Publieke Verkooping Modern BOVENHUIS Gebr. ADMIRAAL, flinke Dienstbode, Dienstbode, GELDBELEGGING. Voordracht MAURICE PERNOT, Attentie Wilhelmina-Room boter E. DE GROOT, VRUCHTBOOMEN, VOLONTAIR, 2 Vergunningen. Hotel „NEUF", prijs thans 75 ct. per 5 ons. PERSONALIA. hecht en sterk MUIS, De gewone jaarlijksche Grasverpackting GEVRAAGD TE KOOP Wed. P. KOLLES. Te koop gevraagd. Café-Restaurant. LAAT 140. Comestibleshandel „Toko.'» P n R G F R f IJ K F STAN H- LAATSTE BERICHTEN. BEUR8BERICHTEN. •aï "4 s#t MARKTBERICHTE N. ADVERTENTIE N. t© UITGEEST, DE RIJP, N.H. TOORNENBURGH, GELD! (Simplex). TE KOOP eenige BUHGER- WOOiNHUIZEN, op mooien stand. te geven door den heer op ZONDAG 25 MAART 1906 in de bovenzaal van het Gebouw „DE UNIE" Deux humoristes au théfltre TRISTAN BERNARD et GEORGES COURTELINE. Hiermede bericht de ondergeteekende aan het geachte publiek van Alkmaar en Om streken, dat zij hare Zaak in Grutters waren, enz., waaraan een Zaak in Koloniale Waren zal worden verhouden, 29 MAART a.s. zal verplaatsen naar HOUTTILi B 15, vroeger bewoond door den heer HONIG, voorheen firma Spillenaar. Zij hoopt weder door eene nette en s o 1 i e d e bediening een ieders gunst waar dig te worden. N B. Speciaal adres voor Tuin Bloemzaden. en LANGESTRAAT 60. V erkrijgbaar l>i j die den drank gebruiken, den drank verkoopcn of fabri ceeren. Dat is eobtor niet het geval. De atrjjd gaat alleen tegen begrippen, tegen gewoon ten, waarvan men de menechen wil losmaken, O >k om trent de middelen, waarmede de strgd gevoerd wordt bestaan verkeerde denkbeelden De drankbestrijders willen niet als doldriftigen te werk gaan en in eers allen ster ken drank uit de wereld helpen, zjj willen slechts langs geleide'jjkea weg de menechen doen inzien het verkeerde van de drinkgewoonte. Bjj den Btrjjd tegen die verkeerde zeden heeft men te doen met 4 verschillende soorten van merscben. De kwaadwilligen, die het goede werk benadeelen, de on verschilligen, spotters, degenen die te dom zjjn om de zaak eens wat nader te bekijken, en ten laatste degenen die bereid zjja eens te luisteren naar 't geen men vertelt Alleen tot de laatste categorie beeft spreker iets te zeggen; de overigen mogen desnoodi beengaan. Op zeer nadrnkkeljjke wnze wees spr. er voorts op hoe de drankbestrijders in twee soorten zjjn te verdeelen nl. de slachtoffers van den drank, zjj die de naderlen er van ondervinden en das den strjjd mee voeren uit eigen belang en degenen die meestijjdrn nit liefde tot de naasten, 't Is dns net als bjj een brand. Dan blossoben mee, zjj die zelf de schade ljjden en zjj, die her. bias singswerk verrichten cm ban medemenscben te helpee Niot onjnist is het in dit verband in plaats van drank bestrijding te sprekeu van drankweer, zooals een geheel onthouder eers deed. Met erkele voorbeelden nit bet gewone leven, nog van zeer recentec datum, toondo spr. aan, hoe noodig bet is den stijjd der slachtoffers zeiven tegen bet kwaad te bevorderen, terwjjl bjj er op wees, hoe, indien 't geld aan drank besteed, voor het gezin voor beter woning enz. werd bestemd, men de kwaliteit van zjjn leven zon vermeerderen en ook de kwaliteit van zjjn arbeid. Voor tal van zonden is re drank onmiskenbaar de allernaaste gelegenheid en die moet men zoover mogeljjk ontvlnchten. Om zijn eigenbelang zjj men daarom in de eerste plaats voorzichtig met hst drankgebrnik even voorzichtig als met vnnr. In de tweede plaats is die voorzichtigheid aan te be velen nit liefde tot de naasten Als bjj een overstrooming moet men ook hier de djjken verzwaren, de djjken, waar achter men zich tegen bet kwaad kan verschansen. Daaraan moet ieder medewerking: le door zgn woord, doch daarnaast door het voorbeeld, zender 't welk dat woord leag is. Voorts vroeg spr. aan hen, die hij de kwaadwilligen had genoemd, niet het goede werk, dat men bezig was te V' rrichten, at te breken. Wie weet boevelen, zei hg, van dezen avond iets bopen voor zich en hnn gezin. Na de paoze gaf spr. aan de middelen, waardoor men den Btrjjd mee kon strijden, dsarbjj dnideljjk aantoouende, dat men geen onmogelijke ebcben stelde, doch slechts heel weinig vroeg, alleen wat voorzichtigheid met bet omgaan met drank, war ernst om over her. g oote kwaad ua te denken. Men eischt niet, dat men geheelonthouder wordt, doch vraagt slechts een kleine oprffering, het voornemen om geen sterken drank te drinken al is 't voor een korten tjjd maar. Men behoeft zich niet iu eens voor zgn leven te verbinden. Maar, indien men zich dat voorneemt, dan is bet noodig een vereeniging te vormen, waardoor men sterk kan staan en hoe noodzakeljjk dat is, toonde spr. door verschillende voorbeelden aan. Daarom wekte bjj allen op, die mee wilden werken zloh jp (e geven als lid van ook h er te Alkmaar te vormen vereenigen als het Krnisverbond, een vereeniging voor mannen, een Maria-Veieenigiug voor vronwen en voo-al voor moeders, die zoo heel veel kunnen doen en moeten doen in deze, en eeue Sint-Anna-Yereenigieg, waarvan ouders lid kannen worden voor hnnoe kinderen, alleen belovende hnnnen kinderen geen drank te geven. De noodzakeljjkheid van deze vereenigingen bepleitende, vond spr. nog gelegenheid er op te wjjzen, hoe ook het drankmisbruik bij vronwen veel meer voorkomt dan men denkt, om ten slotte door te doen zien boe de drank bestrjjding onder de Katholieken nog ver ten achterstaat bjj anderen, krachtig op te wekken om te toonen,datd matigheid e^n der Katboleke deogdec is. Na de pakkende en met aandacht aangehoorde rede, werd den spreker door den voorzitter, den beer Mr. H P. M. Kraakman, dank gezegd en werden deaanwezigon nitgenoodigd zich aan te melden als lid der genoemde veieeniging, waaraan door velen werd voldaan. ffAlcaarla.M Gisterenavond werd in hö el »de Toelast* een algemeeno vergadering gehonden door de vereenigirg »Alcmaria,« tot bevordering van 't vreemdelingenverkeer. E*n dertigtal leden woonde de vergadering bjj. Door don secretaris, den heer H. van den Berg werd het jaarverslag uitge bracht. H*t was een geestig aardig verslag en de voor zitter, de heer C. Bosman, kon dan ook niet nalaten den secretaris hiervoor dank te brengen, waar de vergadering met, applans mee instemde. Da rekening en verantwoording over 1905 van den penningmeester, den beer A. de Vries, werden door de hreren P. Kloifmtn, H. J. Vonk en H. J. Ausingh nagezien en in orde bevonden. Ook den penningmeester werd door den voorzitter dank gebracht. Uitvoerige besprekingen werden g»bouden o»er de te geven feesten in dit jaar. Het plan Ond-Alkmaat kan, zooalr men weet niet doorgaan, aangezien geen toestem ming kan worden bekomen van B. en W. B. en W. meenden n.l. dat er te veel leegte)jjkbeden zonden komen en dat vooral zjj die op de kermis komen met tenten enz. daar te veel schade van zonden hebben, lu 1907 zal daarom dit plan werkeljjkheid worden. Doch »Alcmaria« heelt tooh ook dit jiar feesten willen geven, een commissie was gevormd om nieuwe plannen te ontwerpen. Deze commissie bracht gisteravond haar verslag nit. Het rapport werd goed gekeurd, zoodat bo hondens de goedkeuring van B. en W. van den zomer het volsende zal plaats hebben. Den 171en en 18Jeo Juli zullen gehonden worden, 1#. een bloemencorso, 2". een harddraverij iu den Hont. 's Avonds van den eersten dai-r zal er een bloemecfeest worden georganiseerd op het Doelenveld, teiwjjl daar dea daarop volgenden avond een winterfeest zal gegeven worden. In een volgerd nummer komm wjj hier uitvoerig op terug. Voorts werd er door den heer J. Cock op aangedrongen dat >A'emaria* zich moer zal bemoeien met bet om hakken van boomen in den Hont en eldeis en met het verf'aaien der plantsoenen. De beer (Jock wensohte dat het bestuur zich tot den heer Springer zon wenden om met. dozen diens plannen te bespreken. De vergadering was van meening dat het moeiljjk ging een deskundige, die door den Raad is aangesteld, over zgn werken te ondervragen. Uver dit pnnt. werd nog al gndisoussieerd, daar vele leden der vereeniging ontevreden zjjn over do wjjze van opruimen en omhakken onder leiding van den heer Springer. De heer H J. Vonk werd nog benoemd als lid van bet bestnar (vacature door bet overljjden van den heer W. F. Andressan) en besloten werd dat de vereeniging voor het door de zangvereeniging tAIcmaria» te geven zan- gersconcoars een zilveren lauwerkrans zal beschikbaar stellen. Voorts werd nog besloten dat aan alle leden der vereeniging een wandelkaart voor de dninen tnssc'aen Bergen en Sohoorl zal worden gezonden. Thans zjjo door >AIcmaria« daar overal bordj.s geplaatst met namen der wegen, zoodat het mat behulp Tan de kaart gemakkeljjk zal zgn den weg te Vinden. Is feeratke rsgezellen-orgamlsatle. Sinds een'gen tjjd reeds deed zich hier ter stede bjj de kleermakers-gezellen de behoefte gevoelen aan meerdere aaneensluiting. Om de wenscheljjkheid van een dergelijke organisatie uiteen te zetten was voor eenige dagen door eenige kleedermakers hier ter stede een spreker uitgenoodigd Nadat deze de noodzakeljjk heid van vak-organisatie had besproken werd een voor loopig bestuur gevormd, dat stappen zou doen om tot de oprichting van een vakvereeniging van kleedermakers te komen. Gisteravond nu was in het Wapen van Munsters: door het voorloopig bestuur een vergadering belegd. Een aantal gezellen waren opgekomen. Na besprekingen werd ten slotte besloten de vereeniging op te richten en dat het voorloopig bestuur zal trachten zooveel mogeljjk leden te werven. onze is den nieuwe Inrichting. Zooals nit een achterstaande advertentie bljjkt stad weer een mooi mugazjjn rjjker geworden. Heden n.l. een alleszins naar de eischen des tjjds ingericht rj> wielmagazjjn, waaraan verbonden is een moderne herstel plaats voor rjjwielen, mutor-r jjwielen en an'omobielen geopend, door den heer W. Kerkmeer, Ritsevoort 10. Kievitseieren. H'den werden door twee oozer stadgenooten voor 't eerst dit jaar kievitseieren ontvargen. Mrj. de Wed G. M. Mi-jjroos kreeg een kievitsei dat gevonden was door C. Teileman in de Beraermeer en de heer W. van de* Pol aan de Breedstrnat een, dat gevonden was door J. Kraakman in de Egmondcrmeer. GETKOUWD: 22 Maart. Nioolaas D»kker en Johanna Groot, wed. van H»rmanns Hendrikns Thennisson. Antonie Willem Gerver en Adriana Jacobs Christiaansen Pietnr Mulder en Catharina Jonker. Nioolaas de Heer en Aafja Raiter. OVERLEDEN 21 Maart. Jacobs Holst, echtgeo. van Gevit Wolzak, eerder wed. vnn Hendrik Zaadnoordjjk, 72 j. Anthonia Jacobs Scbarleman, echtven. van Hen drik Meyer, 67 j. en 8 m. Maria. d. vi Hendrik W'ttenberg en Marjjtje van Sehagen, 6 m De heer F. Grim, hoofd der school te Oterleek, is in de vergadering van de Commissie tot Wering van Sobool- vorzuim (Leerplichtwet) herkozen als Voorzitter. Gisteren werd te Purmerend eene vergadering pebonden van Hoofdingelanden van het Wate schap Wjjde Wormer, in welke vergaderin? tot penningmeester werd benoemd de heer K. blot te Jisp. Op de aanbeveling voor Djjkgraaf van hetzelfde Water schap werden geplaatst de heeren S. Klomp, H. Stam en O. Davids, allen te Wjjde Wormer. Tweede Hamer. 's GRAVENHAGE, 22 Maart. In de Tweede Kamer was heden ingekomen een dankbetniging van de Fransche Repeering voor de betoonde deelneming bjj de mjjnram te Oonrrières. Het debat over bet arbeidscontract werd voortgezet. Na intrekking van het amendement-Tak werd bepaald dat indien bg een overeenkomst geen bepaald loon is vast gesteld, de arbeider aanspraak heeft op zoodanig loon als trn tjjde van het slniten der overeenkomst voor den arbeid was bedongen, ter plaatse waar arbeid wordt verricht. N. Uert fi ederiauJ dito, dito, Oblig V.steurijk t Obl. in pap, ito, dito AMSTERDAM. pCt 21 Mrt.22Mrt, Vk. Beheld ditoS 3 l.'iÓÓÓ 'ïebr.-Aug. 5 April-Ost. 5 ito. Kronen 2000 bel. vrjjefKro&enr.) Hu-Kcv. 4 dito, dito 9000 bel.vrijefKronenr.) ■Jtn.-Jtüi 4 Portugal le ser. S°/0 20-100 3 dito, Se id. Amen. Schuld 3°/, francs 500 Rreland, Iwaug. Dombr, Ohiig dito, Binnenlandse!)» 1894. dito, 1880 geeona. Z. R 126-6S5 IS Mei-Nov. 4 dito, 18891'4 ïvi.er. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lGs' dito, 1894, Donets-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Kor.4 dito, Groote Spw. üblig. 18814 dito, dito, Z. R. 500 189 8 4 dito, Transe. 8pw. Oblig. Z. E. 125/625. 3 dito, Zuid-W. Spvr. Gblig. Z. R. 525..., 4 dito, 1889. i dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli...-» 5 dptmje, Obl. Buit Pernetueie nrk'ije, fepriv. Oonv. leening 1890 Recep. geünificeerde Bchuld fres. 600-25004 ftgjvte, Obl leaning 1876 1 ftrieo, Obl. Bian. Seh. afloab. oblig5 dito dito 1899 5 Venezuela Obligation 18314 N. V. Noord-Heli. Grond-Crediat. Pandbr.. 4 SW. k Pao. Hvp. Pdbr '-itderiand, (lult. Maatseh. d. Vorstel. Aaud. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Sed. Ind, Handeisb. Aand iito, Kon. Ked Mjj, t. axpl. petr, br.A. (ito, Petr. Mij. Susiatra-Paiembang A- dilo, Aand Red. Ind.Ertl.Mjj Amerika, New Orleans Railw. O. Cert v gew. Aand- United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. 3t. Spw. Aand dito, Nea. Oentr. Spoorw. Aand, f 250 dito, N -Brat, Boxtel.W. Aand. 1876/80 geat. au», Spoorvregleeting 1887 82 8 dito, Zuid-Ital, Spoorweg-üdL. olea, War*.-W«enen Aandeel aland,Wl&dik. 1885 A Z.R. 526 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Toptka Gert. v. Aand. dito, Alg. Hyp. Obi4 lock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Dorr. Rio Graede gew. Aand...... dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinoi» Cert r. Aand dito, Rsnsat Oity South, llailw. Aand dito, Mi**. Kats. Texas Csr v. Aand.. dito, dito, ie Hyp4 Norfolk A Western Cert. gew. Aandeelen dtto, Oregon Calif, goud le hyp...6 dito South. Pacific, gew. Aand2 .iito, Southern Railway gew. Aand dito, Onion Pas. Hoofd C. v. A- Union Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct, v. pref. Aand Niderland, Stad Amsterdam f 100......... 3 *ongarjje, Tbeias loten.....4 loitenrijk, Sta&tal. IStW 6 dito dito 1864 u&land StaatsUening 1864 Loten6 dito dito 1866. Dito6 T.rkjja Spoorwegieening 794 OV3 794 QQ S 9344 101A101A 10'4 101 100A I00| 70J 0744 904 90 784 78 81* 814 824 82 864 86 814 8I4 804 804 804 684 90 96 884 1044 1084 1034 4844 478 60 604 40 394 174 174 5344 53 68fi 68A 1264 84 A 844 925 924 10 1024 264 26 A 444 434 42.j 424 169 284 28 354 35 874 «/O 85 1004 65661 40(4 42i 155| jl55| 161| 150 ris 454 1114 160 288 370 370 2904 34A De prgxe* der Aaroappeles Amstzroam 21 Maart. <»*eB veder sis volgr Fnesche M. B. f 2.25 a 2.50 id. bonten f 4— a f 4.60, id, Borje-o f 3.60 a 4.id. blauwen f 3.70 4 50, id. Pooters f 1.80 a 2.30, Zeeuwsche bonten f 1.90 a 2.20, id. blaanwen f 2.— a 2.40, id. Eiaenheimers f 4.50 a 5.25, id. rooter* f 1.40 a 1.60, Duitscne Hnmbunrers f 4.60 a 4 80 id. rooden f2.a 2.20, id. blauwen f 2.50 a 3.4\ jd. blanken f 1.50 a 2.Saksische jammen f125 a 3 50, Zand Eigenheimers f 1.40 a 2 60, Zandvhomassen f 4 50 a 5.,Gelder80he bittuwen f 2.30 a f 3 40, Malta's 7 en 8'/v ot. per k.g. Aanvoer 12 ladingen, Amsterdam, 21 Maart, Ter veemarkt alhier werden heden aangevoerd: 205 Vette kalveren le kw. f 1.02 a 1.80 2e kw. f 0.96a a 0.3e kw. f 0.86 a per kg., 125 mei n kalfkoeien f a 153 nuchtere kalveren f 6 i U, 2 schapen f a 464 vette varkens: Hollandsche le kw. f 0.55 a 0.57, id 2e en 3e kw. f 0 53 a 0.54, Overeescbo en Geldersohele kw. f 0.54 a f 0.56, id. 2o en Se kw. i 0 52 a 0,53. Brobk op Lanoendijk, 21 Maart. Wortelen, f 0.50 a 0,60 per 50 K.G. Renzenbloemkool f 0.Roode kool f 5. 18.00 Gele kool f 4.a 15.00. Witte kool f 2.00 a 9.00. Knolrapen f 2.a f3 Uien f 0.80 a 0.90. Êieten f 4.a 7.per 1000. Station Noordscharwoude 21 Maart, le soort roode kool f 16.— a 18.—,2e soort f 14.a f 15.3e soort i 10 a 12kleirere f 6 a 9 le soort gele f 13.a 15.—2e soort f 10.a 12,— kleinere 5.a 8.—, Deensohe witte f 2.a 10.Rapen f 2.50a 3.per 100, uien f 0.80 a 0 90, wortelen 0.45 a 55 ct. per 50 KG. Schiedam, 20 Maart. Moutwjjn per Ned. en zonder fuat 18.25 Jenever id. 12.25 zonder belastingen. Noteering van de Benrsoomissi6n Moutwjjn f 7'/4 a per HL., zonder fust en zonder belasting. Stemming vast Rnwe spiritus f 6Spoeling-commissie f 1.70 8CHA6EN, 22 Maan. Aangevoerd 0 paarden f a f —0, venlen f a0, hitten f—a14 Gelde- koeien f 110 a 160, 41 vette koeien f 160 a 1255, 40 kalfkoeien f 130 a 250, 0 vaarzen f 0 gr.k. faf 175 nuchtere kalveren f 9 a 22 575 schapen (over- honders) f 18 a 274, '5 magere varkens f 18 a 22 vette varkens 52 a 56 ot. per KG., 50 Biggen f 11 f 15,50 1600 kop boter 50 a 55 por kop, 12000 kipeieren f 2.50 a f 3.per 100, 1000 Eendeieren f 8,75, 25 magere schapen f 22 a 30, 0 stier f 0. Schaqbn, 21 Maart. Kleine kaas f 32.,oommissie 1 middelbare f Aangevoerd 11 stapels. Gewogen 5192 Kgr. Hoorn, 22 Mrt. Kleine kaast 82.commissie f29.50, middelbare f Aangevoerd 32 stapels, wegende 12817 Kg. Uelrouwd C. L. DE FOUW Mil. Apoth. 2e klas O. I. L. A. C. VAN AKEN. die tevens namens wederzjjdsche familie bannen hartelg- ken dank bstnigen voor de ondervonden belangstelling, Haarlem 22 Maart 1906. Heden oveneed tot onze diepe droefheid, na een langdnrig, doch geduldig Inden, in de hope des Eenwigen lnrens, or ze geliefde Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Zuster, Mejoffrouw .1 AI O K A HUL6T, in dan ouderdom van rnim 72 jaar. J. ZAADNOORDUK. E. ZAADNOORDIJKVogelenzang. R. W. ZAADNOORDIJK. B. ZAADNOORDIJK—Kuiper. H. HULST. J. 8. HULST. Alkmaar, 21 Maart 1906. in het Logement »DE OOIJEVAAR", op UOKUUKUA» ft APRIL 1»»«, des voormiddaga 11 are, van een bevattende 3 Woningen, voorts Tuin en KIrf, Btaaude gelegen te Uitg-rsi, in Westergeest, kadaster srotie B, no. 1802 en 1803, samon groot 4 aren 8 oentin er, hebnorende in eigendom aan den Heer A. VAN DER WOLFF, Jachtopziener te Castricnm, en te bezicbtigoD op iederen werkdag vóór de verkooping, mits vooraf daarvoor aanvraag doende ten kantore van B. WIELAND LOS, Notaris te Uitgeest. Uitvoeriger by biljetten vermeld. ZEGT HET VOORT 1 te buur. Te bevragen Firma P. BLAAUW, RITSEVOORT 19. Mej. C. HL KLHtttU, lieerares Plano en Theorie. Mient G 15, ALKMAaR. Spreekuren Woensdag,Donderdag en Vrijdag van 12 nnr. Uroote voorraad en andere VUUU3I ZHEH ItlLLIJUb PRIJZËN. Prijscourant op aanvraag. Dos ZateroRRs te ALKMAAR te spreken, ten 13 nnr in 't Koffi bnis »dt Jager Movroow VAN tegen 1 Hel a eene alhier, vraagt P. G., van verval. 8 uur. goede getu'gen voorzien. Loon f 100 en Aanbiedingen pcrsoonljjk, liefst 's avonds na Op een Technisch worden ren Bureau, alhier, kan geplaatst eenlgszlns bekend met bouwk. teekenen en goed uchrltt. Bg geschiktheid tegen eenig salaris. Br. fr. onder letter N9, Burean dezer Courant aaanemelykste eu Ae IIY POT HU UK op de soliedste voorwaardenverkrjjgbaar. Franco brieven let.t. W2, bureau dezer OonrauL ten stadhnize te Alkmaar, waaronder ook gerekend wordt te be^ooren bet giaagewas langs de bermen vnn den Twu(|verwrg, onder St P»nor»s. **1 pl»ats hebben op Xaterdag 31 Haart a.s., des naneld dags 3 uur. De lyut van de perceelen grasgewas welke verpacht, zullen worden, is kosteloos ter gemeente-seoretarie verkrjjgbaar rp alle werkdagen van 92 nnr. Burgemeester en Wethonders van Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. DONaTH, Secretaris, terstond ot neet i April, tegen Brieven franco of in persoon bjj Bloemb. Kweeke'jj, Akersloot. hO'tg loon. J. VAN 'T HOF, Adres Geestersin gel No. 48, boek S'uartstraat Brie»en franco. Lett. M 9. Bar. v. d blad. Lector nan de Universiteit te Groningen, des avonds 8 uur, aan de KOORSTRAAT. ONDERWERP: TOUOAKUI1PH1J8 f I, Aanbevelend, Brieven letter H. 9 bnr-au van d't bl 'd. UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prijzen. Billard Toulet. Zaleu disponibel voor Vergaderingen eu Partijen. Aanbevelend, LéON CHAULET.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3