen moeten worden verhaald. Dien tengevolge kunnen de benadeelde buitenlanders krachtens de wet een ttrafrechtelyke vervolging uitlokken 'egen de ambtenaren, die tjjdens de onlusten zich aan werke loosheid hebben schuldig gemaakt, maar de regeemg an de benadeelden de vergoeding voor hun verliezen niet waarborgen. Ambtenaren en overheden moeten echter de buitenlanders alle mogelyke medewerking tot het verkrygen van schadevergoeding verleenen door bet bepolen van den omvang der geleden verliezen, nadat de schuldigen z. n uitgevorscht. Niet veel npb'Orender zyn de tjidingen over China. Da Daily Telegraph bevat een bericht uit Tokio, dat de Pekingecbe correspondenten der Japansche bladen den toestand in Cbina als voortdarend onrnstbarender be schrijven, niet alleen tengevolge van de beweging onder het volk, maar ook tengevolge van de verdeeldheid onder de groote mogendheden, waarby Daitschland de taktiek olgt om één Ijjn met China te trekken tegen het overig Eoropa, Noord-Amerika en Japan. De Pekingsohe car- respondent van de Dijidzji Sjimpo meldt, dat de wrjj- vingen in Mantsjoerjje tnsschun Cbina en Japan toenemen Chineesche ambtenaren aldaar berichten naar Peking, dat Japanners en Russen zoowat met hetz-lfde sop zjjn overgoten. Da Pekingsohe oorrespondent van de Atahi seint, dat niemand gelooft, dat de Russen plan hebben Mantsjoerye te ontruimen, omdat zjj permanente grens stations en kazornes bonwen aan de oevers van de A moer. Japan daarentegen stelt, voor een tentoonstelling te Moek- den te houden zonder China daarove te raadplegen. De correspondent van de Daily Telegraph geeft een samenvatting van bovenstaande eo vei klaart, dat de Euro- peesche mogendheden goed zouden doen na Algeciras ook het Chineesche vraagstuk op een conferentie te b«- handelen, allereerst om de verbroken eenheid onder de mogendheden to herstellen. Nasohrift. Het Peterburgsche Telegraafagentsobap bericht, dat luitenant Schmidt en drie matrozen gisteren te Otscbakof zyn doodgeschoten. De Nordd. Algtm. Zeit. komt in een artikel over de Marokko-cnnfe-entie op tegen de poging van den Pary- eohen Tempee, om de door Dnitschland verlangde inter nationale waarborgen voor te stellen als verkapte annexatie- znebt en zegt ten slotte »Wy zullen de hoop nog blyven koesteren, dat gewetenloozo overdreven jjvsr niet mach tiger zal bljjken dan nuohter overleg en dat het pogen der gedelegeerden om de door Dnitschland van den aan vang aan erkende, byzondere positie van Frankryk en Spanje in overeenstemming te brengen met het interna tionalo recht toch nog tot het gewenschte doel zal leiden. Mooht de conferentie mislukken, dan zou Dnitschland daarvoor de verantwoordelijkheid niet hebben, de gevolgen zouden niet erger zyn voor ons dan voor anderen.* ze DerampteCourrières. De nieuwe Franscbe minister van binnenlandsche zaken, Clémenceau, is Zater dagavond te Billy-Montigny aangekomen, om met de professoren in de geneeskunde Cbantemesse en Oalmette en eenige artsen te beraadslagen over de hygiënische maat regelen, welke getroffen dienen te worden om besmettelijke ziekten te voorkomen. Daarna vertrok bjj naar Courrières i de Duitsche reddingsbrigade te begroeten. De Duit- schors waren echter juist diep onder den grond bezig aan hun moeilyk en gevaarljjk werk. De minister sprak zyn leedwezen uit dat by de heldhaftige mannen niet persoonlijk welkom kon beeten en droeg den directeu» op in zyn naam de Duitschers zyu erkentelijkheid en dank te betuigen. In schacht no. 2 worden thans zes meters dikke muren gebouwd, uit steen, leem en cement, om de gassen terng te houden, die ten gevolge van den brand ontstaan. De Duitsche reddingsbrigade en de Paryscbe brandweerlieden zullen nog in Lens blyven om de Ijjken naar boven te balen, waarmede men, zoo or niets in tien weg komt, binnen vier weken hoopt gered te zyn. Doch de hans bestaat dat er wèl iets tnssehen beiden komt. De Parysche desknndige dr. Calmette, die een bezoek bracht aan schacht no. 2, heeft geraden het boven brengen van Ijjken te slaken, daar het gevaar voor doodeljjke infectie voor de redders te groot is. De ingenieurs zullen nn misschien hun toevlucht moeten nemen tot het om- en dichtmetse- len van de plaatsen, waar de dooden liggen. Omtrent, de staking in het kolenbekken lezen wy, dat zy voortdurend in omvang toeneemt. Het aantal staaers wordt thans op 42,000 geraamd. De werklieden besloten eea audiëntie aan te vragen bjj den minister van binnen landsche zaken, om zyn hulp te vragen voor de volgende eischenacht uren werk, acht uren slaap, acht uren vryheid en een loon van 7 franco 18 centimes. Minister Clémenceau heeft getracht de rust zooveel te handhaven in het stakingsgebied. Hjj had een onderhond met den prefect en den burgemeester van Lens, don socialistiscben afgevaardigde Basly. Daarna begaf bjj zich naar een vergadering der stakers en betoogde dat de regeering het stakingsrecht eerbiedigen zou. Hy beloofde dat geen troepen gezonden zouden worden naar het stakingsgebied, zoo lang daar rust heersebte, de vryheid van arbeid en het eigendom gerespecleerd werden. De arbeiders moesten na toonen dat zy het waard waren niet door troepen lastig gevallen te worden. Verscheidene loden van den Parjjscben Gemeenteraad hebben een prefect van politie verzocht,, de toestellen, welke de Daitsobe helpers in de mynen van Courrières gebruikten, ook bjj de Parjjsche brandweer in te voeren, en, zoo noodig, deskundigen uaar Westfalen te zenden om die toestellen te beproeven. De Westiaalsche redders hebben als hun gevoelen uit gesproken, dat in hunne mynen hpt stelsel van lucbtver- Torscbing veel doeltreffender is, en dat hnnne siennmnren veel steviger zyn. Door de twee meter hooge gangen der Duitsche mynen loopt men gemakkeljjk, terwjjl de Fran- sche mijnwerker krom loopen moet of kruipen. Er wordt in de Dnitsche mynen meer met- dynamiet gewerkt dan met bet houweel en de werklieden hebben gevaarlooze eleotriscbe lampen. ^Over het geheel verklaarden zy de toestanden in de Franscbe mijnen vooi zeer ten achteren by die in Daitschland. Bevoegde deskundigen zyn van oordeel, dat de ramp te Couirères behalve aan het gebrnik van onbedekte lampen door de arbeiders, is toe te schrjjven aan het niet bevochtigen van het kolenstof, waardoor de ontploffing moet zyn veroorzaakt-, en aan het volslagen gemis van reddingstoestellen. Het gerechtelijk onderzoek, waarmode het parkot te Atrecht werd belast, is nu in 'vollen gang. Altjjd nog Hennig. De justitie wjjdt aan Rndolf Hennig hare bjjzondere aandacht. Hij is on opgesloten in een cel van de gevangenis te Potsdam, waar hjj, zonder dat hjj het merkt, »dag en uacht"door e8n kykiaampje in de denr wordt bespied. Verscheidene hooggeplaatste rechters zyn al door het kykgaatje komen gluren. Deze week zal men beginnen, een aantal getuigen voor de instructie te hoorondaar Hennig echter heel wat op zjjn kerfstok beeft, denkt, men dat het nog lang kan duren, voor de zaak voor de rechtbank komt. Uit »le pays du progrès. Bjj de bespreking van de begrooting voor posterijen on telegrapbie in de Franeobe Kamer beeft de afgevaardigde Cbastenet gewezen op de treurige schterlykheid van de telephoon in Frankriik. Overal elders is, volgers den afgevaardigde, deze dienst beter ingericht dan in Frankryk. Het net is in Dnitsch land 1 600.000 kilometer, in Frankrjjk 500,000 In Daitschland zyn er 500,000 abonnés, in Frankrjj 108,000. In de stad New Vork alleen zyn meer abonnés dan in geheel Frankryk. Het percentage abonnés op de bevolking is in Dnitschland, üostenrjjk en Japan 5 ft 6, in Frank rjjk 1,5. in Sin Fiancisco 10. Mfdrid staat op dezelfde hoogte als Parjjs. Geen plezierige thuiskomst. Behalve Nebogatof en Stoessel schijnt ook Koeropatkin op geen prettige thuiskomst te mogen rekenen. Hjj is een paar dagen geleden Omsk doorgespoord en kan tegen het midden dezer week te Petersburg zyn. Inmiddels is mevrouw Koeropatkin door den minister van oorlog u'tgenoodigd om het aan den S*aat behoorende huis, 't welk zy thans bewoont te ontruimen. Uit een sprookjesboek. Dat gewone burger meisjes met een prins gaan tronwen leest men wel in sprookjesboeken. Maar in het werkeljjke leven is zoo iets ondenkbaar. Toch is dat onwasrsobynlyke waarheid geworden voor een jonge Russin uit Kief. De thans negentienjarige Jekaterina Iwanofna Dos nizkaja begaf zich na het gymnasium voor meisjes te hebben afgeloopen bij het uitbreken van den oorlog tusschen Rusland en Japan als pleegzuster naar bet verte Oosten, vanwaar zy na bet einde van den krjjg terug keerde naar St. Petersburg. Daar maakte zjj kennis met den tweeden zoon van den Koning van Siam, die nis officier bjj het Russische leger dient. De prins, vertelt de Petersb. Ga seta, verliefde aanstonds op ju ffrouwDosnizkaja en vroeg haar ten buwelyk. Daar evenwel de Russische kerkeljjke wet geving geen wettig huweljjk tusschen een Griekschortho- doxe en een Borddist erkent, ging het jonge paar, ge chapeTonneerd door den S'ameeschen gezant, naar het- buitenland, waar bet hnwelyk volgens den Boeddigtischen ritus werd voltrokken. Vervolgens vertrokken de jongi gehuwden naar Siam, om de jonge vrouw gelegenheid te geven kenn'S te maken met baar schoonvader en daarna keeren zjj naar Rusland terug. Algeciras toch ergens goed voor. De berichtgever van The Tribune te Algeciras heeft te Gibraltar, in den kelder en den stal van een buis, waar een Engelsch officier woont, een goed be. aard gebleven Moorsch bad ontdekt, uit den tjjd van de heerschappij der Mooren in Spanje. De afgevaardigden ter Conferentie hebben het met groote belangstelling bezichtigd. Men vond er ook een groot waterreservoir. De bewoner van bet huis, die niets vermoedde van het bestaan dezer oude merkwaardigheid, kocht tot dus verre het water wat by noodig had. De Tijd vestigt de aandacht op de bemoeilijking aan de uitvoering der Kinderwetten door de Regesring in den weg gelegd. Het blad zegt,; De Regeering wil omtrent de plaatsing van misdzdigi kinderen in gestichten zich niet in betrekking stellen met Vereenigingen, tenzjj die zelve een gosticht haar eigendom kunnen heeten. Of al de vereenigingen (zooals die van den H. Vin< eet.tins met vStokersborst*) met de bestnren van zekere gestiohten in nanwe verbinding staan en (daar die gestiohten in den regel op het platte land zullen ge vestigd zjjn, de misdadige kinderen daarentegen meestal voor den rechter in groote steden verschijnen) meer en beter dan de gestiohtsbestnren in de gelegenheid zyn, baren arbeid, tot onttrekking van jeugdige per sonen aan een verderfelijke omgeving en de gevolgen ervan, te verrichten, wordt niet in aanmerking genomen. Nog op een ander pnnt bestaat een coDÜiot, hetwelk o.i. hoe eer zoo liever door toegeven van den kant der bureaucraten uit den weg dient geruimd. In hare verregaande zocht tot het maken van voor- schrifton en bepalingen heeft de Regeering (wjj meenen, dat het nog geschiedde tydens het vorige Kabinet) onder de voorwaarden, aan welke gestichten, voor de plaatsing van misdadige kinderen in aanmerking komen de, te voldoen hebben, o.a. opgenomen de bepaling, dat de nachtverblijven alle gesobeiden zullen zyn. Nu is in veel gestiohten (bjj de Protestanten o.a. in de Heldring gestiohten te Zetten, bjj de Katholieken te Stokershorst en ook in de gestiohten voor meisjes (wat de kleinere betreft) een ander stelsol toegepast. Om redenen van paedagogischen aard, meenen do be sturen der gestichten aan dat stelsel te moeten vast houden; waarbjj komt dat toegeven aan de eisoben van de Rjjks ambtenaren in onaerscbeiden gestichten zeer kostbare verbouwingen noodzakelijk zooden maken. Zóó staat men thans voor het geval, dat da Kinder- we'ten voor een zeer belangryk gedeelte onuitgevoerd moeten blyven, omdat de Regeering halsstarrig vasthoudt aan bepalingen, aan welke de bestoren van vereenigingen en gestichten, hoewel overigens met den besten wil bezield, om tot de uitvoering dier wetten mede te werken, zich niet kannen en niet willen onderwerpen. Overwegende reden om op de ondergeschikte punten, die het hier geldt, niet toe te geven, bestaan er voor de Regeericg, nu het onpractisohe harer voorschriften overtuigend gebleken is, volstrekt niet. Bjjna zou men tot de booze gedachte komen dat er by haar of veeleer bjj sommige harer ambtenaren de toeleg be staat, geen particuliere gestichten voor het opnemen van door do wet bedoelde kinderen in aanmorking te doen komen, ten einde in de gelegenheid te zyn, nieuwe Rjjksgestichten te doen veriyzen, welke den belasting betalers weder zouden komen te staan op millioenen. De Regeering behoort hier o.i. zonder verwjj helpend tusschen beide te treden. Wat baat het goede wetten te maken, als men door bureaucratische voorschriften de uitvoering dier wetten later op allerlei wjjzen gaat belemmeren 1 Gefingeerde telegrennen. Het Dagbl. van Noord Brabant sohryft Naar wjj vernemen, heefc e watersno d in Zeeland den heer Veegeis, tjjdeljjk minister van Waterstaat, aanleiding gegeven tot het verzenden van een telegram aan den heer Krans Collega, Schr kkelyke doorbraken in Zeeland, keer dadeljjk teruMet mjjn juristery kan ik watersnood niet bszwereD. Kolkman lo >pt met nieuwe motie op zak. Red Zeeland en ons. Het antwoord luidde Zal President Chili permissie vragen. Krans, Minister van Nederland. De heer Veegens liet er geen gras over groeien en seinde aan den President van Chili Excellentie, Vreeseljjke watersnood heerscht in een onzer pro vinciën. Dyken, tjjdelyk gestopt, kannen straks by nieuwen storm en vloed opnieuw scheuren. Geef ons Krans terug, wat ik u bidden mag. Het antwoord van den President van Chili kwam heel spoedig en luidde Ik ben niet erantwoordelyk voor de lichtzinnig heid, waarmede uw Kabinetsformateur iemand tot bet ministerschap beeft verleid, die contractueel verbonden was in mjjn loondienst, noch aansprakelijk voor het Kamervotum, dat een afkeuring dier licht zinnigheid beeft willen voorkomen. Ik houd, wat ik heb. Het Hbld. deelt mede, dat de heer Goeman Borgesius naar het buitenland trekr, wjjl hjj overworkt is (van 't zwjjgeu). Anderen beweren, dat by vlucht voor een nieuwe motie-Kolkman. Derden, dat hy den heer Kraus nit Chili terug halen gaat. Naar de Tel. verneemt, wordt het plan overwogen, om een vereeniging van vrjjzinnig-democratische Gemeente raadsleden op te richter. Nederlaadsch Bundvee-stamboek. Gistermiddag vergaderde in Krasnapolsky te Ams'er- dam de veieeniging het vNederlandsch Rundvee-stam boek". Do vergadering was druk bezocht. Voorzitter was Jbr. P. J. J. Repelaar. Het doel der vergadering waste komen tot een uniforme stamboekhouding in Nederland, aangezien deze wordt beschouwd als een der werkzaam heden tot verheffing van den veestapel in zjja geheel, mits hare inrichting en wyze van werken wordt aange legd op zuivere teelt on vee-veredel.ng, strekkende tot instandhouding en verbetering der bestaande oonBtante veeslagen. Ten einde nu de grootst mogeljjken waarborg te krjjgen dat de eigenschappen van onze veeslageu be houden blyven is noodig dat de bestaande rnndveeslegen zuiver worden voortgefokt, doordat alleen paring plaats beeft van stieren en koeien, die tot hetzelfde veeslag behooren. Die waarborg kan gegeven wordeu door middel eener stamboekhouding, die als voorwaarde ate.t uitslui tend fokvee in te sohrjjven, dat voortgesproten is uit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1