No. 70 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRITDAG Prijs der gewone advertentiën 23 MAART. Hinderwet. BDI TENLANDT BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk Tl,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HERMs. COSTER ZOONYoordam O 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. In eeu vergadering, deze weck gehonden, constitneerde zich de puipagoiïdaclnb voor het KruiBverbood voor de Egmonden on O. De Jonge clnb zal haeten «Propaganda- clnb St.-Marlinna,« is gevormd uit en door bet Kruis- verbond en is dus van dit een onderdeel. Tot resident- secretaris eu Bob-penningmeesters weiden esprctieveljjk gekozen de h.h. C. de Goede, J. M. Schellekens, J. Honing en J. Ransjjn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeeue kenni*, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gel«s?f het; am heu ingediende verzoek met bjjlag-n van W. KERKMEER, aldaar,om vergunning tot hot opriohten van een barstslplaata voor rjj wielen, waarin veldsmidse, in het achtergedeelte van hot perceel Ritaevoort, Wjjk A. No. 10. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden inge diend ten raadhuize dezer gemeente, mondalin t op Dinsdag 8 April e.k., 's voormiddag» te elf nar en schrif telijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hg, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van da ter zake ingekomen schriftnren kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 20 Maart, 1906. DON ATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter algemeens kennis dat in het gemeenteblad van Alkmaar onder de Nrs. 197, 198 en 199, zijn opgenomen de besluiten van den Raad der gemeente van 7 Maart 1906, waarbij zijn vastgesteld oen drietal verordeningen, tot vaststelling van eone rooilijn lo. voor de Bleekerslaan, 2o. voor den Nieuwlandersingel, 3o. voor de Eerste Kabelstraat. Welke verordeningen heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing zijn nedergelegd en aldaar tegen betaling van f 0.05 per stnk in afdruk zijn verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wetbou iers voornoemd, Alkmaar G. RIPPING, Voorzitter. 21 Maart 1906. DONATH, Secretaris. De goede meening omtrent de conferentie to A 1 t>- o i r a s bljjft aanhouden en men hoopt dat nog deze week alles val geregeld en geschikt zjjn. Het beginsel van dit compromis, g'ste-en door ons medegedeeld, werd niet alleen door de Neue Freie Presse van Weenen, maar ook door andere organen med-oe- deeld. Da Londeusche Evening News bad van andere zjjde soortgelgke mededeePng ontvargen. D t blad wist daaraan toe te voegen, dat Engeland een dergeljjke oplossing ge wei acht heeft, en dat Frankrjjk zich er mede ingenomen heeft verklaard. R-sland Engeland, Portugal en Spanje hebben zich bjj Frankrjjk aangesloteu in hot. verzet teeon de benoeming van een neutralen commandant der politie te Casablanca. Maar Frankrjjk is bereid den generaal inspecteur, door Duitechland gnwenseht, te aanvaarden en het denkbeeld der contióle op de handelingen der politiemacht door het corps-diplomat que to Tanger te overwigen. Volgens de nieuwste voorstellen zou dsn de inspeotenr- generaal een Zwitser zjjn, te Tanger resideeren, en wor den toegevoegd aan bet diplomatique corps, aan welk corps bjj zjjn rapporten moet uitbrengen. Dat klinkt, na al het geb spel d«r laatste weken, zoo mooi, dat men moeite beeft te gelooven, dat alles zoo op één keer 'n draai ten goede kan maken, die niemand zoo spoedig verwacht had. e Rusland is voor het overige Europa bjjna een terra incognita', een land waarover men in romans en dagbladen versch ikkeljjke dingen leest, die met de wer kelijkheid scbjjnen te spotten, doch in waarheid vaak verre beneden de wjrkeljjkheid blijken te zjjn. Uit dat land van antocratiscne willekeur dringt maar zeer weinig tot de buitenwereld doo', maar dat weinige is meer dan voldoende om ons mor afschuw te vervullen. ,,Gratlez le Russe et voue retrouverez le barbare'', schreef eeoige jaren geleden een Franscbman, en waarljjk men hoeft, van bet uiterste dnnne laagje beschaving dat den Ras bedekt, niet veel af te schrapen om er den barbaar onder terng te vinden, zoowel in de allerhoogste als in de allerlaagste kringen der Russische samenleving. Wij hebben van een en ander reeds staaltjes genoeg medegedeeld en wij zou den er nog heel wat andere aan kunnen toevoegen. De beriohteu uit het Ctarenrjjk luiden dan ook van dag tot dag weer somberde'. De Noutcje Wremija meldt, dat in de Josowka-fabrieken Mosk. n een staking is uitgobroken 16,000 werklieden hebben den arbeid neergelegd. In geheel Moskou en in de omstreken, zoo zegt dit blad, maakt z ch een onrnst barende stemming merkbaar, en de fabrikanten in Moskou vreezen voor een nienwe werkstaking. Dit is niet te verwonderen, wanneer men nagaat hoe de reactie huishoudt. Het aantal politieke gevangenen is ontzettend groot, en er gaat geen dag voorbij, waaro niet oprienw vele personen in hechtenis worden genomen Een klein siatiatiekje ovor het aantal doodvonnissen in twee maanden doet ons zien, met hoeveel rnwheid de bonderden kleine autocraten optreden in alle deelen vau Roeland, om hnn gezag te herwinnen en te bevestigen De ve'kiezirgen voor de kiesmannen, die in April de Doem .leden moeten benoemen, hebben plaats gehad onder omstandigheden, die niet ve-1 hoop geven op de invoering der v<ijheden, welke de Tsaar in zjjn oekase vau 80 October beloofde. In een woord de reactie doet wat zjj kan, om de vrjjheid zoo illasoir mog. lijk te maken Maar zjj kan het verzet niet breken. Nuuweljjks is do rust sobjjnbaar hersteld, of op komen nienwe berichten van stakingen. En daaibjj bljjft het niet. In de G. M, mededeel,ng zal men zien dat de terdood brengir.g van den luitenant Schmidt aanleiding beeft gegeven tot mniterjj op de vloot en tot sloiting van alle inrichtingen van hooger onderwjjs te Odessa. Deze muitorjj beperkt zich niet tot de vloot. In Moskou zjjn drie regimenten aan 't mui'cn geslagen uit Peters- bn-g zjjn afdeelingen van de garde en ko akken naar Moskou gezonden in varbaod hiermede. Dit alle3 blinkt onravtbzrenl g-nieg. Met belangstel ling wor len de berichten uit Rusland daarom tegemoet gezien De Times verne-uP uit, Petersburg: De duidelijk toene mende geest »au reactie bjj de Russische regeering verergert de onrast. De kritier vau de onafhunkeljjvo pers op de regeeringsmaa'regslen verbittert de gemoederen steeds meer. De meeste bladen zieu in de voorgestelde verhoog ing van belasting een erkenmng, dat alle pogingen om aou leening te sluiten mislukt zjjn, en de voorgestelde landhervoi mingon verklaren zjj als een poging om de bankroete grondeigenaars in staat te stellen, goede prjjzen voor bnn land te maken. De ouden hadden reeds een spreekwoord dat zegt Dien de goden willen verderven ontnemen zjj bet verstand" en dit kan men ook op Rnsland toepassen l)e laatste revointioanaiie bewegingen hebben den Russische gezagvoerders en regeeringspersonen niets ge leerd bnn verstand is beneveld en waarscbjjnljjk voeren zjj Rusland ten verderve. De begrootings-commissie nit den Dnitschen Rjjks- dag heeft met 17 tegen 11 st,»mmon bet voorstel ver worpen em een afzonderlijk ministerie in te stellen voor koloniale zaken. Zjj verklaarde zich, met 4 stemmen 'egen, er voor, dat het he°tnnr over de koloniën, aan welks hoofd zon staan een onders'aatssecreturis, bleef ressorteeren onder buitenlandsche zaken. Het salaris van den fnnctionaris zon dan verhoogd worden van 20,000 tot 24,000 mark De rapportonr dr. Spahn (centrum) betoogde dat bjj de koloniale afdeeling e n staf van ambtenaren werkte even groot als bjj binneolaudsohe zaken. Er is veel te zeggen voor een scheiding van bnitenlandsche zaken, doch het nadeel, dat er internationale verwikkelingen konden ontstaan, deed zich, volgens dezen afgevaardigde, te veel gelden. En niettegenstaande de verdediging van staats secretaris Von TfCbrisoby nnd Bsgendoff tot scheiding, verklaarde de meerderheid zich voor de zien^wjjze van dr. Spabn. Naschrift. InFrankrjjk rolt de parlementaire wagen zoo langzaam dat men, schoon het P< soh-recè' ophanden is, nog niet, kan klaar komen met de bagrooting en de kamerleden dus niet hnn rondreizen konden b-- ginnen om z cb, bjj de a. s. verkiezingen woei van bnn zetels te verzegenen. De regoering heeft in, naar nit Parjjs geseind werd, besloten om de verkiezingen, die annvanknljjk op 29 April warnt bepaald, te doen plaats hebben tniscben 6 en 13 Mei. Uit Donain (Dep. du Nord) wordt bericht dat de nijjn- arbeiders van alle afdeelingen in de bekkens van Anzn de algemeene staking bobben goedgekeurd. narrigheid over de slechte behandeling die hij onder dienst ondervonden had, en over zijn werkloosheid. Nog steeds Luitenant Schmidt. Als een protest tegen de terechtstelling van luitenant Schmidt hebben eergisteren alle inrichtingen van hooger onder wijs te Odessa „gestaakt." To Sebastopol heschen 2000 zeelieden zwarte vlaggen op de schepen ten teeken van rouw. Admiraal Tsjoeknin gat toen bevol de schepen te bomb. rdeeron, maar trok dit bevel later in op grond van uit St Petersburg o t van gen instructies. Het heet nu, dat Schmidt is gefusilleerd, omdat er geen beul te vinden was, die hem wou hangen. Onder de sneeuw. Vier toeristen uit Miinchen zijn door een sneeuwstorm overvallen bij de Peterkopfl in het Kaisergebirgo in Tyrol. Twee hunner kwamen om de koopman Standinger en de boekhoudster juf frouw Oswald. De schilder Splittgerber en de koopman Palmberger kwamen er met bevroren ledematen af. De bankroof to Moskou en nog wat. De Standard verneemt uit Moskou De leden der Onder linge Krediet bank moeten ieder zes ui zend gulden storten om den roof goed te maken Er is betrekkelijk weinig goud gestolen meest bankbiljetten. De Moskou- sche pers valt de overheid scherp aan, omdat zij alleen om politieke redenen den staat van beleg handhaaft en het intusschen mogelijk blijft om op klaarlichten dag op brutale manier een bank te berooven. Uit een der rijksgevangenissen zijn weer drie politii ke gevan genen ontsnapt. De revolutionairen staken ook een andere gevangenis in brand, waarin vele honderden politieke gevangenen opgesloten zitten, teneinde ze gt legenheid te geven te ontsnappen Dat mislukte echter. De brand veroorzaakte groote schade. Op de ziekenzaal zijn vier patiënten verbrand. De angst der burgerij voor de revolutionairen neemt door deze voor vallen toe. Men be eert, dat er voortdurend groote hoeveelheden wapenen Moskou binnenkomen De Tribune verneemt uit Petersburg Na de bank roof te Moskon is alle banken de schrik om 't hart geslagen. De voornaamste Petersburgsche speurders zijn naar Moskou vertrokken Geheime politie bewaakt alle stations van Petersburg. Oorlogballons. Do Petit Pari-ien deelt eenige bijzonderheden mee over den nieuwen bestuurbaren luchtbol, die tegenwoordig in de maak is in de werk plaatsen van Moisson en die bestemd is voor het Fransche leger. De nieuwe luchtbol zal iets grooter zijn dan de Lebaudv en hij zal zich ook sneller kunnen voort bo- wegen. De inhoud wordt 3000 kub. M., mogelijke snolheid bij kalm weer 45 kilometer in t uur. Dit luchtschip zal 4 mannen kunnen dragen en bovendien eenigon schietvoorraad. Begin Juli wordt er een nieuw luchtschip op stapel gezet voor het Fransche leger. Ontsporing. Volgens een telegram uit Stuttgart, is Dinsdagavond de uit Brussel komende sneltrein ter wijl hij langs het station Bietigheim ging, van het spoor geloopen. Het laatste rijtuig (rechtstreek9ch rijtuig Amsterdam Ulm) dat gelukkig zwak bezet was, werd omgeworpen, zoodat de reizigers door de raampjes naar buiten moesten klimmen. Verscheidene reizigers en beambten zijn licht gekwetst, de overigen zijn er met den schrik afgekomen. Si mplon-tunnel. De opening van de tunnel zal plaatshebben op 19 Mei. Koning Victor Emmanuel en de Koningin benovens de ministers van buitenland sche zaken en openbare werken gaan de feestelijkheden bijwonen. Moordaanslag. In de Berlijnsche Siegesallee heeft Woensdagochtend een werkloos blikslager drie sohoten uit een revolver afgevuurd op majoor Gremer, van den groot en staf. Geen van de kogels raakte den officier. De I likslager zeide dat hij op den eersten den betten officier een aanslag had willen plegen, uit Ue enquête-commissie voor den middenstand. Nsar aanleiding van de verklaring van minister Veegens, dat bjj bereid is de noodign galden voor een middenstands-orqne e op de bagrooting voor het volgende jaar nit te trekken, mits men eerst bekend make welke vragen een erq-ete-commissie zon hebben te stellen, somt. De Middenstanderorgaan van de «Handeisvereeni- ging Rotterdam*, de volgende vraagstukken op van be laag voor den middenstand, welke de vereeniging onder de aandacht der eventueele eDqrète-oommi8sia zon wen- schen te brengen, opdat zjj door 't stellen van vragen op de hoogte kan komen van de denkbeelden en wenschen dienaangaande in belanghebbende kringen 1. werking van het bestaande tarief van invoer rechten en de bezwaren er tegen 2. wensebeljjkheid van snel en goedkoop recht 3. invoering van wetteljjke bepalingen tegen oneerljjke concurrentie 4. de weiacheljjkheid eener wjjziging van de wet op de personeele belasting, in dien zin, dat winkels, evenale werkplaatsen znllen worden vrjjgesteld; 5. wenscheljjkbeid der invoering van een wetteljjk sluitingsuur 6. de werking der bestaande wetgeving in zake het faillissement en da naamlooze vennootschappen 7. de wensebeljjkheid der invoering van overheids wege vau handels-vakonderwjjs 8. de werking van het besta <nde kredietwezen 9. de werking van de coöperatie in haar verschil lende vormen 10. de weoscheljjkhe'd der afschaffing van het qoitantie-zegel tot bedragen van f 25. 11. de wensebeljjkheid der uitbreiding van het ledental der Kamers van Koopbandel, ten einde den détail- handel gelegenheid te geven beter vertegenwoordigd te worden en 12. de wensebeljjkheid om de corsnlaire verslagen ook dieustbaar te maken aan de belangen van den détadhacdel. Watersnood gevaar. Het is zeker geen wor der dat man in Zeeland ongerust is over een mogeljjk volgend boog springtjj met Noord wester wind. Da Haagsche Nieuwe Ct. sehrjjft Iq verschillende kringen meent men dat de Regee ring kracitiger moest ingrjjp-n in een werk, be'welk de arbeids- en fioantieele krachten waarover de pold-r- bestnren beschikken, ver te boven gaat; dat met name het polderbestnnr van Ond Vosmeer met do handen in 't haar zit en voor zjjn geweldige taak niet berekend is en dat zoowel de Provinciale Waterstaat als Gede puteerden en de Regeering het niettemin de beslissing en veran' woordelijkheid overlateD, zonder krachtdadig in te grjjpan. Waar deze noodkreten aanhouden en de vergadering der Tweede Kamer is voorbijgegaan, zonder dat aan de Regeering een enkele vraag werd gesteld, noch tot heden eenige mededeeling door haar werd verstrekt herinnert het blad het. Prov. Best. en de Regeering aan de Wet bondende Algemeene Regels omtrent het Waterstaaisbestnar, van 10 November 1900 (Stbl. no, 176). Wjj kannen niet beoordeelen, voegt bet, er bjj of er genoegzame aanleiding bostaat tot een ingrjjpen als waartoe die wet bevoegt verklaart, maar meenen wgecs den boogst ge»aarlgken toestand waatin de provincie Zeeland bljjkecs ds van daar vernomen stem men op sommige plaatsen nog steeds verkeert er met klem op te mogen aandringen, dat hieromtrent eenige - verklaring vuu Regeeringswege worde gegeven. Tweede Hamer. In de Tweede Kamer werd gisteren het debat voort- g z«t over het Arbeidscontract. Na bet door ons in ons telegram medegedeelde werd gediscussieerd over het Regeeringsartikel, bepalend dat, indien bet loon geheel of gedeelteljjk anders is vastgesteld dan geoorloofd is, de arbeider, ter vervanging van het nldns vastgeste.de loon, aanspraak beeft op een loon, berekend volgens hat stan- daardloon, met verhooging van een derde gedeelte, voor zoover dit loon bestaat in geld. De heer Van Veen lichtte een amendemert-Van de Velde c. s. toe, om te bepalen, dat, voor zoover het loon anders dan geoorloofd is vastgesteld, het op een bedrag in geld wordt gewaardeerd en geacht wordt vastgesteld te zjjn op bet dubbele van dat bedrag. Da heer Van Doorn lichtte een amendement toe om het artikel in te voegen, dat, wanneer het loon be taald en aangenomen is, geen vordering op grond van bet in dit artikel bepaalde ter zake van dit betaalde loon meer plaats heeft. Da heer Van Idsinga keurde het Rvgeerings-artikel af, en stelde een amendement voor, om te bepalen, dat ge deelten van loon, welke strjjdig met de wet zjjn vastge- .teld, op ean bsdrag in geld worden gewaardeerd en geacht worden op dat bedrag te zjjn vastges'eld. De heer Limburg bestreed het amendement-Vat» Doorn de heer Schaper verzette zich bovendien tegen het ameudement-Van Idsinga. Da heer Aalborse oordeelde, dat eene poenale sanctie voor wetsontduiking ten dezen aanzien in het Strafwet boek of in de Arbeidswet moet worden geschreven. De Minister van Justitie, de heer Van Raalte, betoogde, dat het amendement-Van Doorn hier niet op zjjne plaats is, aangezien het artikel alleen betrekking heeft op on geoorloofde vaststelling van loon. De Minister achtte de stralbedreiging bjj bet amende ment-Van de Velde te gering. Hg o rrdeelde, dat bg dat amendement in plaats van dubbele het vjjfvoud van het ongeoorloutde gedeelte van het vastgestelde loon als straf moet worden bedreigd. De Minister verdedigde het Rsgeeringsartikel tegenover den heer Van Idsinga. De heer Van Veen handhaafde het amendement Van de Velde o.s. ongewjjzigd. De heer Van Dooro verdedigde nader zjjn amendement. De heeren Regout, Limbnrg en Troelstra stelden een sab-ammdi-ment op het amendement Van de Velde voor, de boete ts bepalen op het vjjfvond van het onge oorloofde gedeelte van bet vastgestelde loon, doch ten hoogste tot 1/3 van het geheele loon. Nadat nog eenigon bet woord baddan gevoerd, trok de heer Vau Doort zjjn amendement in. Het amendement-Van Idsinga werd verworpen met 49 tegen 19 stemmen. Het suo-amendemeat der he*-en Regoat, Troelsta en Limbnrg op bot ameud«m nt-Van de Velde werd aatigenomen mot, 44 tegen 23 stemmen. Het aldus geamendeerde amendeiuent-Vau de Velde werd daarna ve'Worpon met 63 togen 5 stemmen en bet Regeeringsartikel, eenigszins gewalgd, zot er stem ming aangenomen. Aan de orde was artikel 1687m (verbod vau gedwon gen winkelnering) met het daarop voorgestelde amendt. -Schaper om de door de Rereering voorgestelde uitzon dering te doen vervallen, waarbg geoorloofd bljjft het beding, bjj 't welk de arbeider zich jegens den werkgever verbindt de voor zjjnen arbeid vereisebte grondstofian, werk tuigen of bijzondere kleeding bjj den werkgever z-l«en aan te schaffen, mits deze daarvoor niet meer ber-kent dan den kostenden prjjs en die prjjn niet hooger is dan die waarvoor de arbeiders zich die grondstoffen, werktu gen of kl-eding elders zonden knDnan aansotmffen Nog is een amendement voorgesteld door den beer Jannink strekkende om de belegging van een gedeelte van het loon van minderjarigen ook toe te laten in een spaar fonds dat voldoet aan bjj maatregel van bestuur voor te schrjjven ei-chen. De heer Nolring zon er de voorkeur aan geven om alle door de Regeering voorgestelde uitzonderingen te schrappen. De beer Van der Zwaag steunde het amendement Schaper. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik, daartoe hed-mmorgen om 8 nar uit Den Haag vertrokken, be- zoeken heden dn door watersnood gete sterde streken in Zmawsch Vlaandereu, o.s. deo CUrapolder tot Philippine de omstreken van Holst en de ondergelo ipen polders in Hmtenis3e van Vlakó. Zjj keereo van a>ond naar Den Haag terug. De berkeraden der N»d. Herv. Kerk en die der verschil lende Geref keiken te Rjjason beob-n een adres aan den R»ad gericht, inhoudende het varzojk da politie-voror- daoingot! zóó aan te vullen, dat alle wergunuiDgen den guheelen Zondag gesloten moeten zjjn. Da Gemeenteraad van When b*?ft aan de voresniging »Het Witte Kruis" aldaar een subsidie van f400 verleend voor hot stichten van een tweede wjjkgebonw. Be redactie van „Het Volk." In de laatste vergadering van het partjjbestuur der S D. A. P. werden besprekingen over de redactie 7an Het Volk voortgezet. De conclusie daarover werd al« volgt samen gevat Hot P, B. berft de beide stolsels, dat van hoofdredac teur en dat van een collectieve redactie in overweging genomen eu is na ampele disonssie tot het beslnit geko men, dat het eerste steb-el de voorkeur bljjit verd enen, in dien sin, dat de hoofdredacteur zjjn volle kracht zal moeten kannen geven aan zyr- taak en ge-ogeld overleg met de redactearen mog-ljjk zal zjjn. Het gevolg van deze stemmirg is dns di-ze, dat het P. B. het volgende voorstel op den bi-scinjjvmgsbrivf plaatst: «Benoeming van een hoofdredacteur." (Naar aanleiding van da mededeeling, dal de heer Tak zioh niet meer beEChikbaar stelt). Lit „tie tdgMonden" 80b'jjft men ons: Na ernstig ove leg vetdeelde de vergadeiing de Drie E<monden iu 6 wjjken, waarna voor elite wijk twee vaste j propagandisten werden aaog-.wozea.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1