Toelating van Leerlingen. Patisserie Soecker, Alle ZONWEME ARTIKELEN, Gezondheidscommissie. Stoombootdienst „Alkmaar Packet." MODERNE I IJl Li vh. HEBMS. COSTER Zn., wordt ten zeerste aanbevolen* bëuYsITrTc h t e n7 Hotel „NTEUF' van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij PERSONALIA. Kantongerecht te Alkmaar. laatste berichten. ~aTl ËJl LEL Gemeentescholen De gelegenheid daartoe be staat aan de schoollokalen op Maandagen 2 en 9 en op Dinsdagen 3 en lO April a s. van des i amlddags 4-5 ure. A D V ËR T E NTTË~n7 LANGESTRAAT A 20. Tartine russe. IÜT ootenbanket. De gewone jaarlijksche Grasverpachting Café-Restaurant. Openbare Vergadering- BEVOORDEEL EIGEN NIJVERHEID OVERAL in 30 ets TABLETTEN VERKRIJGBAAR Voordam C9, ALKMAAR, 67U 90 78 81i 82 86 801 96 104} 103} 478 60| 39} 171 53 68A 126} 84} 92! 102+ 26 A 43? 42} 169 28 35 98 85 100} 66! 42} 1551 150a 45} 111} 160 370 79} 93} 93Ü 100} 100} 89} 81 81} 66A 89} 95} 49 50} 103} 86} 472 61} 39} 171 F8fi 126} 93} 10'} 26} 44 42+! 28| 35} 86} 102} 66! 40} 1-5} 151} 287 MARKTBERICHTEN. B 0 R G F R I 1,1 K F 3 1 A N n. K: i°o jeohtgeD-van jaa HessiD^72 j - n.l. Rolschermen, Marquises en Jalousieën, JONKER Sc Co. LANGESTRAAT 60 Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen Aanbevelend, LéON CHAULET. Gezondheidscommissie ter behandeling vaststelling van het jaarverslag over Maandag 26 Maart a.s. ten 3 nre ten Stadhuize. der en 1905 op in de Van ALKMAAR 6—, 8.—, 10.—,f; 2.30, 6.— uur- AMSTERDAM 6,30, 9.30, 230, 4.— 6.— uur. ff ZACHT SMELTENDE k FIJNECHOCOLADE f 1000de divideadbawjjzen Tan 2 aandeeien f 1000 vse d- Zaid-Holl. Hypotbeekhank te Rotterdam 5 lotnn Sfad Bruesel A frs. 1005 loten Antwerpen 4 frs. 100. Palstra heeft zich op 12 Maart te Rotterdam en te Dordrecht bBvond-n, zoodat vermoed kan worden, dat bjj in een dezer plaatsen een gedeelte der gestolen effecten heeft te gelde gemaakt. Predikbeurten. De predikbenrten bier ter stede znllen op Zondag, 25 Mrt. a.8., als volgt vervuld worden: GrooteKerk, lOnnr, Ds. Vinke, bevestiging va nieuwe leden. Kapel, 10 un», geen dienst; 6 uur, Ds. van Leenwen; Woensdag avond, 6 nar, Ds Galdenarm, voorbereiding voor het H. Avondmaal. Evang. Lnth. Kerk, 10} nnr,Ds. Ternooy Afèl. Doopegez. Kerk, 10 nnr, Ds. Haars, van Nieuwe Niedorp; Kinderkerk seen dienst. R-m. Gerefor- moerr'e Kerk, 10} nnr, Ds. Th. Cramer von Banmgarten, van Hoorn Gereformeerd» Ko'k, 10 nnr. Ds. Wechgelaer, 6 nnr, Ds. Wecbgelaer, Cateob. Zond. 24. Hersteld Apostolische Gemeente, Augustjjnsteeg. 10 en 5 nnr en Donderdagavond 8 nnr, Godsdienstoefening. Hervormde Gemeente te Oodorp, 10 nu-, Dr. Pool. Hervormde Gemeente te Borgen, 10 nnr, Ds. J. M. Natzjjl. Her vormde Gemeente ie Stompetoren, 91/, nnr, Da. A. J Werner. Gfot en Johanna Schilder, 1 j. en 3 m. 22 id., Gerbrand de Haan, wednr. van Antje Schuitemaker, 83 j. Jantje Ouwens, wed. van Klaas» Weel, 62 j. 25 id. Agatha Stokman, echtgen van Simon Beemster, 38 j., overl. te Alkmaar. grondstoffen aan te schaffen. Do meerderheid oommsBio van rappottenrs was echter voor het Beroepennaar de Ned. Hirv. bnrg W. van Roggen te Kwadjjk. Gemeente te Aarden- vereischte van de amecdemen t, De hoer Troelstra stelde een amendement voor om bjj overtreding door den werkgever van hot verbod van gedwongen winkelnering aan den arbeider het recht te geven van opvordering van het vijfvoud van het hem toekomende loofiged-elte. Voor het examen nattige handwerken zjjn te 'sGra- venhage o.a. gesla gd de dames D. E Lanrie te St.- Pancras, A. E. Barende te Cocksdorp (Texel) en J. Gat teling te Velseroord. Aan den heer J. Slot, organist ts Venhuizen, thans aan het Conservatorium te Amsterdam, is tegen 1 April «ervol ontslag uit eerstgenoemde betrekking verleerd. Door hei. K«rkb»stnur werd tot zjju opvolger benoemd do hoer R. Rniter te Venhuizen. Ite Keizer van Oostenrijk. PARIJS, 23 Maart. Uit Weenen wordt aan het Petit Journal gemeld, dat de keizer van Oostenrijk ernstig ongesteld ismen vreest het ergste. ilsrt AMSTERDAM. Uitslag Yelling gehonden door Notaris M. Gonvrrne, op Dinsdag 20 Maart 1906, van perceelen te Alkmaar. 1. Het bnis, waarin smederij met. bovenwoning, achterhuis, erf en steeg aan het Verdron- kenoord, wjjkno. 116, groot 210 centiaren. Str jjkgeld de bear W. van Vanre. 2. Het hais met pakhuis en erf achter het vorige perceel, groot 120 centaren, Strjjkgeld de heer B. Kuyper, Niet verhoogd. 1 en 2 gecombineerd op f 2615,door W. van Vnure. C. De woonhuizen aan de Overdiestraat, wjjkn. 10, groot 54 centiaren. S'i jjkgeld de heer J. N. Zandvoort. Wjjkno. 12, groot 54 centiaren. Strjjkgeld de heer C. Bleeker. Wjjkno. 14, groot 54 centiaren. Strjjkgeld de heer J. N. Zmdvnort. Wjjkno. 16, groot 54 centiaren. Strjjkgeld de heer C. Bleoker. Gecombineerd op f 2800, gemijnd door P. Njjman. 4. Het winkelhuis en erf aan 'o Lindenlaan, ho»k Akerslaan, wjjkno. 67, groot pl.tn. 1 A. Strjjkgeld de heer J. Bos. Vóór den afslag verkocht. 5. Het woon bnis, naast bet vorige perceel, wijkno. 69, groot pl.rn Strjjkgeld dezelfde. C. Het woonhnis, naast wjjkno. 71, groot pl.m, Strjjkgeld dezelfde. 5 en 6 niet verhoogd. f 1990. f 605. f 690.1 f 675. f 675. Nederland. N. W. Sehuld ditodito dito, Oblig "ostenrjjkübl. in psp. fi. 1000 Febr.-Aug. iito, dito April-Oet. tito. Kronen 2000 bel vrijafKronenr.)Mei-Nor. -ito, -Jit,!; 2000 beLvrjjetKronenr.) Jan .-Juli Portugal 1« eer. 3°/0 S0-JO05 •dito, 3e id. Amert. Schuld 3*/. franc» 500 Rusland, (wang. Dombr. Ob%. dito, Binnenlandscbt 189t4 dito. 18S0 gecons, Z. B 125-82613 Mei-Nor. 4 dito 18891'ftSaitr.l Jan. 1 Apr, 1 Juli lOet. 4 dito, 1854, Bonetï-8pocn»4 dito, 1867/69 S. 20-100 Msi-Kor4 iito, Grooto Spw. Oblig. 1881.4 dito, dito, Z. E. 600 1898 4 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. E. iSSCJf S dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. R 688... 4 dito, 1889, 3 dito, in goud 1884, 13 .Tan. 13 Juli... dpanjeObl. Buit. Perpctuels.4 nrkiic, g6priv, Conv. leaning 18904 ftecep. geünificeerde schuld frcs. 500-2500.. i pCt 22 Mrt.23Mrt. 8 3 6 4 4 791 98| 03+4 ,101 Ar jlOl 1 are. bet vorige 1 are. perceel, f 1710. f 1370. f 1400. Zitting 23 Maart 190 6 J. K., Wognum, C. S., J. K Alkmaar. H. B., Am- iterdam, dronkenschap, de le f 1.— boete of 1 daj hrchteni', de 2a f6.- boete of 3 dagen hecht., de Se 7 dagen hecht., de 4e f 8.— boete of 2 dagen hecht. J. de G. Kz T. S. Kz., Egmord aan Z e, strooperjj, de le 2 dagen gevangenisstraf, de 2e f 1 boete of 1 dag hechtenis. J. B., Alkmaar, overtreding Loterjjwet, ontslag van rechtsvervolging. J. D. Dz., E. de G. Jz., J. V. Ez., O. S. Jz., Egmond aan Zee, konjjnendelven, de le 2 maal f 1, boete of 2 maal 1 dag hechteuis, de 2e, 3e en 4e ieder 2 maal f 3 boete of 2 maal 2 dagen heobt. L. B., C. v. L., Alkmaar, overtreding politieverorde ning, de le f 0.50 boete of 1 dag hecht,, de 2e f 1 boete of 1 dag hechtenis. A. W. Jz., Egmond aan Zre, overtreding, Provinciaal Resrlement, 2 maai f 1 boete of 2 maal 1 dat» hecht,. W. J. W., Amsterdam, G. G., Castricnm, J. M. J. S., Alkmaar, J. B. Akersloot, J. G., Bergen. E. S Cz., S. W.,_ E. P. W., Ezmond aan Zee, P. S. H Zjjpe, over treding Motor reglement, le 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 2e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, en 10e ieder f 1 boete of 1 dag h-obt., de 3e 3 maal f 0,50 boete of 3 maal 1 d8g hechtenis. D. H, Ondkarspe], J. V. GzC. S. Jz., P. P. Dz„ A. b. Iz J. G. Dz,, A. V. Gz., P. d. J. Cz., Egmond aan Zee, Jachtwet overtreding, de le f3 boete of 2 dagen hechtenis, de 2e f 6 boce of 3 dagen hecht., de 8» 4e iede- 3 dagen hecht., de 5e, 6e, 7e en 8» ieder f5 boete of 3 dagen hechtenis. f 710. I Egypte. Obl Issuing 1876 4 Kaxieo. Obl. Bita. Ssh. afloib. oblig5 dito dito 1899 5 7»£i»iaela OHlig&tiés 1881......4 V. V. Noord-Heli. Oroud-Cradiet. P&adb?,. 4 V. W. I'M-. Hyp. Pdbr N«dor!»nd, Cult. Msatseh. d. Verstal. Aand. dito, Koloni&ls Rank Aandesian dito, - Bed. Ind. Ilsndelzb. Aand, dito, Kon. SSed Mij. t. *xpl. pctr. br.A. dito, Petr Mij. Sum.atra-Paleinbang A dito, A and Bad. Ind.Expl.Mjj Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gow, A and- United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand v. Pref. Asnd. Nederland, Expl. St. Spw. A and dito, Nee. Ccntr. Spoorw. Aami. f 250 dito. N.-Brah. Boitel.W. Ar-ud, 1876/80 gaat, ali*, 8poorw8g!e«E.ing 1887 89,n. S ■dito, Zuid-ltaf. Spoorweg-Ofc). S 'nlên, War*.-W€»neu Aandeel t-.island,Wladik. 1885 Z.E. 635 Oblig i Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 Rock Island comp. Hert. v, gew. Aandeelen. dito, Den?. Bio öraade gcw. Aand dito, Erie Spw. Mjj gew. A&ndselen iito, Illinois Cort. Aand dito, Kanaas City South. Railw. Aand dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand,. iito, dito, le Hyp,.«,i Norfolk 4 Western Cert. v. gsw. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud 1» hypE dito South. Pacific, gow. Aamii dito, Southern Railway gsw. Aand dito, Union Pac. Hoofd O. v. A Union Pac. Convert Gold. Bond4 iit-o Wabash Ct. v. pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 100.,.., 3 iongarije, Theiss Loten4 OostenrijkStastsl. ISbo5 ditodito. 1864i tvalaud Staatalsaning 1864 Loten Iito dito 1856. Dito5 T irk'je Rpoorwsgleenlng Alkuaar. ONDERTROUWD 22 Mrt. Jan Homsn en Jacoba Mmboom. Arie Kwak en Jantje Tromp, beiden alhier, onl. te Koedjjk. GEBOREN 21 Mrt Trjjntje, d. Hartman. 22 Mrt. Cornells Johannes, z. Klngt en Trjjntje Oljj. OVERLEDEN: 22 Mrt, George Lonrisj van Willem Janssen en Aafje van Wilhelm Pieter Prederik, z. Koeleman, 2 van j- Rieuwert Knip, en Haringkarspel. A 1-28 Pebr, vors w!/ a M ?etfouwd, Leendert Reu- boiden alhier. J6 Swa°' 6D EnSel,Je de V»6S> Geboren, Agatha Maria, d. on Alida Bes. Jannetie, d van Jakob Molenaar Anna Waii Soit- van Jan Frederiks en d Ja.n I**" Boon en Elisabeth Houtman en Grietje van van Cornelis Bijman z. van Jan B kker on Gornelisi Broke. - Jacob, z.'van Hein Schagen. Nicolaas Cornelis, z en Margaretha Johanna Alida' Kraakman z. van Jan B kker en Jantje Mul. Maria d van Pieter Berkhouwer en Maartje de Boer Inhnnnoa van Jan Hof en Anna Broersen Johannes, Overleden, Johannes Zutt, 1 j hannes Theodorus Koomen, 22 jongeh. -- Jannetie Bleeker, echtgen. van Jacob Latenstein 75 j - Trijntie Heerhagowsard d V»4 ri° u W d 8 en K 01r O n w d 25 Febr Klaas en „eD„ Stjjntje van Schagen van Pieter Groot is, z. van Cornelis SimnnT *7 ö- id" Johann0S Theodorus, Simon Kamp en Naatje Bjots. Simon, z van Schilder. 6 id. Cornelis Ondertro van Geboren 2 Febr, jannetj.d en Trijntje Pluister. 4 id., Gerardns Brink en Aaltje Stenr. 5 id. z. van Pieter Groot en Johanna Anthonius TV lr TT"-Aiivuiua. ZB, van eo,„.Maa;'Je Hui8er!s: -9 Johanna, d Alkmaar, 23 Maart. Aanvoer: 101 stapels wegende 59696 kilogrammen. Kleine kaas f 33,—, commissie f 30.50, Middelbare f 30.50. In 1905 warende cjjfers 24 MaartAangevoerd. 102 stapels, wegendo 63113 kilogrammen. Kleine kaas f 80. commissie f 27 50, middelbare f 30. Alkmaar, 23 Mrt. Aangev. 653 mudden. Tarwe f 6.75 a 7.40, rogge f 0,— a 0.gerst (chev.) f 5,25. a 6. haver f 4.50 a 5.00 paardeboonen f 6 25 a 7. bmine id. f 10.00 a 11—, id. fdnivenfO.— a 0. witte id. f 15. a karweizaad fa rood mosterdz f a0 erwten groene f granwe f f vale f a 11. Amstxroam 22 Maart. De prijzen der Aardappelen «are» cedew als volgt: Friesche M. B. f 2 25 a 2.50 id. bonten f 4a f 4 61, id. Borgors f S.6Ö 4.id. blauwen f 3.70 4 50, id. Pooters f 1.80 a 2.30, Zoeuwscbe bonten f 1.90 a 2.20, id. biaacwoö f 2.— a 2.40, id. Eigenheimers f 4.50 5.25, id. pootem f 1.40 a 1.60, Duitsche Hamburgers f 4.50 a 4 80, id. rooden f 2.a 2.20, id. blauw n f 2.50 a 3.4id. blanken f 1 5') a 2.Saksische jammen t 1 25 a 3 50, Zand Eisiubs iners f 1.40 a 2 60, Zsndthomassen f 4 50 a 5,—.Geldc-rsche blauwen f 2 39 a f 3 40, Malta's 7 en 81/? ct. per Aanvoer 4 ladingen, Broek op Langendijk. 22 Maart. Wortelen, f 0.50 a 0,60 per 50 K.G. Renzenbloetukool f 0.—. Roode kool f 5. a 18 00 GuIh kool f 4.— a 15.00. W tte koo' f 2.00 a 9.50. K o) apsn f 2.a f3 Uien 1 0,80 h 0.90. B elan 1 5.a 7 50 par 1000. Station No-ordscH'Rwhjde 22 Maart, le soort roode kool f 17.— a 18.—,2* soort I 14.—a f 16.— 3e soort f 10.a 12—, kleirere f 6 a 9 —,1e soort gele f 7.a 16.—2e soort f 10.a 12,— kleinere 5.a 8. Daensoho witte f 3 a 9 50. Rapen f 2.50— a 3.— per 100, uies f 0.— a 0 90, wortelen *0.50 a ct. per 50 KG. Schiedam, 20 Maart. Moutwjjn per Nod. en zondei fust 18 25 Jenever id. 12.25 zonder belas'ingen. Notrering van do B-nrsccmissiëu Moutwjjn f 7'/4 a per HL., zonder fust en zonder belasting. Stemming vast Ruwe spiritus f 6'/j Spoeling-commissie f 1.70 en Theodorus Anthonius, zs. van Nicolaas Klaas Slotemaker en Neeltje Blom"*—Agatha1 Petrus Bartholomens Wer' Elisabeth Cornelia, d. van Jan Visser en - V18 EH,rUF.BiU;th0L0neU8 Weel en Ma^aret'ha Groot lo id., Elisabeth Cornelia, d. van TTT-' Geertje Braaf. Overleden, 18 Febr., Johanna, d van Pieter de Tweede Hamer. 8 GRA VENHAGE, 23 Maart. Bjj do beden in de l weede Kamer vo >rtgezette behandeling van het arbeids contract weid uitvoerig gedebatteerd over het art'kel, betrekkelgk bet verbod van gedwongen winkelnering en de daarbjj toegestane ni'zonderi'-gen. De minister bestreed het amend-ment-Sch«per, dat niet geoorloofd wil achten een beding waarbjj de arbeider zich jegens den werkgever verbindt, z ioh bjj dezen de voor den arbeid He llunaische begrooilng. PETERSBURG, 23 Maart. Het Staatsblad bevat een oekase, waarbij de wetteljjke regeling van het onderzoek van de Rjjksbegrooting wordt ingesteld. De begrooting moet op 14 October aan den Rjjksraad en de Doema ter onderzoek worden voorgelegdhet onderzoek moet op 14 December geëindigd zjjn. In geval het onderzoek aanleiding geeft tot verschillen van meening, wordt het punt waarover het verschil bestaat ter beoordeeling voorgelegd aan een commissie, bestaande uit leden van den Rjjksraad en van de Doema. De beslissing dier commissie wordt daarna aan de beide wetgevende lichamen medegedeeld. Indipn ook daardoor geen eenstemmigheid verkregen wordt zal de begrooting van het laatste jaar, in den vorm van voor- loopige twaalfden, als kredietwet rechtsgeldig z\jn. Helastlng op z|jden kir éren. Ten jare 1578, toen welvaart en weelde in Brubant en Vlaanderen eeno ongekende vlncht namen en vooral in het dragen van kosteljjke en zjjde kleederen door aanzienlijken en neringen in den lande zich naar bniten vertoonden, vaardigden de Staten dier geweston eece kenr nil van den volgpnden inhond: »Kecnendo, dat de pouipositeit bjj de Spanguaerden in drsen lande geplant soo nynemend is ende in 't volck verworteld door de overvloediohheden en coste'yeke klee deren van zjjde, zondat nauwlyxa de meesteresse tegen» dienaresse noch de joffronwe ende de heer tegens de borgir en de coopvronw te onderkennen is Heiderende in ho vaerdy» maloanderen en in alle bonbancie, en siendo dat er gheenen and-ren middel op is ordenen, dat mon een iede- sal ti xiren na syue qaaliteyt en staatsie. Eu de belasting bracht ?rjj wat opwant zelfs am bachtslieden, boeien en dienstboden vielen in de termen. Hen ondergrondsche wereld. Het Zuid-Dakota-hol is het grootste hol ter wereld. Het ligt in de streek der Zwarte Bergen in Amerika en is grooter zelfs dan het Mammothhol in Kentucky. Dit hol is 52 mjjlen lang en het bevat 1500 verschil lende ruimten, van welke vele 200 voet hoog en vol groote stalagmieten en stalactieten zjjn. Men vindt stroomen, watervallen en 37 meren in deze ondergrondsche wereld, welke 6000 voet boven de oppervlakte der zee en op 400 voet diepte is gelegen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar noodigen belorebehbenden, d e met 1 Mei a.s. kinderen op eene der vijf gemeentescholen toepela'-c wonschen te zien, nit, daarvan vóór 16 April 1906 aangifte te doen bjj de hoofden dier scholen, onder overlegging van het. geboortebriefje en het uëntingnbewgs der kinderen, waarvan toelarintr gevraagd wordt,. Burgemeester en W-'hooders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Maart 1906. DONATH, S-eretaris. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder B-huwd- en Grootmoeder, m*jaffroaw AITOKIA JACOBA 8CHABE.HH/%11i, Echtgecoote van den Heor Hendrik Mejjar, in den ouderdom van ruim 67 jaar. Namen» da kinderen en familie H. MEIJER. Alkmaar, 22 Maart 1906. Verdronkenoord 28. Vtrtoelce van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Bjj vonnis der Arroudisseiaents-R-inbibank te AUmaar, van den 15fen Maart 1906. is bet huwelijk bestaande tnsschen VI.OKKKI WI.IVUIAKI), korpor»»l- stoker, wonende te H-lder en IIIBOHA MAK KB, wenende te Helder, ontbonden verklaard door echtscheiding, met alle we'teljjka gevolgen van dien. Alkmaar, D0 procureur van eÏBcher, 23 Maart 1906. W. O. BOSMAN. De ulfdeellngsljjst -,n het faillissement van G MOLENAAR, b'ood- en koekbakker, wenende te Alkmaar, ligt gedureude tien dagen ter kostelooze inzage voor de schalde acheis, ter griffit der Arrondis- sements-R-chtbank te Alkmaar. Alkmaar, De curator, 23 Mmrt 1906. Mr. A. PRINS. worden in den kortstmogelpken tjjd concnrreerend en soliede gefabriceerd en gerepareerd ain da Werkplaatsen aan de BAANGRACHT. Men tette vooral op de nieuwste vinding der Marqui es. Kantoor, voorloopig BA AM BRACHT 4. Aanbevelend VHAAUT PRIJIOPUAAF. ten studbuize te Alkmaar, waaronder ook gerekend wordt te hebooren het graagewag langs de bermen vnn den TwnJJverweg, onder St. Pancras, z»l plaats hebben op Zaterdag 31 Baart a.8., des namld dag* 3 uur. De Uj.l van de perceelen grasgewas welke verpucht znllen worden, is kosteloos ter gemeente-secretarie veikrjjgbaar op alle wetkdegeD, van 92 nnr. Burgemeester en Wetbnnders van Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. DONaTH. Secretaris. UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prijzen. Billard Toulet. Voor de vele vriendelijke b-w zen v«n belangs'elliDg, ontvangen bjj gelegenheid van mjjn 25-ja ig jubileum op den 15 Maart j. 1,, betuig ik, ook namens mjjne familie, uijjn harteljjken dank. Alkmaar, Maart 1906. H. v. d. HEI-J. De Secretaris COHEN STUART. Agentuur der Ilnltsche Onit-tfrlka-l.jjii. Bnllehtlngen kantoor, Yoormrcr. Bill

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3