No. 76 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating van Leerlingen. Groote VooTjaarsvBBmarH Groote Paardenmarkt VRIJDAG 30 MAART. Gemeentescholen De gelegenheid daartoe be staat aan de schoollokalen op Maandagen 2 en 9 en op Dinsdagen 3 en ÏO April a s. van des namiddags 4-5 ure. Hinderwet. Hinderwet. op Dinsdag 17 April a.s. op "Woensdag 18 April a.s. BUITENLAND. ONZE MlIilCISlVS. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk T I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonBWHer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vih. HEKMs. COSTEK ZOONVoordam O 9. t© Alkmaar* t© Alkmaar*, Algemeen Overzicht, Gemengde Mededeelingen. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van Alkmaar noodigen bel»rirb«hb»Bd»n, d e met 1 Mei a.s. kinderen op eene der vijf gemeentescholen toeapla'-n wenscbeo te zien, uit, daarvan vóór IA April 1906 aangifte te doen bp de boofden dier scholen, onder overlegging van bet geboortebriefje en h-t inëntingsbewjjs der kinderen, waarvan toelating gevraagd wordt. Burgemeester en W-'bonde's voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Maart 1906. DONATH, Spcretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, invevolee art. 8 der Hinderwet, ter alg-meene kennis, dat zjj bjj beslnit van 26 Maart 1.1. voorwaardelijk vergunning hebben verleend aan J. Koeman Jbz., aldaar, tot het opHchten van een berstelplaats voor rjjwielen, waarin veldsmidse en moffeloeen, in een te maken gebouwtje achter het perceel Zevenhuizen, A, No. 2. Burgemeester en Wetbonders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Maart 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente- secretarie ter visie is gelegd bet, aan hen ingediende verzoek men bjjlagen van J. O. BAAN, aldaar, om verzoe ning tot het uitbreiden van zjjne Cacaofabriek, door aanbouw van een pakkamer, kantoor en berg pla atsenin bet perceel Mosterdsterg.wjjk C nn«, 15/16. Bezwaren tegen deze uitbreiding kannen worden inge diend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Woensdag 11 April e.k., 's voormiddags te elf nor en schrif telijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en bjj, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretatie dezer gemeente van de ter zake ingekomen schrittnren kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Maart 1906. DONATH, Secretaris. Du sublime au ridicul* il n 'ya souvent qu'un pa» zou men, met eenige variatie, ook van de conierectie te (Uit het N v d D) Zoolang de neiging door de natuur zelf in hem ge- legd, niet verandert, zal de mensch in zijn bestaan trachten te volharden. Wij willen in het leven blijven. Ziedaar eene be geerte, ons allen eigen een begeerte, niet van buiten in ons gekomen, maar van onzen eersten ademtocht in ons aanwezig eigenschap van ons wezen, ja, ons wezen zelf. Om aan dien trek onzer natuur te voldoen, hebben wjj tweeërlei te behartigen. Wij hebben tot ons te nemen wat ons bestaan onderhoudt, wij hebben van ons te weren wat ons be-taan bedreigt. En wat van den individu geldt, geldt evenzeer van een volk, een staat. Ook een volk, is het gezond, tracht in zijn bestaan te volharden. Ook een vols heeft daartoe zorg te dragen voor wat zijn bestaan onderhoudt, en van zich te weren wat zijn bestaan zou kunnen aantasten. Het heeft bedacht te zijn op steeds voldoende bestaans- bronnen het heeft bedacht te zijn op steeds vol doende middelen van verweer. Vredebonden zijn prijzenswaardige instellingen. Kleuren noch woorden zijn in staat de helsche afschuwelijkheden te childeren van den oorlog; geen psalm is kostelijk genoeg voor het bezingen van d- zegeningen des vredes. Maar daarmede komt noch de noodzakelijkheid te vervallen, noch de plicht, om zorg te dragen voor voldoende weerkracht. Dat het verde igen van den geboortegrond ieders plicht is, staat niet alleen in de Grondwet van onzen Staat, het is tevens geschreven in de grondwet van ons wezen zelf. Algeciras knnnen zengen. N ui at Reeoil en Rdo- wit* weken lang als eobte piladjjnen tegenover elkander hebben gestaan, eiken duimbreed verdedigende van bet terrein, waarop zjj stonden, hebben zij zich nu samen np één plaa'sje laten conterfeiten met den hertog van Almodover als genius der verzoening achter zich. 't M e waarljjk aandoenlijk zjjn een rechte el yie na al het klaroengeschal der laatste weken. Evenwel wordt dit idyliseh groepje algemeen beschouwd als een simbool van de verkregen eensgezindheid in de hangende quaesties en zoo kan kan men ook hier met Sbakspeare zeggen all it well that ends well. Wjj zullen du3 spoedig A 1 g e- ciras buiten de sfeer onzer politieke beschouwingen kunnen brengen, 't Werd tjjd ook. Uit Rusland wordt gemeld, dat graaf Witte er ernstig aan denkt als minis'er-president »f te treden. Naar het heet zon de toe tand zjjner gezordheid beo daartoe nopen, want hij beet moe, afgemat te zjjn en niet opg-wasaen voor de taak, die bjj op zich had ge nomen. Deze laatste reden zal wel de meest overwegende zjjn, want alles dnidt er op, dat de autocratische par'jj boe langer zoo meer het verloren terrein herwint en dat er van eenigszins vrjjz>nniger regeering<stelsel niets zal komen. De uitslag van de verkiezingen geven al zeer weinig bemoedigends en bovendien staan weer ernstige binnenlandsehe ooiasten voor de deur, terwjjl, om den toestand nog ongunstiger te maken, ook da linmceele toes'and van het rjik zeer ernstige bezorgdbe d baart. Volgens een audere lezing, die evenwel ook het af treden van Witte als zeer aanslaande voorstelt, zou de reden daarvan de volgende zjjn De Czar heeft door be middeling van de hofpartjj, die, zooalg men weet, zeer op Witte gebeten is, tallooze aanklachten gekregen, met stukken en brieven als bewjjzen tegen Witte's bestnur. Die aanklachten waren alle bedoeld als pogingen om Witte ten val te brengen; maar to. dusver waren zjj afgestuit op de aarzeleade houding van den Czar. Taats is men echter in hofkringen overtuigd, dat Witte's be stnur weldra eindigen zal. Witte zelf was voortdurerd zeer nauwkeurig op de hoogte van de geheel tegen hem op tonw gezette intrige. Maar bjj wilde niet heengaan, voordat hjj de zitting der Doema had geopend. Of hij de opening der Doema als minister-president evenwel zal beleven is een andere vraag; evenwel zou bjj voor zjju heengaan nog ééa ding willen tot stand brengen e«n amnestie-besluit waarbjj gratie geschonken wo'dt aan alle pohti»ke veroordeelden en gevang-oen. Dat is bard noodig. Want de gevangenissen zitten prop vol en de toestanden in die gevangenissen spotten met elke brscbrjjviog. In een cel, die voor een gevangene bestemd is, zjjn er gem dd-ld tien opgesloten en door de onreinheid, de sl-obte voeding en de slechte ventilat e Ijjden de meeste s?e»aogen-n aan scb-nrbnik, tuberculose en hui ziekten. Tegen 98 pet. der gevangenen is zelfs nog geen acte vau beschuldiging opgemaakt; vaak weet niemand, waarom zjj gearresteerd werden. Maar zjj zjjn eens opgesloten als slsobtcfferg van Do-rno»o'e arre tati - manie; en no houdt mrn ze maaz vtst, in afwachting dat or wellicht iets legen ben kan worden gevonden. Witte, dio eeds berh <alda!jjk over die zonderlinge handelwijze geklaagd heef', poogt nu tegen bet Paasch feest ee<> amnestie-besluit door te drjjvsn. Uit Bakoe wordt gemeld, dat Advocaat Doeloekanof, direc eur van de maatschappjj tot exploitatie van naphta- bronnen, midden in de stad ernstig gewoud is D- moor denaar vluchtte met zjjn medepl cbtige in een tuin met twee to»gangen en ontkwam. Politie was niet aanwezig. De moordenaars schjjnen werklieden te zjjn. De liberale regeerieg in Engeland werkt met kracht aan een aantal we'svoorstallen ten behoeve van de arbeidende klassen. Eergigieren nam het Lagerhuis een door John Lawson Walton ingediend wetsontwo p tot wjjziging van de wtsb-palinsen omtrent vakvereeni- giugen en werkstakingen in eerste lezing aan. In dat ontwerp wordt bepaald, dat de kas van arbeidersverenigingen niet aansprakeljjk gesteld kan ln deze maand komen de miliciens onder de wapenen. Zonder onderscheid van rang of stand, van belijdenis of aanleg, komen de zonen van gansch hot volk op, om te worden geoefend en gehard, om te worden ge schikt gemaakt voor, komt de nood, de verdediging van het vaderland. Het besef, dat de dienst als ruilden een plicht is, en wel een verheven plicht, wordt al levendiger en dringt in telkens dieper lagen van de samenleving door. De theorie der weerloosheid is, met de beste bedoelingen voorzeker, verdedigd. De verde diging dier theorie heeft het vraagstuk algemeen ter sprake gebracht en heeft juist de argumenten voor en tegen doen bepleiten, overdenken, overwegen. En zoo is men gekomen tot de stelling, tot welke men bij ieder vraagstuk moet komen, de stelling, die door de natuur der zaak zelf aan de hand wordt gedaan. De eisch der weerbaarheid staat in den mensch zelf ge schreven. Neem alle verweer weg, en de mensch wordt vernietigd. En tenen zeil vernietiging komt 's menschen natuur zelf in opstand. Is het getrouw vervullen van den dieust als milicien niets anders dan het vervullen van een duren plicht aan het vaderland, het vaderland heeft daartegenover een duren plicht ten opzichte van den milicien. Hij moet het in dienst zoo goed hebben als met de belan gen van dien dienst is overeen te brengen. En, met vr ugde wordt het hier uitgesproken, wanneer wij de toestanden van nu vergelijken met die van vijftig jaren geleden, d?nis er te gewagen van grooten vooruitgang. Wie ook smale op „den geest des tijda," ontkend kan niet worden dat aan dien geest groote verbeteringen te danken zijn, waaronder die in het lot van wie opgeroepen worden om het vaderland te dienen. Zijn w rd«n voor sctaate, door onwettige daden van veie-ni- ging-leden veroorzarkt, dan alleen, indi-n het bestaar der vakverenigingen die daden heeft goedgekenrd. Door de kas der vakvereenigingen on voorwaardelijk te ▼rjjwaren tegen eisohen tot schadevergoeding, geljjk de Aibeiderepartjj verlangde, zon men, zoo betoogde de beer Walton, een abevoorreoht proletariaat in het leven roepens. Hjj verklaarde echter, dat de Regeering de beslis ing in dezen aan het Huis overliet. De ministerieele pers raadt de regeering aan, aan deu eisch van de arbeidersafgevaardigdeo en vele liberalen toe te geven en de kas der vakvereenigingen geheel buiten aansprakelijkheid te stellen. Heden, wanneer het wetsontwerp der arbeidersafgevaardigden ten deze in bet Lagerhuis aan de orde komt, zou daartoe gelegenheid zjjn. Volgens de liberale bladen zjjn het kabinet, de aibeideis en de groote meerderheid der liberalen het iu beginsel eens. De vraag is een bepabng uit te denken, die de arbeiders bevredigt, zonder hun een bizonder vonrreobt. te verleenen. In het Hoogerhu s is een wetsontwerp tot instelling van een bof van appèl in strafzaken in tweede lezing aan genomen. Lord Halsbu'y, de vorige lord-kanselier, sprak er tegen. Het verantwoordelijkheidsgevoel der gezworenen zou er door veizwakken. Het was een break met het gebeele Eagel-cbe strafstelsel. Bjj zgn weten kwam een r>cbteiljjke dwaling maar hoogst zeilen voor. Lord James of Hereford zeide, dat Sir William H-trcourt hem eens gezegd had, 'at hjj in de eerste drie jam van zjjn miuiste'scbap van binnenlandsehe zaken twaalf onschuldig veroordeelden uit de gevangenis had ontslagen. Eu hun onschuld was nog haast bjj toeval tot zjjn kennis ge komeD. Hjj bield zich overtuigd, dat er velen van d<e onschuldig veroordeelden in do gevangenig zitten Engeland is het eenige beschaafde land, zei Lord Lorebnrn, de lord-kanselier, dat nog geen hooger beroep in strafzaken heef!. In Denemarken, en met nume in de hoofdstad, scbjjnt de socialistische partjj zich vei bazend to ont wikkelen. Bij een verkiezing voor zes zetels in den Kopenbaag- sohen gemeenteraad, hebben de oindidaten der democra tische partgen radicalen en sociaaldemocraten allen met ruim 20,000 stommen gezegevierd. De candiduten der zoogenaamde borgerparljj conservatieven mei anti-sosialisten van allerlei gading behaalden allen raim 16,000 stemmen. Naschrift. Nu eenmaal overeenstemming ver kregen is in de voornaamste quaesties, schiet men te Algeciras hard op. Gisteren werd gesprokan over de douane-controle en een speciale douane kas, iets waartegen de Marokkaansche gedelegeerden zich met kracht verzettenniettemin is de conferentie het toch eens geworden om die kas ie vormen uit een verhooging der douane-rechten. Ten aanzien van art. 20 van het douane-reglement verklaarde de Engelsche gedelegeerde Nicholson dat het wenscheljjk zou zjjn toezicht op de handelingen der douanen te doen houden, ten einde een betere werking van het reglement te verzekeren Hjj legde vervolgens een omwerp over tot instelling van een commissie voor de douane-rechten en een commissie die belast zal zjjn met het toezicht op de administratie der douane, samen gesteld uit drie Marokkanen, drie gedelegeerden, aan te wjjzen door het corps diplomatique, twee door de op te richten staatsbank en twee door de contróle- ambtenaren. Als consulenten zouden 10 voorname Marokkaansche kooplieden aan deze commissie worden verbonden. In de volledige zitting werd dit ontwerp dan ook door den Engelsche gedelegeerde ingediend en gesteld in handen van de commissie van redactie. De conferentie zette verder de behandeling voort var. het ontwerp betreffende de staatsbank en besloot dat het aantal censoren zal worden vasigesteld op vier, en dat de staatsbanken van Frankrijk, Spanje, Engeland wij nog niet waar wij wezen moeten, zijn wij dat ooii wjj zijn in ieder geval in de beweging naar beter, niet in die naar slimmer. En hoe meer wij voor uitgaan, hoe mee in de kazernes wordt gearbeid aan de waarachtige vorming van liobaams en geestkracht, van verstand en gemoed, van inzicht in het heilzame, aan tucht en orde verbonden hoe meer in die weinige maanden van oefening aan de menschwording onzer jongelingschap wordt gearbeid, hoe meer onder de miliciens de ware geest zal wakker worden Het dienen va het vaderland moet een zaak zijn, niet van afge dwongen plichtsvervulling, maar een zaak van opge wekte, vreugdevolle toewijding. En dat wordt het al meer en meer. Het is niet moeilijk te hooren gewagen van aangename herinne ringen, uit den dienst medegebracht. Eéne zaak is er echter, waaraan tot voor drie jaren in het geheel niet werd gedacht, en waarmede thans eerst een begin is gemaakt. Telkeojare zyu er vele jongelingen, die wel met trouwe plichtsbetrachting hun dienst volbrengen, die zich den tijd in de kazerne ook niet beklagen, die ook wel dienen zouden in die vreugdevolle stemming, welke de eenig ware is maar wier vreugdevolle stemming wordt verstoord door het benauwende vooruitzicht, dat zij bij het einde van hun diensttijd zonder betrekking, dat is zonder brood zullen zijn. Dat mag niet. Het gevolg van welvervul den plicht jegens het vaderland mag niet bestaan in het verlies van een eerlijke broodwinning. Toch zijn er telkenj re honderden miliciens, wier patroons hunne plaats niet kunnen openhouden. Nu is, twee jaren geleden, om daarin te voorzien, de „Nationale Vereeni ing tot steun aan Miliciens" opgericht. Voor een enkelen gulden 's jaars kan ieder en Duitschland zullen worden uitgenoodigd deze aan te wijzen. Op voorstel van den heer Nicholson besloot de con ferentie aan het corps diplomatique te Tanger deu wensch over te brengen dat de invoer van alcoholische dranken zou worden beperkt en de fabricatie daarvan in Marokko verboden. Vervolgens stelde de conferentie den tekst van het wetsontwerp op de invoerechten definitief vast. Dit ontwerp stelt een invoerrecht in van 2i pet. ad valo rem, dat geheven zal worden van alle goederen, die in Marokko worden ingevoerd. De afgevaardigden van de Noordelijke bekkens van Anzin en Pas-de-Galais, op het congres bjjeensrekomen. hebben, toegevend aan den drang van de meerderheid der mijnwerkers die zich vóór staking hebben uitge sproken, een nieuw onderhoud met de directies der maatschappijen aangevraagd. Generaal Stoessel in 't gedrang. De commissie indertijd benoemd om een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden, onder welke generaal StoesBel de vesting Pert Arthur aan de Japanners heeft overgegeven, heeft volgens een telegram uit Petersburg haar taak teneinde gebracht en hare beslissiog is alles behalve gunstig voor den generaal De commissie heeft verklaard dat generaal Stoessel ernstigen blaam ver diende, wegens de overgave daar de stad nog minstens 2 maanden weerstand had kunnen bieden. Verder dat de generaal den toestand in een veel te donker dag licht had gesteld en dat was gebleken, dat in den gehouden krijgsraad slechts 4 officieren zich voor over gave hadden verklaard, terwijl 17 anderen den stijjd wenschten voort te zetten.Generaal Stoessel kapituleerde daarom, zonder de andere officieren daarin te kennen en verzuimde ten overvloede ook nog om een protocol van de overgave op te maken. Hier uit valt alweer te leeren, dat in de wereld zich alles herha-ilt, al is het dan ook onder eenigszins andere omstandigheden. Generaal Stoessel doet levendig denken aan Maarschalk Bazaine, die eveneens aange klaagd en veroordeeld werd, omdat hjj in 1870 de stad Metz aan de Duitschers had overgegeven. De Duitsche reddingsploeg. De Keizer van Duitschland heeft de reddingsploeg uit Wesffalen die in Courrières is geweest, op 2 April bij zich ont boden, om dan zelf a n de mannen de onderscheidingen welke hun toegedacht zijn, te overhandigen. Massamoord. De mode kost aan wat zeehonden bet leven 1 De sioomboot Bloodhound, een robbenvan- ger, is met 18,000 rol ben te St. John op Nieuwtound- land aangekomen. Het Bchip melat, dat vier andere robbenvangers er elk 30. 00 hebben buitgemaakt; een zesde boot 20,000, twee andere 18,000 elk zes volgende elk 15,000, een boot 11,000 en vier booten elk 3000. Het heet de prachtigste vangst in de laatste tien jatr. A's dat zoo voortgaat zal ook deze diersoort worden uitgeroeid, evenals zoo menige andere, die tengevolge van de onverzadigbare hebzucht der mensoheu, van de aarde is verdwenen. stakingen. Het aantal stakers in Noord-Frankrijk was Woensdagmorgen ongeveer even groot als de voorgaande dagen. Er is nog al moeite gedaan door stanende mijnwerkers, den nacht van Dinsdag op Woensdag, kameraden, die tot dusverre niet meededon, over te halen, Woensdag weg te bljjven van het werk. Dat maakte den nacht vrij rumoerig, te Leng vooral. Toen om 10 uur de stemlokalen werden opengesteld, was h t overal rustig en de dag is verder ook zonder herrie verloopen. De mijnwerkers verkeer en over t algemeen in een goedmoedige stemming, gisteren. Vandaag wordt de uitBlag bekend. De voorloopige berichten voorspellen de partij van de staking de meeriierhe d. Het schijnt chter dat in de bijeenkomst van vandaag te Lens ook ter sprake zal bomen de vraag, of de mijnwerkers, die niet hebben meegestemd, van die vereeniging lid worden (1). Die vereeniging heeft, om iets te noemen, in het vorige jaar meer dan tweehonderd miliciens, die met verlof naar huis werden gezonden, te huis kwamen en zonder betrekking ston den aan werk geholpen. Die vereeniging verdient de sympathie, de hulp, de medewerking van geheel het vaderland Die vereeniging verdient den steun van ieder, die een gulden s jaars te missen heeft. Die vereeniging verdient den steun van ieder, die behoefte heeft aan werkkrachten. Die vereeniging verdient de belangstelling van ieder, zonder onderscheid van politieke of godsdienstige belijdenis. Want die vereeniging helpt iederen jongeling, die wel trouw zijn dienstplicht vervulde maar om die trouwe dienstvervulling te betalen met het verlies van zijn broodwinning, aan nieuw werk, zonder te vragen naar zijn overtuiging op welk gebied dan o k. Alleen naar de trouw van zijn plichtsvervulling vraagt zij, en is die gebleken, dan reikt zij hem do helpende hand Ruim twee honderd hielp zij in 1905. In 1906 komen er nieuwe honderden. Zal Nederland de „Ver eeniging tot steun van Miliciens" alleen lat. n staan in haar arbeid Haar alleen laten staan in haar pogen, om de opgewekte stemming onder de miliciens te be vorderen door weg te nemen het benauwend vooruit zicht van honderden, dat zjj broodeloos zullen zjju na den dienst. (1) Aon briefkaart aau den Heer F. J. Beokman, Amsterdam, le Spaarndammeratraat Ü6, ls daartoe voldoende.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1