No. 75 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR AT,KMA AR. EN OMSTREKEN. DONDERDAG 29 MAART. Gevonden Voorwerpen. Speculeeren en Speculatieve geldbelegging BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefooDBUMMer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkery v|h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Het feit, dat in een provinciaal dagblad, bovenstaand onderwerp een aantal lezers zal vinden, wijst op een merkwaardig verschijnsel van onzen tijd: het kapitaal is democratisch geworden. Telegraaf en telephoon gaven bovendien aan het kapitaal een kosmopolitisch karakter. De beurzen van groote steden staan voort durend met elkaar in verbinding; het kapitaal kent geen vaderland en geen grenzen van staten meer. Vergeljjkt men de dagelijksche prijscourant van heden, met die van b. v. 1806, dan valt het op, hoe het aantal verhandelbare schuldbrieven in 100 jaren, verbazend toenam. Deze toename is alleen mogelijk geweest, door dat een veel grooter aantal personen in het effectenbezit deelneemt. Een veel grooter aantal, dan vroeger ooit kon worden ver ondersteld, koopt en verkoopt dagelijks effecten. Een paar jaren geleden begon de Rijkspostspaarbank zelfs in Ned. Indie onder de inlandsche bevolking te werken. De Javanen zetten hun spaarpenningen uit, en daarmede tevens ongemerkt de eerste schrede op den weg om kapitalisten te wordt n. Onmogelijk is het niet, dat zij over 50 jaar reedi effectenorders zullen opgeven. Hier te lande is het bezit van effecten in alle kriögen der samenleving doorgedrongen. De spaar bankboekjes vallen onder bereik van zeer bescheiden vermogens. Zij kunnen tegen Nederlandsche staats schuld worden ingeruild. Thans kan iedereen en dit was vroeger niet mogelijk tengevolge van de verdeeling in kleine stukken, aandeelhouder worden van Transvaalsche mijnen, Spaansche pre- mieleeningen, Russische of wellicht Japansche indus- trieele ondernemingen, enz. Niettegenstaande deze teiten verkeert menigeen nog in de dwaling, dat de prijzen van dit zeer groote aantal geldswaardige papieren, als 't ware vast gesteld worden door enkele beursmannen. Bij eenig nadenken blijkt het, dat dit niet mogelijk is, aan gezien de rijkste Amerikaansche millionair nooit zoo rijk kan zijn als de groote menigte te zamen. Het is dan ook een legende, dat groote financiers op den duur, de markt kunnen dwingen. Door welke invloeden de tallooze kleine kapitalisten zich laten leiden, is niet na te gaan. Het is evenwel zinsbedrog indien men meent, dat mannen als Rothschild naar willekeur de waardebe paling van goederen of effecten in de hand hebben. Zij kunnen hoogstenH tijdelijk de koersen doen stijgen of dalen. Op den duur kan zelfs de sterkste geldman niet tegen den stroom oproeien. Hij kan de dikwerf zeer grillige voorkeur der groote massa niet beheerschen of wijzigen. Zij die het gepoogd hebben, verloren met hun laatste dubbeltjes den strijd. Aangezien in de democratische 20ste eeuw, het kapitaal diezelfde richting uitging, kan het niet uitblijven, dat de zucht om door koopen of verkoopen van aandeelen en schuldbrieven geld „te verdienen" in veel ruimer kring verspreid is, dan een eeuw geleden. Om door middel van speculeeren rijk, of althans rijker te worden, streeft een veel grooter aaDtal menschen dan vroeger. De omzetten aan de ^e°r8 nemen steeds toe. In een provinciestad van 20000 inwoners zijn minstens een achttal kantoren bezig om de dagelijksche orders op te vangen. Zeer begrijpelijk is^ het, dat deze zich uitbreidende spe culatie, aikeuring verwekt en tot zekere hoogte ook afkeuring verdient. Een oeconomische vraag, die we erkennen niet te kunnen beantwoorden, is of het nadeel van het speculeeren voor de maat schap p ij zoo verderfelijk is als het schijnt. Immers indien A verliest, wint B. Of A vandaag arm wordt en B rijk, moge voor A onpleizierig zijn persoonlijk, maar het algemeen belang is er niet mede betrok ken. Alleen dan wanneer A gelden waagt, die hem niet toebehooren en zijn schulden ten gevolge der speculaties niet kan betalen, is dit een maatschap pelijk nadeel. Het speculeeren op zich zelf en met eigen middelen moge voor het individu bij uitstek gevaarlijk zijn, de maatschappij heeft er geen voor- of nadeel bij. Althans zoo schijnt het ons toe. Voor het individu daarentegen en dit is het doel van dit opstel kan niet genoeg gewaarschuwd worden, tegen de neiging om door middel van speculatie rijker te worden. Het is een verschijnsel waarmede te rekenen valt, dat het kapitaal meer en meer in alle kringen der maatschappij zich verdeeld heeft. Het is onzer achtens een zeer heugelijk verschijnsel. Maar dat het streven om geld te verdienen, door op verhooging van koersen te speculeeren bij een groeiend aantal personen ingang zoude vinden, heeft ongetwijfeld een zeer bedenkelijke zijde. Hoogst waarschijnlijk is, dat de democratiseering van het kapitaal het aantal speculanten zal doen toenemen. Want algemeen bestaat de meening, dat de groote fortuinen door beursspeculaties zijn ver- worven. Hjj, die Amerikaansche of andere papieren koopt om ze over een paar dagen weder te verkoopen, voelt zich op dat oogenblik min of meer een even knie van Carnegie. Dit genoegen zij ieder gegund, maar het is bezijden de juistheid. De groote vermogens zijn voor zoover men kan nagaan nooit ontstaan door beursspeculaties. Veeleer zijn zij de vrucht van zelfstandig inzicht en onderzoek. Men moet toch twee geheel verschillende zaken onderscheiden: de beursspeculatie, die zich nergens anders mede bezig houdt, dan met de vraag„welke koers zal er morgen of overmorgen zijn?" ofwel de vraag „blijkt mij na zelfstandig onderzoek, dat deze of gene naamlooze vernootschap of spoorweg maatschappij goed behe. rd wordt en in de naaste toekomst behoorlijk dividend zal afwerpen en mitsdien aanbeveling verdient om aan te koopen P" Men noemt in het dagelijksch spraakgebruik, dit laatste ook speculeeren. Doch het is van geheel anderen aard. Het eerste beteekent: „spel", het tweede vereischt „doorzicht". Het eene is voor hem, die er zich aan overgeeft verderfelijk het leidt hem af van de behartiging zijner dagelijksche bezigheden en belangenbe't brengt hem in een soort van agitatie het leert hem niets; het zet aan tot roekeloosheid en bederft de nachtrust. Het andere is daarentegen bijkans plicht matig. De vervulling van de plicht van een goed huisvader brengt mede, zorg te besteden bij plaatsing van geld. De vraag op welke wijze men zijn ver mogen moet beleggen en op welke wijze het winst gevend kan gemaakt worden, zonder groote risico moest veel meer met ernst overwogen worden, dan thans geschiedt. De democratische-kapitalistische maatschappij, mag niet streven naar 't onbereikbare, n.l. het in zeer korten t|jd verwerven van vermogen door middel van beursspel. De eigenschap die veeleer aangekweekt moest worden is desnoods in een lang tijdsverloop en in bereikbare mate ons geldelijk vermogen te vermeerderen. De zucht en neiging om rijker te worden, is de gist van de kapitalistisch ingerichte maatschappij. Evenals in ons dagelijksch brood, mag daarvan slechts een bepaalde en geringe hoeveelheid gebruikt wor den. Zonder gist rijst er niets meer en zouden we Brahmanen worden die hun leven in comtemplatie doorbrengen en alle maatschappelijke vooruitgang in de geboorte smoren. Men kan in brood echter zooveel gist doen, dat het onbruikbaar wordt. Alle speculatie als uit den booze te verbieden gaat dus niet aan. Wanneer door een toeval, de koersenspeculant, die in wezen niet anders doet, dan wedden op de koers over 14 dagen of een maand, wanneer deze eens fortuinlijk geweest is, en in een tijdsverloop van enkele maanden zijn vermogen verdubbelt, dan brengt dit inderdaad, een tal van menschen in de war. W aartoe dat dageljjksch gezwoeg en geploeter?" vragen z|j zich af. „Waartoe enkele centen te sparen als men honderden op veel gemakkelijker manier kan verdienen?" „Waarom zal ik niet doen in het klein als de spoorwegkoningen in het groot deden?" „Ben ik met mijn tractement als ambtenaar nietm is- deeld P „Zegt dit financieele blad niet, dat de New-Yorksche contramineurs het fonds X zullen doen dalen?" enz. Door deze en soortgelijke redeneering heeft menig een zich in het ongeluk gestort en z|jn geld verdobbeld in plaats van verdubbeld. Dit ongeluk moet in verre weg de meeste gevallen niet worden toegeschreven aan slechte neigingen of minderwaardig karakter. Wie onbevangen de zaak beschouwt moet erkennen, dat de koersspeculant van huis uit, volstrekt niet slechter is dan andere menschen; de andere menschen die b|j verlies laag op hem neer zullen zien en bij winst eerbiedig naar hem opkjjken. Naar onze opvatting vindt de hedendaagsche spe culatiezucht voor een groot deel zijn oorzaak in onkunde. Men heeft noch de energie, noch de lust tot zelfstandig onderzoek. Men mist ook de noodige onderrichting in geldeljjke aangelegenheden. Aan jongelieden stelt men het dikwijls voor, of een groote mate van geleerdheid voor examens het eeoige noodige ie, om door de wereld te komen. Ook is e£ een richting, die alle kapitalistische neigingen afkeurt, alsof het kapitaal op zich zelf iets minder waardigs ware en of daaraan een niet at te wissen smet kleefde. Met oenige studie over speculatieve in den zin van voordeelige geldbelegging houdt men zich niet op. Men gaat in geldelijke zaken bij gemis aan eigen oordeel, op het oordeel van een ander af, die er vaak evenmin iets van weet. Men stelt een over groot belang in beurskoersen, alsof zij gegrond waren op wetenschap en niet op oogenblikkelijke suggestie, en met moeite verdiende penningen plaatst men met luchthartigheid. Het schijnt ons toe, dat de democratiseering van het kapitaal, moet gepaard gaan met meer weten schappelijke bestudeering van financieele aangelegen heden en dat alsdan meer in het oog zullen vallen de ernstige nadeelen der koersspeculatie voor hen die er zich aan overgeven zonder verder nadenken en zonder kennis van zaken. Anderzijds zal de ondernemingsgeest worden aan gewakkerd, als financieele aangelegenheden meer competente beoordeelaars vinden. Voor goede onder nemingen, op deugdel|jke grondslagen gevestigd is het in veel gevallen ondoenljjk het noodige kapitaal te verkrjjgen. Zonder schroom worden duizenden gestoken in shares waarvan de bezitters niets hoe genaamd weten en waarvan ze den naam misschien niet eens kunnen uitspreken of onthouden. Yoor obligaties als b.v. die van ten laste onzer gemeente, zal in de stad zelf moeieljjk plaatsing z|jn, hoewel de soliditeit daarvan door ieder beoor deeld kan worden. Vindt opeculeeren afkeuring en speculatieve be- Icgg'igi na zelfstandig onderzoek, meer algemeene aandacht en belangstelling, dan ligt daarin een dubbel voordeel en daarmee zullen bij uitstek heil zame gevolgen beriekt worden voor de maatschappij. A. P. H. Algemeen Overzicht. ALKNIAARSCHE COURANT. Twee duimstokken, vier portemonnaie's met eenig geld, een zilveren b oche met portret, een kaaskleed, een paar onde kleedings nkken, een rozenkrans in etni, een nijp tang, een jjzeren stang, een flnweelen zak, een bont zakj-, een bril in é'ui, een gebreide das, een postduif, een gon- den oorknopje, een zilveren fazantenhaan, een hnisaleutel, een manchetknoop en een sigarenpijpje. Terng te bekomen aan het Politiebartau van 9—12 uur. Alkmaar, De Commissaris van Politie, 28 Maart 1906. S. M. S. MODDERMAN Jr M»n begint nn te Algeciras vn«>d op te sobieten «n de correspondent v«n de Daily Mail, die Revoil en Tattenbach heeft gesproken, zegt dat beiden te kennen bebben gegeven, dat in zake de bank en de politie geen moeieljjkneden m*er verwaoht. word«n. Het amendement van dm Amerikaansche gedeelegserde, waarvan wjj gisteren gewaagden, vormt twee artikelen, die in het oatwerp van de redactie-commissie, artikel 7 en 8 znllen vormen en aldns loiden Art. 7. De rapporten, die door den inspecteur-generaal worden nitgebraoht aan den Maghzen, znllen te geljjter tjjd worden ter hand geBteld aan den deken van bet oorps diplomat que te Tanger, opdat het corps diplomat qoe n de gelegenheid zjj na te gaan of de politie van den Soltan werkt overeenzomstig de besluiten van de eonfe rentie en er voor te w»ken, dat die politie de veiligheid van personen en goederen der vreemde onderdanen en de handelstransacties krachtdadig waarborgt. Art 8. Wanneer het corps diplomat que em klacht ontvangt, van eea betrokken legatie, zal bet, mits daarvan kennis gevende aan den vertegenwoordiger van den Saltan, den inspecteur kannen verzoeken een onderzoek in te stellen naar en rapport nit te brengen over de ingediende klacht. Door de inlassing van deze beide artikelen worden meerdere waarborgen voor de het onpartjjdige en inter nationale karakter der politie gegeven. Bljjft nog de kwestie van den inspecteur. Zooals reeds gisteren in onze laatste berichten meldden, bedankt Nederland fees- teljjk voor de eer een inspecteur te mogen leveren als Zwitserland in ook bedankt, zal men naar eea neutrale mogendheid moeten zoeken die er een wil afstaan. Lief hebbers voor dat pos'je, hetwelk 25.000 frs. jaarlgks oplevert, zonden er z-ker wel te vinden zjjn. Met de Bank-qiaestie kwam gisteren, volgens de cor respondent van de Daily Telegraphseinde nog een klein incident, voor. Io de volle ïttlng van bet con gres zeide Almodovar, dat Italifi in het bestnnr der bank vertegenwoordigd wenscht te worden, waarop de 0<steo- 'ijkecbe afgevaardigde zeide: dan 0„8ienrjjk ook. Enge land zeide, dat het vermeerderen van het aantal bank- bestnnrders Engeland in een moeilijke positie b engt, want de onderhandelingen met de Bank van Eogeland berostten op vier bankbestnnrders. Wordt het aantal na vermeerderd dan zon Nicolson nieawe instruct 8 i van zqn regeering moeten vragen. Radowitz zei toen Eoge land moet zoo spoedig mogeljjk beslissen, men gelooft dat Engeland afstand zal doen van het recht om een bankbestnnrder ts benuemen. Op Revoii's voorstel werd het werk der bankbestanrders nader omschreven. Dezepde correspondent heeft White, V.sconti Venosta en Cassmi gesproken. Aden drukken bun tevred nneid uit over deu loop van zaken. Venosta zei, dat het con gres na vele moeiljjke weken kalm het einde naderde. Het congres moet blgvende uitkomsten hebben, vervolgde hjj en daarom moet het slotprotoool met zorg opge-teid worden, hetgeen eenter bartstochteloos diplomatenwork is. Alle partgen BCbgnen nu vrjj»el met den loop der zaken tevreden te zjjn, behalve de Pargsebe Temp», die bet maar niet goed kan verkroppen dat Duitschland in zekeren zin de ove. winning behaair. 't Is waarlgk niet desobold van de Temp» als alles goed afloopt dit blad heett z oh genoeg uitgesloofd om het vuuitje »an jaloesie tueschen Frankrijk en Duitschland aan te blazen. In Frankrjjk is, nn de Kamer naar hnis is gegaan, de aandacht vooral gevestigd op het Kolenb ed in het Noorden, waar gisteren het referendum zon gehouden worden over de vraag: Staken of niet s'aken Hoe zoo'n referendum gebonden wordt leert ons het volgende: Io elke betrokken gemeente wordt gelegen beid gegeven om te stemmen in het grmeentehnis. Babalve in het ge meentehuis zjjn nog in andere gebouwen vertiekken aangewezen voor de stemm ng. De leiding van zaken is in handen van het bestuur der oude vakvereenigicg, de grosp die onder leiding staat Tan Baely. Dit neemt nie^ 'eg, dat elke mgowerker meestemmen mag, onversch llig of hjj bjj esn vakvereniging is aangesloten of niet. Elke mjjnwerker, die den leeftgd van 18 jaar bereikt heeft, krjjgt een stembiljet, door een gaatj-sljjn in twee vakken verdeeld In het eene vakstaai: «Arbeid. Neemt de voorstellen der maat-oba-pjjen aan*in het andere vak» «Staking. Verwerpt die voorstellen De Stembu- re.u'a zitt-n van tien nar 's morgens tot 5 nnr 's avonds. De mjjnwerker levert in een gesloten convert d- linker of rechterhelft van het. door hem ontvangen b.ljet in, al naarmate bij voor of tegen de staking is. Het stembureau t.eekent de namm op van de mjjn- werkers, die ban biljet komen inleveren. De uitslag van de stemming zal Donderdag worden bekend gemaakt, in een bjjeenkomst op het stadhuis van Laos. Die bijeenkomst is vastgesteld op 's morgens 10 uur. Eigenaardig is het offio eele karakter van deze stem ming O'er een loonkwpstie, over de aanneming van een contract tusBchen particulieren. N>et alleen dat de over heidsgebouwen voor het, referendum beschikbaar worden gesteld, maar de prefe' t heeft den burgemeesters aange schreven, zoo-eel mogeljjk als voorzitter van het stem bureau zitting te nemen, met twee leden van het bestuur der vakvereenigmg. Het b-stuur der revolutionaire mjjnwerkersgroer Tan B ootohoux heeft de geestverwanten opgeroepen, aan ds stemming mee te doen. Evenals de Hongaarsche vrouwen een nationalen bond hebben opgericht, sebgnen ook de vronwen in Z u i d- Afrika zich partjj te stellen in de taal- en nationali- teitskwestie. Zoo seint L-ffin uit Bloemfon.ein van gisteren: Ds vereeniging Oranjia, die s-menwerkt met het Volk en den AfrikaanBchenbond, heeft besloten voortaan steeds den naam Transoranje te bezigen inplaats van Oranjerivier-Kolonie, en in alle ambteljjke brieven uit sluitend Hoilandsch te gebruikenverder om in heel Transoranje afdeelingen te etiobten met kosteloo'.e Hol- lan fsche boeker jjen, waai toe de Nrderlandsob Znid- Atriknanshe Vereeniging kosteloos boeken 'erschaft. De Zuid-Afrikaansche Vronwen bond in de Kaapkolonie heeft besloten met. den Taalbond samen te werken om het Hoilandsch te bevorderen en den sleohten invloed van Engelsche romans tegen te werken. Over de plannen van Roslaod ten opzichte van Finland loiden de beriohten al zeer niteenloopend. »Wat de voornemens van Rusland tegenover Finland zjjn, zegt de Petersbnrgscbe oorrespondent van de Timm, bljjft een raadsel. Dat een groot aantal bataljons en bergartillerie naar bet groot hertogdom zjjn gezonden geeft aanleiding tot bet vermoeden, dat er weer dwangmaat regelen op til zjjn, een vergoeden, dat versterk' wordt door het gerooht, dat de heeren Gerhardt en Laogboff zullen aftreden en weer een militaire gouverneur-generaal zal word»n b-noemd. De Standard verneemt daarentegen nit Petersburg, dat het gemor over een nieuwe crisis in Finland voor 'i oogenblik afgewend sebgnt. Althans de Finscn-Russ sche oommissie van onderzoek in zake het Fitscb kiesrecht- ontwerp beeft in haar eerste vergadering een merkwaardig verzoenende houding aangenomen. De voorzitter zeide, dat de keizer besloten had, het Fmsche ontwero onaan geroerd t» laten, en alleen den wentoh te kennen gaf dat Rassen die in Finland wonen, bet stemre :ht krggen! De reden van dejen plotselingen ommekeer is duister. M'sschien achten de Rass sche reactionairen gewenscht nieuwe krachtige maatregelen tegen Finland uit te stellen.' Gerhard schgnt daarom zgo aanvrage om ootslag als Ra-sisoh landvoogd in te trekken. Het bestnnr van de Algemeene Russische Spoorweg, vereeniging heeft aan hare leden een rondschi jjven ge zonden van den volgenden inhoud Er loopen vo rtdurend geruchten, dat nog in deze maand een spoorwegstaking zal worden geproclame-rd. Bjj het tegenwoordig zoo uitdagende optreden der regeering is alles mogeljjk, ook dat de spoorwegmannen tot eeo stukin r zouden worden gedwongen, voordat de tgd daar voor is aangebroken. Ons voornaamste werk moet thans echter zjjn al onze kraohten in te spannen om de orga nisatie van het spoorwegpersoneel zoo sterk te mak n, dat wjj op het beslissend oogenblik ten volle voorbereid zjjn. Wjj doen daarom een beroep op alle spoorweg- beambten om mede te werken aan de bovengenoemde taak van organisatie en om het ongeduld van hunne kameraden, die optreden willen, voordat zulks gewettigd is door de genomen maatregelen eu goedgekeurd door het bestuur, in 'e toornen. De quaestie van de algemeene staking en andere belangrgke vraagpunten znllen aan de orde komen op het derde spoorwegoongres, dat in den loop van de Tolgende maand zal worden gehouden. In Albanië heereeht op het oogenblik volslagen anarchie. Na de eerste scbermniseli ig, d>e 20 dagen geleden plaats had tnsschen de Tnrksobe troepen en de Albanezen naar aanleiding v»n de verkiezing van een Mntri kwam er een oogenblik van vera eming, daar de regeering beloofde, aan de oproerlingen in hunne eitchen toegemoet te komen. Maar in plaats van zulks te doen, werden er drie bataljons naar Ipek gezonden. Dit werd door de Albaneezen zeer kwaljjk genomen en het aantal oproerlingen nam snel toe. En de uitzending van tro-pen heeft niets uitgewerkt, daar de soldaten weigeren op de opstandelingen te schieten, zoodat de regeering thans volslagen machteloos is. Naschrift. De laatste berichten nit Algeciras geven alle reden om te verwaohten dat deze maand nog bet einde der besprekingen zal zien. De commissie van redactie beSitdigde bet onderzoek naar de meeningen bet'effende de belastingen en hield ich bazig met bet brengen van overeenstemming tnsschen zekere tegenstrijdig heden in het reglement op de contrabande. De eerste-gedelegeerden, bjj graaf AlmodoTar Tereenigd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1