No. 74 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 28 MAART. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At.kmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnoMMer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Nieuwstijdingen. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. AIKNIAARSCHE COURANT. Dat de l&atBte bijeenkomst der gedelegeerde ter con ferentie te Algeoiras niet die resultaten heeft opge leverd, welke men er van ve'waoht had, hebben wjj reeds gisteren medegedeeld. De Correspondent der Köin. Ztg. constateert zulks ook in een telegram uit Algeciras. Hij zegt daarin «Wel liet de toon der beraadslagingen niets te wenschen over, maar in de twee uren dat de openbare hjj-enkomst duurde, is men toch eigenlijk niet veel verder gekomen. Vandaag (dus gisteren) zal er over de eigenlgke punten van verschil in het politievraagstuk en over het bank- vraagstuk worden gehandeld, en allicht zal men dan verder komen. De moeilijkheid zit nu daarin, dat lté'oil bezwaar heeft tegen het toezicht van bet diplomatieke corps te Tanger, waaronder het Oostenrjjksche voorstel den Nederlander of Zwitser plaatsen wil, die bet ambt van inspecteur-ger era«l zal hebben te vervullen over de door Fransche en Spaansobe drilmeesters in de 8 groote havens af te richten Marokkaanscbe politie. Hévoil moet tot de overtuiging zgn gekomen, seint de correspondent van de KenFcbe krent, dat de Dnitscheri, die om des lieven vredes wil zgn teruggegaan tot den mnnr, niet verder aohternit kunnen. Wg zgn dns blgkbaar nog lang niet aan het einde en wanneer Franktjjk nu niet wil en Duitsehland niet fcan toegeven, staan wg weer precies op het doode punt vai> voor een paar weken. Nu, evenwel, kan Doitscbland niet meer verweten worden 't roe, in 't eten te werpen. De Daily Mail heeft uit Tanger een tgding vernomen, die er v-jj zonderling nitziet. De Soltan van Marokko zou namelijk aan «ele invloedrijke stamhoofden een in krachtige bewoordingen gestelde circulaire hebben gezonden, waarin bij hen beveelt onmiddelgk maatregelen te nemen voor de bg eenbrengiug vaa keurkorpsen, ten einde eventneele lan dingen van Europeanen terstond af to kunnen w ren D« correspondent van de Daily Mail vernam, dat de stam hoofden gretig gehoor geven aan het bevel des Saltans.* Wat de Soltan hiermede op het oog heeft is ons niet recht duidelijk; men zou dat eerst weten als de inhoud van deze circulaire bekend werd. Hg zal toch met in de meening verkeeren dat de ronferentie te Algeciras een in al in zjjn rjjk beoogt? Dat zon toch waarlijk al te grappig zijn. Over het gevecht dat. naar het heette, plaats had aan de Moeloela tnssohen zgne troepen en die van dm Pre tendent zijn nog geen nadere bjj'onderbeden vernomen zelfs weet men niet of het gevecht werkelgk heeft plaats gehad. m m Uit R o s 1 a n d deze keer zeer weinig nieows, alleen verneemt de Tim*» uit Petersburg dat de sfloop der verkiezingen voor de Doema tot dasverre de meening versterkt, dat allerlei onverlichte en bekrompen elementen de Doema zullen uitmaken. Dat kan niet verwonderen en was zelfs te voorzien ds regeering had er immers wel voor gezorgd dat wat intellect bezat vooraf in de gevangenis was geworpen er bleef dns geen andere kenze over. Als nn later blekt dat de Doema een geheel waardeloos wetgevend lichaam is, zal men daaruit het argument patten, dat Rusland niet rgp is voor een oonititutioneele regsering en zal het autocratische bewind weer als te voren oppermaohtig heertohen. In Hongarije is nog weinig te bespeuren van een toenadering tnsschen de coalatie en de regeering, veeleer neemt de geest van verzet en afscheiding met den dag grootere vei bondingen en breidt zich nit alle klassen en standen der Hongaarsche samenleving en niet het aller minste in de hoogere standen. Ean zeer welsprekend bewjjs daarvoor is de pas opgerichte vrouwenbond, waar van de strekking het best kan blgken uit de volgende zinsnede uit een overal verspreide circulaire: »Het is eer naamloos verbond van vrouwen, die liefde voor bun vaderland koesteren en een strgd voor nationale idealen billjjken", zeggen de 120 dames, die deze oproeping onder teekenden, uitsluitend beboorende tot den onden lands- adel en die aan allen, welke dit streven goedkeuren, verzoeken «door het ziobtbaar dragen van een talp, te toonen, dat zg tot onze groote ideale vereeoiging be- hooren, opdat wjj elkaar op straat, in de kerk, in het theater en in de salons herkennen en met een blik groeten kunnen." Als doel der vereeniging wordt voortB genoemd le de demonstratieve deelneming aan de natio nale Hongaarsche beweging, 2e de aanwakkering van het nationale gevoel in den familiekring en in het bgzonder bg de kinderen, 3e het vermjjden van we-lde, zoolang finanoieele bnlp noodig is om de drukkende allende van het volk te verzachten, 4e ondersteuning der bestaande beweging, die ten doel beeft het nationale Hongaarscne karakter en de onafhankelijkheid te bevorderen, 5e onder steuning van nijverheid en kunst door den uitsluitenden koop van Hongaarsche voortbrengselen. Ten slotte staat in de oproeping te lezen, dat alle vronwen, die zich bp deze beweging aansluiten, de mo reele verplichting op zich nemen het omschreven doel met jjver te bevorderen en als symbool ten allen tjjde de Hongaarsche tnlp te dragen.* Nu moge men soms schokschouderen over deze vrou- wenbeweg ng, maar c» que Jemme veut Ditu le vent zeg' een Franscb spreekwood, d-1 men wel niet te letierljjk moet opvatten, maar waaraan men toch ook niet alle beteekenis mag ontzeggen. De Hongaarsche minister-president is Dinsdagmiddag met de meeste ministers naar Weenen vertrokken om den Koning over den politieken toestard in te lichten. Volgens de Ntue Frtie Preue zou gisteren onder voor zitterscbap des Konings een Hongaarsche kabinetsraad plaats hebben, die zich zal bezighouden met de vraag of er binnen den bg de wet bepaalden termijn nieuwe verkiezingen voor den Rjjksdag zullen plaats hebben. De regeering treedt ook nog al dictatorisch op. Z io heeft de Hongaarsche minister van koophandel bepaald, dat in den vervolge brieven, posttendingen en alle ge drukte stukken op wier verspreiding vermoedelijk niet alleen geldboete staat, ook op mondelinge, zelfs telefonisohe last van den staatsp-ccorenr in beslag kunnen worden genomen. De justitie heeft voorts het recht bg persover tredingen van de postamtenaren opbedering te vragen over elke pos'zending en elk telegram en deze te l»zen 1 Noob de afzender nooh de geadre'seeide moet in kenn'S gesteld worden van het resultaat der inbeslagneming. N«ar de bladen der oppossitie meedeelen, worden ook d« telefonische gesprekken reeds s-dert_eenigen tjjd afge luisterd Lieve toestanden vooral die a priori beslissing postamtenaren of de verspreider van een of ander geschrift vermoedelijk niet met een geldboete zal vrjj- komen voor den rechter. Naschrift. Di laatste berichten uit Algeoiras laiden als volgt: In de zitting van hedenmorgen (gisteren) stelde de commissie van redactie den tekst vast, die naar men hoopt in het vraagstuk der politie-inspectie tot over eenstemming leiden za). De Amerikasnscbe delegatie had een formole ontworpen, die ze in particuliere gesprekken door de voorrasmste gedelegeerden had weten te doen aanremen. De zitting van de oommissie werd nu ondeTb'oken om den Ameri- kann°cben afgevaardigde gelegenheid te geven deze formule mede t" deelen. die na een vrjj langdurige discussie door de oommissie werd aangenomen. Volgens dit Amerikaannohe voorstel zou het corps diplomat que te Tang«r de noodige rapporten ontvangen om daardoor in staat te worden g»sfeld na te gaan of de werking van de politie van den Sul'an overeenstemde met de besluiten van de conferentie en in overeenstem mirg met de gesloten traota en de «eiligh-id van vreemde onderdanen en van den handel waarborgde. Do conferentie zal hedenmiddag te vijf nor bg»R,,komen. Volgens de N. R. Ct. zon bet zeker wel wat rfk P'»ch«i» lnopen, eer dn conferentie ui'een ban gaan. BebaWe de politie en de banbquaestie zjjn er nog minder inge wikkelde ponten te regelendan moet bet, protocol nog worden opgemaakt en bet antwoord uit Fez terugkomen, Met een en ander verloopen dus zeker nog wel een drie' tal weken. In het Engelsche Lagerhuis werd een inter pellatie tot de regenrmg gericht, betreffende bet Eng-lsob- Tnrksch verschil, waarvan wij reedseerd-r melding maakten. De minister van bnitenlandscbe zaken, Sir Edward Grey erklaarde dut er geen ultimatum aan de Tarkscbe re- geer'ng is gezonden. Er is, zeide hij verder, geen qosestie opgeworpen betreff-nde Akaba, dat op Turkecb gebied ligt, maar over Tabah, de plaats die onlangs door Tark scbe troepen is bezet en die op bet schiereiland Sinaï ligt, dat reeds geslachten lang als onder Egyptisch be stuur staande is besobonwd. Het is dnidelgk, besloot sir Edward, dat dezeaanvals- daad niet kan worden gedold, doch de qoaestie is dan ook thans het voorwerp van onderhandelingen. Over een week of drie verwacht men den aanstaanden bruidegom te Londen, waar bg zjjn braid eeo bezoek zal brengen in het Kensington Paleis. De koning zal inoognito reizen en te Londen zgn intrek nemen in het Spaansche gezantschapshotel. Een tragische geschiedenis. Maandagmor gen zgn te Rome in hon woning aan de Piazza M idama dood op hon bed gebonden de zoon van deo Fraoschen consul aldaar, Ernest Arnaud en diens echtgenoote, beiden met revolverwondingen in het hoofd.Of het hier een dubbelen zelfmoord betreft, of dat, Erne t Arnaud eerst zgn vronw en daarna zich zelf heef' doodgeschoten, is niet uitgemaakt,. De ljjken lagen naast elkaar en een revolver tnsschen beiden in. Eveneens was gistere ïochtend niet bekend wat de oor. zaak dsr tragedie was, maar Barrè-e, de F-ansohe ge zant, heeft in verband met de omstandigheid, dat. Arnaud Jr. kassier der Fransche instellingen was, Ie stond een onderzoek gelast. De Arnaud's laten drie dochters na, waarvan de oudste eerst acht jaar is. Een medium ontmaskerd. Dezer dagen is te Londen een zoogenaamd spiritistisch medium als be drieger ontmaskerd. Craddock, zoo heette de man, gaf tegen hoog intreegeld met zjjn vronw >ittiugeu, waarn geesten van afgestorvenen werden opgeroepen en ver schenen. Luit.-kolonel Maybew heeft het echtpaar te schande gemaakt. Terwijl een geest voor 't gezelschap verscheen, -reep Mnyhew hem vast en verfchtte met een eleotriscbo lantaarn het gemaskerde gezicht, van C addook zelf. Miyhew heeft da zaak aangegeven en binnenkort zal de rechter er zich mee bemoeien. Niet lang geleden is in Engeland no? een spiritistisch mediom, met name Eldred, als een bedrieger ten toon gesteld. Hö werkte evenals Oaddock met, maskers en licht werperB. Craddock was daarbjj een verdiensteljjk buikspreker. Es dan is er voor de droogm»kers, hetzjj 0»e'heid, hetzjj particuliere ondernemers nog een steun in uit zicht, nametjjk het kapitaal, dat bg het turf-uitgraven door de verveners gestort is, en vaststaat op het Grootboek voor droogmaking. Het Vad. deelt als reden voor de spoedige terugkomst van dr. Koyper mede, dat zgn ondste dochter, die in de Vereenigde Staten een werkkring gevonden had en daar enkele lezingen hield, ongesteld is geworden. Hoe wel de toestand niet ernstig is, is zg tooh op raad van haar geneesheer weer naar het vaderland onderweg. Dr. Koyper, die thans te Parjjs vertoeft, gaat zgn dochter in Engeland afhalen en komt dan Donderdag met haar in de residentie terug. Een waanzinnig bedrjjf. Te Plauen, in Siksen, heeft zekere Thos, een opperman, vgf kwartier lang de stad in rep en roer gebracht. Thos begon met, toen hg thuis kwam, zgne sohoonmoeder neer te schieten; daarna schoot hg op zjjne vriuw en maakte haar af met bjjlbouwen. Zjjn schoonzuster vluchtte in haren angst op bet kozgo, om den sprong uit de tweede verdieping te wagen. Menschen die beneden stonden, spraken haar moed in en vingen haar ook op, zoodat zjj met een verstuiking van den voet vrjj kwam. This had intu»sehen bet huisraad met petroleum begoten en in brand gestoken en daarna zgn kindje van een jaar in zgn hemdje buiten bet venster gebonden, om het te laten vallen. Maar eerst bond bjj het nog aan een touw vast, dat hg los liet. Het kind werd gelukkig ook op een laken opgevangen. De brandweer trachtte de vlammen in de woning te blus8Cben door een gat in het plafond heen, maar de woedende kerel wilde dit verhind-ren door nit vgf revolvers te schieten. Hg schoot vele ruiten aan den overkant van de straat stnk en de electrisohe tram moest den dienst staken. Een man op straat kreeg een gevaarlijk schot in de borst, een ander een schampschot aan het achterhoofd, vier menschen kogels in de beenen. Eindelijk, toen Tbos weer aan het raam was versobenen om het 8obieten voort te zetten, treffen hem een paar goed gemikte schoten van een politieagent uit een tegen overgelegen huis. Later vond meo in het huis het verkoolde ljjk van zgn vronw en Thoas en zgn schoon moeder zwaar gewond. Thoss was een tjjd lang werkloos geweest, was thnis gekomen om geld te vragen en toen dit hem geweigerd w»s, de moordpartjj begonnen. Door een kat gedood. Te Voggersberg bjj Kel- beim (Neder Beieren) heeft een kat 's nachts een kindje van een paar maanden aangevallen en van het wiebt den neus, de helft van het gezioht en een oog weggevreten. Toen de ouders het ongeluk ontdektei, was het kindje dood. Stakende sohoenmakers. Op een bjjeenkomst van 8300 Weensobe echoenmakers is Zondag besloten om op 2 April het werk neer te leggen wegeoB de weigering der patroons om de eisehen der werklirden in tewilbgen. De staking begint in de acht eerste wjjken en zal dan worden uitgebreid tot de overige. Het huwelgk van koning Alfonso. Naar men zegt zal het bnweljjk van den 8paansohe koning met prinses Ena van Battenbnrg op 3 Juni plaats hebben. Afwezige Kaaerleden. De Noord brabanter schrfjft Geen enkel onzer katholieke bladen wijst met zooveel jjver en zoo herhaaldelijk op h»>t ab«entnsme van vele Tweede Kamerleden als het Huisgezin Dezer dagen cijferde het uit de absenten der laatste drie Vrijdagen, zittingen waarin het zoo belangrijk Arbeidscontract behandeld werd en constateerde van 41 tot 35 absenten. Geen klein getal voorwaar, en dat zeer onzuivere stemmingen kan geven. Maar het is niet nu alleen deze drie Vrijdagna middagen. het is altoos zoo in de slotzitting der week als de buiten Den Haag wonende leden naar honk verlangen. En daar het een chronisch verschijnsel is, waaraan op aan wjj zing van sommige bladen, vele kiezers ergernis nemen, zou het aanbeveling verdie nen, dat de Kamerleden een wijziging brachten in hun reglement van orde, en bepaalden bjjv dat de laatste zitting der week zonder pauze gehouden werd en om 2 uur eindigde. Wjj gelooven niet, dat er tegen zulk een voorstel oppositie van de Residentie bewonende leden zou wezen 't Is toch bekend, dat vele Kamerleden, die zich een dag of vier in de week achtereen uit hun zaken moeten houden, een anderhalven dag hard noodig hebben om het achterstallige werk bjj te maken. 't Is veel beter reglementair een hal ven dag minder te vergaderen, dan een halven dag meer met half personeel te werken. Drao|Mklag der plassen. Het Vaderland pleit kraootig voor het droogmaken der plassen In R nland, ten Zuid-Oosten van Haarlem mermeer- polder, zgn nog uitgeveende wateroppervlakten gelegen, te zameu ongeveer vgftienhon 'nrd hectaren crost, en dan zjjn er ten Oosten der Utreohtsobe Vecht nog zeven- of achtduizend hectaren droog to leggen. Wan neer men let op de booge grondprijzen, welke betaald worden in de gemeenten rondom al deze plassen gelegen, dan is het niet twjjfrlachtig, dat de bodem, thans nog onder water, ruim en breed het droogleggen waard zal zgn. Aalsmeer, aan den oever van den West-Einder Plas, is in de geheele wereld beroemd om zgn bloemencultuur Naarden, Oostwaarts van Naardermner, heeft prachtige boomkweckerjjen. In Kortenhoef, '«-Gravenland en Loos dracht mag men den grond betalen met twee of drie duizend gulden per Heotare. In Horstermeerpolder onder Nederborst-den-Berg, hebben wg op 8 Maart j.l. eeo veld narcissen in bloei zien staan. En wat de gronden onmiddellijk langs de Vecht betreft, ovei dezen beeft de rivier een dikke kleilaag gebraoht, welke ze maakt tot de besten in Nederland. Ieder de»knndige kan zioh van deze toestanden overtuigen. Zjj liggen open en bloot binnen bet bereik van ieders onderzoek De Zuideljjke Lsgmeer-Plas, welks droogmaking aan vankelgk teleurstelling gaf, is overg-gaun in andere handen, welke er groote winsten mede hebben behaald Deze feiten verdienen wel bekend te zjjn. Dat de verdediging der vesting Amsterdam zou be nadeeld worden, is onjuist. O'er een plas waarin drie vier, vgf meter water staat kan men varen. Over onder water gezet polderland daarentegen niet. En üeeft men geaarzeld de plassen rondom AmsterdamB-emster, Waterland, IJpolier, Haarlemmermeer en alle plas sen in Amstellaiid droog te maken Maar de vjjand die tbans moet verdreven worden is de werkloosheid, welke de plattelanders naar de groote steden jaagt. Dioogmaking dier plasten kan worden tot stand gebracht voor ongeveer negenhonderd galden per Hec tare, en bg publioken verkoop zal de drooggelegde grond niet veel minder, misschien nog meer opbreDgen Naar wjj vernemen it de afdeeling «Hippolytnshoef" van den Bond van Staatspensioeneering ontbonden. De afdeeling Utrecht der S D. A.P. beeft mr. P. J, Troeletra tot. cand'daat ges'eld voor het hoofdredacteur schap van H«t Volk Mooht deze daarvoor bedanken, dan zal de afdeeling stemmen voor een «repnblikeinsche* redactie. Naar Het Volk verneemt heeft de heer Henri Polak zgn ontslag genomen als lid van den Amste'damsohen Gemeenteraad. Do redenen die hem daartoe hebban ge leid, zgn hardhoorigheid die het hem moeiljjk maakt de discossies te volgen en zjjn drukke werkzaamheden als leider van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Tweede knurr. In de zitting der Kamer van g storen waren na lange afwezigheid weder tegenwoordig de boeren Trenb en De Savornin Lobman. Het eerst kwam aan de orde de oonolnsie van het verslag der «Commissie voor de Verzoekschriften* over het verzo-k van den gepasporteerden korporaal der infan terie te Vlissingen, C. van der Bliek, om in 't genot te worden gesteld van pensioen wegens lichaamsgebreken, ontstaan in en door den dienst. Aangezien omtrent gelgk adres den 7on December 1905 reeds werd besloten, het ter griffie te deponeeren en geen nieawe gezichtspunten zjjn geopend, stelt thans de oommissie voor, omtrent het adres over te gaan tot de orde vao den dag. De beer Ter Laan stelde voor het stnk aan den minister van oorlog terog te zenden, om nadere inlichtingen. Na discussie werd echter de conclusie der comm. van rapp. (iver te gaan tot de orde van den dag) goedgekeurd met 39 tegen 18 stemmen, zoodat het voorstel-Ter Laan verviel. Diarna werd de beraadslaging voortgezet over het Arbeidscontract en wel over het artikel 1687 o, luidende: »De werkgever is bevoegd boete te stellen op de over treding van bepaaldeljjk aangeduide voorsohriften vao een reglement, zooals de boete in dat reglement zjj aange geven. Ds overeenkomst op het reglement, waarbjj boete is bedongen moet naowkenrig de bestemming der boeten vermelden. Zg mogan niet strekken tot persoonljjk voor deel van den werkgever zeiven of van dengene wien deze bevoegdheid heeft verleend den arbeiders boete op te leggen. Iedere boete, onverschillig of zg in een reglement of in eene overeenkomst voorkomt, moet op een bepaald bidrag gesteld zgn, uitgedrukt in de mast, waarin dn uitbetaling geschiedt van het in geld vastgestelde loon. Binnen één week mag geen hooger bedrag aan ge zamenlijke boeten worden opgelegd dan het in geld vast- gegtel e loon des arbeiders voor éénen dag. Geen afzon derlijke boete mag hooger dan dit bedrag worden gesteld. Echter mag, doch alleen ten aanzien van de arbeiders, wier in geld vastgesteld loon meer dan vier golden per dag bedraagt bg sotarifteljjk aangegane overeenkomst of reglement de bevoegdheid tot het opleggen van een hooger bedrag aan gezamenljjko boe'en, en van eene hoogere afzonderlijke boete worden bedongen Op dit artikel waren versohillende amendementen voor gesteld. lo. een amendement van den heer Aalberse e.n. om art. 1637 n, het vjjide lid te lezen: «Binnen eene week mag geen hooger bedrag aan ge zamenlijks boete worden opgelegd dan een tiende ge deelte van het in geld uitbetaalde weekloon des arbeiders. Geen afzonderlijke boete mag hooger zgn dan een twin tigste vao dat weezloon.* 2o. een amendement van den heer Schaper e.a. om het eerste lid van art. 1637 n te lezen als volgt: «Da werkgever kan slechts boete stellen op de over treding van bepaaldeljjk aangeduide voorsohriften van em roglemen', mits de boete in dat reglement zjj aan gegeven* cn bet laatste lid te vervangen door de twee volgende leden «Binnen eene week mag geen hooger bedrag aan gezamenljjko boeten worden opgelegd dan het in geld vastgestelde loon des arbeiders van éénen dag Geen aizondorljjke boete mag hooger worden geitsld, dan éen vjjfde van dit bedrag. Geene boete m*g geheven worden van arbeidorr, wier in geld vastgestelde loon minder dan vier gnlden per dag bedraagt.* 3o. een amendement van de commissie van Rappor teurs, strekkende om in art. 1637 o 3e lid, tweeden volzin het woord «niet* te vervangen door «noch onmid dellijk,, nooh mid'elljjk*; en aan dat artikel een nienw lid toe te voegen, laidende «Elk beding strjjdig met eenige bepaling van dit artikel is nietig» 4o een amendement van den beer De Klerk, strekkende om het boetenstelsel geheel te doen vervallen- De voorsteller, dit amendement toeliehtende, betoogt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1