van R. ZOMERDIJK, Verdronkenoord 53. Wed. J. N. PLEMPER VAN BAlEN- m ie Gemengfle Ziperefinpi „NIEUW LEVEN", le (More. De lezers van de Alkmaarsche Courant ad v¥rt¥n tTknT H.H. Veehouders, BOEKHANDEL, LEESINRICHTING, 3XT I E XJ W. ]VIE TJ w. Zooeveu ontvangen 72 verschillende Ansichtkaarten van het door Watersnood op 14 Maart j.l. zoo zwaar bezochte Zeeland en 10 verschilleude kaarten van Frans Rosier, allen h 3 ct. per stuk in het goedkoopsteen meest ges o rteerde magazij11 Hinderwet. PERSONALIA. Taatste "berichten. TE MUUR: F. Wigman. Advertentiebureau. Agentschap „1)E NIEUWE COURANT". op WOENSDAG 4 APRIL 1906, Aauvaug 8 uur. Introducties bij de Ledeu f 0.25. BURGERLIJKE STA N n. BEURSBERICHTEN» Vast. MARKTBERICHTEN. INGEZONDEN STUKKEN. Verzuim, niet eens proef te nemen van de zoo bekende ZAANSCHE BESCHUIT van den Heer De Vries ln bnssen verkrijgbaar van 25 stnks, a sa ct. J- N. PLEMPER VAN BALEN, Mient, Alkmaar. Door deze zij bericht, dat ik de zaak, door wylen mijnen echtgenoot ruim 30 jaren gedreven, op denzellden voet koop voort te zetten. Steeds zal gestreefd worden om de orders zoo vlug en accuraat mogelijk uit te voeren. Alkmaar, Maart 1906. (Directeur: H. LINDEBOOM), in de Schouwburgzaal „HABM0NIE", te Alkmaar. Aan het bureau f 0.50. De grootte is 115 by 89 cM. minder vlugheid in ban toeten, dun in han vingers te bezitten han werd dan ook bet winig eervolle werkje van hekkenslniters toegedacht. In hoeverre dit alles ai - kwam, zal het volgende leeren. Den 15an Ootober zonden Alomaria en T. A. V. V. de hooge eer hebben om alhier de competitie en tege lijkertijd het mooie, nieuwe veld aan de Zandereloot in te wjjden. Doch ziet, eer het tot spelen kwam, ontving men hier de tijding, dat de Telegraafpalen clab onver wacht naar betere gewesten was heengegaan. Ëen plotse ling verval van kracaten bleek de oorzaak van dezen ontjjdigen dood. Met z'n vieren zonden das de anderen den «struggle for life» aanvangeu de spanning zoa er niet minder om worden. Veertien du gen later werd eindelijk de eerste »henecöe» wedstrjjd getpjeld. De Zaanl. V. V. ontving onze stad- genoote. Alomaria ver oonde een spel, eeu kampioen waardig en met 40 gingen de Z lanlanders om z^ep. Den 12en November beloofde een belangijjken dag te worden voor de Alkmaarscbe voetballers. D >n zouden hier de beide favorieten voor het kampioensonap tegen over elkander komen te s'aan. Van dezen wedstrjjd werd veel verwachtimmers V. V. V. had in hare beide wedstrjjden tegen de steike Amsterdamsche F. C. en e nog sterkeren eerste klasse kampioen, het EoscheJéicbe F. W., een schitterend spel »e zien gegeven en een uit stekende training gehad, terwjjl Aicmaria zich natuurljjk geheel zou gevan ooi haar te slaan. De groote dag kwam, een sombere, grjjze No vemberdag Als gevolg van het .spoorweg ongeval bjj deHemb ug waren de Amsterdammers anderhalf uur te laat gearri veerd en eerst tegen drieën was aangevangen, fora het reeds begon te donkeren. Een ongemeen talrjjk publiek stond geschaard om de ljjnou,..en we herinnereu ons weer dat vreemds begin, dat in alle opzichten schitterende en slnitende spel v<n de V. V V.'ers in het eerste kwartier; dat zenuwachtige gedoe van de Aicmaria verdedigers, die elkander in den weg liepen en daardoor hun tegenstanders driemaal achtereen lieten scoren; die gedrukte stemming oneer de toeschouwers, de stilte, voorafgegaan de aan den gewel digen storm, die later op don middag zou losbarsten. Maar wc herinneren ons ook weer de langzame kentering, het steeds meer en meer teruggedrongen worden van de Amsterdammers na do rust, toen ze met 41 voor waren. Doch vooral zsor duideljjk herinneren wij ons weer het laatste kwartier. Nauw omsloten de donkere r ij - n der toeschouwers het veld, waarover telkens en telkens weer de Aicmaria spelers heengledeu in de richting van het vjjandeljjk doel, dat nog slcehts Luw afstak tegen de grjjze, donkere omgeving, waarvau de omtrekken steeds meer vervaagden en ineensmolton met de grjjze strakheid der lacht, terwjjl de gebeele omtrek Weergalmde van steeds luider gejuich, dat slechts af en toe plotseling kort, heel kort werd afgebroken door een oogenblik van stilte, als de bal even bniten het veld ging of naar de Alkmaarsche helft werd teruggezonden, om dan echter weer, even plotseling, nog sterker, steeds sterker te worden. Eo nóg hooren wjj dat gejuich gedurende dien laatsten, wanhopiger aanval, nadat eenige seconden van te voren Alcmaria's crack de derde goal bad gescoord en te mid den van die maohtige gelnidagolving, die plotseling ontnuchterende tonen van het eindsignaal, welke een einde maakten aan da algemeens opwinding en aan dezen prachtstrjjd, die, indien hjj een paar minnt"n lan.er geduurd had, misschien wel in een Alkmaarsche over winning zou zjjn uitgeloopen. Nu wonnen de V.V.V.'ers met 4—8. En we zien weer langzaam en stil die donkere rjjen toesohonwers aftrekken langs de Zindersloot, waar de boomen zacht, heel saoh'. bun eerwaardige, kale kruinen schudden over zooveel wee Iu de verte echo-den in de wjjde stilte de j abelen de kreten der zegevierende Amsterdammers tegen de hnizen. Reeds was er een wolkje gekomen aan den eerst zoo sohitterenden Alkmaarschen kampioeuhemel Dan volgenden Zondag ging echter voor het Alomaria* elftal de kampioensillasie vrjjwel geheel verloren. Thans was de voorhoede de hoofd chuldignde geheale troep knoeide er lastig op los en met een gemakkeljjke, doch onverwachte 8—0 overwinning keerden de roodbroekige Haarlemmers hniswaarts PEAR. (Wordt vervolgd). GEBOREN 23 Maart. Hendrika J .n netje, d. van Oir el George Schram en J^raje Kijjk 24 Neeltje, d. van Johannes Schouten en Barbara Maria van V»gten. Jan, z, van Wonter Bekelaar en Tenbina Mandema. Machiel, z. van Jan van Stipric.au en Francijntjs van Esseveld. Trijntje, d. van Dirk de Waard en Elisabeth SDjjders. 26 Gerrit, z. van Johaunes van Thnjjl en Jannetje Vos. Antonia Maria, d. van N.colaas Wes ter en AUda Agatha Vleugel. OVERLEDEN: 24 Maart. Jan Julius Rudolf,z.| van Jacob Gjjsbertua Mtjjer en Maart je Wasren, 8 d. BURGEMEE8TER en WETHOUDERS vau Alkmaa* brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zjj bjj besluit van 24 Maart 1.1. vergunning hebben verleend aan de Americ.n Petroleum Company, te Rotterdam tot het oprichten van eene petroleum- tankinrichting op het terrein aan den Steeweg, kad. be kend in sectie B. No. 3619. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 26 Maart 1906. DONATH, Secretaris. Da heer K. Omwenhoven, te Wjjde Wormer, is tegen. 1 Juni a.s. eervol ontslagen als djjkgraaf van het water schap Wjjde Wormer. In verband hiermede heelt hot bestnur van dat water schip besloten, voor deze betrekking aan H. M. de Koningin voor te dragen de hieren S. Klomp, H, Sum en C. Davids, allen ts Wjjde Wormer. Van Texel schrjjft men ons Bjj Kon. Besluit is op voordracht van Z.Ex den Min. v. Landbouw, Nyverheid en Handel benoemd tot cor respondent voor het eiland Texel, de heer N. W. J. Schumaker te Den Burg,,teneinde opgaven te verstrek ken omtrent den stand en de vooruitzichten van den oogst der belangrijkste land- en tuinbouwgewassen. Genoemden heer was reeds vroeger het toezicht over de Rqks proefvelden opgedragen. De vereeniging aTexels belangt die zich ten doel stelt, door eene wekeljjksche uiikeering de weduwen en weezen harer leden te ondersteunen, heelt het plan opgevat, ten voordeele der kas eene tentoonstelling te organiseeren, welke in den loop van den zomer ge durende eenige weken geopend zal zjjn. Tevens wordt eene groote verloting op touw gezet, waarvoor de ko ninklijke goedkeuring is aangevraagd. Vele fraaie geschenken, vooral dames-handwerken, waaronder ook van elders, zjjn reeds als prjjzen voor deze verloting aan het Bestuur afgestaan. Moge de ver eeniging, ter wille van het schoone doel, succes hebben met hare ondernemingen. V Naar wij vernemen, zal de heer W. H. Lap te Den Hoorn op Texel, die den 21en April a.s. naar Indië vertrekt, dienst doen als '2en officier aan boord van een der stoomschepen der ljjn Java—ChinaJapan. Onder de verkochte goederen, welke deel hebben uit gemaakt van de lading der »Serbia,t behooren ook vele honderden bossen hoedenstroo, die thans op Texel voor een appel en een ei verkrijgbaar zijn. Tengevolge daarvan worden in vele huisgezinnen, hoofdzakelijk te Oudeschild en te Oosterend, allerlei voorwerpen van dat stroo vervaardigd. Met behulp van een houten raam weet men er o. a. zeer nette vloer matjes van te vlechten Praktisch en zeer goedkoop met 't oog op de a.s. schoonmaak. Gevechten op de Filippijnen. NEW-YORK, 25 Miart. Een telegram van Manilla meldt, dat de Filippjjnsobe politiemacht vele verliezen heeft geleden in een gevecht op bet. eiland Samar. De Amerikaansche gouverneur is verdwenen. Er zjjn troepen heengezonden. Ken gevecht la Marokko. ALGIERS, 25 Maart. Men meldt uit Port Say: Er woidt een gevecht geleverd aan de oevers van de Muloya; een levendig geschutvuur wordt sedert hedenmorgen ge boord de predendent liet hot veld aan de troepen van den Maghzen over en trok over de Muluya om op te rokken in het, wegens oneff-ndbeid moeiljjk te doortrekken land der Kebdala's. De Magnzen liet daarop al zjjn cavalerie oprnkken. De pretendent braebt daarentegen alleen infanteristen in 't gevecht. De uitslag van 't go- vecht is nog niet bekend. AMSTERDAM. pCt 24 Mrt.26Mrt. fert Nederland, N. W. Schuld9 dito, dito3 dito, Oblig3 toitonrjjkObl. in pap. ft. 1000 Febr.-Aug. S tito, dito April-Oct.6 iito. Kronen 3000 bel.vrije(Krosenr.)Mei-Nov. 4 tito, dito 3000 bel.vrjje(Kronenr.) Jan.-Juli 4 Portugal la ser. 3°/,, 4 80-100 3 dito, 3e id. Amort. 8ehuld 3*/. francs 500 4 tniland, Iwang. Dombr. Oblig4} dito, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 geconi.Z.R. 185-63513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 l'&Seeer.l Jan. 1 Apr. 1 JulilOet. 4 dito, 1894, Doneti-Spoorw4 dito. 1867/69 4 80-100 Mei-Mov.4 dito, Groote 8uw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 1898 4 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. R. 185/635. 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 635.... 4 dito, 1889 «...t«. dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli..... ipanje, Obl. Buit. Perpetuele nrkjje, gepriv. Conv. leening 1890 Kecep. geünificeerde schuld frc». 500-3500.. "■-typt®, Obl. iceung 1876 üexieu, Obl. Binn. Seh. aftoih. oblig dito dito 1899 Tcnezuela OhligatiSn 1881..,.. N. V Noord-Heli. Grond-Crediet. Pandbr.. V W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Guit. Maatseh. d. Verstel. Aand, dito, Koloniale Bank A&ndeelen, Med. lnd, H&ndelsb. Aand 79A 931 101A 101A 100A looi G7* 89# 81| 811 85* 80* 891 88* 95# 104* iito, dito, dito, dito, Ron. Red Mij. t. expl. petr. br.A. a-Pa Petr. My. 8uMatra-P&leinuang A. Aand. Ned. Xnd.ExpI.Mij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand- United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Gert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand. dito, Nee. Centr. Spoort». Aand. f 850 dito. N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gesi. '.aiie, 8poorwegleening 1887'89 3 dito, Zuid-Iiai. 8poorweg-Obl3 tolau, Wara.-Weeneu Aandeel <u«lsnd,Wladik. 1885 a Z.R. 685 Oblig.... 4 Amerika, Atehiion Topeka Cert. v. Aand... dito, Aig. Hyp. Obl.......4 Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.. dito, dito, le Hyp. ■.«-»-.,••• 4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp... 6 dito South. Pacific, gew. AandS dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pae. Hoofd O. v. A Union Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v. pref. Aand... NaderlandStad Amsterdam 10(13 -ongarijaTheiss Loten- 4 iostenryk Staatsl. 186o.5 dito, dito 1864......... tuland Staatsleenlng 1864 Loten5 dito dito 1866 Dito t T rkije Spoorweglesulng 102| 461 60* 39 173 52 113 68+4 83* 93 102Tb 26| 48 i 42| 35* 100* 102* 67* 40* 155* 151* 110* 323 83V» 93* 93+1 101* 100* 100* 70* 68A 80* 81* 86* 80* 49* 104Va 85* 460 60* 40* 16* 521 113* 68+k 126* 93* 10 lA 26* 42* 168x 25* 30+4 96* 107* «7* 40* 1(6* 152 11A 158* 280 355 290* Aikhaar 26 Miart. 8 koeien en ossen 1 200 a f 250, 63 vitte kalveren f 45 a 120, p. ned. pond f 0,90 a 1,10, 151 nnebfere kalveren 1 7 a 16, 1 mager rohaap f 8 a ,"146 vette vaikees p. ned. pond 5J a 59, 51 magere varkens per stuk f 17 a 22. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) „Zenuwachtigheid" Geachte Redactie, Sta mjj toe een paar woorden te schrjjven ter aanvulling van het artikel in uwa Courant van 24 dezer over Zenuwachtigheid. Zou al niet veel gewonnen zjjn wanneer er minder geschmven, minder gesproken werd over die treurige ziekte Als er meer nadruk werd gelegd op den plicht van iederen messch om én by ïioh zelf én bjj anderen aan te kweeken en te versterken wilskracht, wederom er ware veel gewonnen. Dt theoritëa van niet kunnen, noodlot, machteloosheid willoosheid, honderdmaal verkondigd in tal van boeken der laatste jaren hebben, dankt me, heel wat kwaad g sticht en zwakken gekweekt. De boeken van hoeveel kanst en talent ook ge tuigend waarin zulke beschouwingen «rchering en inslag" vormden, behooren tot de verderfelijke lectuur, ja tot de moordende. Zog tot een mensob gij kunt en hjj zal veel vermogen. Zig hem gij kunt niet en ten laatste zal hjj tot niets meer in staat wezen. Ter leozing worden andermaal zeer aanbevolen de door mjj eens in deze Courant besproken werkjesZenuwen door J. J. Hoep eo G'ede raad aan de jonge mannen en jonge mei jes der 20e eeuw, vertaald door dr. Oort. Uier bij worden nu nog gevoegd: karaktervorming door Ralph Waldo Trine, welk geschrift handelt overde macht der gedachte en Een schoone wereld, van 1 Wie g-efi oeg eens e-n d-geljjk s'nk over; Leeren willen Willen. Wilskracht V-'zmm i worde dae met te herlezen de hoofdstakken Leeren willen en Wilsrichting, voor komende in dr. Rittei's mooie boek Paedagogische fragmenten Wjj moeten Leeren willen om te leunnen willen, en alzoo meer macht kijjgen over ons zelf en moer weerstands vermogen. Ddze aanvulling doet niete te kort aan de lezenswaar- digheid van het artikel van »A. P. H." Mat dank voor de plaatsing. J. F. TERNOOY APÈL. De Heer en Mevronw PAMEIJERKOLFF betuigen bun harteljjken dank voor de vele bewjjzen van belang stelling, ontvangen bjj de geboorte van hun zoon. Kraamvisites wordea bjj voorkeur afgewacht a.s. Don derdag en Vrjjdag van 2*—4 uur. Het schreien van kinderen, die overvloedig met ODverdunde melk gevoed worden, vindt meestal *jjn oorzaak in haar te groot gehalte aan kaasstof, dat in de maag van het kind eene grove stremming van de koemelk tengevolge heeft, terwjjl door do gisting in de ingewanden da buik opzet, zoo^at d« kinderen lastig worden. Door bjj voeging van Hufeke'a Hlnderneeel verminderen de grove stremming der kaasstof en de stoornissen in de ingewanden, waarvan een gemakkeljjke stoelgang bet gevold is. Aanbevelend Uroene Klok. Jacob Borsjes, tevens melkverkoopers aan melksl ters te Alkmaar, weest gewaarschuwd en verkoopt nw zomermelk toch niet langer voor 5 ct. of 6 ct. als ze 8 ct. Wjjft; begrjjpt toch dat een melksljjter het zjjne oliërtèle niet moeilijk maakt uitsluitend ter wille van den boer. Zie toch liever een vasten prjjs te bepalen, desnoods 51/, ct. bjj een verkoops- prjjB van 7 ct., of 6 ct. bjj een verkoopsprijs van 8 ets. Dit is in het belang van beiden, en maakt ge kans 6 ots. voor uw melk te bedingen, wat toch ook nood- zakeljjk ie. Een Veehouder, (peen bondslidj. In den j-ire 1900 pn ».«s, don *'er »n twintigsten Maart, ten verzoeke van GEERTJE KOKeebtgenoote van PIETER LUB THOMASZOON, zonder beroep, wonende te Enkhuiren, ten deze woonplaats kiezende te Alkmaar, aan b»t Hof Q 4. ten Vsntire d»n Procnrenr Meester JOANNES STEPHANUS LUDOVICUS AGHINA aldaar, die door eischeresse gesteld wordt en; als zoodanig voor haar zal oconpoeren heb ik JOHANNES GERARDUS KLEIN, Deurwaar der bjj de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, wonende en kantoor houdende aan de Zevenhuizen No. 10 aldaar, Aan PIETER LUB THOMASZOON laatst gewoond heb bende te Enkhuizen, doch thans afwezig en zonder bekende woon- of vei bljjfplaatsmitsdien mjjn exploit doende door aanplakking dezes aan do hoofddeur der vergader plaats der Arrondissements rechtbank te Alkmaar en aan bet huis der gemeente te Eokhnizen, terwjjl grljjk af-nhrift door mjj is overgegeven aan den E, A. Heer Officier van Justitie te Alkmaar door wien het origineel vau dit exploit met »gazien« is geteekeod. terwjjl ein- deljjk dit exploit zal geplaatst worden in de Njdorlandsche Staatscourant en in de Alkmaarsche Omrant Beteekend een vonnis der Arrondissements-rechtbank to Alkmaar d.d. 22 Februari I960 eu zes waarbjj aan de eiscneresse verlof is verleend oua den gedaagde voor de tweede maal bj; openbare dagvaarding op te roepen en zulks op den voet en op de wjjte, waarop de eerste dagvaarding is gedaan (de dagvaarding loopende op een teimjjn van drie maanden en te plaatsen in de NedarlandBche Staats courant en in de Alkmuarrche Courant.) Voorts heb ik deurwaarder exploit doende als boven den gereqaireerde Gedagvaard om op Donderdag Vjjfden Juli 1906 des voormiddags te elf ure te verschjjnen ter terechtzitting der Arroudisse- ments-Reohtbank te Alkmaar, gehouden wordende in het paleis van Justitie, aldaar, ten einde aangezien gedaagde b'hoorde tct de bemanning van het visscbersvaartnig E H. 21 toen dat vaartuig schipbreuk leed op 28 Deoember 1894 in de Noordzee bjj den bmtendtempel van het Weigat; aangezien de bemanning van de E. H. 18 van die schipbreuk is getuige geweest en gedurende twee oren pogingen in hel werk beeft gestold om bnlp tn binden, doch alleen heeft kunnen constateerec, dat de E. H. 21 dieper zonk en de opvarende waren verdwenen aangezien er sedert van gedaagde geen bericht is in gekomen waaruit van zjja aanwezen bljjkt; aangezien er alzoo sedert de laatste tjjding van gedaagde meer dan vjjf j iar verloopen zjjn; aangezien eiscbereese belang heeft, dat er a nzien van gedaagde vermoeden van overigden woidi. uitge sproken en zjj verlof gevraagd on bjj betaekende beschik king bekomen heeft om den gedaagde bjj openbare dagvaarding op te roepen; aangezien op de eerste oproeping noch de godaagde, uoca iemand van zjjnentwege is verschenen, waarop bjj ten deze beteekend vonnis verlof is verleend tot bet doen eoner tweede oproeping op den voet en op de wjjze als bjj vooimslde beschikking is bepaald; Musdien ten aangewezen dage in persoon of door iemand van zgnentwege van zjja aanwezen te doen big- ken, bjj gebreke waarvan door de eiBcheresse zal worden geoonoludeerd dat haar daarvan zal worden verleend acte en tevens verlof tot het doen van eene derde dergeljjke dagvaarding, alles met veroordeeling van den gedaagde in de proceskoslen. De kosten zjjn 6.15. Gezien De Officier vun Justitie J. G. KLEIN, (/et.) J. J. OARSTEN. Deurwaarder. Een net BUKttU&WOOlllllUIS voorzien van Gas- en Waterleiding, aan het H e i 1 i g e 1 a n d. Een UOVHMWONINiW met mooi uitzicht, voorzien van Gas- on Waterleiding, aan het H e i- li gel and. Te bevragen bjj: Onder hernieuwde aanbeveling, Hoogachtend, CONCERT hunnen tegen den prijs van UJ1TIU CHIHT bekossen b*| de N, V. Boekhandel v<h. HHRHs U08TBK 4b ZOON, een inoole op ivaar papier gedrukte In VHLBI kleuren uitgevoerde Haart van Nederland. Op deze Kaart vindt sen alle üpoor- en Tramlijnen en Waterwegen met alle daaraan liggende plaatsen en bovendien alle plaatsen van eenige beteekenls. Franco per post na postwissel van 0O cent. Op LUKKEN opvouwbarr f 1 AO. Op linnen MIST BOLLHN en gevernist f 3.PA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3