No. 73 Honderd en achtste jaargang. 4906. DAGBLAD VOOR AT,KM A AR EN OMSTREKEN. Toelating van Leerlingen. DINSDAG 27 MAART. Gemeentescholen l)e gelegenheid daartoe be staat aan de schoollokalen op Maandagen 2 en 9 en op Dinsdagen 3 en ÏO April a s. van des namiddags 4-5 ure. B I TENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk T I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnuMMer Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. Algemeen Orerzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Per8. Nieuwstijdingen. COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar noodigen bel»neb«bbfnd»n, die met 1 Mei a.s. kinderen op eene der vijf gemeentescholen toegela'-n wenschsn te zien, nit, daarvan vóór 15 April IVOtt aangifte te doen bjj de hoofden dier scholen, onder overlegging van het geboortebriefje en het inëntingsbewjjs der kinderen, waarvan toelating gevraagd wordt. Burgemeester en W»thnnders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Maart 1906. DONATH, Secretaris. De laatste berichten, van gisteren dateerende, die uit Algeciras kwamen, luiden al bijzonder gonstig men meende dat er overeenstemming is verkregen op de voor naamste punten, ofschoon er nog verscheidene vergade ringen noodig zullen zjjn om do laatste kleine moeieljjk- heden uit den weg te ruimen. Men gelooft, dat dit nog deze week kan gebeuren en dan zou da conferentie uiteen gaan. No, het wordt tjjd ookden 16 Januari kwamen de gedeligeerden bjj- en en nu, meer dan 3 maan den daarna, kan men nog niet met zekeiheid zeggen, wanneer zjj weer uiteen zullen gaan. 't Is goed dat de berichten uit Algeciras van overeenstemming spreken, want te oordeelen naar hetgeen de dagbladen schrijven, zou men meenen, dat die over- eenstemm'ng nog ver te zoeken is, er wordt alihans èa door de Kolnische èa door lierl. Tageblatt beweerd, da' Frankrjjk niet geneigd is op eenig pont toe te geven. Nu bestaat er wel eenige reden voor die ontstemdheid en boozen luim der Dnitsche bladen, want naar aanleiding van een onjuiste mededeeling door den Temps over de instrnc'ies aan den Russiscbec gedelegeerde van L.nsdorf gegeven, moest de Russische regeering wel met een rectificatie voor den dag te komen en deze viel niet zeer in den smcak der Duitschets, van daar de niet al te goede gezindheid der Duitscbe pers. Invloed zal dio zeker wel niet op den loop der conferentie hebben. In Marokko staan de zaken ook niet al te roos kleurig. S>nds lang trad de troonpretendent stoutmoedig tegen den Sultan op en nu sobgnen de vijandelijkheden te zgn uitgebroken. Men meldt althans uit Port S y, aan de Noord-kust van Marokko, dat er een gevecht aan den grng was langs de Moelceji. Sedert gisterochtend hoorde men kanongebulder. De pretendent heelt de regeerings- troepen de Moeloeja laten overtrekken in het zeer berg achtige land Ksbdak. Terwjjl de bevelhebber der rezee- ringstro.pen zgn geheele ruiterjj laat oprukken, heeft de pretendent nog slechts zgn voetvolk in 't gevecht gebracht. De uitslag van den strjjj is nog niet bekend. In Duitschland geelt de quaestie von Hohenlohe- Bü ow ruimschoots stof tot perspolemiek. De qiaestie is deze. De Keizer zon gaarne, zezt men, prins Hobrmlohe op het kussen helpen om bem later tot Rijkskanselier te benoemen, want von Bü'.om ECbjjnt zoo langzam'rnand opzjj gezit te moeten worden. Nu was voorgesteld een nieuw ministerie, n.l. van Koloniën in 't leveu te roepen en de portefeuille aan priris Hohenlohe te geven. Miar in den Rjjksdag werd daarmede geen genoegen genomen en vooral door het Centrum werd dat nieuwe ministerie gekitst en daarmede ook bet ministersohap van 's Keizers gunsteling. Of het Centrum dit nu gedaan heeft om von Bfllow een pleizier te doen en of deze zelf niet wat ai te weinig vuur heeft betoond bjj de verdadiging van h9t wetsontwerp betreffende het nieuwe ministerie, ziedaar het thema waarover men voortdurend aan 't harrewarren is. Daaibjj laat prins Hohenlohe natuurlgk ook wel eenige veeren zitten, want Tageblatt zegt van hem, dat Hohen lohe in dtn korten tjjd van zgn werkzaamheid heeft getoond, dat hg politiek gesproken een nul is, daarom zon dan ook van Btl.aw bem niet verder hebben willen of kunnen pousBseren. Uit Rusland als altijd weinig goed nieuws en nn komt dat weer naar aanleiding van de Pinscbe q ïaestie. E n der Fxnsoho leiders.heeft aan den Petersbn-gsohen correspondent der Tribune meegedeeld, dat weer een gevaarijjk conflict dreigt mot Rusland. De Finnen hebben een kiesrechtontwerp uitgewerkt, dat alle buigers be vredigde, maar Czar heeft niet alleen geweigerd machti ging te geven om het bg den Landdag in te dienen, maar hg heeft ook een nieuwe commissie benoemd, waarvan o. a. Garin, een aanhanger van Trefof, lid is, ten einde h"t Finsche kiesrechtontwerp weer te onder zoeken. De Finnen zgn beieid uet de oemmissie samen te werken, oiscboon zg weigeren haar rechtsgeldigheid te erkennen. Da Finnen vreezen, dat de Russische bu reaucratie weer een gewapende tusschenkomst in Finland in 'c zin heeft, waartoe inderdaad al een paar com pagnieën troepen zgn afgezonden naar Helsingfors, terwjjl een afzendig van geschut en een smaldeel worden voor bereid. Dus altjjd dezelfde kwade trouw bg de Russische regeering, die al haar belolte schendt en door terrorisme en terechtstellingen zonder tal de concsssies schjjnt te willea wreken die zg heeft moeten doen tjjdets de revo- lutionnaire troebelen. Te Reval werden in de laatste dageu 12 boeren ter dood veroordeeld negen wegens het verwoesten van woningen, de anderen wegens het ver moorden van den grondbezitter Biranof. Te Rundalen heeft een agitator zich zelf vrijwillig aangegevenhjj werd doodgeschoten en zijn bezittingen worden verbrun». Gebeele groepen van personen worden tegelgk in beohtenis genomen, in Jacobstad alleen zitten 259 politieke mis* dadigers gevangen. N asohrift. De in den nacht ontvangen telegram men uit Algeciras drukken nog altijd de hoop uit op een goeden afloop der conferentie, maar alle moei lijkheden zijn nog lang niet overwonnen en de Duitsche gedelegeerden hebben zoo ongeveer hun ultimatum gesteld Graaf Welsersgeimb de Oostenrijksohe gedelegeerde, verklaarde dat het 4e artikel van het door Oostenrijk ingediende voorstel dat betrekking heeft op Casablanca, is ingetrokken, wijl het tot bezwaren aanleiding gaf. De Duitsche gedelegeerde, graaf Radowitz, verklaarde met die intrekking genoegen te nemen De conferenti nam vervolgens de eerste 5 artikelen van het ontwerp tot organisatie der politie mot kleine wijzigingen aan. De laatste drie artikelen, betreffende de inspectie, gaven aanleiding tot een belangrijke bespreking. De Oostenrijksche afgevaardigde stelde een amendemeut voor, volgens hetwelk het corps diplomatique te Tanger het toezicht op de politie zou hebben, door middel van een inspecteur. Radowitz veiklaardo dat dit toezicht voor Duitschland het voornaamste punt was. De Duitschers zouden waar schijnlijk de conferentie moeten verlaten wanneer het niet werd aaugenoraen De Russische afgevaardigden brachten de verdeeling van de havens, waar hot politietoezicht zou worden uitgeoefend, ter sprake. Het bankvraagstuk werd niet aangeroerd. De zittirg eindigde te 12 uur. Er ontstonden ernstige moeilijkheden betreffende het toezicht op de politie door het corps diplomatiquetoch was de meerderheid der gedelegeerden van meening. dat de verzoenende stemming nog steeds aanwezig was. De commissie van redactie zal morgenmiddag ver gaderen. Na afloop der zittirg deelde graai Almadovar aan de journalisten zijn indruk over de daarin gevoerde onderhandelingen mede Deze indruk was gunstig hij was van meening dat men zeker tot overeenstemming zou komen, en beschouwde de moeilijkheden ten op zichte van de verhouding van de politie tot den Maghzen en het corps diplomatique als niet onover komelijk. Uit Conrrières. Wat het werken in de mijnen aangaat, vinden wjj het volgende vermeldS dert Zater dag is het gelokt het vnur in schacht no 2 van twee kanten te bevechten, en thans ia bet beperkt totdeoost- zjjde. Wanneer het in de oude galerjjsn zich verspreid had over de westzgde, dan had men ion brand niet meer meester kutnrn worden. In den nacht kregen een brand weerman en eeu ingonieur een ff mwte ten gevolge van de hitte. Er dreigde ben paniek te ontstaan. Door de ventilatoren mag maa- eon kleine hoeveelheid lncbt in gelaten worden, omdat veel frissche lacht naton-lijk meebrengt dat het vaar sterker om zich heen grjjpt. M in tracht thans den brand te blussohen door toevoer van donvende gassen. Dageljjks komen bnit«nlandsche ingenienrs, vooral Dnitsche, te Bdly-Montigoy, om een onderzoek te doen naar de oorzaken van de ramp. De staking. Het congres van de mgowerkers- afgevaardigden nit de bekkens van het departement dn Nord Anzin en Pas-'e-Galais heeft Zondagmorgen plaats gehad in het raadhois van Lens, onder pres'dium van den heer Basly. Het was in de stad, boven verwachting, volkomen rus-ig. De heer Basly, voorzitter van het »rose« syndicaat, protesteerde tegen de ongeregeldheden van de vorige week, waardoor de minister gedwongen werd troepen te zenden Daarna las bg een brief voor van den directenr der mgnen te Lens, waarin medegedeeld werd dat de werk gevers niet geneigd waren meer concessies te doen dan toegezegd zjjn op de bjjeenkomst te Pargs. Da vertegenwoordiger van het Noorder departement stelde daarop voor een referendum te houden, om te we ten of de meerderheid voor of tegen het, voortzetten der staking wan. Het revolutionnaire syndioaaat verenigde zich gaarne met dit voorstel, dat leiden kon tot samen werking tnsscnen de beide vgandige organisaties. Na een langdorig debat werd besloten tot het houden van een referendum, met 159 tegen 20 stemmen, op Woensdag aanstaande. Na afljop der vergadering werd den hoer Bilsy een ovatie gebracht. Het syndioaat van mjjnwerkers in het bekken van Loik be-ft een manifest uitgevaardigd, want bjj do mjjn- werkers worden aangespoord om, nn de prgs der kolen 3 A 4 frs per ton hooger is geworden, 20 procent loons- verhooging te eisctaen en zich voor te bereiden op be sluiten van het landelijk mjjnwerkersoongres betreffende een elgemeene werkstaking. Ojk in de kolendistricten Bergen en Cnatleroi is oen stakingsbeweging gaande. Ie de Brrinage hebben enkele mgndirecties reeds som mige eiBchen der arbeiders ingewilligd. Keizer Wilhelm op reis. De Mditlt.isch poli tico be Korresp .ndenz meldt dat het bezoek van keizer Wilhelm te Midrid, in aansluiting o,> een tociit van het koizerljjke paar door de Middellandscbe Zue, op 15 Mei is bepaald. Van Genua komende, zal de koizer onmid- delljjk te Cartagena aan land gaan. Van een landing te Barcelona, de stad der anarchisten, waar keizer Frederik III indertjjd ook den 8naanschen bodun heeft betreden, '8 op verzoek van de Midrileensche regeering afgezien. Het verbljjf van den keizer in Spanje zal vermoedeljjh drie dagen doren. De terugreis gaat over Valladolid en de Noordkust Te Sintander zal de keizer zich weer op de Hamborg inschepen. Ia hofkringen zegt men dat, indien de Marokkaansche conferentie tot een go*d einde komt, de keizer op den vond van 2 April te Wilhelmshaven aan boord van de Hamburg in zee zal gaan. Amerikaansche zeden. Te Middlesborg, in de Vereenigde Staten, besloten twee dames, die sinds lang vjjandinnen waren en elkaar op straat ontmoetten, tot een tweegevecht op staanden voet. Zij baalden beiden -en revolver nit en de eene loste een schot, maar miste. De andere verloor toen den moedzjj schoot niet, maar ging op den loop. Haar vjjandiu zond baar nog drie kogels na, welke geen van allen de vluchtende dame verwondden, maar door een van welke een jonkman werd getroffen, die met een paar vrienden in een koffiehuis zat en onmiddelljjk dood neerviel, als slachtoffer van de felle vijandschap der strijdlustige vrouwen. Een geruchtmakende zaak. Op 23 Ootober van het vorig jaar was een luitenant-kolonel van den G-neralen Stat, met name Roos, die om gezondheids redenen pensioen bad moeten v-agen, en ie daarop te Gladbsch woonde, spoorloos verdwenen. Aanvankelijk had ni8n geloof geslagen aan de bewering van de buis- houdster, zekere vrouw Bloeraers, dat de overste naar bet bnitenland was gegaan. Toen men echter niets van hem vernam, werd de familie ong-rust rn de politie stelde een onderzoek in Het kwam nit, dat de huis houdster en haar man, die samen nog altijd in het huis van den overste woonden, zilveren voorwerpen en schil derijen van waarde hadden verkocht, die aan bun meester toebehoorden. Toen werd het eoh'paar gearresteerd, evenals Leonard Bloomers, een broer van den man. De beide mannen bekenden op het eind, den overste 'e hebben vermoord en dearna in den kelder van het hnis te hebben begraven. Inderdaad werd het ljjk daar gevonden. Het was onthoofd en het boofd op -en andere plaats begraven De moordenaars bekenden dat zij bun slachtoffer in den k-lder hidden g»sleept, waarna zjj hem met faame'S hadden ge'lagen. Toen het bleek dat de ongelukkige nog niet dood was, hadden zjj bem op aansporen van de vroow op gruweljjke manier verminkt. De beide broeders Bloemors besten Nederlanders van afkomst, geboortig van B-rsel (waarsehgnljjk niet juist, wellicht een der dorpen in de zoogenaamde vacht zaligheden*, in de om geving van E ndboven of Bezel in Limburg) Zij hebben den leeftjjd van 25 en 27 ja*r; de vrouw is 27. Da drie monsters zjjn door de rechtbank te Dasseldorf tsr dood veroordeeld. Moord door Indianen. Te Los Angeles in Californië is bericht ontvangen van een door Indianen gepleegden moord op vjjf leden van het gezin van Pedro Meza, een M x.kaansch ambtenaar, en nog twee andere personen. E*n postbode die brieven bracht voor Meza naar diens woonplaats, La Dura in Senora, ontdekte do nrsdaad. Men onderstelt dat de moord in verband staat mot twisten over mjjnrecbten. Mxicaansche troepen zgn nu de Indianen aohter na gezonden. Laaghartig. Te Padianitz bjj Ledz zjjn 34 ar beidsters, die weigerden aan een staking op de spinnerjj der firma Kindier m«e te doen, vergiftigd. Een onbekend gebleven schurk heeft op den vloer der werkzaal een of ander vergiftig poeder neergestrooid, dat de vronwen in ademden. Een is er gestorven, tien verkeeren in levens gevaar en de overigen zjjn ernstig ziek. Straf theorie. In het Utrechtsch Dagblad komt een artikel voor over strafvoltrekking, waarin gezegd wordt Men moet in de practjjk des levens niet al te veel op een enkele theorie doordraven. En de theorie der vergelding der daad, dn de theorie der schuld des persoons, èa de thoorie der beveiliging, der maatscbappjj, èa de theorie der verbetering des misdadigers, i de theorie der afschrikking van anderen geen eukele van deze is in de practjjk des levens voor absoluut cou<pqiente en dogmatische toepassing vatbaar. D« practjjk zal veeleer zooveel mogeljjk reke ning moeten honden met het goede, dat in elke van deze ligt. Op practisohe gronden veroorloove men ons dus drieërlei stelling Absoluut onveibaterljjken, die zich aan zeer ernstige misdrjjven schuldig maakten, elimenneere men liever terstonddan hen hun leven lang in onvrjjheid te bewaren. Van nature waarsehjjoljjk onverbeterljjken, die echter nog g-en zeer ernstige schuld op zich laadden, wjjze men 66n verbljjf aan, voorloopig tjjdeljjk, bjj wjjze vao proef, in een opzetteljjk voor beo bestemde inrichting. Wie slechts door noodlottige omstandigheden laaide, aan dien worde de weg tot terugkeer in de maaüchappp niet metterdaad afg-snedeD. Naar de N. R. Ct. verneemt zal dr. A. Knyper wegens familieomstandigheden zjjn buiienlandsche reis onder breken. Donderdag a.s. keert hg weder in het land terng. De kiezersijjst van de gemeente Heer-Hugowaard is vastgesteld met 722 kiezers voor leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten, waarvan 632 voor leden van den Gemeenteraad. Hieronder zgn 18 bnurkinzers, 74 loonkiezers, 7 spaar- bmk-kiezers en 2 examen kiezers. 79 nieuwe kiezers zgn op de 1 st geplaatst en 39 zgn er afgevoerd, zoodat er 40 kiezers meer zgn dan iu het vorig dienstjiar. De vereeniging H«t Rundvee-S ri ui boek Noord-Holland h-eft besloten een keuring van éénjarige stieren te hou den (van een fokvereeniging mei afstamming en melk- sfaten) te Hoorn, op Zaterdag 21 Juli a.s. STederlandache 91aa(achap|r(| tot bevordering der Geneeskunst. Zondag is te Utrecht eene buitengewone vergadering dezer maatschappij gehouden ter behandeling van het onderwerp wettelijke regeling van de ziekteverzekering. Ter vergadering waren 46 afdeelingen vertegen woordigd. De voorzitter, Dr. M. W. Pijnappel, deelde in zijn openingswoord mede, dat na behandeling van boven genoemd onderwerp men de ontwerpwet van Minister Veegens zou moeten afwachten. Mocht dat ontwerp dan niet voldoen aan de wenschen der m atschappij, dan kan men zich tot de Tweede Kamer wenden, zoo noodig nog eene vergadering beleggen, opdat de stem der Nederlandsche geneeskundigen zoo goed mogelijk worde gehoord. De Minister heefc in eene bijeenkomst met het hoofd bestuur zich zeer welwillend betoond en doen uitkomen dat hij de voorlichting van deskundigen zeer op prijs zou stellen. Overgaande tot de behandeling van het onderwerp, werd daarbij als leiddraad aangenomen een reeks van 7 vragen, gesplitst in onderdeelen, elke voorzien van een praeadvies van het hoofdbestuur. Op voorstel van Woerden kwam het eerst in behan deling vraag 6 „Wordt scheiding van de kassen voor ziekenbehandeling, ziekengeld en begrafenisgeld noodig geacht teneinde te komen tot een zuivere berekening der premie, voor elke dezer verzekeringen verschul digd welke vraag door het H. B bevestigend werd beantwoord. Door sommige afgevaardigden werden nog enkele wijzigingen in de volgorde voorgesteld en aangenomen. Op voorstel van den Heer Van der Brugge werden van die vraag de woorden na het woord „geacht" geschrapt. De wenschelijkheid van scheiding op finan cieel en administratief gebied werd betoogd, alsmede de scheiding van ziektebehandeling en ziekteverzekering. Met algemeene stemmen werd in dezen zin toestem mend besloten. Daarna kwam in bespreking vraag I. „Acht gij het noodig of wenschelijk, dat naast de districts-zieken- kassen worden toegelatena erkende ziekenkassen, b ondernemers ziekenkassen Het praeadvies van het H. B. luidt ontkenne d, wat uitvoerig wordt toegelicht. Het wijst er bovendien op, dat al die kassen nood wendig z> Hen leiden tot versnippering van krachten op hetzelfde gebied en tot de onmogelijkheid om langs dien weg tot krachtige districtskassen, te komen wat de ondervinding in Duitschland heefc geleerd. Op zeer welsprekende wijze werd dit praeadvies van de hoofdbestuurstafel verdedigd en daarna met bjj na algemeene stemmen aangenomen. In aansluiting hiermede kwam in behandeling vraag II omtre t de aan de districtsziekenkassen te stellen eischen, nl. omtrent het bestuur, de verzekeringsplich- tigen, de weistandsgrens, de geneeskundige hulp en haar duur. Het uitsluiten van ongehuwde vrouwen voor verlos kundige hulp achtte het hoofdbestuur inhumaan, uit sluiting ven alcoholisten van uitkeering van ziekengeld niet billijk tegenover het gezin en omdat dan sanato rium-behandeling onmogelijk wordt Ook uitkeering van kraamgeld aan ongehuwde moeders wil het H. B. voor t staan Het H. B. achtte het beslist noodzakelijk, dat in deze wet duidelijk worde omschreven het recht her verzekerden den arts hunner keuze de behandeling op te dragen. Met klem zal worden gevraagd, dat de losse werk lieden ten plattelande sneller worden opgenomen Ook wirden besproken de verschillende methoden van honoreeren der geneeskundigen en apothekers. Yan belang achtte men het, dat, met inachtneming der plaatselijke omstandigheden, maxima worden aange geven van het aantal bij één geneesheer ingeschreven leden. Het uitsluiten van personen, die aanspraak hebben op geneeskundige hulp enz., van publiekrech telijke lichamen werd met 9 stemmen tegen ongewenscht geacht. De langdurige besprekingen over de methode van honoreeren lokte een voorstel uit om die besprekingen tol de volgende vergadering te verdagen, wat werd verworpen. De besprekingen bewogeu zich speciaal op het gebied der abonnements betaling en die der betaling per verrichting. Na nog do overige vragm te hebben behandeld, werd de vergadering gesloten. Een nauwkeurig stenographisch verslag van het verhandelde zal als leiddraad dienen voor do voorlich ting, aan den Minister te geven. Uit Pur merend. nadut men ons: Van wage de Volkskiesvereeniging (afd. 8. D. A. P werd hier weder eene openbare vergadering gebonden w. at iu als spreker optrad de heer Dr. H. Gorter van Bassnm, met het onderwerpvSoc.aal-Domooratie of Anarchisme*. Spreker aebtte dit een onderwerp van groot brlung omdat overal veel strgd wordt gevoerd over bet veisch.l in streven van beide partijen. Sleobts in in enkele landen is die strgd beslecht. Er dient evenwel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1