STADSNIEUWS. tieinengd Nieuws. l>M»chlen(iiOHielUii|. Dezer dagen is 't programma versobenen van de elfde tentoonstelling van vet- en fokvee, welke gehouden zal worden te Purmerend op Dinsdag 3 April a.s. op bet nienwe marktterrein aldaar. Uitgeloofd worden prjjzen in contanten voor 30 rubrieken; bovendiea zjju door den burgemeester en andere ingezetenen zilveren medailles beschikbaar gesteld. De aangifte voor inzending wordt op 27 Maart gesloten. Koeien, aan de grenzen afgekeurd, worden niet bekroond. Pluimgedierte en konjjnen kannen worden ingezonden, waarvoor eenige prjjzen door het bestuur worden beschik baar gesteld. stuurde den man inderdaad torog (ongsholpenj naar de J at veio bedden kleur te bekennen, zoodat nu reeds eeue fabriek, om deze papieren te gaan balen Daar komt nog by dat deze patient bjj den dokter in de bus is (Algemeen Amsterdamrch Z ekeufonde). wandeling voor hen, die hev een genot achten, de ontwa. bende natuur te bespieden, de moeite ruimschoots loont- Mocht Zondag a.s. eeu der traditionele Maa-tsche zomer dagen willen zgn, dan kan een voetreis door onze omgoving en naar Hillegom en L:sse gerust worden ondernomen, want men bedenke wel, dat de verzenders van afgesneden bloemen or als de kippen bg zgo, om het mos er in te Frans Hosier. Frans Hosier, die in het Huis van Bewaring te Botterdam, nog steeds alle voedsel weigert, wordt thans, in plaats van bouillon en eieren, eiken dag gevoerd met I Mtten, als de knoppen op het ontluiken staan. Ia Hille- zeer vloeibaren snert, welke hem door de bewaarders ?om kon men Woensdag reeds manden vol tiarcisson en wordt ingepompt in de maag, doch die hg dan dadelgk oege hyacinten naar de handelaars zien vervoeren weer n:tspuwt. Hg ligt bijna den geheelen dag te bed. deze bezorgen hunne kistjes met bekwamen spoed op het Ontspoord. Men sebrgft ons uit de Streek Dezer dagen geraakte de tram HoornKokhuizen uit de rails, waardoor het hek van den brievengaarder te Hoogkarspel vernield werd. Gelnkkig kwamen geen per soonlijke ongelukken voor, zoodat het voorval bstrekke- lgk goed afliep. Do dienst was spoedig weder hersteld. Uit Kakhuizen. Men schrgft ons Al mccht een Fransoh sohrgver ook onze grgze veste rekenen onder »de doode steden aan de Zuiderzee* wanneer den reet uit het woninggebrek. Vooral in de arbeiderswgken I onge»eer 60 M. lang, dat nu aan peil ligt van 4 20M.' worden tal van huizen bjjgebonw welke voor do vol op 4 80 M. moeten worden gebracht. Werden dan hg tooiïog reeds zgn verhnnrd. een waterstand van 8.70 M., de sluizen in den Bischdjjk Ook blokken burgerwoningen zgn don laatsten tgd ver- gesloten, dan zeu daarmede het verlangde resultaat nzen en in aanbouw. Meer en meor begint het oude verkregen. station, om op de wereldmarkton de hoogste prgzen te maken, die in de laatste jaren voor dit artikel werden besteed. Hoog water. Uit 's Hertogenbosch meldde men gisteren Blgft het water nog wat wassen, dan zal binnenkort het verkeer tnsscben Dan Bosch en de Langstraat, voor zoover dit niet langs den spoorweg wordt onderhouden, voor de derde maal in dit seizoen verbroken zgn; de wegen tnsscben Den Bosch cn Vlijmen, Drnnen en Baardwgk, zoomede de weg van Nieuwkuik naar Helvoirt, zg dro gen reeds weer onder te zullen loopen. Men meent da1 het kanaal s' Hertogenbosch-Drongeleu, I ruiten ingeworpen, in eon waarscbgnlgk nog ver verwgderd tgdperk, aan dien toestand oen einde zal makeD, maar er zgu er óók, 1 liustrnufeeitcn le Utrecht. die de overtuiging hebben, dat het watervrg maken vac I De gewone voorbereidende maatregelen voor de feestw'ek van die wegen niet benoeft te wachten op het tot stand zgn te Utrecht genomes. De winkeliers aan den Steenweg He kwestie te Wolvega. Uit Wolvega schrgft men aan de L Ct. In verband met de arrestat e van dan godsdienstonder wijzer v. d. W alhier, worden nog geregeld verschillende personen voor den rechtir-cmmssaris opgeroepen. In de pastorie der Ned. Herv. gemeente zgu opnieuw Dit werd door den directeur van den gezondheidsdienst, ar. Ringeling meegedeeld in de vergadering van de gezondheidscommissie. De heer Tak, die lid is van deze commissie, had er volgens het JV. v. N. blijkbaar schik in, dat zijn blad zoo weinig giftig bevonden was. Op een vraag van mr. Kruseman deelde dr. Ringeling mede, dat dit onderzoek was ingesteld, omdat brood weieens 1Dij antenPaP'er, wordt gepakt. Ter geruststelling ver telde de heer Ringeling, dat vergiftiging door kranten nog nimmer was voorgekomen. Men weet niet of 't arsenicum in het papier of in den inkt zit. Da eindexamens der Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen carans in Noord Holhnd zullen dit jaar plaats ebben in Alkmaar. Tot voorzitter der commissie voor Mi afnemen dier examens is benoemd de b»er Dr. W. C, L. Bronsveld, directeur der H. B. S. te Hoorn. Enkhuizen de beteekenis van «stad* te herkrjjgen. Uit Helloo fcbrjjft men ons: Als men thans een wandeling larga de achter- ea zjj wegen OLzer Gemeerde maakt, ziet men in tuinen en op Da optocht zat een Romeiusche ryo. Geen middeleeuwsche R dderschap dus, maar mannen uit het oude Rome. D' clou zal, behalve den optocht natuurlijk, bestaan in wa genrenuon en in eeu Romeinsch Hippisch Feest. Do feesttribuoe, van waar m-*n de spelen kan volgen, word' Deze gedachtengang steunt op de niet zeer gewaagde hoefijzervormig, gehalveerd in do bocht door de »Porta veronderstelling, dat de Maas bjj Crèreeoonr (yss'remming I Tiiump'ualis In het midden van de renbaan komt dr a co"»?®810'611^ in..d" toekomst wel fleen hooger peil dftu spina of muur, waaromheen de rennen wordon gehouden aa^ Hanv7Ö23C» I De^e mnar wordt 130 Meter langde arena is 12 M Zy, die aldus redeneeren, wenschen allerminst afbreuk breed ontworpen. Het terrein, waar de feesten zullen te doen aan het tot stand komen van het ook door hen de bonwakkers alom groote bedrijvigheidiedsr doet begeerde kanaal; zjj zjjn alleen de overtuiging toegedaan zjjn best met den grond te bewerken en te bezaaien, terwijl enkele vroege gewassen reeds boren den g>ond zich vertoonen. Ook boe men, heesters en bloemen ver- toonen weder nieuw leven en de vogels laten reeds hun lied weer klinken, alles roept ons toe: „da lente is weer gekomen." dat men, om genoemde wegen watervrg te maken, niet op dat kanaal heeft te wachten. Liter werd bericht: Wegens duo waterstand is de stoomtram dienst Dra BoschTilburg gestaakt. De PettelAarscho weg is over stroomd. worden gegeven, is nog niet bekend, noch ook of H. M do Koningin die zal bjjwonen. De tribune, die ruim 5000 measchen zal kunnen bevatten, is voor f 12,000 aanbesteed. II. B. 8. te Zaandam. Men meldt uit Zaandam Ken woelige Raadszitting Da raad der gemeente Mi,drecht kwam gisteren ia openbare zitting bjjeen. De opening met gebod eu lezing van de notulen bal een gewoon beloop. De voorzitter stelde als eerste punt der agenda voorimde te deelen de ingekomen stukken, doch da heer Heuvelink stelde Uit Oud-Vossemeer schrgft men aan do M. Ct.'. Ds polder Vogelzang kan, behouders onvoorziene om- -- Het zal 1 April 40 jaar geleden zgn, dat de hoogere atandigbeden, geen water ireer binnen krjjgen, daar de vooraf eene motie voor om den voorzitter ta verzoeken burgerschool alb'er word opgericht. Op dien datum viert I twoo gaten gedicht zijn ook uan de andere zeedgkeR I ^ich voortaan alleen aan de wotieljjko regeling te honden de hfier A. Pelt tevens zyo 40-jarig jubileum als directeur wordt dapper gewmkt; die van Slabbecoorn blgft tot en akoo niet eigen dan kol jik op te treden. en do heer J- vaB der Koogh als leeraar bet laatste liggen. Ds tusschendgk van Oad-Kjjkuit en De voorzitter zeide, dat bjj'die motie niet, io stemming Slabbecoorn wordt mede hersteld. Bij onderbandscheaan- I z°u brengen zg (de leden) wisten van Ged. Staten, hoe bss'.eding is de uitvoering der werken gegund aan de z'ch te moeten gedragen, daar zij toch op hun request hearen DeJong c. e. te Ammerstol, tegen onbekend bedrag, a»a Ged. Staten de kous op bun kop hidden gekiegen. daar dit niet door 't bestuar wordt medege eeld. I Ds hear Heuvelink verzocht evenwel, stemming, want B rt7 L I Het stooHQg0maa! begint hedenmorgen te werken, nadat in sake bet request was het laatste woord nog niet ge a. en w. hebben gedurende de geheele feostweek de heul, die thans Kerke- en Hikkepolder verbindt, zal fproken. vscactie gegeven. geopend zgn. Door üeze heul kau oiroa een halvo meter I De voorzitter bleef bjj zjjna weigering eu wilde de water uit den Kei kepolder (waarin het dorp ligt) sfloopen, I motie niet in stemming brengen, waarop 5 van de negen Hammen. I man is reedR bezig iqeerdere heulen te leggen en alles I leden de vergadering verlieten onder applaus van het Ie Amsterdam is in calé »Dn Kroon"een gecombineerde I 1B gereedheid te brengen voor lageren afvoer v n bet I publiek, vergadering gehouden, door afgovaardigden van verschil- zi'te nat, dat thans nog alles bedekt wat den ingezetenen lende Damvereenigingen in Nederlacd. Doel dezer bijeen- I dierbaar is. Er zullen zeker jaren moeten verloopon voor ITAm of- VTVQ a linf VT .1!1T\ I I O 1 na LnH.i-l A i. J I a j i in het lgnteekenen. Uit de oud- ea tegenwoordige leerlingen hebben zich twee feestoomilé's gevormd, terwjjl ook aan de oud leeraren gelegenheid wordt aangeboden aan de viering van dit 40 jarig bestaan deel te Eemen. komst was het oprichten een Nationalen Damboud. Met volle instemmirg van alle aanwezigen werd de bond geconstitueerd onder den naam «Algemeene Nederlandeche Dam bond*. Een groot aantal amateurs-damspelers uit verschillende dcelen van ons land zij onmiddellijk als lid toegetreden, terwpl do leiding is toevertrouwd aan bekwame damspelers, leden van de Damvereegingon te Amsterdam, Edam en Zaandam. Het doel van den bond is, het damspel in aiand te hoeden, te bevorderen en te ontwikkelen. Hg tracht dit te bere ken dooi bet houden, ondersteunen en bevorderen van wedstrjjden seance's, cursussen en verder alles wat met het damspel in verband staat. Het bestuur uit de heeren B. Hinnes, Zaandam, voorz. D. Kibke Kz., Edam, vice-voorz.K. C. de Jonge, Amsterdam (Van Wnusfraat 112) le sec.S. Koos Jr., Zaandam, 2a secr.N. Bouwes, Edam, penningmeester; G. H. Broekkamp, Amsterdam, en J. M, Vos, id., leden. a.les hersteld is, wat, door net water is bedorven. Een nieuws vergadering werd tegen hedenavond 6 uur uit geschreven. Men seint later nit, Oud-Vosmeer aan de Middelt. Ct Men is op het oogonblik druk in onderhandeling met aannemers uit Zul'-Holland, die reeds Maandag en Dins dag alles hebben opgenomen wat te doen is ter algeheele herstelling van de dpken en den polder. Het bedrag der kosten is geraamd op f 260.000. De zeedjjken zouden verhoogd en verzwaa'd worden van af den Hikk>- tot den Dalempolder bjj Tholcn. Brand. Te Wervershool zjjn hedennacht een boarderjj en een herberg tot den grond afgebrand. Een derde gebouw wist men te behoud n. Aanbesteding. Gisteren is door het Provinciaal Bestuur van Noord- Holland aanbesteed het vernieuwen van een gedeelte paarlscherm, voor het westelijk eind van den Bierdijk u„, I KT:r> i ^>.w Ia gtnoemds som is ook bagrepon het aanbrengen, waar °P l?.et e'lan,i Wieringen. Raming f 1600 Laagste in- m van vier meter breedte en schrÜver T- Hermans te Wieringen voor f 2441. voor de herstelling der Men daelt nader mede, dat de opgerichte Algemeens Noderlandscbe Dambond waaischgnljjk in 't leven is ge roepen door eenige vereeciginger, die niet wilden wachten op de mreste andere, wi-lke nog niet. tot het vormen v«n een Bond wenschten over te gaan. De volgende 17 dam vereenigingen maken van dezen Bond geen deel uit: Zjjper D. mclnb ('t Zand), Denoclnb Wieringerwaard.Enkhaize: Damclub, Scbager D. C., D O. Barsingerhorn, Alkmanr- schè D. C, KromiEenieëc D O., WormerveerFohe D. C, Warmer D. C., Vereenigd Amsterdamsch DarageBoetscbsp. Damclnb 't Noordon (Groningen), D. C. Appicgedam, Utrecbtsch Damgecootschiip, D. C. Waddingsvcec, D. V. Ooni-tant (Rotterdam), D. C. Eindhoven en D. C. »L A. D. E. D. I. O.* te 's-Gravenbagu. die ontbreekt van een ber alle werkzaamheden noodig binnendijken. Onnoodig is het te zeggen, dat deze onvoorziene uit gaaf buitengewoon groot is. Da bewoaeis van Vossemeer zullen echter niet rustig wonen, al is het water uit dea Kerkepoldor ea al zjju de huizen droog vóór er afdoende maatregelen genomen zjju ter versterking van de buiten- en binnendjjken, want bjj den eetsten springvloed, gepaard met storm, bestaat er weer vrees voor overstrooming. Hel beSangatctllug Bjj de W oensdag te Rotterdam gehouden verkiezing van vjjf leden patioons voor de Kamer van Arbeid voor de aan het bouwvak verwante vakken werd aangebracht... één stem... in blanco I Ken reuzenmeeuvr. Donderdagmorgen is door den opzichter der Amster- o, damsche gemeen te-waterleiding, M. Kleinschidt, in een Van andere zjjde wordt aan het blad gemeld dat de ^ana'en onder Zandvoort, genaamd Barnaert, een a i v i - I Ir Air m O ah na rsAtm w wa 1Li. Mi - verschillende besturen der polders onder Vossameer ga- zamenljjk brelotsn hebben de dg ken in orde te laten brengen. Aannemer daarvan is de heer Verstratea van Berg ambacht. kokmeeuw gevangen, met een vlucht van 1.95 meter. liet dier is te bezichtigen bij genoemden opzichter aan den Vogelenzangschen straatweg. Lykurnen opgegraven. Vóór eenige dagen werdeu te Bergeyk enkele ljjkurnen opgegta-.ea. Deze vondst, spoorde san tot verdere ocdet- a. Eu de pogingen zjjn niet tevergeefs geweest, want nn zjjn wed-^r eoa 14 stuks govondeu. De aarde I bleek dat zjj een goede vangst had gedaan. In een waaruit ze zgu gebakken >s verschillend en van rood^, valies, dat de man bjj zich had, werd veel klein zilver- Eea kerkdief. De dienstbode van de pastorie der R. K. kerk aan den Kleiweg te Gouda zag een man zich op verdachte wjjze bij de ofïerbussen ophouden. Zjj waarschuwde een der geestelijken, die den man in biddende houding aantrof, wat ook hem verdacht voorkwam De politie werd gewaarschuwd, die den man arresteerde, waarbjj Woensdag 21 Maart jA werd te Haarlem een competitie- hchtroode, grgze en brume klem. O .k de bewerking is en kopergeld, benevens eenige lijmstokken gevonden wedetrgd, tusschen de Dainvereenigii gen »Ods Gero g-n« ongalgk, er zgn ruwe, fijne cn gekartelde potten door Nadat hij bekend had dit geld door diefstal in de kerk van Edam, »Haarlem« van Haarlem en de Damvoreeui elkander, alls van vorsobilleiide vormen. Vermocdelgk te hebben verkregen, is hjj naar het huis van bewaring ging «Amsterdam* van Amsterdam beöindigd. zijn de meer ruwe het wsrk der oorspronke jjke bewoners, te Rotterdam overgebracht. De man bleek een zwerver Dn volledige einduitslag is: 1 de Kcmoers of Taxaudere. de flinere d*ït Hnr Pra-l. I tfi ziin. dio rped« vpractipiHano mala» „nn» z...„i^l. volledige einduitslag Gespeeld 40 partgen. Eiam 32 puntoa; Haarlem 34 puntenAmsterdam 54 punlro. da Kcmpns of Taxander», de fijnere dat der Frankon, d.e ten tjjde van Juliaan den Apostaat, Ttxandr oi Cimpinië tot woonplaats kozen. De urnen werden opge- te zijn, die reeds verscheidene malen voor dergelijke misdrijven is gestraft. De damvereniging «Amsterdam,* cevesügd in café kocht door een Belg voor 5 franc per stuit en zjjn avinals n ll r aam 1/ Umpi. .1 m 1 L CV A "A li 1 i I «de Kroon», Rembraudtplein is mot 20 en 22 pnnten meerdoiheid uit het strjjdperk getreden, een resultaat dat zeker schitterend kan genoemd worden vooral wannoer in ascmerkmg genomen wordt, dat zc^wel «Baarlcm* als «Edam» ook over vele eerste klasse spelers kan be schikken. «Amsterdam* heeft in dezen wedstrjjd op on dubbelzinnige wjjze bljjk gegeven, de damspelers in haar midden te hebben, en een kracht te kunnen oniwibkelen als wellicht nimmer te voren op damgebied heeft phats gehad. De uitgeloofde medaille, door «Amsterdam* op roem da vorigs bastemd voor het museum van oudheden te Brussel. Ds onderzoekingen worden steeds voortgezet. Te vondeling gelegd. 't Kindje ligt nu rustig in een wit bedje, voor h'in g'spreid op een dor kinderzalon in 't Wilhelmiua Gast huis te Amsterdam, 't Heeft nog wel heel weinig besef van 't gean er gebeurd is, maar £k>, het 't thans beter beeft dan vannacht, js, dót voelt 't kindje He aanslag te Baarlem. Voor de rechtbank te Haarlem stond gisteren terecht H. Fr. Slenters, 31 jaar oud, gep. O.-I. militair, zonder vaste woonplaats. Hem werd ten laste gelegd, dat hjj op 10 Februari 1906 het oogmerk had Trjjntje lJpma, huisvrouw Vlaar, opzetteljjk van het leven te berooven, althans zwaar te mishandelen. En dat voornemen vooraf te hebben ken baar gemaakt, een revolver met kogelpatronen te hebben geladen en bjj zich gestoken, san den Jansweg, althans op of aan den openbaren weg te Haarlem, heeft gepoogd deze vrouw opzetteljjk te dooden, althans zwaar te 1 U - 'I vu uu OU unu ououuwviOh t:8 HIB aan dezen eor?oilen en tnendschappelykon sfcrgd en een fengnige magjea neeidansteo, heeft men het te fondelina aanmoediging te meer zyn om voort te gaan op den doo. gelegd. Het kind, bljjkbaar pas geboren, werd geheel hen ingeslagen weg en Bteeds dieper door te dringen in de finesses van het sehoone damspel, Sfatlonaverllchtlng. Men meldt uit Velsen Nq geheel naakt gevonden in een poldersloot aan de Boerenwetering; vermoed wordt, dat 't daarin geworpen is door eeu vrouw, die tot nog toe echter onbekend is gebleven, 't Kindje werd gereinigd en van kleercn voorzien. Een agent van politie heeft daarna het wichtje naar het Wilhelmiua riet», tra r I aeze vrouw opzeuenjK ie aooaen, aitnans zwaar volle wjjze behaald zal zeker hare leden big ven be'inner-n, I door de straten joeg en nu^n °dTn snwawvSief"" ™isthande|en' door .als toen moetiwiHig die revolver op on.—li.» i -i'I ou u1*11 sBeeuwviosjes ais korten afstand op haar aan te leggen, en den trekker tweemaal at te drukken, zjjnde de uitvoering van zjjn voornemen tot het opzetteljjk dooden van genoemde Trjjntje Upma alleen niet voltooid tengevolge van de van zjjn wil onafhankelijke omstandigheden, hetzjj dat beide kogels de vrouw op niet levensgevaarljjke plaatsen, één in den mond en een ander in den hals troffen, alzoo eene door hem, beklaagde, niet gewenschte en niet bedoelde richting namen, hetzjj dat deze kogels geen grooter indringingsvermogen bleken te bezitten, terwjjl genoemde Trjjntje IJprna echter door het afvuren van die revolver eenige tanden zjjn weggeschoten geworden en zjj alzoo levenslang is verminkt. Gedagvaard waren 14 getuigen. De beklaagde bekende het feit, maar zeide dat hjj niet het opzet had gehad op te dooden, alleen om Trijntje te verwonden De eisch is een gevangenisstraf voor den tgd van 4 jaar. Men verzoekt ons er de aandacht op te vestigen dat vergadering van de Gezondheidscommissie ter vast- stelling van het jaarverslag, die Maandasmiddag in de besogne-kamsr op 't stadhuis gehouden zal worden, aan- vangt 's middags om drie nur, Cailetterschonl. Don 30 Maart znl het 12'jaar geleden zijn dat de Cadettenschool door den toenmaligen minister van oorlog Seyffardt namens de Koningin Regentes geopend werd en he BeBtuur over deze Inrichting van Ónderwijs aan den aangewezen Directeur, de Majoor L. de Vlaming, opdi' eg. Bij de oprichting van de Cadettenschool in 1893 werden bij de inrichting de volgende officieren en bur- gerleeraren geplaatst De majoor der infanterie L. de Vlaming (1 Nov 1898 als kolonel gepensionneerd) directeur; de kapiteins H G. van Tarel (in 1903 als luit.-kolonel gepensionneerd) en M. H. Sp-uijt (thans luit.-kolonel 8j reg. inf. te Arnhem)de le Inits A. L. Bounacker (thans majoor 4e reg. inf. te Gouda), A. J. T. A. de Vries (thans majoor lie reg. inf. te Bergen op Zoom), P. J. G Schott (thans majoor 9e reg. inf. te Utrecht), J. H. van Heggec. Zjjnen (thans kapitein-adjudant bij het reg. gren. on jagers), C van 't Sant (thans kapitein bij het 8e reg. inf. te Arnhem), K. G. Ubbens en P. E. Pfeiffer (beiden thans kapitein en werkzaam bij het dep van Öorleg) C. P F. de Graaf (thans kapitein bij het lie reg. inf. te Nijmegen), de le luit.-kwartierm. J. M. van °Baak, (thans kapitein kwartierm. 4e reg. inf. te Leiden) en de officier van gezondh. 2e kl. Dr. R. Sleeswijk, arts (den 27 Nov. 1903 op vrrzoek eervol uit den mil. dienst ontslagen), alsmede de burgerleeraren J Leopold (lector), K. Scheld Dr. G. de Vries J. Cock en Dr D. M. Koojj. Sedert hare opening hebben aan de Cadettenschool 705 jongelieden plaatsing gevonden, van welk getal, verdeeld over twee studiejaren, nog 128 cadetten aan de school aanwezig zijn. Ruim 400 van de oud leerlingen bereikten reeds den officiersrang, zoowel voor het leger hier te lande, als voor dat in Oost Indië. Met de Directie over de Cadettenschool zijn gedurende dit 12'/, jarig tijdvak belast geweest de luitenants-ko lonel L. de Vlaming, J. Doornbos (sedert overleden), Jhr. C. K. van der Wijck en J. H. P, de Lille Hoo ger waard. Van het personeel bij hare opening aan de school verbonden, zijn nog aanwezig van de leeraren de H.H. J. Cock en Dr. D. M. Kooij, resp. met bandteekenen en scheikundig onderwijs belastvan de onderofficieren de sergeanten-majoor H. J. Kuimnns, administrateur, L. van Rooijen, schrijver en Ph. Gehrels, amanuensis; de sergeanten N. F. Soomer, mr. smid en kapelmeester, E. K Th Muller, concierge, D J. Smit, schrijver, B. Dekker, ziekenopzichter en O. J. Krans, fourier, van het mindere porsoneel de korporaals-kok J. H. Kooiman en W. J. van Smirren en vorder de soldaat W. Kaagman. Den 27 September 1894 viel aan de Cadettenschool de hooge eer te beurt door H.H. M.M. de Koningin en Koningin Regentes bezocht te worden deze gebeurtenis wordt nog jaarlijks door de Cadetten herdacht. ConférencePcrnot. Eenige vrienden van bat Fransch hebben den lector in het molern-Fransch aan de Groninger Universiteit, den beer Pernot, nitgenoodigd hier een conférence to geven het succes zjjner lezingen te Rotterdam, te Am sterdam, waar bjj de moderne r< man behandelt., en elders, belooft het publiek een avond van keurig genot. Tot onderwerp zijner conférence koog de heer Pernot twee zeer moderne Fransehe schrgvers, Georges Courteline en Tristan Barnard, beiden «det auteurs gais», die thans meer en meer naam maken in Parjjs als gewone le»erau- ciers van de kleinere schouwburgen, «les tbéatres cö waartoe zooveel gees' wordt ten beste gegeven, beiden rends lang bekend als scbrgvers van romans en novellen. Tristar Bmnard bnbgkt met een satyriek oog ons, arme menscbenkiuderen Conrteline is meer goedlachs en doet ons, met zgo logica, de onlogisohe zijden zien van aller lei administratie»! en wetteljjke bepalingen (wie herinnert zich niet zgn Article 333 P) Laat odb hopen, dat bet Alkmaarsche publiek op Zondag a.s. de poging van bovengenoemde liefhebbers van 'c Fiansch zal stennen. proef met een bjjzonder soort gasverlichting Gasthuis gebracht, waar het ter verpleging is opgenomen. DOrWf ffStlitlOD IT1 Inlokt, IA. zul nnrdnn noarn*. I 'f. ITinrlia aan ion rvn n Imain Jt ni«U I i van het spoorwegstation mislakt is, zal worden overge gaan tot electrische verlichting. De stroom daarvoor wordt betrokken van de centrale, die de beweegkracht voor de brug levert. Uokler en Ongevallenwet. Het orgaan der Centrale Werkgevers-risicobank te Amsterdam bevatte in een vorig nummer klachten OTer de weinige toeschietelijkheid van Bommige geneesheeren. In het jongste rummer van genoemd o gaan komt een sterk sprekend staaltje voor. Den 21 Jan. j.l. vervoegde een werkman van de Amst. Drcogdokmaatscb. zich bg eeu oogarts en verzocht een klaino ongeieohtigheid nit het oog te verwijderen. De dekter weigerde beslist den man te helpen alvorens hem de papieren voor de Ongevallenwet werden bezorgd en 't Kindje, een jonger, bevindt ziob vrjj wel; maar toch is het beter, dat 't nog eenigen tgd in bet Gasthuis blgft, en dan gaat 't naar de Stadsbestedelingen inrichting. En de moeder De wet, artikel zooveel en zooveel, zegt, dat ze strafbaar is, op die en dio gronden. Maar haar léren ach, dat woord roept voor, lóar misschien schrikbeelden op pleit inogtljjk verzaertende omstan digheden. En zou 't niet, dat zg folterende °mart over het gebeurde heeft. Er bestaat moederangst en 't is denkbaar, dat ook deze moeder D.t zal mee moeten gelden, bg een oordeel over haar te vellen. -{Tel.) Blocn hollen velden. Uit Bennebrcck worde gemeld Hoewol door de grillige Maartsche balen do ontwikke ling der hyacinten zeer wordt vertraagd, beginnen toch Arsenicum In couranten. De gemeentelijke gezondheidsdienst te Ams'erdam heeft in het laatst van het vorige jaar daar verscho nende dagbladen onderzocht om te zien. hoeveel arseni cum er in zat. Uit het onderzoek is gebleken, dat het N. v. d, D. bovenaan staat. Onderaan komt Het Volk. Ken aienw magazijn. Wij hebben een kjjkje genomen in het nienwe rjjwiel- magazga van den heer W. Kerkmaer, Ritsevoort 10. Het hais waarin het rijwiel-magazjjn gevestigd is, heeft aaczienljjke verb inwing en verbetering ondergaan, zood.at het thans aan alle vereisehten, die men aan een der.*elgk magazgn kan stellen, voldoet. Daar is in de eerste plaats do keurige etalage kast, afgesloton aan den achterkant met het oog op biodeljjk stof. Te midden van groen zgn er eenige machines geplaatst. Dan een ru me winkel waar rgw:el«n zgn geplaatst 't geheel ziet er aardig nit, die fietsen met hier en daar sierljjfce planten er tu8?oben. Daarachter is een vertrekje voor verschillende fi es- benoodigdheden en een kantoortje en tens'otte een flinke werkplaats voor bet berstellon van rjjwielen, motor-rgwielen en automobielen. Inderdaad 't is een inricbrmp, die gezien mag worden en wjj wenschan den heer Kerkmeer succes mot zgn onderneming. Aanhouding verzocht. De officer van Jas itie te Alkmaar verzoekt aanhou ding van R. Palstra, geb. 9 Maart 1862 te Hattem, gemeente West Dongeradeel, huisknecht. Hg heoit zich op 10 Maait j.l., gekleed met korte, brmce jas, grgze broek en zwarten, stgnm hoed, per rjjwiel nit zpn dienst bg notaris Backx, te Wieringer waard vei wyderd, na zich ten nadeele van dezen door diefstal en verduistering te hebben toegeëigendeen bi drag aan geld, waaronder verschillende gouden tientjes, van welke een van Willem I en een van Koningin Wilhelmiua met kroon; 8 aan- deelen in de 3 pot. prein.eleemng Rotteidam 1868; 5 Tceissloten a f 1004 aandeden premieleenicg Paleis voor Volksvljjt; 1 aandeel geldleening gemeente Schoorl 5 aandeeien Lotisioo2 aandeelen Friesch-Gron. hypo theekbank, groot ieder f 1.00; 1 aandeel Automoeiel Iaiport-Maatschappg te Nijmegen; 1 aandeel Alkmaar- FChen tramweg, groot f 250; 1 obligatie, groot 1 100; Alkmaarsche Boiten-sociteit; 7 aandeden a 1000 ven nootschap handelsdrak&erjj, voorheen KoBter en Go., te Alkmaar5 aandeelen Noorderbank te Alkmaar, groot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2