No. «8 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR. ALKMAAR, EN OMSTREKEN. WOMSBAS 21 MAART. B TT I T E N L A N D. B I NNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefooncnwaier 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 1 Zij, die zich met 1 April op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis en franco. De Uitgevers. Algemeen Overzicht, Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. ALKMAARSGHE COURANT. Als gewoonljjk beginnen wjj ons Overzicht met de bosproking van de conferentie te Aleeciras, nfscboon de belangstelling daarin met den dsg vermindertbet wordt dan ook hoog tijd dat aan het vervelend en blijk baar nutteloos gehaspel aldaar een eind komt. Volgens den correspondent van de Daily Telegraph zon daarop alle kans best' Bn, want deze zon uit gezagheb bende bron vernomen hebban, dat de conferentie een beslissend tjjdperk is ingetreden. In den loop van deze week zal do eindbeslissing, betzü dan gunstig of ongun stig, vallen. Moge hjj de waarheid spreken. In de Enropeesobe pers wordt natnurlük nog altijd voortgebordnnrd op het oude stramien of Frankrjjk zal toegeven of Dnitschland. Nienwe gezichtspunten worden er niet geopend, zoodat wjj het overbodig achten er langer bij stil te staan. Wjj hebben de vorigo week medegedeeld dat Zondag te P a r ij s een vereadering zon worde" gehouden van afgevaardigdon der stakende injjnwerkers eu vertegen- woordigers dar patroons Een resu taat hebben die be raadslagingen niet opgeleverd. De directeuren der mjjiien waren van oordeel, dat de stand van zaken in de mjjn bouwnijverheid een onmiddellijke loonsverhooging niet rechtvaardigt, maar dat de maatschappen desalniettemin in verband met, de droevige lamp dio de mpnwer kersbevolking in N o o r d-F r a n k r ij k heelt getrrffm en om do rust in het land te verzekeren, pen loonswr- hooging toestaan van 10 pet. voor de werklieden onder, en van 5 pot. voor de werklieden boven den grond. Zoo znllen de loonen gebracht worden op de hoogte, die be reikt is in een tjjdperk, dat do kolenprjjs aanmerkelijk hooger was dan tegenwoordig. Verder zjjn de maa'Bcbsp pjjen bereid, voor 5 jaron de 70ordeelige pensioenregeling te verlengen, die toegestaan is in 1902. De loonsv-rhooging zal ingaan 1 A ril 1906 en gelden tot 1 Juli 1908. Nog enkele andere toezeggingen van ondergeschikt be lang worden er gedaan door de maatschappijen. De maatschappijen stellen echter als nitdrnbkeljjke voor waarde, dat het werk in de mjjeen onmiddellijk her vat- zal woi den. De eiechen der arbeiders str« kken verder dan de direc teuren der mjjnen willen toestaan. De afgevaardigden der mijnwerkers ter vergadering van Zindag waren niet machte namens bun lastgevers een beslissend antwoord te geven op bet. t anbod der patroonr. Zj moesten eerst de veigaderiug van mijnwerkers raadplegen, die gisteren te Lens gebonden zou worden. Inmiddels begint bet in de stakende mijnstreek zeer onrustig te worden en de beloften van Clemenceau dat geen solda'eu naar de streek zouden gezonden worden zoo de Btakers ordelijk bleven, is nn reeds te niet gemaakt omdat de orde raeds verstoord is en er nog meer woelingen te wachten zgn. Vooral de nacht van Zondag op Maandag is rnmoerig geweest. Ondanks den feilen regen trokken groote troepen stakers door bet land, achter de toode vlaggen aan. Zg zongen de «Internationale, en riepen: Wij bakken geen kolen meer 1 Leve de werk staking I Recht of de dood 1 Men kon de luidruchtige mijnwerkers van verre volgen door het aanhoudend getoeter van fhtshorens, die zij bjj zich hadden. Er kwamen den heelen nacht door afdtelingan sol daten nit den omtrek om de mijnon te bewaken. Maandag, met bet krieken van den dag was er bier en daar eeu opstootje, maar dat was niet erg. De mjjnwerkers uit do streek zgn verdeeld in twee groote groepen. Een dezer groepeu is msar officieel vertegenwoordigd te Parjjs. De andere groep, de zoo genaamde vakvereeniging Broutohcux, is daar niet mee tevreden. Wjj zijn de ware vertegenwoordigers van de mjjnwerkers, zeggen de leiders van dezo groep, en wjj eisohen, dat da vertegenwoordigers der patroons ook ors te woord zullen Btaa». Maar de patroons willen de vakvereeniging Broutchonx niet erkennen. Het aantal stakers is nu geklommen tot tnssc en de veertig of vijftigduizend. In Rusland bebbeu Zondag de eer ste voorbereidende verkiezingen plaats gehad en wel van do kiesmannen die volgens het zeer ingewikkelde kiesstelsel, op hun tenrt meer de Dosmaledon moeten kiezen. Hoe het daar gegaan is kan men zich wel zoo onge veer voorstellen, als men z ch herinnert wat wjj eenigen tjjd geleden schreven, n. 1. dat alle personen die maar eenige kans hadden verkozen te kannen worden in de gevangenis zgn gestopt. De Times verneemt dan ook nit Petersburg, dat de Russische regeericg zich schuldig maakt aan terroiistische inmenging bij de verkiezingen voor de Rjjksdoema vooral onder de kleine grondeigenaars en de ambachtslieden. Zij maakt van de verkiezingen een gruwelgke paskwil. Oifieiens wordt verzekerd, dat daarbjj de grootste rnst en orde heeft geheerscht. Dit is niet te verwonderen Alles wat aan pol tia en troepen op de been te brengen was, Btond gereed om elke rustverstoring te onderdrukken En de voornaamste partjjleideis, de vertronwenslieden der werklieden, de peTBonen die in voorvergaderiugeu als kiesmannen waren aangewezen, zateu in de gevangenis Dientengevolge zgn de resultaten van deze eerste ver kiezing ook zeer gering. In Petersburg toonden de werk lieden van de 89 fabrieken, waarin de verkiezingen plaats hadden, niet den minsten lust om er aan deol te nemen. In een dier fabrieken waren van de 2000 kiezers 120 opgekomen In een andere fabriek werd door ren govoluiacStigde van de werklieden m'degede'ld, dat de vertronwens-personen in de gevangenis gizet waren en dat de werklieden geen andere wenschten, zoodat zg aai) de stemming geen deel zonden nemen. In een derde werd medegedeeld, dat de werklieden volstrekt geen verwachtingen van de Doema hebben, en dus geen deel zonden nemen aan de stemming. Waar nog gekozen ward weigerden de aanwezigen het protocol te onderteekenon. Indien er al 57 kiesmannen gefcoz*u z n, dan zullen daarvan het mosrendeel beschermelingen der politie en leden van detr Bond to1, b«svrgding der revolutie zjjn, zoo wordt aan de Köln. Ztg. gemold. Het Berl. Tageblatt verneem'; dat bet op het platteland nog veel erger is toegegaan. Daar hebben de reactionaire elementen wel gezo gd, dat de Doema geen »volks«- vertegpnwoordiging zal worden. In Jeka'eritosliw 'rok een bende roovers en moordenaars, verkleed al politi*- aget 'en de stad door, hield huiszoeking bjj alle van vrijzinnigheid verdachten en joeg de bevolking doodsangst aan. Op verschillends plaatsen worden vechtpartijen ge lever d met de koza»ker, waarbjj vele potsonen gedood of gewond werden. Engeland staat in Soedan weer voor nieuwe moeilijkheden nadat de opstand in Sokoto nauwelijks onderdrukt is. Nu zal het weer een nootje te kraken hebben met den Emir van Hadeija, in Noord Nigeria die daar zoo weerspannig optreedt dat de Engelsche regeering besloten heeft maar weer eens een expeditie tegen hem uit te zenden. De emir van Hadeija is de machtigste heerscher in dit deel van centraal Soedan. Reeds dikwjjls heeft hij zich verzet tegen het Britsche bestuur. Zijn hoofdstad, niet zoo groot, doch even krachtig versterkt als Kano, ligt in de nieuw gevormde provincie Katagum, 120 mijlen oostelijk van Kano, in de richting van het Tsjad meer. Verleden zomer werd de houding van den emir zoo onbeschaamd en dreigend, dat een macht van 500 man te Kano in gereedheid werd gebracht om tegen hem op te treden. Doch toen de voorposten Hadeija bereikten veranderde de honding van den emir Sinds dien tijd ligt een garnizoen van 240 man buiten de muren van de stad Hadeija is bekend om zijn dappere mannen. En al zal het nieuws uit Sokoto den emir wel niet aangenaam in de ooren geklonken hebben, toch is het zeulen van een flinke expeditie geraden. De Britsche troepenmacht zal te Kano geconcentreerd worden, zes dagen loopens van Hadeija, over vlakke wegen. Duitschland heeft weer Pech in Zuid-westelijk Afrika, want Morenga een gladde aanvoerder van Hot- tentotsche opslandelingen, heeft weten te ontsnappen nit de omsingeling der Duitsohe troepen. Na een ernstig gevecht is Morenga met zijn mannen doorgebroken en waarschijnlijk naar Kaapland gevlucht. De B itsche auto riteiten hebben beloofd de opstandelingen te ontwapenen en gevangen te nemen. Doch voor liet zoo ver komt 1 Morenga wel uit het Engelsche gebied vertrokken zijn. En sl°bleef hij in het Kaapsche, dan nog zou het voor de Britsche grenspolitie niet zoo gemakkelijk zijn hem, die zoo lang en met succes weerstand bood tegen een sterke Duitsche legermacht, onder den duim te krijgen. Over het gevecht is het volgende telegram ontvangen „Majoor T&ubler begon den llen Maart bij Pelladrift de'operaties tegen den omsingelden vijand. De afdeeling van kapitein Siebert deed een aanval van het westen, die van luitenant Beyer van het oosten. Na langen tegenstand gelukte het den Hottentotten, wier aantal op" honderd geweren geschat werd, toch in noordoostelijke richting te ontkomen, om in de onbegaanbare bergstreken zich te verspreiden. Morenga voerde persoonlijk deze bende aan. De Dnitschers hadden weinig verliezen, éen ruiter gedood en één gewond Majoor Von Estorff gaf dadelijk last tot het bezetten van eenige waterbronnen en vervolging van den vijand door de vereenigde afdeelingen Siebert en Beyer, in de richting van de Oranjerivier stroomopwaarts. De afdee lingen der kapiteins Yon Erckert en Yon Hornhardt, die den 12en Maart den vijand bij Hartebeestmond ver slagen hadden, zetten denzelfden avond den ocht voort in "de richting van Pelladrift. De vijand kon toen van de hooge rotswanden onze troepen beschieten, zoodat wij gedwongen werden tot het nemen van tijdroovende omwegen. Den volgenden dag bereikten onze troepen een pas verlaten lager." De Pruisische regeering heeft bij het Huis van Afge- vaardigden een wetsoutwerp ingediend, strekkende tot wijziging van de kieswet. Het ontwerp betoogt het aantal afgevaardigden uit te breiden van 433 op 443 Eenige groote kiesdistricten zullen gesplitst worden. Berlijn b.v. dat nu in vier dis tricten negen afgevaardigden zendt, zal thans verdeeld worden in twaalf districten, elk met één afgevaardigde. re wijze van verkiezing zal vereenvoudigd worden, doch het systeem van de drie klassen blijft onveranderd. In Spanje is, zooals wij gisteren in onze laatste berichten reeds mededeelden een min sterieele crisis uitgebroken. Iets bijzonders is dat daar ook al niet. Naschrift. Uit Algeciras wordt van gisteren gemeld dat het comité zich heeft belast met het on derzoek der politie-quaestie. De heer Regnault zette uiteen, dat de conferentie alleen over hei Fransche en het Oostenrijksche ontwerp een oordeel behoefde uit te spreken. Het comité onderzocht deze in den meest ver- zoeningsgezinden geest. Over het compensatie ontwerp van Duitschland in zake Casa'lanca is niet gesproken, evenmin over het nieuwe Oostenrijksche ontwerp, strek kende tot organisatie der politie in slechts 4 havens. Het schijnt, dat men dit ontwerp hei ft laten vallen, daar er 'geen kans bestond, dat het instemming zou vinden. De algemeene indruk is eenigszins optimistischer, omdat er een beraadslaging heeft plaats gehad, ofschoon er in werkelijkheid niets is veranderd. Het Fransche ministerie, nauwelijks opgetreden, ware bijna weer getuimeld. Reeds tweemaal leed het een échec. Gisteren stond het er weer slecht voor, maar op verzoek van den minister van financiën, den heer Poin- caré, die de vertronwens-quaestie stelde, nam de Kamer met 347 tegen 198 stemmen het voorstel aan, tot het doen vervallen van alle amendementen op de begrooting, betreffende de ve'laging van de rechten op alcohol. Bij al het onverkwikkelijks wat uit Rusland wordt gemeld, komt nu nog bij dat gisteren in het midden van de stad, dicht bij de Beurs gelegen bank „Onder linge Kredietmaatschappij" ongeveer 20 met revolvers gewapende lieden binnendrongen en terwijl ze de heamb ten met hunne revolvers bedreigden, ongeveer 8)0.000 rbl. in goud en krediet-biljetten uit de kas stalen. De bende wist te ontkomen. De ramp te Courrières. Het gerechtelijk onder oek naar de oorzaken van de mijnramp is aan den gang. Volge-is den correspondent van de Matin hebben de opzichters de volgende verklaring afgelegd voor den rechter van instructie te Arras: He brand, die de eigenlijke oorzaak is van de ontploffing, werd ontdekt in den nacht van Dinsdag op Woensdag, door den waker Gouthière. Drie balken in den put St. Cécile waar sinds 15 jaar niet meer werd gewerkt waren aan het branden. De man waarschuwde den mijnopzichter en deze bracht het feit ter kennis van de ingenieurs. Eerst 7 uur later werden de eerste voorzorgsmaatregelen genomen en begon de indijking op 50 M. afstand van den brand. Donderdag was de eerste versperring gereed, Zaterdag des ochtends te 5 uur, dus twee uur voor het ongeluk, de tweede. De werken werden uitgevoerd onder toezicht van de ingenieurs Berrault en Petitjean. Deze hadden echter niet veel verstand van dit werk, daar, zoolang de mjjn werkers zich kunnen herinneren, in de mijnen van Courrières geen brand was geweest. Sedert Vrijdag hadden de werklieden grooten last van een scherpen rook, die hun hevige pgn deed in de keel, zoodat er een groot aantal zakken met zuurstof naar beneden moest worden gelaten. Herhaaldelijk werden bewusteloos geworden arbeiders naar boven geheschen. De ploegen arbeidden niet meer 8 uur, maar 4. Toen de tweede versperring gereed was doorliep de ingenieur Petitjean de mijn en kwam toen naar boven met 3 opzichters. Deze hadden nauwelijks hunne lampen in de lampisterjj neergezet, toen de ontploffing plaat6 had. Mgr. Merry del Val, 's Pausen staatssecretaris, heett den bisschop van Atrecht een telegram gezonden met de mededeeling, dat Paus Pius 20,000 frank tot zjjn beschikking stelt voor de gezinnen der slachtoffers van de mijnramp. Russen in O o s t A z i Merkwaardige berichten komen uit d« Rassisohe Oost-Aziatische provincies, waar asn toestand schijnt te heerscben, die mut elke beschrij ving spot. De correspondent van do Frankf. Ztg. te Petersburg had een onderhond met een officer, die jnist nit het verre Oosten was ternggekemen. Hg had de woelingen Wiadiwostock meegemaakt en was door de soldaten her haaldelijk gewond. Ten laatste hadden zjj hem, in de nabjjheid van het station, voor dood in een droge sloot laten liggen. Met een ziekentransport was hjj naar Ras land overgebracht. Volgens de m-dedeelingen van dezen officier waren alle berichten nit Oost-Aziö ver boneden de werkelijk heid gebleven. De zonderlingste geruchten deden in Wiadiwostock de ronde. Men verhaalde er, dat de Repu bliek in Rusland was uitgeroepen en dat grootvorst Michml do regeering had aanvaard. De onzekerheid over den toestand in Earopeesch Rusland le dde tot de proola meering van drie Siberische staten. In een deel kondig' den de revolutionairen de republiek af, in een ander oefende Liujewitsj in naam van den Czaar do regeering uit, in een derde stichtte laitenant-gsneraal Cholsjtsjef nikof op eigen hand een regeering. De verwarring werd met den dag grooter. De troepen trokken tegen elkander op en leverden bloedige gevechten. Wiadiwostock zou aan de Japanners worden uitgeleverd. Wanneer de Ras sische revolationa:ren h.ddaa geweten »aï in het verre Oos'en gebeurde, dan zou de tosstand thans heel anders zgn. De groote massv der uaar Rusland terngkeeronde troepen is volkomen gedemoraliseerd eu revolutionair den erstigaten zin vao het woord. Daarin schuilt, naar do bedoelde officier meent, bet ge, vaar voor de toekomst van Rusland. Warmest eens die trotpeo re Rusland terug zjju beg nt de revolutie opnieuw en hj] meent, dat het moeiljjk wezen zal om zulk een bende «dieven, moordeaaa s en strnikrooverB" in toom te honden. Heel vleiend is de beschrjjung dus niet, die deze Russische officier geelt van bot leger, dat tegen de Japanners werd uitgezonden. Diamantendiefstal. Over een diofs'al van diamanten, die Zaterdag te Londen gepleegd werd ten tadeele van den beer Eidenofi, warden de volgende bij zonderheden medegedeeld. Da bekende diamanthandelaar Eidenoff van Londen begaf zich Zttordag omstreeks twee uur naar het post kantoor in Vitturiastreet, om een pasje diamanten aan zgn broeder, te Amsterdam wo machtig, te zenden. Ter- wyl hg bet pakje adresseerde legde njj een tascbje met diamantm ter waarde au 160,000 op de lessenaar naast ziob neer. Na zgn pakje te hebben afgegeven, vergat hg, door een vieemd gebrek in zjjn geheugen, het tascbje verliet bg het gebouw zonder dat. Hg was echter rog slpcbts een klein eindje buiten het postkantoor, toen zjjn geheugen terng kwam en hjj hoas'ig terngsnelde om zgn waardevol laeohjo te balei. Tot zjjn grooten schrik vond hg het echter niet meer. Verschil lende personen hadden op op dit drnkke nnr van den dag het kantoor bezocht, en de beambton hadden niets opgemerkt wat, eenig licht in dit raadsel kon geven. De heer Eidenbofl, die uatuarljjk onmiddellgk de hnlp van politie en detectives heeft ingeroepen, meent dat hg het slachtoffsr is vau een georganiseerd plan, daar hg drie mannen, aan wie hjj zgn jaweelen had laten z;en om ze te verkoopen, ernstig verdenkt hem reeds eonige dagen laug gevolgd te hebben. Behalve bet verlorene had de diamanthanoelaar nog jaweelen ter waarde van 20,000 pond bij zich. De aardbovin» op Formosa, waarvan wij gisteren meldden, moet niet minder dan 8000 menscheu gedood of gewond hebben. Eenige honderdon gebonwn zjjn vorcield. Te K>agi, in het zuiden van het eiland, voelde men Z rterdagmiddag twee hevige schokken. Daar hebben ook de meeste menschen het leven verloren. Do ellende iB verschrik kei jjkuit Tai-poh zjjn inderhaast geneesheeren en verpleegsters met hulpmiddelen naar de ergst geteisterde streek gezonden. Een belangrjjke oudheidkundige vondst. Uit Rime wordt berioht, dat de oudheidvorscher Boni, n het voetstuk van de Trajennssuil de geheime nis baeit ontdekt waarvan de geschiedsohrgvers Dio Cassias en Eatropïu8 melding maken en welke een gouden urn mot het stoöeljjk overschot van Keizer Trajanus moet bevatten. Men gaat nu jjvorig voort met cderzoeken. Vorstelijke dooden. Prinses Marie Beatrice de Bourbon, moeder van Don Carlos en Prins Alphonse de Binrbon, is te Gratz overleden, in don ouderdom van 82 jaar. Uit Nizza wordt het overigden bericht van Grootvorst CjBs'ani jjn van Oldenbarg (gob. te St. Petersburg in 1850). Gevaarlijk voor de soheepvaart. Uit New- York komt berioht, dat een jjsberg, van een kwart mjjl lengte en 100 voet boven de zee uitstekend, op do kust van Newfoundland ronddrjjtt, juist in de stoombootroute. Hen leider, die de leiding uit de hnnd geelt. Toen onlangs in de Tweede Kamer de heer Kolkman over het aan minister Krans verleende verlof interpelleer de, diende de heer L eftinck eene motie in, waarin de Kamer als hare meening uitsprak, dat het bedoelde ver lof geen voldoend motief was om aan de Regeering baar vertrouwen te ontzeggen. De soc -dene, stemden ook vóór die motie en hielpen dos mede het ministerie voor een val behoeden. Op een vergadering dezer dagen te Am sterdam gehouden, waar de heer Troehtra eene rede ge houden heeft, kwam die quaas'ie ter sprake. Toen zeida mr. Troelstra, naar de Amaterdamsohe briefschrijver van het D. uiededoelt, in antwoird op een 'ot hem ge richte vraag, dat hjj, stemmende vóór de mitie-L efticok, sffchts gevolgd den w 1 hal van de meerderheid der so* oiaal-democr&tiscbe Kamerfractie, die van meeuing was, dat men hot ministerie om het aan minister Krans ver leende verlof nog niit moest doen vallen een opvat ting echter, die van zgn persoonlijke meening afweek. Naar aanleiding hiervan merkt De Rotterdammer op: De leider der sociaal-democraten beeft das op een gewichtig tgdstip weer de leiding nit handen moeten geven. Aan Tak 1 D,e nu zulk een allertreurigst figuur maakt. In>usschen, vaststaan bljjft, dat, ook tegen den zin van mr. Troelstra, het zwakke ministerie bjj de motie- Lieftinok door de sociaal democraten is gered. Dat kan zelfs mr. Troeistra niet uitwisschen. Hen profeet'! Het Vad. heeft onlangs den heer Marchant ter ver antwoording geroepen, omdat bg in eene staatkundige kron.ek in De XXe Eeuw gezegd had, dat reeds nu do toegestane opcenten, op vermogens- en bedrijfsbelasting voor den dienst van 1906 onnoodig zjjn gebleken. In antwoord op d en aanval zegt de heer Mvohunt in een artikel'je in het weekblad De Vrijzinnig Democraat Het Vaderland zal zich harinaeren, dat di vrjjzinnig- democraten bij monde van den heer Tienb uitstel hebben gepleit van de aanvrage aer opcenten tot Februari of Maart. De heer Treub znida: Wjj hebben dan het dubbele voordeel, dat wij dan den guheelen dienst van 1905 kunnen overzien en dat do minister, all hjj rens aan zjjn ambtenaren opdroeg, een overzicht samen te s' ellen over den vollen dienst van 1905 en niet over het halve dienstjaar, zooals bg de begrooting geschiedt, wellicht zou zien, dat die twee millioon nog zouden medsvalleu en de mogeljjk- beid das niet is a tgesloten, dat de geheele opcenten- heffing onnoodig is Welen, de opbrengst der middelen niet alleen van de laatste maanden van 1905, maar ook van de drie eerste maanden van dit jaar >s van dien aard, dat er een ander licht op den financieelen toestand wordt geworpen. Een gunstiger licht. Ik darf niet verwachten, dat de minister van Finano 8u door dit gunst gar 1 eht er toe zal worden gebracht om te erkennen, da', hjj met de aanvrage zijner opcenten een fout b eft begaan, maar zeer beslist geeft he' anderen hit recht, die reeds vroogar meenden, dat de Regeering het zonder opeenten or op zou wagen, om te vorklaren, dat in bun oog de heffing voor 1906 is overbodig gebleken. Tegenover het weekblad De Vaderlander boudt mr. Marchant vol, dat van de stemming over het opemten-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1