ST AD S NIE UW S. Gemengd Nieuws. h u i" ?6r. Iidks H' B' S' met 5te Alk* maarH. Ueukols, leeraar aan de 3e H. B S met 5-i 302 300 300 294 294 292 291 293 Amsterdam 288 286 285 Met Nederlandsch Verhoad Zaterdag is te Dordrecht de jaarvergadering van het N'ederlandsch Verbond gehouden. Door den secretaris werd het jaarverslag over 1905 uitgebracht waaruit het volgende bleek Het ledental klom in 1905 van 3122 tot 3801 binnen de grenzen van het Rijk en kan nu reeds op 4200 geschat worden. Rekent men daarbjj de verspreide leden in het buitenland, niet tot een groep of afdeeling be- hoorende. dan komt men voor groep Nederland op on geveer 4500 leden. De propagandist J. Post, door het Hoofdbestuur aange steld, heeft veel tot dit succes bijgedragen. «De beginjaren van het Verbond», aldus schrift de secretaris, «hebben bewezen dat het trage Nederlandsche volk uit zichzelf niet voor de opleving van ons nationaal bewustzijn in beweging komt en dat velen het bestaan van het A. N. V. niet vermoeden of veinzen het niet te kennen. Moge deze aanwas niet geheel bljjvend zjjn de blijvers zullen de gelederen van'tVerbond met goede elementen versterken en het overtuigingswoord, zelfs tot niet-toetreders gesproken, kan veel vooroordeel en misverstand uit den weg ruimen. «Want», heet het verder, «laten we toch overal duidelijk laten hooren. dat we niet in de eerste plaats een taal zuiveriigsbond zjjn, maar een vereeniging van stam- bewuste Nederlanders, die het volk zjjn oude geestkracht, zijn ondernemingsdurf, zjjn gevoel van eigenwaarde trachten te hergeven, om het daardoor op te voeren tot hooger zedeljjke kracht en stoffelijke welvaart.» Aan de Pers wordt een woord van hulde gebracht voor de meerdere belangstelling, in het streven en het werken van het Verbond betoond. Voorts word herinnerd aan den laatsten dag van het jaar, toen H. M. de Koningin het Verbond verbljjdde met een gift van f 500, om besteed te worden voor de Ned. Koloniën en voor verschillende vestigingen van Nederlandsche onderdanen in het buitenland. Het bestuur kweet zich ook van de opdracht om samen werking tusschen verschillende vereenigingen te verkrjj- gen, ten einde gezamenlijk maatregelen te treffen tot bestrijding der tuchteloosheid van het Nederlandsche volk. Een d-ietal voorbereidende bijeenkomsten werden gehouden, waarop na ernstige en uitvoerige besprekingen besloten werd aan alle vereenigingen, die daarvoor in aanmerking komen een vragenlijst met toelichting te zenden, ter voorbereiding eener groote algemeene ver gadering in een der hoofdplaatsen van het land met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke kringen Het dag. bestuur meent aldus da zaak degdjjk te hebben voorbereid en dezen zomer tot een vast plan van samenwerking te zullen geraken. Propaganda voor 't Verbond werd nog gemaakt door aan de zeer vele leden der Eerste en Tweede Kamer, die nog geen lid waren, eenige bescheiden te zenden' waaronder het mooie Curapto-nummer, met verzoek als lid toe te treden. De uitslag dezer poging dekte geldelijk nauwelijks de kosten. Slechts een vjjftal trad toe en dat van een klasse, wier roeping het is de belangen van land en volk te behartigen en die dus verondersteld mag worden toch wel iets te voelen voor een Verbond dat alle moeite doet om dit landje zoo krachtig mogelijk te maken J Verder bleef het dag. bestuur nog werkzaam door de bevordering der uitwisseling van sprekers en zangers tusschen laanderen en Noord-Nederland en verspreidde het weer in groot aantal reclame-vloeibladen, waarvan er o. m. aan vele onderwijsinrichtingen en alle postdi recteuren verzonden werden, aan de laatste ten gebruike op de publieke lessenaars. De Amsterdamsche directeur stuurde de zendmg terug met de bewering niet aan het verzoek te kunnen voldoen, enkele andere postad- "üijstratiën verzochten daarentegen nog een partjj. Vijf nieuwe afdeelingen werden opgericht. Het aantal afdeelingen bedraagt thans 21, terwjjl Friesland, Drente, Zeeland, Noord Brabant en Limburg nog geen enkele afdeeling tellen. In opdracht van de Alg. erg. stelde het bestuur zich in verbinding met de Vereeniging van Letterkundigen voor samenwerking tot verkrijging van aansluiting van Nederland by de Berner-Conventie. Zelfstandig zond het bestuur een adres in aan de Koningin, de Eerste en tweede Kamer, waarin voor den goeden naam van ons land op aansluiting werd aangedrongen en gewezen werd op het groote belang voor een zoo krachtig mo geljjk geesteljjk leven van ons volk en het recht van bescherming, dat onze kunstenaars en geleerden op hun arbeid hebben. bestemd als bjjdrage in de leniging van den nood, door de jongste waterrampen in ons land veroorzaakt. IJlt „He Hgaiogdcn" schrijft men ons: Het gure, konde weer doet hier geen goed. Dj wei landen die zich begin Maart re ds zoo mooi lieten aan zien, zien or na veel minder veelbelovend ait en de bloem bollen, wJke reeds »met de bloem in den bek' ftaan geljjk men bier teskenachfig zegt hebben ook v; ij vat. geleden. Wel niet zoo zeer de bloemen als wel de blade ren en dan nog bet meest dior den hagel. Als bet niet spoedig beter wordt, zon er wal eens »da roest1' in kun nen komen, d. i. die bekende bruine vlekken, wc-lke het blad zoo wegvreten. Dit zon wel te bejammeren zjjn, te meer, daar hier de bollenteelt van jaar tot jaar toe neemt. Het zon voor de landbsnw-arbeiders alhier een zogsn zjja. als hier nog voel mrer land voor den bolien- bonw werd ingestoken. Immers, de loonen ia dit bedrjjf zjjn heel wat hooger dan in dat van de veeteelt en den gewonen landbouw. «Nieuw Egmond'' begint b.1 aardig te verijjien. Hst «Karhans" is bjjna klaar. Het maakt een grootschsn indruk. En geljjk een mid-'eleenwsch slot waarop bet in de verte wsl iets gelgfct velen tot zich trok, die hunne woningen in de nabjjheid ervan bouwden zoo ok bet «Knrhaus". Na reeds is geheel onder kap het pension «Duin eu. Zeezicht" van den heer J. Nagelhout eu al een heel eind boven den grond staa' het café van den heer Oosterbnan do «lunchroom'' van den heer Verver en een koffiehuis annex vier winkelhuizen voor don beer van der Henvel van Amsterdam. Due zelfde heer laat ook nog twee villa's bouwen, waarvan de kelders reeds gereed zijn. Hot «koffi ihuis" van den hoer Oester- bian belooft een heel mooi gebouw te worden. Trouwens, al wat daar thans verrjjst, zal een sieraad voor ons »N ouw Egmoud'' zjjn en eena waardige omgeving voor ons grootsch KurhanB. Na is bet maar te bopon dat al dit moois ook voordeel afwerpt. Ea dat zal wel gaan, indien de ondernemers niet terstond zn ke hoogs pijj-.en invoeron. Do druiven konden den wel eens te zuur worden. Mén stelle zich wil hot gaandeweg beter worden hst eerste j mr met een matige wiust te vreden om dan geleidelijk op te klimmen met de prjjzon. Ons dunkt, dat dere wjjse van handelen voor esn opkomende badplaats do eenige doel treffinde is. Vóór in de Voors'raat, naast het aardige pension «Citharina", is er wederom een mooi geboowJ, voor den heer J v. d. Pol. Dit is beslist een sieraad als men Egmond binnenkomt. Hst heeft weer iets „Barlagesch" sn ljjkt ons zeer naar do eieehsu der gezondheid ingericht. Naar wy vernemen wordt er ook een mooi bó el schnin egenovor bö ei „Z iszicht" gebouwd. Wjj krjjgen dus „gelegenheden" genoeg, Dj fjjd van het zoeken naar kie 'iissioron is weer aangeb oken. Dagelgks ziet. men de lnidjss, gewipend met een springstok, het land jndwalen. Of ze allen bucojs habben f D»t ware niet te wenscheu voor de arms kieviten Het eerste e; is hier verleden wsek ge ronden door C. Duinmej ir. Hot is een mooi bnitenkanBj", zoo'n ei te vinder, want ze zjjn tot-nn too nog dnnr. door Liefdadigheids concert. bisteren werd in de Neder-Dnitscbe kerk te Uitgeest eenige moeide het aangekondigde liefdadigheids - conceit gegeven ten bate van de wednwen en weezen van de omgekomen opvarenden van de bom fl. D. 25. Jm drie uur nam het concert seu aanvang voor een vrjj talrgk publiek. Het concert mag zeker goed geslaagd worden gonoe» d. Van de tien nnmmers die ten gehoore werden gebtaoht vielen vooral in den smaak «Caro mio b-n,« van Oiordani, zang met begeleiding vau orgel en viool, «Andante uit de 2de Sonate» van Sobnbert, viool met begeleiding var, orgel. «Ave Maria,» van Schubert' zang met begeleiding van orgel en «Ave Maria» Gounodviool met orgelbegeleiding. Z iker komt uitvoerenden voor dit concert alle lof toe. brengst is nog niet bekend. van don Dj netto-op Uil kol horn meldt men ons: Ia de polders W iard en Groet loopt het met de zaai zeer tegen. Nog niet eens zjjn de erwten er bö alle in. De uitgezaaide vroege aardappelen (Deensche muizen) leden door de vorst zoodanig, dat er moet worden over- gezrald. Het Nutsdepartement KolhornBarsingerhorn ver gaderde deu 21 sten voor 't laatst in dit seizoen. Het Tuttel ledental in aanmerking genomen, was de opkomst groot te noemen. Besloten werd, ingevolge een verzoek van 't hoofdbestuur, eene inteekenljjst te doen circu leeren ten behoeve van 't te stichten Nieuwenhuizenfonds, De financiëele kracht, van het departement op zich zelf, is klein. Op hol. Toen de beer D. te Westwoud dezer dagen met zjjn kar huiswaarts keerde, schrikte eensklaps hit paard eu si >eg op hol. Ia woesten vaart ging het door de Streek. Gelukkig Wist de eigenaar het hollende dier «en aan eere zjjde openslaande doorrjjdstal van café Schaper binnen te s'nren. Gewoldig stiet het dier tegen de deuren aan de andere zjj en viel neer. Hsvis gesohrokken, maar gelukkig zonder licbameljjk letsel, eindigde men het ge dwongen rjjtoertje. Oude Munten. Een paar mannen, die onder Midlaren bezig waren zand ven een heuveltje te graven, hebben do vorige week onde zilveren munten gevonden, die zich thans onder de hoede vau den rijksarchivaris te Groningen, Jhr. mr. J. A. Fditb, bevinden, 't Zjjn 88 munten met 2 rinpen, alles van zilier. De beide ringen hebben een diameter van onge veer 7 c. M on zjjn ruw gegraveerd. Uit don vorm is op te maken, dat ze om het een of ander voorwerp hebban gezeten, hetzjj van hont of steen of wat ook maar dat is niet te oonstateeren. De munten zjjn uit de 8 ;te of 9Je eenw. Ze hebben de grootte van ongeveer een cent Zr zjjn echter veel dun ner. De dikte is niet meer dan het derde deel van een cant, zoodat men ze baast kan wegblazen. CLk zjjn ze ua'nnrljjk zeer g-makkeljjk te buigen. Omtreit de meerdere ol mindere merkwaardigheid kon de heer i«ith nog weinig meededen. Er zjjn een 2025 stuks oude bakenden by. zoogenaamde denarii. Da oudere moeten door verge jjking met mun boeken, enz. gedefi jieerd worden. De reëile waarde van de vondst, is natnnrljjk gering er. de vinder k-jjgt die meer dan dnbbel betaald. Of ze i-chter nit oudheidkundig oogpunt waarde heeft zal nog moeten bljjken. Ten slotte kannen we nog vermelden, dat de voor werpen op D.entechen bodem zjjn gevonden en daarom ook naar het Dreutsche Oodheidsmnseum zullen verhuizen D; heer Feilh veitelde ons dat dit gewoonte was onder de oolloga's. M'dlaren is bovendien meer een karakteris tieke Drentsche streek. v h. If Ds Nationale op zjjn verzoek pjorwegen, om verkrjjcbuar te het verzoek n'et Vacantlekaarten. Bond voor Vreemdelingenverkeer heeft aun de M latech. tot Exjl, van Staats de vacantisbaarten met 1 Juni reeds stellen, het bericht ontvangen, dat aan kan worden voldaan. De Vereeniging te Wjjk aan Z>e eo Duin en te Egmcnd- bmnen hebben zich by den Bond als afdeelingen aan gesloten. Nog werden aan alle Ministers adressen gezonden mot verzoek orn in de stukken, van hun Departement uit- gaande, zuiverheid in taal en stjjl te willen betrachten, terwijl den Ministers van Oorlog en Marine bij adres werd verzocht, door eigen wjjs en lied meer dan tot heden het geval was in het leger de liefde voor bet vaderland te onderhouden. Aan het slot geeft de secretaris een overzicht van het verhandelde in de afdeelingen. Eukele daarvan, als Dordrecht en Rotterdam, zjjn zeer in ledontal vooruit- gegaan. Zuiderzee haring. In da laa'ste jaren is in steeds grootsr hoeveelheid Zuiderzee baiirg in vereeben toestand, du oagerookt, naar bet bn'teclatd verzonden. Zoo werden bg „oorbeeld verloden jaar te U k door ééa sischkooper 633.000 E.G. haring gekocht en por trein nasr Dniteoblacd gezonder! na fl ek met zont vermengd te zjjn. Thans heeft de Miuisfer van F.nanc'ë-i bepaald, dat, indien bjj de verzending van versche haring naar het buitenland van grof zont gebruik gemaakt wordt, d, daarvoor betaalde accgss geheel of gedeeltelyk terugge geven zal worden. De boeveelheid zout mag in gean geval hooger zgn dan 4 KG. op 100 KG visch. D ze bepsling geldt als proefnem'ug, siec t voor d,t voorjaar. N'ederlandscbe Tuinbouw hond Het hoofdbestuur van de Nederl. Maatsch. voor Tuin- boiw en I lantkunde heeft besloten, nu de vastgespelde statuten vsa den Naderl. Ia nbouwboad zoo zeer afwgkon van de oorspronkelgk voorgestelde, voorloopdg nog miar niet toe te troden tot den tuinboawbond, doch de beslis sing af te wach'en vau de in de maand September te houden &lg, vergadering. Deze niet-tctreding is een belangrgke schadepost voor den Bond, want bjj mist daardoor f 350 contributie. Lrger ie evenwel, dat de grootste der bestaande tuic- bouwverenigingen - eu dat is de Nrderl. M v. T. en PI. geen deel zal nemen aan do samenstelling der besturen van de vorecbillende groepen, waarin de Nodorl. Tuinbon wbond wordt verdeeld Wedslryd vsn Kunstvo orwerpen Eenigen tjjd geleden heeft zich een comité gevormd onder voorzitterschap van Baronesse Michiels van Ver- doynen te s-Gravenhage, tot bot bgeenbrengen van een Nederlandsche inzending op den baiterlandsohen wedstrijd van kunstvoorwerpen, uitsluitend door vrouwen ver vaardigd, uitgeschreven door het dagblad Le Gaulois (e Parjji. De Nederlandsche commissie is goed geslaagd in hare pogingen tot het vormen van een groep, d e zich met een flinke inzending van kunstwerk aan het oordeel der l.ansohe juiy voor deze tentoonstelling zullen onder wei pen. Vóórdat deze verzameling van kunstvoortbreng selen naar Pary» wordt gezonden, zal de inzending nng eenige dagen in Den H.ag voor bet publiek te zien zjjn Studio °P e" April iU d" Z3len ?an PQlchri Over deze vóór-tentoonstelling heeft H.M. de Koningin- Moeder het Bescheimvrouwschap aanvaard. Het comité heeft de opbrengst van de matig te stellen toegangsprgzen Een misrekening. Hot moet in G'oningen gebenrd zjjol 't Was nog vroeg din morgen, dat ze met hun beiden djor de straat «leuterden. De zon bagon haar tocht schitterender d»n ooit, de huizen in de straat stonden niet mear somber en naargeeet g maar kregm klenr en ljja. Eu een blaow- zerkeo winkelstoop, w.iarop h?t dienstmeisje met spreek woorddjjke zindelgkh-id twee emmers water had uitgestort, en dio ze cn zon gaan dweilen, glicRterdo ah een spiegel. Voor den winkel bleven za staan. Er was zooveel dat bun blikken hier boeide en hun aandacht in beslag nam. Hit meisje k eeg onder hun blikken een nog blozender kleur en deed moeite om haar lachen to bedwingen om de aardigheden, die do twee van haar zeiden. Za rcoest nieuwe emmers water halen en verdween door een nauw gargetjj tusschen de huizen. Toen bleven er ds kinidcnieiswaren tn de kïas voor de winkelramen alleen over om naar te kjjken en van te watertanden. Een rond Elammertje blonk goudgeelen bet groene graskaaeje daarop stond tartend eigeewgs, als was het or zelf opgeklommen, Dj twee, die er naar stonden te kgken, hadden beiden zonder kïas ontbeten en den een, do grootste vroeg den ander of hg hun beiden eens zou trakteeren, wat de an der niet verkeerd vond, maar wel w-t daar. Z* zenden beter om den hoek in het staiverskroegjeM ar de eerste was al naar binnen gegaan en strekte nu de hstnd ait naar het Elammertje. Het groene kaasje viel er al, en toen bjj weer buiten kwam met de Edammer onder zgn jas, was er in beider oogen een blik van verstand houding. Kdm liepen ze voort, zonder een woord te spreken eerst. Aan het, eind van de straat durfde de een omhjjken het meisje was teruggekeerd met haar emmers en had niets gemerkt. Nu zikten ze af door de stille straten naar een verlaten, eenzame plaat», w.»ar goen sterveling hen zou betiappen. Hier konden ze lacteu en w lden ze smnll m, zooals ze in lang niet gesmuld hadden. Van onder de jas werd du kaas te voo scbjju gebracht en bewonderd. Een groot mes werd voor den dag gehaald, op de monw afgeveegd, en de punt gl«ed af op bet harde kaasje Zj begrepen half... Een nienwo vergeefsche poging ozertuigde ben, dat ze een houten uitstallingskaas hadden gestolen. E - in zgn woede kegelde de grootste bet voorwerp met alle kracht weg, dat een eind vorder tegen een schutting bonpde en l'gcon ble<f in oen moddeipcel. (JV Gr. Ct) Brand Men «chrjjft ons n't ds Streek Dezer dagen toen oen bezoeker nit de herberg van den heer B. te CLderdjjk huiswaarts keerde, bemerkte bjj dat de geheele rieten bekapping in brand stond. Turslosd werden de bewoners gewaarszhuwd, die nog jaist bjjljjds z cb konden redden, met achterlating van alle havo en goed, zoo snel greep het vnnr om zich huea. Weldra stond ook hot belendende perceel, eveneers met riet gedekt en lichtelaaie. Ook d ze bewoceri, die reeds te bed lagen, wisten zioh re redden. Een dardt perceel werd door vereende krachten en met b-hulp van twee bandbraedspnit n behouden, hoewel naluurljjk zeer veel wateiscbade werd aangericht. Ongeluk. Hot tienjarig zoontje van den landbouwer S. Sohontsen, dat achter, de paarden ejjns vaders aanliep, kreeg een slag van een der dieren, waardoor het voorhoofdsbeen geheel werd verbrgzeld. Da toestand vau den kleine is hopeloos. Inbraak. Tj Opmeer is Zaterdagnacht eea brutale inbraak mat diefs'al gepleegd bjj den teer H Igesz, grutter en han delaar in fouragerrtikelen. B jjkens de sporen die men vond heeft de dader door middel van een beitel het raam in het kantoir open geschoven en zich daardoor toegang verichafc. Ongeveer 3403 gulden aan geldswaarde werd nit het bnrean ont- vreemd, (erwjjl het kleine geld met laadji sn al werd meegenomen. lykhöid uit, uiaar hun geest schept er slechts behagen in die werkelykheid van hun eigenaardig standpunt gezien weer te geven; zjj toonen den mensch niet a nu maar doorschynend, zóó dat zjj de motieven der daden en de gedachten hunner personen laten zien, welke anders verborgen bljjvenhun helden worden slechts ledepoppen, waarvan de bewegende touwtjes te vinden zgn in hun omgeving. u- Na d?" d0°d van het Naturalisme begon de humor die tot 1890 slechts sporadisch bjj de Fransche schrijvers voorkwam (bij Rabelois of Molière b.v.), zich in den roman en het theater te doen gelden; evenals het Natura isme, toonde de humor het leelijke. maar speciaal dat leelgke, dat achter de wereldsche conventie verbor- gen is. 8. ach toilers der conventie teekende Tristan Bernard in enkele kleinere stukjes (b.v. les Coteaux de Meudüvi), die bgna monologen warendaarna oefende hij zich ook in het dialoog (b.v. Le seal bandit du nilUuje. Anglais tel fu on le parle, Daisy). Met eenige welgekozen Trismn Rer erH confé.rencier zien. hoe de helden van iristan Bernard voor de conventie zwichten, hoe de wereld eenmaal wil, dat men op zekeren leeftijd zekere avonturen heeft gehad, zekere "dingen heek gedaln o men wil of met, en vooral wanneer men het niet wil en ervoor terugdeinst (zooals b.v. in Tnplepatte). o:F®s Cotmel.ne, die wachtmeester is geweest, den spotzieken Jules Momeaux tot vader had en op het mi- hnmnr6H ypes ter b«fudeering ™nd, heelt vooral den He hpkr Z'*n.\welke e}' steekt in de eenvormigheid, de bekrompenheid van zekere inenschen. die door hun vak vervormd zjjn. Met een paar voorbeelden uit L'article jWU en Le commissaire est bon enfant wees spr. op het humoristische dat er gelegen is in de machinale toe passing van de wetten het sterkste komt dit uit in L article 330, waarin de rechter La Brige veroordeelt, hoewel hjj erkent, dat La Brijje onschuldig is. Tristan Bernard en Courteline zjjn met dat al geen eenvoudige amuseurs; hun theater heeft wel degeljjk ten doel ons te doen denken over de tegenstrijdigheden uit conventie en vak voortkomend, ondanks hun lichtheid en losheid behoort hun werk tot het «théhtre d'idées.» ElndexaHens H. B. S. De mondelinge eindexamons der H. B 8 te Haarlem, Alkmaar, Helder en Hoorn zullen, zooals reeds eerder gemeld, worden afgenomen te Alkmaar De commissie is samengesteld als volgtvoorzitter, tevens lid, dr. W. C L Bronsveld, dir. der H B. S. met 5 j. c. te Hoorntot leden de heeren dr. H. Brongersma, dir v a- j- j J' te Haa lemdr- D A- Kerk- hoff dir. der Rijks H B. S. met 5 j. c. te Helderdr E. H. J. Cunaeus, leeraar aan de H. B. S. met 5 i. c. te Hoorn; dr. R. C. van Rijn van Alkemade, leeraar tv met te Heldor; dr. Z. l, ta Amsterdamdr. G. Nolst Trenité, leeraar aan de j ÖJ- c- te Haarlem H. Sollemans, leeraar aan de Rgks-H B. 8. met 5 j. c. te Alkmaar; A van der Voort Azn., 1 eraar aan de H. B. S. met 5 j. c. te Haarlemdr H. P. B. Plomp, leeraar aan de Rijks- B. b. te Hoorn F. van Goor, leeraar ann de H. B f' T-,5 Haarlem; J- L. G. Belonje leeraar aan de Rijks H B. 8. te AlkmaarH. G. Baints, leeraar aan de Rijks H. B. S. te Holder; tot leden der com missio voor het afnemen der examens voor de vakken van groep e, bedoeld in art. 8 van het Kon besluit van 27 Juni 1901, Siaatsblad 190, de heeren H J de Vries, leeraar aau de H. B. 8. met 5 j c. te Haarlem; J. O. kerkmoyer, 1 eraar aan de H. B. S. met 5 i o te Hoorn J In „IMllgentla". Het Nationaal K^gellaarsfeest was Zondag weder boren verwachting. lu ons laatste nummer maakten we reeds melding ran den 8.adswed8trgd, en bet muziek-programma voor Zan- dagmiddag en avond. Ia den loop der vorige week werd bgna mderen avond gegooid, zoodat de stand natnnrlgk veranderde. Maesten we allen vermeldon, dan zou een 4- tal opgaven getmgeu van meer dan verwachte ded- uT?m alleeu de '««tien korpsen, die op 't oogenbhk het hoogste aantal ponten behaalden. B Jlmolnb I van Amsterdam 311 houten. Branderijen gesloten. Uit Schiedam wordt gemeld dat de h«er J. H. Hontman, Iwae zjjoer branderjjeu heeft verkocht en dat de heer J. v. Noord wjjk eveneens zjjue twee brandei gen heeft verkocht, welke alle gesloopt znllen worden. Kr In gelvopen lotellngen. Ia. FiÏ6sland worden bjj ds loting voor de national militie ds lotel ugen nog altjjd voor een som gelds bedot met beloftec voor het afkeuren voor den militairen dienst en later miliciens vo r het krjjgen van een gewenschti. garnizoensplaats. Er zgu nog verscheidene lieden, die daarvan hun werk maken sn er een aardig dui je mee opstrjjken. Vooral in de gemeente Smallingerlaad is dit j„ar er men,geen ingeloopen. Men zegt dat het kamer.id T dma, af, evasrdigde voor het district waartoe de gemeente b hoort, dezj zask in da Tweade Kamer te berde zal brengen, om zoo noodig tegen dit kwaad afdoende maat regelen te netnen. Trrff.n zg ons B. A. L. I Da twoe duitjes Alle negen I G. G. P. Koekoek I Op de plank De Bnrg I De Clnb I Vooruit I Nooit gedacht I N et bang wezen Hont of font doel I 307 - Alkmaar 285 Nog zelden was, zooals men ons algemeen verzekerde dee.name zoo groot en algemeen. Ook van den' biljart-kogelwedBtrgd mag dit worden verzekerd. Ook in den Wintertuin was 't weder aardig, 's Morgens was 't niet zoo drok, omdat met. dan komt en gaat, maar Zondagavond was t er vol genoegen en aan gezelligheid geea gebrek. 6 Hot programma van den heer W. J. Orefeld liep goed van stapel en m-er dan eens werd een luid bravo, van ae vele bezoekers gehoord. Als verrassing prgkte in den tnin in 't groote perk. natmu.. »Alcmaria Viotrix». Alkmaar Amsterdam Alkmaar Ainst- rdam Alkmaar Amsterdam Alkmaar de van gele narcissen. Kievitseieren, Io Frieslar.d verwacht men in het aanslaande Beizoen niet veel kievitseieren, daar de kieviten gewoon ?.jj v hunne eieren diep onder water staan. maadlanden, w .ar ce te leggen, maerendoels „Nul en tienocgen." Da vereeuig ng «Nat en Genoegen'' te B ngert, zal Woensdag a. s, haar vjjf-aa-twintig jarig bestaan vleien. Bjhalve door eette feestrede van den Voorzitter zal de avond ge«nl<l worden met komische voordrachten door de leden. Tot slot zal men een tableau geven, voorstel lend» hulde aan de veremiglng «Nnt ei G,:no»gm." Volgens besluit der algemeene vergadering, zal aan le leden eene fees'gave worden uitgereikt. In „de Harmonie". Hier werd gisterenavond, zeker op veelvuldig verzoek, door c Vrjje Tooneel» nog eens opgevoerd »'t Z.vende gebod» van Herman Hegermans Jr. Di personen waren dezelfde als da voiige maal zelfs mej. V. die met recht zoo door da vereeniging werd gewaardeerd, kon nor voor baar vertrek, 7 April a.s., hare medewerking verleenen. Aha personen waren over 't algemeen weer verdienstelijk m hna rol, eu de zaal was opnieuw flink bezet, zoodat ook deze avond goed geslaagd mag heeten. Bjj den heer Naohbar werden drie -arken') is" terug bezorgd, inhoudende f 0.33, 1 1.50 en f 13.26 Wjj irecen er drie terug, inhoudende f 1,50, f198 en f 0.13. Nogmaals verzoeken wjj allen, die n rg varkentjes heb- hen, dere nu terug te brengen. Cunférence-Peruol. Jammer genoeg vond de heer Pernot slechts een dertigtal toehoorders om van zgn keurige, goed in elkaar gezette en vlot voorgedragen confé; ence een kleine mderhalf uur te genieten. Spreker begon met Tristan Bernard en Georges Cour teline in te leiden als humoristen en zette uiteen, wat men onder humor, dien specialen vorm van geestigheid van Germaanschen aard, heeft te verstaan; hjj wees erop, dat de groote humoristen Duitschers (Jean Paul, Heine) of Engelschen en Amerikanen (Swift, Addison! Dickens, Thackeray, Cailyle, Bret Harte) waren. Evenals de comis he auteurs gaan de humoristen van de werke Voetbal. d f* a«j A'cini^a Vctrix I haar eersla compatitiejiar in den Nederlandsohen Voetbal-Bond aohter den rag heeft wdlen wg nog eens het verloop van hare wedstrnden en brengen" 0jmPetitio8en0l>te3 onderling, in herinnering lu September was op een algemeene vergadering hot besluit genomer. in te rchrjjven voor de deide klasss van den Neder 1. V. B., wjjl men dan eens wat meer afwis- lehng vaa tegenstanders zou krjjge», maar vooral omdat de kans bestond om hooger te klimmen op den voetbal- ladder, wat in dan Noordhollandsohen V. B. niet meer mogeljjk was. Alcmaria werd .ingedeeld met de hier welbekende Zaan- landsche V. V., verder da beide Amsterdamsche ver. eenigmgen «Vjni Vidi V.oi» on «T.legr-af-Ambtenaren V. V.«, terwjjl het tweede elltal van «Haarhm» do vjjf zon vol maken. Afgaande op de verrichtingen van deze elft,Lm ge- dnieade bet voiige seizoen, scheen het iedereeu het meest •vasrscbjjrIjjk, dat de strgj om de eereplaats zon gaan tusschen V. V. V. en Alcmaria V.etrix. de respectieve kampioenen van de Amsterdamsche en N„ordhollandsche jetbal-Bcndends Ziandammers en de Hiarlemmers zouden hevig om de derde plaats vechten, terwjjl de 1 elegrsfl -ambtenaie., (leze speelden het vorige jaar met weinig BQocoi in den Amstcrd. V, B.^ Tcrmocd wordoo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2