annex moderne HERSTELPLAATS voor RIJWIELEN, MOTOR-RIJWIELEN en AUTOMOBIELEN. ZIT- en SLAAPKAMER liroed-eieren Voor de Schooniaak. De lezers van de Alkmaarsche Courant Het „VRIJE TOONEEL," „EET ZEVENDE GEBOD" Stoombootdienst „Alkmaar Packet." EEUEENBOTEL TÉIIlilI LUmtUT l !1 Firma JOL l MORRA Blo tersoor ten Firma da Wijs Broers. DERBY. van het nieuwe en naar de eischen des tqds ingerichte Aanbesteding. TE KOOP, C. Romeijn. Mevrouw Hitsevoort A 18, Schouwburg HARMONIE. Zondag 25 Blaart e.k. Vraag DIES WAAL's prima 50 cent per 5 ons, Mandel in Hulpmest TURFSTROOISEL. FEUILLETON. 99 Voor het verhouwen van het perceel in de Langestraat A No. 36, op Maan dag 26 Maart, in het Café „Suisse" aan de Laat. Te bekomen bg P. Grondsma, Geest No. 10(5 te Alkmaar. Ontvangen een prachtige collectie Kastranden in wit, gekleurd, gond, linnen enz. Alkmaarsche Boek- Papierhandel A. v. d. MEULEN Hz. I laarkuudige. C. ROMEIJN, Haarkundige, Ged. Nieuwe Sloot B 81, Alkmaar. De grootte is 115 bij 89 cM. TH. van der KLEI, Horloges - Pendules Introductie's bij de leden. 13-A-Ij. Aanvang 8 uur. Sluiting der Zaal 9 uur. 6- 6. uur. uur. Alleen op Zondag. Banketbakkerij G. W. YAN DER VEEN. onovertroffen kwaliteit. j*** Ritsevoort no. HO. HEDEN OPENING lllJ WIELMAf Aanbevelend, W. KERKMEER. Een Ujn gemeubileerde Ie HEER. op een der dinkste ponten in de Lange- straat. Pr. br. onder letter K 9, aan het borean van dit blad. Aanwijzing op Vrijdag 23 Haart 1906, des voor middags ten rif oor. Nadere inlichtirgnn te bekomen bjj W. H. MATTHIJSEN en E. KALVERBOER, Archi teotenbjj wien tevens bestek en teekening ad f 1 ver krijgbaar zjjn. van bekroonde witte Italianen, (wit Leghorn). Traag stalenboek ter Inzage. SC Hantpapler ln prlmn kwaliteiten. LAAT A 6». Am den Heer Mijnheer l Het is mg een ware voldoening o te konnen melden dat o mij in 3 maanden van mjjn lastig" Roos, Haarpijn, Jeuk en Vette haren heeft afgeholpen Ik kan ook daarom een elk aanraden van owe Haarmlddelen gebruik te maken. Zoo schrijft mij Mej. C. M. de H. Don Haag, 19 Maart 1906. N. B. De vjrkorte naam mag bekend gemaakt worden. te spreken eiken Vrijdag vnn 10-3 uur, kunnen tegen deu prijs van VIJFTIG CHMt bekomen bij de IV, V. Boekhandel v'h. IIHRHft. C'OSTKR A ZOOIV, een mooie op zwaar papier gedrukte In VKLH kleuren uitgevoerde Haart van IVederland. Op deze Kaart vindt men alle Spoor- en Tramlijnen en Waterwegen mei alle daaraan liggende plaatsen en bovendien alle plaatsen van eealge beteekenls. Franco per post na postwissel van OO cent. Op LISIEi opvouwbaar f 1 AO. Op Honen HUT ROLLGN en gevernist f 3.TA. I KOOl.TCIN, ALKMAAR. Grootste keuze et 7. Reparation worden goed en spoedig afgeleverd. op verzoek weder opvoering van door Horm. HEIJERMANS Jr. IV. B. Hinderen onder de 16 jaar zonder gelelde hebben geen toegang. Van ALKMAAR 8.—, 10 2 30, AMSTERDAM 930, 2.30, 4- Aeentuur der Hnltsebe Bont-Afrika-I.IJn. Inlichtingen kantoor, Voornieer. 14 cent Uitsluitend Kantoon VOOR1EBR. Eiken marktdag te Alkmaar te spreken in bet Café >de Jager*, aan de Kaasmarkt en Donderdags te Schagen, in »de Posthoorn.* koopt men alleen het meest en best bekende adres. Overtreft beslist alle andere concurrentie Aanbevelend, SPORTROMAN door IV. BKIJER-FöHSTHil. 11) Zoo brak de herfst aan en zoo werd het winter. Den 30en October had de laatste wedren plaats en meneer Kalm maakte zjjn rekening op. Zeventien renpaarden voor 30 000voer, jockeys en trainers 3600inleggelden en rouwgelden 210Ó; drie maanden salaris aan den heer von Rosse 2250, vermoedelijke onkosten voor het winter verblijf ongeveer 12.000 maakte in een ronde som 50.000 gulden. En wat was het equivalent? Niets, heelemaal niets. Was hjj in de hooge kringen opgenomen? Neen! In de club Neen Nam iemand eenige notitie van hem Geen sterveling 1 Had hjj het vooruitzicht het volgend jaar groote wedrennen te winnen en beroemd te worden Geen sprake van l Hij ging in den dierentuin wandelen, met gebogen hoofd, als verdiept in de beschouwing van zijn scheef- geloopen laarzen. Trot 11 trot1 Drie paarden stoven hem voorbij en het scheelde niet veel of hjj was omver gereden. De prins von Reichenberg, Georg Brandes en een jonge dame Ze praatten en lachten en de stof door de paarden opgeworpen, hulde hem in een wolk, prikkelde hem in de oogen. Zwijgend zag hjj hen na. Toen strekte hij zjjn vuisten uit en lachte boosaardig. «Wacht maar!» Het woord klonk eenvoudig al dat van een school jongen. Hjj voelde zelf dat het alle zeggingskracht miste, Toen herhaalde hij Wacht maar En dezen keer klonk het als schrikbarenden ernst. HOOFDSTUK VII. Tusschen Genua en Nizza ligt stralend in den zonne schijn de gouden Riviera. Als de winter over de Alpen naar Duitschland komt en zijn ijzige adem langs de Lombardische vlakten strijkt, poogt hij te vergeefs de smalle strook lands aan de Riviera te bemachtigen, en werpt hjj al een enkelen nacht een witten sluier over het gezegende land, dan slaat de zon dien den volgenden morgen lachend weg. Gelukkig hij, die het vergund is den grijzen, noordschen winter te ontvluchten en hier zich te koesteren in licht en warmte. Den eersten keer had Konrad met Kathchen over de Engelsche promenade te Nizza wandelde, scheen het hem toe dat hjj zich in een sprookjesland bevond of in een droom zich bewoog. Lang, tot begin Januari, waren ze in Berlijn gebleven. Brandes had hem meegenomen naar Engeland, maar Londen in nevelen gehuld, boe zemde hem een zekeren afkeer in. Toen ze tegen Kerst tijd naar Berlijn terugkeerden loeiden stormen over Duitschland, die torenhoog de sneeuw opjoegen in de hoofdsteden. De tocht over den Gothard geleek een Noordpoolreis en te Milaan liepen de menschen met blauwe gezichten en in pelzen gewikkeld. Eindelijk kwam de Riviera l Zijn gedachten dwaalden naar zjjn oud thuis toen de jjsvorst over de Russische grenzen gekomen, maanden lang zjjn schepter over Insterburg gezwaaid had. Een jaar was het geleden toen een hevige storm uit het Oosten blies en zjjn vader de eerste kiem van de ziekte had opgedaan, die hem ten grave zou doen dalen. De dokter had van een verbljjf in het Zuiden gesproken, maar natuurlijk ging dat niet, het kostte te veel geld. Nu wandelde hjj, Konrad, de volkomen gezonde in de zachte, zonnige natuur te midden van lachende, welgedane, rjjk gekleede menschen het scheen hem toe dat hjj een groote zonde bedreef. «Wat scheelt er aan, Konrad?» vroeg het meisje. «Ik begrjjp niet hoe iemand bjj zulk heerlgk weer ver drietig kan zjjn,» »Ik ben niet verdrietig. «Jawel «lk denk er aan hoeveel menschen ziek en ellendig in het barre Noorden moeten bljjven, die hier wellicht hun gezondheid zouden terugvinden en dat wij hier louter voor ons genoegen zjjn.» Vragend zag ze tot hem op, niet in staat de beteekenis zjjner woorden te vatten. «We zjjn hier toch niet enkel om ons te amuseeren maar voor de wedrennen. De paarden zjjn er toch of komen morgen. Zwjjgend stapte hjj voort, er zich aan ergerend dat ze hem niet kon of niet wilde begrjjpen. Weer hief ze vragend den blik tot hem op en toen hjj met gelijk matige passen steeds vooitgaa ide en zonder een woord te zeggen in zee bleef staren, overviel haar een gevoel van angst en onrust. Konrad oefende een zekeren in vloed op haar uithjj was de eerste die over ernstige levensvragen met haar sprak en de lichte schaduw daardoor op haar zorgeloos, zonnig bestaan geworpen, werkte als contrast niet onaangenaam. In het begin had ze menigmaal om zijn dikwijls kleinburgerlijke moraal geschaterd, maar hjj lachte niet mede en ver dedigde met hand en tand zqn opvattingen. Haar al te gemakkeljjke levensbeschouwing weerlegde hjj zoo grondig en met zulk een onverbiddeljjken ernst, dat ze soms door schrik en angst aangegrepen zich van hem afwendde. Na lang nadenken zeide ze eindeljjk: „Dan is alle vreugde dwaasheid. Dan zou men eigenljjk nooit vrooljjk mogen zjjn, nooit aan zichzelf denken, maar steeds aan anderen die het slecht gaat.» «Dat is misschien het eenig juiste,» zeide hjj streng, zoo streng dat het hem dadel jjk speet op dien toon te hebben gesproken. Ze zag hem scherp aan, toen klonk het beslist van haar lippen: «Neen.» Ze bleef staan en schouwde met wjjd open oogen in de verte. Peinzend zag hjj op haar neer. De blauwe zee rolde zacht klotsend haar schuimende wateren, de oostenwind streek verfrisschend hen langs de wangen, deed haar sierljjk zijden kleedje opbollen en den sluier om haar hoed fladderen. Het was hem plotseling of haar beeld verdween en als in een visioen een ander Kath chen hem voor oogen stond. De zachte, weeke lijnen van het kindergezichtje waren als versteend, de oogen schenen levenloos. Donkere wolken stapelden zich om haar heen, een sterke wind deed de teere meisjesge stalte wankelen hjj zag hoe het lachende leven zich tegen haar keerde om zjjn eigen troetelkind in stormen te zien ondergaan. Met een heftige beweging schudde hjj het hoofd en legde snel zjjn hand op de hare. «Kathchen «Wat Langzaam wendde ze haar gelaat naar hem toe. «Het is mogeljjk alles onzin wat ik daar zeide Kathchen. «Wat «Het zorgen en denken om anderen. Niemand bljjven kommer en leed bespaard. Laten wjj de goede dagen die het lot ons schenkt onbezorgd genieten. Het leed komt altjjd vroeg genoeg.» Het waren goedkoope wijsheden maar hjj zeide ze met volle overtuiging en op warmen tcon. «Je moet altjjd vrooljjk en gelukkig bljjven, Kiitchen. Ik beloof nooit meer over zulke ernstige dingen met je te zullen spreken.» Tranen parelden in haar oogenliefde en medeljjden beheerschten hem zoo geheel, dat hjj haar in zjjn armen had willen nemen en behoeden voor alle smart. Hjj deed het echter niet en hiel J enkel haar hand vast. Zwjjgend vervolgden zjj hun wandeling. De zee met haar klotsende [golven lieten ze weldra achter zich, de bergen beschutten hen voor de wind, de zon straalde met warmen gloed en een klein meisje hen tegemoet komende bood viooltjes te koop. Toen kwamen de huizen van Nizza en bevonden zjj zich weer te midden der elegante equipages en lachende, rjjk gekleede menschen, Wordt vervolgd). Stoomdruk tui Hems. Coster Zoom. Alkmaar;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4