No. 69 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating van Leerlingen. DON3ERBAG 22 MAART. Gemeentescholen De gelegenheid daartoe be staat aan de schoollokalen op Maandagen 2 en 9 en op Dinsdagen 3 en ÏO April a s. van des i amiddags 4-5 ure. Bü ITÊ NLAND. B1MNEN LAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk T I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Groote Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam O 9. Zij, die zich met 1 April öp ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis en franco. De Uitgevers. Kiezerslijst, Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. ALKNIAARSC COURANT. volkomen politie ie bebb*u BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter algemeens kennis. dat in het gemeenteblad van Alkmaar onder de Nrs. 197, 198 en 199, zijn opgenomen de besluiteu van den Raad der gemeente van 7 Maart 1906, waarbij zijn vastgesteld een drietal verordeningen, tot vaststelling van eene rooilijn lo. voor de Bleekerslaan, 2o. voor den Nieuwlandersingel, 3o. voor de Eerste Kabelstraat. Welke verordeningen heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing zijn nedergelegd en aldaar tegen betaling van f 0.05 per stuk in afdruk zijn verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethou iers voornoemd, Alkmaar. G. RIPPING, Voorzitter. 21 Maart 19'6. DONATE, Secretaris. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Alkmaar brengen naar aanleiding v»n art. 28 der Kiesw«< ter algemeene kennis, dat de Kiezerslijst en de alpha- betblsche lljslea van de namen e» voornamen van hen, die van de Kiezerslijst zijn afgevoerd, en van ben, die daarop zijn gebracht, door hen zjjn vastgesteld en vanaf heden tot en met d»n 21 April e.k. voor een ieder ter inzagr zjjn nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift of afdruk verkrijgbaar gesteld. Verbetering der Kiezerslijst kan tot en met den 15 April door een ieder worden gevraagd, die meent dat bjj zelf of een ander in strijd met de Wet daarop voorkomt, niet voorkomt, of niet beboorljjk voorkomt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G RIPPING, Voorzitter. 23 Maart 1906. DONATH, 8"oretaris. een BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar noodigen belanghebbenden, die met 1 Mei a.s. kinderen op eene der vijf gemeentescholen toegela'*n wenscben te zien, nit, daarvan vóór 15 April 1906 aangifte te doen bjj de hoofden dier scholen, onder overlegging van het geboortebriefje en bet izëntingsbewjjs der kinderen, waarvan toelating gevraagd wordt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Maart 1906. DONATH, Soeretaris. Het scbjjnt waarljjk dat de conferentie leAlgeciras spoedig, en misschien nog deze week, tot een einde, en wel een goed einde tal komen. Zoo verneemt de Neue Freie Presse telezrsfisch uit Parjjs en Berljjn, dat mm te Algroiias 't bjjna eens is geworden over een vergeljjk op deD grondslag van een gewjjzigd voorstel van Oosten- rgk. Duitfctaland zou van Casablanca afzien en Frankrjjk zich met een geringere deelneming aan de bank tevreden stellen. De inspeoteur-generaal der politie zou te Tanger wonen en daar bjj het diplomatieke korps worden gevoegd. Duitschland zou nieuwe waarborgen voor fcet inspeetoraat- generaal krjjgen. De commissie van redaetie heeft zich bezig gehouden met de politiekwestie, in 't bizonder met de rol der officieren, de bevoegdheden der inspecteurs en de soldij. De kwestie betreffende Casablanca en de -verblijfplaats van den icspecteui-generaal werden voor later bewaard. Er was geen sprake van de indeehng der havens. De zitting van de commissie laat een goeden indruk na. De wensch om een vergeljjk te vinden, scbjjnt te overheerscben 0>er bet algemeen is de indruk, dien deze berichten gemaakt hebben, zeer gunstig en wanneer er geen onvoor- ziene of onverhoopte nieuwe hinderpalen of kwesties op dagen, hoopt men dat alles in der minne zal geschikt worden. Wat wjj gisteren mededeelden over de toestanden in Rusland bjj de verkiezingen was reeds vrjj erg, maar wjj bleven nog beneden ae werkeljjkbeid. Terrorisme en onderdrukking namen op krachtige wjjze toe, naarmate de tjjd naderde waarop boeren, werklieden, kleine grondbezitters, kooplieden en burgers bunne ge delegeerden moesten kiezen, en deze bjjeen moesten komen in de verschillende steden en gouvernementen om Doema- leden te benoemen. Het is moeiljjk zich een denkbeeld te vormen van de verkiezingen in de dorpen. De plaatse ljjke autoriteiten hadden maatregelen genomen om alle vreemdelingen te weren maar het iB bekend, dat in de meeste plaatsen do politie en de kozakken, ondanks ver zekeringen, oekages en beloften reobtstreeksoben invlned oef end-n En waar de boeren gedelegeerden durfden kiezen, die de politie niet naar haar zin vond, daar werden de gekozenen eenvoudig naar de eevangenis gebracht, zooals in Tomsk, in de provincie Wladimir. Dientengevolge zjjn de verkiezingen op het platteland, wat men zou kunnen noemen »een monster-vertoonmg» geworden, niet minder dan die in de fabrieken. Sleebts in Moskou heeft ren betrekkelgke vrghoid geheerscht, met het gevolg, dat de resultaten der verkiezing daar een volslagen overwinning waren voor de oonstitutioneel- democratische of socialistische groepen. De politie sluvt thans elke bjjeenkomst van de consti tutionele democraten; dit geschiedt na do officieele mede- deeling van den prefect van Petersburg, dat hg geen enkelen maatregel bevolen had om de bjjeenkomsten dier groep te beletten. Het aantal arrestanten neemt op reusachtige wijze toe. Voor enkele dagon werd uit Petersburg gemeld, dat ruim 70 000 personen op grond van politieke overtredingen in hechtenis zjjn in Rusland. En dan wil de regeering van graaf Witte nog beweren dat zjj niet reactionair is. De jongste revolutionnaire bewegingen schijnen de Rnssisohe receering nog niet doordrongen te hebben van het besef dat het hoog tjjd wordt de regeeringsbakens te verzetten, nu het volkstjj hard aan 't verloopen is. Het rgk zal lob sterker moeten beproefd worden, eer de autrocatische elementen gaan inzien dat anderen boers moei uitgezeild worden. De bekende graaf Richard von Pfo'l, een kenner van Russische toestanden, bespreekt in Der Tag de vraag: Kan Rusland weer beter worden? De scbrjjver is niet zeer opnmistifch gestemd op dit punt, want de nnodige zelfkennis, de vaste wil en de jjzeren hand, die daarvoor onmisbaar zgn. ontbreker. En alle schuldigen, van de grootvorsten af, die verantwoordelijk zgn voor het schaamteloos beheer over de vloot, de onbekwame generaals, de plichtvergeten hooge ambtenaren tot de muitende soldaten en matrozen toe, hadden reeds lang zwaar gestraft moeten zgn. Na in den breede den vinge; op de wonde plekken in Rusland'* bestaan te hebben gelegd, besluit von Pfeil aldus: »Zal zich het rgk weer oprichten tot de oude macht t Ik geloof bet niet. De Doema zal zeker geweldige krach'en te voorsebgn brengen, sprekers van beteekems zullen optreden. Maar dezen zullen meer er toe bjjdragen schadeljjke dingen aan 't licht, te brengen en te vernietigen dan nieowe op te bouwen. Diartoe is een -eelboofdige volksvertegenwoordiging niet geschikt, slechts de machtige vuist van een eenling. Een zich aan den tegenwooidigen tjjd aanpassende koning Friedrich Wilhelm I zou de gescfaiKte heersoher zijn. «Roeland zal het lot ten deel vallen v n andere wereldrijker, zooals wj dat kennen uit de gesohiedems sedert de grijze oudheid tot op den nienweren tjji zal ineenstorten.» Het Lettische blad Tagadne geeft de volgende statistiek over het pacificatie-we ;k in de Oostzee-provincies van 1 December tot. I F-brnari j.l.S Gehangen 18 personen; doodgeschoten 621; bg botsingen met de troepen gedood 320. Lichaamsstraffen zjjn toege past op 251 personen, waaronder 2 vrouwen. Vf zjjn 97 boerenhofsteden, vier scholen, twee gemeentehuizen en vier vergaderzalen. In de kleinere steden zjjn bovendien nog 22 huizen verbrand. Dat is met recht een pacificatie op zgn Russisch. De Duitsche Rjjbsdag keurde de begrooting voor Kamerun goed, besloot het verzoekschrift der Akwa- hoofden, waarin zjj zich beklaten over den heer Von Pattkammer, gouverneur van Kamerun, aan de Regeering ter hand te stellen en nam de door de commissie voor gestelde motie aan t opens: lo. verbeterde rechts waar- borgen van inlanders; 2o. afschaffing van lgfatraffm, dwangarbeid en kettingstraf; 3o. het uitzenden onufhankeljjke ambtenaren tot het instellen van onderzoek naar klachten. De K*mir verwierp het voordel der socialisten onmiddellijke vrglating der gevangen gebonden Akwa lleden en nam daarop een motie aan op de beperking van het recht van ordonnantie in de Koloniën en keurde den aanleg goed van den spoorweg van Duala naar de Manenguba-beigen. kende, een vergrjjp tegen de wet en trgen de rechtsspraak door zich de beslissing aan de matigen over de uitlegging der wetten. Het regeerings-communiqoé besluit met de opmerking Door deze feiten thans te loochenen brandmerkt het zjjn schadelijk en gevaarlgk optreden met eigen comité hand.» Het Engelsohe Lagerhuis behandelde gisteravond Byles' motie van berisping over Lird Milner Deze motie heeft in de regeeringspartjj verdeeldheid verwekt. Velen weigeren er voor te stemmen, anderen gaan voider en willen met de oppositie meegaan die een tegenvoorstel zal indienen. Om de gevaarljjke klippen te ontzeilen, zal bet kabinet met een eigen amendement komen, dat bet eerst aan de orde komt. Daarin verklaart het Lagerhuis, dat het wel de onwettige geeseÜng van Ohineesche koelie-, waartoe Milner verlof gaf, afkeurt, maar teu bate van de verzoening en deu vrede in Zuid-Afrika geen indivi- doën wenscht te berispen. Een deel van de radicale pers keurt bet regeeringsamendement af, en ontkent, dat het in Zuid Afrika vrede en verzoening zal bevorderen en dat Byles' motie een veroordeeling van Milner's Zaid- Afrikaansohe politiek inhoudt De bladen verwjjteu de regeering lafheid. De ministerieels crisis in Spanje is al even spoedig opgelost als zjj ontstaan was. De Konmg heeft Moretals minister-president bevestigd en het Kabinet bljjlt zooals het is. De crisis was aldus ontstaan De gemengde commissie uit de beide Kamers poogde _jg altoos een bemiddelend voorstel te vinden voor de beide afwjjkende teksten van het ontwerp op de rechts spraak betreffende misdaden tegen het leg«r en het va derland, zooals die in de Kamer en den Senaat waren vastgesteld. Het was vrjj moeiljjk om de beide lezingen, die nogal aanmerkelgk van elkaar verschillen, in over eenstemming te brengen. De regeering, die al geruimen tnd bad ingezien, dat onder de tegenwoordige omstan igheden goede arbeid onmogelijk was, nam het besluit om af te treden,zoodra het ontwerp was goedgekeurd door de beide Kamers. van een tot De Hongaarsohe regeering heeft in een officieel stuk de redenen bekend gemaakt, die haar er toe brachten bet uitvoerend comité van de coalitie-partijen te ont binden. Het regeerings communiqué wjjst er op. da' hat comité in een circulaire aan de gemeentebesturen en bunne ambtenaren het bev-1 gege en beeit, dc oppergespans en koninklijke commiesarissan niet te erkennen en hen met onder belofte, dat alle uit de e handelingen te gehoorzamen, een en ander schade, die voor de ambtenaren zouden voortspruiten, zullen vergoed worden, zoodia de coalitie aan het bewind zal zgn gekomen. Vorder had het comité bevel gegeven geen rekening te honden met het erediet vau den Staat, de vrjj will g ge storte belastingen niet af te dragen, de reernten met te deen opkomen, en zelfs wanneer zjj zich toch vrijwillig aanmeldden, geen certificaten van in deling af te geven In een derde circulaire van het comité was bevolen alle besluiten van den minister van binnenlandsche zaken als niet gegeven te beschouwen. Daardoor, zoo zegt bet regeerings-commumqué, ging het uitvoererd oomité de grenzen van het geoorlootde te buiten. Door het bevel aan de Honveds geen gehoor zaamheid te tooien aan de gegeven leger bevelen, ®D d°or het aanmoedigen van de aotie van vreemde mogendheden tegen de monarchie tastte het oomité bovendien de bevoeg heden der aitvoerende macht aan. Eu ten slotte beging het comité, toen het de rechts- geldigheid der handelsverdragen met het buitenland ont- De ramp te Oonrriéres. De heer en Delafond, hoofd-inepmteur van de mjjnen, Famat, oud-ingenieur van de Grand-Combes-mjjuen, en Petiljean, ingenieur, zjjn afgedaald in schacht no. 2, om een onderzoek in te stellen naar den brand. Het vuur heeft zich uitgebreid tot de geheele hoogte en diepte van de galerjj en geeft den indruk van een ontzettenden bakkers-oven. Thans zjjn de brandweerlieden, d e pjjpen aanlegden door de schacht om op die wjjze door blossehing het vuur meester te worden, slechts acht meters verwjjderd van den ommuurden haard. Dit pijpen leggen is natuur ljjk een bg uitstek gevawrljjk en moeiljjk werk, dat door do Pargzenaars verricht wordt. De Duitrche reddingsbri gade iB aangewezen om di Fransche eollèga's te helpen, wanneer zjj door de hitte fimw vallen. De Wes falers zgn door Par jjscbe studentea uitgenoodigd in de hoofdstad te komen, ooi daar eens flink bejub-ld te worde». Aan het station zullen zij door een dopntatie begroot worden, daarna een voorstelling bijwonen in het toeater Antoine van Alt-Heeidelberg,» om ten slotte ont haald te worden op een punch. Leden van de Parjjscbe brandweer zullen de Duitsche mgnwerkors, die in uniform znllen komen, als een eere-escorte begeleiden. De staking der mijnwerkers. Het aantal stakende mjjuwerbers in het departement Pas de Calais bedroeg eergisteren reeds 51.376. M tandagavond had in Lens een vergadering plaats, bijeengeroepen door het syndicaat van mjjnwerkers, de gematigdste partjj van de twee u jjn war kersorganisaties in fcet Pas de Calais-bekken. De leden van de andere partjj, de Féiération syndicale, waren in g oote getale op deze bjjeenkomst verschenen, en na'uurljjk gine het er warm ten. De penningmeester werd van de tribune ge gooid. Na veel moeite gelukte het den commissaris van politie de rust en orde te herstellen. Dinsdagmiddag werd wederom door bride organisaties beraadslaagd. Over het algemeen was de stemming vóór het voort zetten der staking. De tjjd werd thans gonstig geacht, omdat de voorraad steenkolen gering is. Zelfs werd er beweerd, dat er hoop op e«n internationale staking, daar ook de B-lgische mjjnwe kers met looneischon zouden komen, terwjjl natuarljjk gezinspeeld werd op de aanstaande verwikkelingen in bet Amerikaauscbo steen- kolenbedrjjf. De dag van Dinsdag verliep in Lens vrjj onrustig. De meest ,roode" stakers lieren met roode vlaggen, schreeuwende „Leve de staking" door de straten. Zij gingen naar het stadhu s dat door gendarmes bewaakt werd, om hun ontevredonheid te kennen te geven over het optreden van den burgemeester B'sly, die voorzitter is van de gematigde o-gamsa'ie. De gendarmes maakten zich moester van en verscheurden de roode vtag. Daarop volgde natuurlijk een gevecht, dat eindigde met de arres tatie van vjjf belhamels, ouder wie de voorzitter van de roode organisatie Brontohou. 's Middags werden soort- geijjke betoogingen herhaald. Aan den minister van binnenlandsche zakeu werd een telegram gezonden, waarin de vrjjlating van Broutchou gtë scht weid. De roof in Moskou. De Moskousche corres pondent van de Standard geeft bizonderheden van den roof, gisteren in de Onderlinge Kredietbank gepleegd. Dertig mannen, met revolvers gewapend vermoedeljjk revolutionairen ontwapenden alle bankwaebters. Hun leider opende de brandkasten en baalde er 90,000 aan biljetten en good nit. De mannen lieten een helsch toestel achter, dat het heele gebouw had kunnen vernielen. Troe pen bezetten de bank en laten niemand binnen, zelfs de directenren niet. De beambten der bank, eerst in hechtenis genomen, zgn weer losgelaten, onkundig wie dan roof bedreven Terechtstelling van Luitenant Smidt. Luitenant Schmidt benevens He matrozen Tsjastnikof, Gladkof en Antonenko zijn zooals wij reeds mededeel den Maandagochtend om vier uur doodgeschoten door zestig matrozen van de kanonneerboot loretz, achter wie voorzichtigheidshalve nog oen afdeeling infanterie was opgesteld. Schmidt was zichzelf volkomen meester hij vroeg zijn verdediger nog eens duidelijk vast te stellen, dat hij nooit bevolen had te schieten en dus geen menschenleven op zijn geweten had Zijn laatste uren bracht hij door met brieven schrijven aan zijn zuster en zijn zoons. De terechtstelling had plaats op het eiland Beresan Schmidt begaf zich haastig naar de plek, waar hij moest vallen. Hg vroeg hem geen kap over het gezicht te doen en zijn handen niet aan den paal te binden. Toen nnm hij afscheid van de matrozen en soldaten en riep luide: «Vaartwel! Geeft vuur f' Schmidt v el eerst bij het derde salvo. De lijken der vier gefusilleeiden werden terstond in de gereed staande doodkisten gelegd en op de plaats zelve ter aarde besteld. De radicale bladen wijden opgewonden artikelen aan de executie van Schmidt. Vorstel ij k huwelijk? Naar de Vossische Zei- tung uit Lissabon verneemt, zal de kroonprins van Portugal binnenkort een bezoek brengen aan koning Eduard te Biarritz. Naar 't heet staat dit bezoek in verband met een verloving met prinses Victoria van Connaught. Men herinnert zich, dat deze prinses eerst gedoodverfd is met den koning van Spanje. Verder heeft men verteld, dat haar ouders haar mee op reis naar Zuid-Afnka hebben genomen, om haar een liefde voor den markies van Anglesey uit het hoofd te zetten. Dezer dagen was 't gezelschap in Oeganda Prinses Victoria is Zaterdag 20 jaar geworden, prins Lodewijk Filip van Por ugal vandaag 19. Moord te Par ij s. Te Parijs werd verleden week groot opzien gewekt door een moord in de »Rne Saint Maur," waar de Heer H enri Bédor vermoord op de trap van zijn huis werd gevonden, zonder dat men aanvan kelijk den moordenaar kon ontdekken. Maar nu is de automobielbestuurder van den Heer Bédor, zenere Mathieu, die zich in de laatste dagen verdacht maakte door allerlei buitensporige uitgaven, gevangen genomen, onder verdenking van de misdaad en hij heeft thans bekend, den Hier Bédor te hebben vermoord, om daarna geld een som van 6000 francs uit diens brandkast te stelen. Gevaarlijk kinderspel. De Berljjnsche jeugd speelt tegenwoordig druk Hennig. Een jongen die flink kan loopen en klimmen, stelt HeDnig voor en de ande ren zetten hem na. De vlucht over de daken wordt soms veraanschouwelijkt door het loopen over schuurtjes. Maandagmiddag waren een paar jongens in een tuin huiskolonie met het spelletje bezig, toen een andere knaap van tien jaar voorbij dio plaats kwam en plot seling morsdood neerviel. Het bleek dat een van de jongens een revolver van zijn vader bij zich had en zonder te weten dat zij geladen was, den trekker had overgehaald De kogel had het slachtoffer in den rug getroffen en was dwars door het hart gegaan. Overlijden. Te Gent is eergisteren in den ouder dom van 67 jaar overlopen de Belgische senator O. de Kerchove van Denterghem. Hij behoorde tot de liberale partjj. De overledene was sedert een twintigtal jaren voor- zitter van de beroemde „Socióté d'horticulture" te Gent. Wervelstorm. Éen vreeselijke wervelstorm heeft Maandagnacht in het dal van de Mississippi huisge houden. Een dorp werd zoo geheel verwoest, dat er geen huis is Lljjven staan. Veel menschen zijn omge komen Een nieuw trekdier. Een F ansch industrieel de lieer Tronget, te Montlueon, heeft een wild zwijn gedresseerd als trekdier voor een rijtuigje. Het ex-wilde zwijn is 2 jaar oud. Het werd natuur lijk niet zonder veel moeite gedresseerd. Maar nu is het te besturen als een paard, en het draaft alle dagen vlug met het rij uigje van den Heer Tronget door den omtrek rond. Ue politieke staking. Mevrouw Henriëtte Roland Holst betoogt in Het Volk dat bet groote strjjdmiddel, waardoor bet proletariat zjjn einddoel zal verwezenljjken, is: de polit eke staking. De po itieke staking is het wezen zelf der proleta- riscie revolut'e. Sedert de dagen der Commune, verdween het geloof aan het pbysieke of wapengeweld als mogeljjke vorm der proletarische revolutie, maar een ander middel, dat de oude vormen van uitersten weers'and, barricade- en straatgevechten vervangen kon, kwam n et onmid- del 1 ijk in het gezicht. En de revolntie hing in de lncht, zoolang het wapen niet gevonden was, waarmee het proletariaat recht en wet zou verdedigen, zoo de boorgeoisie alle recht verbrjjzelde en alle wetteljjkheid ophief. Het nieuwe middel, dat in uiterste gevallen voor het proletariaat in de plaats kan treden van het vroe gere pbysieke geweld, is de politieke staking. Zjj werd door de economische eu sooiale ontwikkeling de bedrgfs concentratie, het moderne verkeer de toe neming van proletarische organisatie en bewustueid, enz., van zelf op den voorgrond gebracht toen de tjjd er rjjp voor was. Practjjk en theorie «ontdekken» het ongeveer geljjktjjdigin den aanvang der jare.. '90. De kapitaalconcentratie, welks de staking steeds grooter

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1