No. 72 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating van Leerlingen. MAANDAG AART. Kiezerslijst. Gemeentescholen staat aan de schoollokalen op Maandagen 2 en 9 en op Dinsdagen 3 en ÏO April a s. van des i amiddags 4-5 ure. buit"eTeTL AND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonmuuter Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. De gelegenheid daartoe be- heden dat haar de tijd voor de"uitoefening van den Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaa» brengen, naar aanleiding van art. 28 der Ki"swe', ter algemeene kennis, dat de klezer8l||st en de alpha- bethlache lijsten ven de namen en voornamen van ben, die van de hlexer«HJa« zUi» afgevoerd, en van hen, die daarop zijn gebracht, door ben zjjn vastgesteld en van heden af tot en met den 21sten April e.k! voor een ieder ter inzage zgn nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift of afdrnk ver krijgbaar gesteld. Verbetering der kiezerslijst kan tot en met den 15den April door een ieder worden gevraagd, die meent dat hp zelf of een ander in strijd met de Wet daarop voorkomt, niet voorkomt, of niet behoorlijk voorkomt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 23 Maart 1906. DONATH, Secretarie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar noodigen belanghebbenden, die met 1 Mei a.s. kinderen op eene der vijf gemeentescholen toegela'er. wenscben te zien, nit, daarvan vóór ltt April 10OO aangifte te doen bg de hoofden dier scholen, onder overlegging van het geboortebriefje en het irëntingsbewgs der kinderen, waarvan toelating gevraagd wordt, vertoond. Zaterdag heeft hjj twee nar lang op de groote schilderijententoonstelling vertoefd, Dinsdag beeft hjj de automobieltentoonstelling bezocht en is daar even lang gebleven. Men schrijft de ongunstige berichten aan een beurs- manoenvte toe. De officieels tjjdingen nit Rusland zjjo van weinig aanbelang en betreffen belasting-hervormingen en ook nn dan een politiek proces. Zoo meldt de Petersb. Telegraaf agentuur, dat de «Hatdels- en Njjverheids courant een ontwerp voor een inkomstenbelasting met eigen aangifte publiceert. De kleine inkomsten beneden 900 roebels zjjn daarin vrijgesteld. Verder wordt nit dezelfde bron medegedeeld dat voor het militaire gerechtshof bet proc-s begonnen is, wegens bet overvallen der staatskas op het S al balkan siprospect op 13 Februari. Een der aangeklaagden word tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld, vjjf anderen tot de dood straf met d" strop. De niet-officieele of officieuze berichten geven een heel anderen kijk op de binnenlandsohe toestanden. Zoo wordt uit Kiëf gemeld dat de inhechtenisnemin gen van en huiszoekingen bij menschen uit de ontwik kelde klassen een ongewonen omvang aannemen. Al hebben zij niets kwaads gedaan, zoo meent de politie toch dat zij een ongunstigen invloed op de verkiezingen kunnen oefenen. Het is niet te voorzien, waar het heen moet met dit reactionaire schrikbewind. Te Moskou zoo seint de Petersburgsche correspondent van de Kölnische zijn 842 politieke gevangenen opgesloten. Ue politie is zoo overkropt met politieke aangelegen- I cnonhfiron VftÜifldifiic Burgemeester en W*' bonders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Maart 1906. DONATH, Secretaris. Over Algeoiras zjjn de berichten zeer scbaarsch zittingen hebben niets plaats gehad, omdat de Duitsche gevolmachtigde von Radowitz ziek is; de goede opvatting over een bevredigende beslissing blgft aanhouden, ofsohoon er allicht nog wel eenige gedachtenwisselingen zullen gehooden worden over eenige ondergeschikte punten maar nn men eenmaal zoover over d« brng is, denkt men ook wel verder te zulhn komen. Wanneer nn de con ferentie zal eindigen valt met geen mogeigkheid te be palen, maar wjj gelooven niet dat zulks nog deze week mogeljjk kan zjjn. Volgens een particulier telegram aan de Vos». Zeit. zjjn de verschillende bondsraden van Zwitserland van diplomatieke zijde gepolst over de qui-estie van de orga- nisatie der politie in Marokko, daar het plan bestsatom een Zwitsersch officier tot inspecteur-generaal van de politie te benoemen. Daarop is ten antwoord ontvangen, dat Zwitseiland de zaak tn overweging zon nemen, zoodra de mogendheden het desbetrtffende voorstel hadden aan genomen. In Frankrjjk is eindelgk eenige maanden te laat de begrooting aangenomen en zjjn de afgevaardigden tot na Pascben naar buis gegaan. Zjj bebben nn den tjjd om hun verkiez.ngsrondreizen te beginnen en zullen zich daarbjj jjverig moeten weien, want de algemeene verkiezingen znllen reeds In het begin van Mei plaats hebben, ook al weer later dan gewoonlijk, doch het kan niet eer, daar de zittingen der Kamer langer gedanrd hebben dan anders. De mgnwerkstaking in het departement Pas-de-Galais sobjjnt op nie's nit te draaien. Het aantal stakers is althans nn reeds geslonken tot 44.000. In de mjjneu van Lens, van Noeux en van Bétbune is bet werk gedeeltelijk in die van Broiry geheel en al hervat. Zondag zon het congres van gedelegeerden der mjjn- werkers onder voorzitterschap van den afgevaa>d gde Basly te Lens vergaderen. De mgndirecties hebben in een ecbrjjven aan dien afgevaardigde medegedeeld, dat ze bjj den tegenwoordigen toestand van het mgnwezen niet meer kannen toestaan, dan ze reeds hebben beloofd, n.l. 10 pCt. loonsvorhooging aan de arbeiders in de mjjn en 5 pCt. aan hen die boven werkeD, benevens eenige ver beteringen in de pensioensberekening. De algemeene opinie is, dat in de eerste dagen van de volgende week hot werk weer grootendeels aan den gang zal zjjn. Na afloop van het Congres zal door de gematigden een groote betooging worden gehouden voor den heer Basly, om te bewjjzen, dat bjj nog steeds het vertrouwen der arbeiders van de gematigde partjj ten volle b zit. Of nn de aanhangers van Brontcbonx, de leden van de nienwe veroeniging, die betooging kalm znllen laten verloopen, blgft de groote vraag. Zaterdag hebben wjj reeds bet gemcht tegen gesproken dat de Keizer van Oostenrjjk ernstig ziek zon zjjn. De onde vorst bevindt zich in goede gezondheid en volgt zjjn gewonne leveoswjjze. De Keizer brengt den winter op het kasteel teScbön- brnn door, vanwaar bjj zich eiken ochtend naar den Hofbnrg laat ijjden, om staatszaken af te doen. Hjj is in lang niet zoo wel geweest als tegenwoordig. Hjj staat eiken ochtend om half zes op en gaat dan wandelen in het park van Sobönbrun. Vervolgens rjjdt bjj naar Weenen en zjjn werk daar is vaak zeer vermoeiend. In de af- geloopen week heeft hjj zich eiken dag in het openbaren veiligheidsdienst ontbreekt. De vrees voor een spoorwegstaking versterkt den reactionairen jjver van de regeering. Geljjk reeds gemeld is, Btaan aan de voornaamste stations militaire treinen klaar, die met kanonnen gewapend zijn, naar andere stations zijn garde troepen gezonden. De correspondent ontleent nog aan verschillende bladen eenige berichten die het tegenwoordige stelsel toekenen. Het blad Rvetsj vertelt dat te Dorpat do tuchtigingsexpeditie de vrouw van een geacht Estnisch advokaat en redacteur van een vooruitstrevend orgaan tot 300 stokslagen heeft veroordeeld. De voltrekking der straf is alleen opgeschort, omdat de ongelukkige vrouw zich in belangwekkende omstandigheden be vindt. Esten die te Petersburg wonen, hebben een vertrouwd afgezant naar Dorpat gestuurd, om de juist heid van het bericht te onderzot ken. De revolutionairen die tot ballingschap zijn veroor deeld, worden schandelijk behandeld. Zij worden in wagons gepropt, de deuren worden diohtgegrendeld en de vensters toegespijkerd. De lncht in de wagens is dan ook van dien aard dat den gevangenen die voort durend aan duizelingen lijden, het bloed uit den neus loopt. Politieke gevangenen worden met misdadigers samen weggevoerd. De kranten vertellen ook ongeloofelijke dingen van de behandeling van particulieren die zich bij de gen darmerie aanmelden, om boeken of andere dingen aan hun gevangen bloedverwanten te brengen. Een man die voor zijn inhechtenisgenomen meisje boeken bracht, werd met vuistslagen, schoppen en sabelhouwen zoo toegetakeld dat hij bewusteloos neerviel, waarna de gendarmes hem op het plein wierpen. De politie weigerde later van de klacht van den mishandelde procesverbaal op te maken, omdat de mishandeling in een regeenngsgebouw was geschied Dat F n g e 1 a n d een vlootbe ooging tegen Turkije beoogt, wordt vrij wel in twijfel getrokken. De corres pondent van de Daily Telegraph te Kaïro seinde dat de Egyptische regeering nog niets zou gehoord hebben een weigering van Tu kije, om de Turksche troe pen uit Akaba terug te trekken. Wel heeft de Egyp tische kruiser Aïda bericht gezonden dat het een Turksch transportschip met troepen voorbij is gekomen op weg naar Akaba, .vaar in het geheel vermoedelijk 5000 man liggen Regeeringskringen te Kaïro steken den draak met de geruchten over een bet oging van de Engelsche vloot en beschouwen den toestand te Akaba als onverkwikkeljjk, maar niet als onrust barend. De minister van financiën heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat Engelands aandeel in de schadever goeding, die China wegens den internationalen veld tocht in 1900 moet betalen, 317,700 per jaar bedraagt tot 1910, waarna het bedrag trapsgewijs toeneemt. Wat de Engelsche regeering eerst ontving is aan par ticulieren uitgekeerd, ten bedrage van 700,000 Daarna zijn de uitkeeringen gelijkelijk verdeeld tn-schen de schatkist en het spoorwegbestuur in China, en dit blijtt zoo tot de spoorwegen hun eiBch voldaan hebben gekregen. Tot nog toe heeft do Engelsche sohatkist 345,735 ontvangen Uit Oourrières. Niettegenstaande de groate inspanning van de Daitsebe en Fransche reddingsbrigaden m Courrières, vordert de strgd tegen het vnnr slechts langzaam. De moeiijjkheden worden dan ook steeds grooter. Zoo- dra het vnur over een afstand van eenige meters ge- blnscht is, breekt het steeds weer opnieuw nit, nog voor men de bouten statten in de gangen vernienwd beeft, en moet de strgd weer aangebonden worden. Meestal komt dit opnieuw nitbreken van bet vnur voor, terwjjl men de muren der gangen laat afkoelen om ze daarna opnieuw te stutten. Toch is dit stutten noodig, daar de door het vuur in broze cokes veranderde gewelven in zonden storten, wanneer niet de grootste voorzichtig- beie werd in acht genomen. Ook gisteren zjjn de brandweermannen er niet in ge slaagd veel te vorderen Mea traobt thans bet vnnr van twee kanten nan te grijpen en te omsingelen. Daarbjj werden opnieuw twee Ijjken gevonden. De commissie van ingenieurs zegt in een proclamatie dat de strjjd tegen h*t vnnr, dat zwakker sobjjnt te worden, met kracht moet worden voortgezet. Staking in België Er komt eenige opwinding onder de mjjnwerkers in de verschillende Belgische mgn d strioten. Ten gevolge van de staking in Noord Frankrjjk komen er bjj de Belgische mjjndistrioten vele orders in en da werklieden achten 'daarom thans bet oogenblik gekomen om loonsverhooging te vragen. Reeds zjjn daartoe stappen gedaan bjj eenige mjjndirectenren in den Borinage en deze hebben voor de maand April ver hoogingen toegezegd. Men boopt dat bet hierbjj bljjven znl en dat het congres der mjjnwerkers, dat den len Mei bjjeenkomt, niet tot een algemeene staking zal be- slnitenj Da socialistische afgevaardigden deelen mede, at zij op het congres alle stakingsplannen zonden be strijden. Door de vele bestellingen uit het buitenland is de prjjs van de steenkool reeds van 3 tot 4 francs per ton gestegen. Ooft nit Znid-Afrika. In bet gebouw van de Konirkljjka Tuinbouwkundige Vereeniging te Londen, op bet Vincent-sqnare, is een tentoonstelling gehouden van Zoid-Afrikaansch ooft. Volgens de Times is zjj voor vele Engelscben een openbaring. Uit de Kaapkolonie is 't meeste. De peren vooial zjjn voortreffelijk ze doen in niets onder voor de beste Engelsche peren. Dan komen de prnimen. Ook de perziken en neotarinen zien er voortreffelijk nit. Er zjjn ook mooie watermeloenen. De appelen zjjn lang zoo goed nietook de drniven niet. Da vrachten nit Natal zjjn meest van tropische aard. De ananassen zien er flink nit, maar moeten in kleur voor de West-Indische onderdoen. Dan zjjn er manga's en advokaten in uitstekenden toestand overgekomen. Naial zond ook thee in, oorspronkelijk van de O ylonscbe soort, maar nu met eeD eigenaardigen geur. Uit Rho- desië is er tabak. Verder zjjn er eenige Kaapsche wjjnen tentoongesteld, Constantie, Pontao en schnimend Moesel- wjjn en Van der Hnm likeur. De Times zegt, dat men op de Engelsobe markt meer en meer met den asnvoer van frnit uit Znid-Afrika zal zal moeten rekenen. Wraak-moord. Uit Konstantinopel wordt Zaterdag gemeld, dat Rednan Pasja sedeit lang gouver neur der stad, gisterenavond vermoord is door twee lieden, terwjjl hjj op weg was naar zjjn buitenverblijf. Persoonljjke wraakzucht is de oorzaak van de misdaad. Zjjn eigen rechter geweest. De blik«la- gersknecht, te Berljjn, die naar wb onlangs vermeldden nit baloorigbeid over in den dienBt ondervonden bejege ningen op den eersten den besten officier schoot, dien hjj egenkwam, heeft zich in een cel van bet hnis van be waring verhangen. Verkeerd gesprongen. Door een zetter uit Chem nitz, PtOsler, is een poging gedaan tot oplichting van den vroegeren Engelechen minister-president Balfonr. Hjj caf zich nit voor «president van de over Europa en Amerika verspreide bende De Zwarte Hand*, en eiscbte als zoodanig 5000 pond sterling, wanneer lord Balfnnr niet een verschrikkelijk ongelnk over zich en zjjn lamilie wilde zien komen. Lord Balfonr zond echter geen 5000 pond post restant aan den heer P&rsler, te Linhacb, zooals aangegeven was, maar een bericht aan de Duitsche justitie. En de ge- vaarljjko «president* is thans voor een maand de gevan genis ingegaan. Die bal is dns verkeerd gesprongen Sneeuw. Het heeft hier en daar in Frankrjjk duch tig gesneeuwd en dat is daar in dezen tjjd van bet jaar vrjj wat erger dan in Nedeiland. Op vele plaatsen heb ben de bloeiende oofiboomen erg geleden. Te Tonlonse is de thermometer tot 5 graden Celsins beneden nnl ge •taald. Zelfs te Marseille en te Tonlon is sneeuw geval len. Uit Marseille komen bovendien berichten van hevigen storm en booge zee. Uit verschillende streken van Dnitscbland komen even eens belichten over zweren s eenwval. Iu het Natae-dal en het aangrenzend bergland heeft bei sinds Vrjjdag middag voortdurend gesneeuwd. In Elberfeld werden door den Noordenwind de sneeuwmassa's zoo opgewaaid, dat de trams naar de baitenwjjken groote vertragingen ondervonden en dat zelfs bier en daar bet verkeer geheel en al gestremd was. Uit Kiel wordt bericht, dat ten ge*olge van de sneenw, bet verkeer van spoorwegen en locaaltreinen zeer wordt b'moeiljjkt. Bjj Bamberg is ten gevolge van den sneeuwstorm op het ljjotje Hof-Brmberg e n goederentrein losgeraakt. Tien wagens kwamen in beweging, ontspoorden en werd-n geheel en al verbrjjzeld. De schade is aanzienljjk. Het verkeer op het dubbelspoor München -Berljjn was den gebeeien nacht van Vrjjdag op Zaterdag gestoord Na 6 uur 's ochtends werd weder op enkel spoor gereden. Hennig als huweljjkscandidaat. Bjj het onderzoek van de in Hennig's bezit gevonden papieren is de justitie o. m. op de hoogte gekomen van al de adressen der jonge meisjes, met wie de boef door het plaatsen van huwelijksadvertenties in kennis was geraakt. Het getal dier trouwlustige dames moet zeer groot geweest zijn. Onder baar komen jongedochters van zeer fatsoen leken, zelfs van hoogen stand voor. Velen barer trekken 't ziob erg aan, dat zjj de dopes van den bernebten misdadiger zjjn geworden. Een te Schonenberg wonend onbesproken meisje, dat op eene door Hennig geplaatste huwelijksadvertentie inschreef, acht haar eer hierdoor zoodanig gecompromiteerd dat zjj rondloopt met de ge dachte om de hand aan zich zelf te slaan. Geen Amerikan ophilenl De Neu> York Herald bevat twee brieven van Eogelschen, die de ver- zoobtmg slaken dat Engeland bewaard moge worden voor de rjjke Amerikanen. Een «reizende Engelscbman" schrjjtt nit Cleveland (Ohio): Wjj komen in Amerika les nemen. Wjj bestn- deeren uwe wjjze van zaken doen, nwe genoegens, kleeren- vervoermiddelen en wat doet gjj voor ons Gjj bonwt voor ons boeker (jen die een last zjjn voorden reeds over, belasten borger. Gjj dwingt Schotsche jorgelingen die zninig plachten te leven, geld bijeen te schrapen voor een onrsas aan een ho >gesohool. Gjj koopt onze nationale reliqni'ëa op. Gjj geeft ons voorbeeld»n in een weelderige levenswijze in kwistig ingerichte hotels. Gjj leert ons cocktails drinken die ons hoofd ben velen on onze maag bederven. Kortom, gjj veramerikaanscht het onde Enge land en de onde Eogelschen haastigljjk. Om Gods wil, bondt nwe rjjkaards bezig en indien zjj ziohzelven en hnnue dollars willen laten zien, laat hen dan een paar millioenen teruggeven aan de werklieden die hebben gezweelen, om hnn vermogen te maken. Kolbak ca Kept. Onder de onlangs door den Minister van Oorlog uit- gevaard gde nienwe bepalingen omtrent de tenne op Zon- en Feestdagen komen ook voorschriften voor omtrent het dragen van de sobako, kepi, talpa en kolbak. Naar aanleiding daarvan schrjjft de N. Amh. Ct.: Het is niet gemakkelijk duidelijk te maken, hoe feestelijk iemand gestemd moet zjjo, die, op Zon en Feestdagen, bjjv. bjj een temperatuur van 70 k 80 graden Fahrenheit, genoodzaakt wordt een kolbak op Straat als hoofddeksel te dragen. Wg willen als een zwakke poging daartoe een paar ogfers laten spreken lo. gewicht kolbak, gewicht kepi 0.75 K.G.,0.2 K.G. 2o. gewicht opgetuigde kolbak, gewicht opgetuigde kepi 1 K.G., 0.2C5 K.G. So. omtrek kolbak, omtrek kepi 0.75 M 0.65 M. 4>. hoogte kolbak, hoogte kepi 0.26 M., 0.12 M. Waren we zeker dat een lid der militaire bezuini» gingscommissie dit bericht onder de oogen kwam, dan zonden wjj aan bovenstaande vergelgkingen nog willen toevoegen. 5o. kolbak nieuw, kepi nieuw f 25,63f 2,24. Te Van Ewgckslnis. in de gemeente Anna Panlowna, is onder den naam VisscherBbelangen* eene onderafdee- 1 rg opgericht van de Vereeniging ter bevordering der belangen van de Zuiderzee-visscberg, ten doel hebbende in*lo»d te oefenen op het wetsontwerp betreffende de Zui derzee visscher jj. Bestuursleden zgn de heeren C. F. Sienwers, voor zitter; K. Keuris Az., seoretarigP. Kenns Az., pen ningmeester J. de Smit en P. S enwers, commissarissen. liet van Arbeidscontract. Het bestuur van de Nederlandsche Handelsreizigers- Vereeniging, gevestigd te Rotterdam, heelt een adrsB verzot den aan den Minister van Justitie, waarin te kennen wordt gegeven dat bet met leedwezen heeft bemerkt, dat in het thans bg de Tweede Kamer in brhandeling zjjnde ontwerp van wet op bet arbeidscontract onder art. 1637 is opgei omen de volgende bepaling«Indien tusscbeo den werkgever en den arbeider eenig beding is getnffm, waarbg deze laatste beperkt wordt in zgn bevoegdheid, om na het einde der dienstbetrekkingen op zekere wjjze werkzaam te zjjo, is dit beding slechts geldig, indien het bg sohriflelgke overeenkomst of bjj reglement met een meerderjarigen arbeider is tot stand gekomen en voor zoover het niet indrniecht tegen de zedeljjke belangen des arbeiders* dat, wanneer dit artikel aldns tot wet werd verheven, dit in hooge mate in strgd zon zjjn met de belangen van den handelsreiziger, daar deze bepaling in al haar gestrengheid op dezen drnkt dat immers hierdoor aan den wekgever de weg wordt opengesteld aan den werknemer, in casu den handels- reizrger, de verpliobting op te dringen om na beë ndiging van zgn dienstbetrekking nimmer, noch voor zicb zelf, noch voor anderen, in datzelfde vak of artikel werkzaam te znllen zgn dat een dergelgke overeenkomst tot groote schade, zells tot miatsobappelgken ondergang van een werknemer leiden kan en daarom als onrechtvaardig te beschouwen redenen waar jeu het best nar den Minister dringend verzoekt, genoemd artikel alsnog te wgzigen en te bepalen, dat eik beding, dat den weknemer beperkt, om na b et eindigen der dienstbetrekking op zekere wgze werktaam •e zjjn, wordt verboden of nietig verklaard. Aellicontroleura. Aan een cnrsas in melkonderzoek tot opleiding van melkcontrolenrs voor kaasfabrieken en fokvereenigingen welke dezen winter weder door den Zuivelconsnlent Dr. L. T. C. Scheg te Hoori gegeven is, namen 25 personen deel; aan 21 van hen ïb na afgelegd examen het diploma uitgereikt, n.l. aan C. Bakker jbz., BsrhontA. Bart te Heerhogowaard 0. Bart, Veenhnizen M. Beek, Hoog woud K Braak, M dwond 0. Dekker, Venhuizen; K. Dol P/.., Venbnizen J. Haringhnuen Jbz., Ooste; blokker K. Helder Cz., Opmeer; T. Jongejans, Assendelft; As. Klaver, Zwaagdgk; P. Koogman, WognnmP. Koomen, Oostwoud; E. Koster Cz., SchellinkbontC. Lodder, HeerhngowaardR., C Los Amete dam J. Met s-laar Jz., Werve'shoof; K. F. Nobel te Bsnningbroek B. Prins, Grosthnizen W. Roos Pz., Oosterleek 0. Sohip- per Hz. te Hoogkarspel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1