No. 78 Honderd en achtste jaargang. 4906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. AANDAG 2 APRIL BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At.kmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefooPiïP water 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeellngen. Uit de Pers. N ienwstijdingen. ALKNIAARSCHE COURANT. Nu men het ta A 1 er e e i r a s over alle kwesties eenB is geworden, tooals half-offioieel wordt gemeld, zal de conferentie wel Bpoedig uiteen gaan; de oom missie, belast met het opstellen van het protocol, is in de namiddag zitting van Zaterdag reeds aangewezen. Een officieel oommuniqué d-elt mede dat alle werkzaamheden zjjn afgeloopen, zoodat misschien reeds heden of morgen de laatste bijeenkomst der gedelegeerden zal plaats hebben. In genoemd communiqué wordt ook medegedeeld dat Nederland alleen dèn zon toegestemd hebben in h<?t aan wijzen van een inspeoteur-generaal, wanneer znlks noodig was geweest om de algemeese overeenstemming mogeljjk te maken. Over de verdeeling der havens wordt het volg-nde medegedeeld de Spanjaarden zullen de politie uitoefenen in Tetoean en Larrncbe i Oasablanoa en Tanger zal een gemengde Franscb-Spaanscbe politie komen, terwijl Mogador, S.ffi, Mazagar en Rabat aan de Fransoheu zjjn toegewezen. De overeenkomst in zake de politie is voor 5 jaar aangegaan. In de Bankkwestie is overeengekomen dat Franbrjjk 3 aandeelen in de staatsbank krjjgt, de overige landen slechts één. De rechten van de houders der Fransohe leening van 1904 zjjn erkend, terwjjl 4 leden van den raad van toezicht zullen worden aangewezen door de staatsbanken in Engeland, Frankrjjk en Spanje en de Duitsohe Rjjks- baak. Duitschland zal dan toch een ministerie van koloniën krjjgen. Vrjjdag beeft de Rjjksdag het wets ontwerp in tweede lezing aangenomen. De leden van den Rgksdag moeten het op een accoordje gegooid hebben om de wet er door te sleepen. Het centrum en de sociaal-democraten, die er eerst tegen waren, maar toch geen principieel bezwaar kodden doen gelden, hadden gezorgd dat er wel zooveel absenties in bnn partjj waren, dat een gemakkelijke meerderheid werd gevonden. De oppositie verklaarde door den mond van het oentrnm- lid Spahn en den sooialistisohen afgevaardigde Babel ten deele zeer dnideljjk, ten deele eenigszins bedekter dat zjj bjj haar weigering moest volharden, niet vanwege bet bagatel van 36,000 mk. die het zelfstandige departement elk jaar meer zal kosten, maar uit vrees dat de Keizer met behulp van een, van het ministerie van buitenland- sobe zaken onafhaukeljjk, zelfstandig koloniaal ministerie den rijkskanselier af en toe bjj diens buitenlandsohe beleid in de wielen zou rjjden. Prins Bülow zwoer pleohtig dat zoo iets nooit het geval zon zjjn, daar hg als kanselier den staatssecretaris van koloniën ten aanzien van de buitenlandsohe politiek kort aan den leiband zou houden. De vrjjzinnigen, vroeger in de oppositie, maak ten daarop vol geestdrift rechtsomkeert en betoogden dat een staatssecretaris tegenover het parlement meer,verart- woordrljjk zon zjjn dan een eenvoudig directeur van de koloniale aideeling en stemden dus voor het, eeist door hen gewraakte, ministerie van koloniën. Daarover heersobte algemeens vreugde, vooral toen de rijkskanselier nog hoffeljjk verzekerde overtuigd te zjjn dat ook da oppositie enkel door zakelijke en niet door persoonlijke redenen geleid weid. De Keizer zal nu in zjjn nopjes zjjn, want nu kan hg prins Hohenlohe allengs in de hoogte werken tot dat deze later als rijkskanselier kan optreden. Zeker als be- looning voor zjjn goede diensten in deze is de Rjjks- kanselier prins Von Bü'ow bjj Koninkljjk besluit tot lid van het Pruisische Heerenhuis benoemd. Do gespannen verhouding die ontstaan was fusscben Engeland en de Koloniale regeering van Natal is geëindigd, doordien de minister van Koloniën, lord Elgin, na ontvangst van een uitvoerig telegram van den gou verneur van Natal, beter schjjnt ingelicht te zjjn gew >r- den omtrent de veroordeelmg tot de doodstraf van eenige oproerige kaffers. Het Natalsohe ministerie heeft nu haar ontslagaanvrage terug genomeu en bljjft dus aan het bewind, maar de Kaffers zullen zeker binnen een paar dagen worden terecht gesteld. De minister van Kolon ën moet het natuurljjk ont gelden. De unionistische pers beoordeelt den terugtocht van het kabinet in de Natalsohe crisis geenszins malsoh, terwjjl de liberale Elgin's weifeling evenmin goedkeurt De minister van koloniën bad, zegt hg, eerst de omstan digheden van de berechting van de oproerige Zoeloe's door den krggsraad moeten onderzoeken, alvorens tus- sohenbeide te komen, terwjjl Elgin juist andersom ge handeld heeft door eerst tussohenbeide te komen en daarna een onderzoek in te stellen. Zulk een bandelswjjze strekt niet tot verhooging van het aanzien der Engslsche regeering. De arbeiderspartjj in het Lagerhuis is dobbel gebelgd, daar zjj de regeering lafheid verwjjt en de nu waarsobgn- ljjk geworden terdoodbrenging van de twaalf Zoeloe's als een barbaarsohe daad beschouwt. Macdonald ?at uit naam van die partg heden de zaak in het Lagerhuis te berde brengen en rekent dan op den staan -an de radioalen. Woensdag diende de regeoting haar wetsontwerp op werkstakingen in, waarin zjj de vakvereenigingen wel aansprakeljjk stelde voor schadevergoeding aan patroons, wanneer het handelingen gold, met gezag van het hoofd bestuur in een arbeidsgeschil verricht. De arbeiders afgevaardigden waren daarmede niet tevreden zjj wil den den toestand hersteld zien van vóór het T°ff Vale- piooes, toen iedereen dacht (maar dit wordt niet algemeen toegegeven), dat de wet. de vakvereenigingen van alle aanBprakelgkbeid vrjjstelde. Gisteren diende Hodson uit naam der arbeiders een wetsontwerp in, dat op het punt van samenzwering en posten ongeveer met het regeeringsroorstel overeenkwam, maar op het stnk van de kas der Tak»ereenigiogsn den eisoh der arbeiders belichaamde. Minister Campbell-Bannerman zeide na, dat bjj er voor was 1 Geweldig rumoer bjj de unionisten. Hoe kon da re- geering twee dagen geleden nog iets anders voorstellen Zat zjj dan heelemaal onder da arbeiders De eerste- minister herinnerde er aan, dat minister Walton Woens dag gezegd had, dat de regeering deze kwestie aan het Huis zon overlaten. Hjj zelf had reeds in vorige jaren voor een wetsontwerp als dit van Hodson gestemd, en zag geen reden het nu niet 'e doen. Aangaande de Btaking der arbeiders in de A m e r i- kaansohe kolenmjjnen, verneemt de Olobe nit New- York, dat sommige kleine partgen uit de werkgevers en werknemers in het kolenbedrjjf wel van een werk staking zonden willen afzien, als het Congres een com missie van onderzoek wilde instellen. Daargelaten de vraag of het Congres zich daarmede kan of zal inlaten is bet toch onwaarscbjjnljjk dat een schikking zou ge troffen worden. De arbeiders steunen op een goed ge vulde kas. die bun toestaat een gernimen tjjd te staken, de mjjneigenaars op huo grooten voorraad kolen, die 20 millioen ton moet bedragen. Onder znlke omstandig heden is het al zeer moeiljjk om een vergelgk te treffen. De geredde mjjnwerkersteCourrières. De meeste Fransohe bladen bevatten ernstige verwjjten aan het adres van de mgcantoriteiten te Oonrrières, die volgens hen hadden kannen of moeten weten, dat zich nog levende arbeiders in de mjju bevonden. »Ze hadden verklaard sohrjjft de Matin die ingenieurs, die alwetenden, die voldanen, dat de gaPrjjen onbegaanbaar waren en in die onbegaanbare galerjj»n twintig dagen lang ongelnkkigen rondgedoold, zonder liotat en zonder ander voedsel dan baver en doode paarden, zonder een van de in«trnmenten, die de wetenschap den ingenieurs in handen beeft gegeven. >Op het oogenblik zjjn er misschien nog levenden daar beneden. Elke hoop is thans gerechtvaardigd. Maar ook is geen woord van verachting te stork, wanneer mca denkt aan deze onbekwamen, aansprakeljjk voor het leven van vjjftienhonderd mijnwerkersdie den 17en Maart reeds besloten het reddingswerk te Btaken en het den volgenden dag gedwongen door de openbare meaning hervatten die er over spraken dn mjjn onder water te zetten (want daaraan hebben ze gedacht) en die vervolgens, meer denkend aan de belangen van de mijn dan aan mensohenlevens, sohaoht no. 2, die, waarin Nény en zjjn kameraden zich bevonden bjjna geheel in den steek liet-n, om in sohaoht no. 3 meer prakticoh werk te gaan verrichten. »Nu deze dertien mannen de ontploffing hebben over leefd, hebben nog anderen die moeten overleven. Onge- twjjfeld heeft men dezen allen tjjd gelaten om van honger en dorst om te komen. Maar zoo ze na de ramp gestor ven zjjn, dan is het niet het mjjngas, maar zjjn het de ingenienrs die hen gedood bobben." »Te Conrrièrros", zoo eindigt bet blad, »U ten m-nste een held, deze Nény, die door zjjn energie en zgn mord zjjn kameraden gered heeft. Dien behandele men als een heldde Republiek is hem haar hoogste belooningen verschuldigdwant bjj heeft haar haar burgers terug gegeven. Maar de anderen, de ingenienrB, die do ramp nooh hebben knnnen voorziennoch voorkomen, noch herstellen die behooren als misdadigers behandeld te worden. Zjj verdienen het." In het Journal brengt de heer Laar de ingenieur die oniuiddeljjk na de ramp als correspondent voor dit blad naar Oonrrières vertrokken is, in herinnering, dat hg van daar nit drie dagen nadat de ontploffing had plaats gehad, seinde: >Ik heb de volstrekte overtuiging, dat er zich nog levende mjjnwerkers in de mjju van Oonrriè es bevinden en wel in de verwijderde gedeelten van sobaoht no. 8" Gevaarlijk zont. De politie te Weissenfels heeft ontdekt, dat in Ksrlsbader, zont, hetwelk daar in een apotheek verkocht werd en afkomstig was uit een fabriek te Leipzig, vergitt zit. Een dokter en een fabri kant zjjn na het gebruik ervan overleden en wellicht moet«n uog andere sterfgevallen, die in den laatsten tjjd te Weissenfels zgn voorgekomen, aan het vergiftige zont worden geweten. Het ongelnk is dat men niet weet, naar welke andere plaatsen bet zont, bij welks bereiding een vergissing begaan moet zgn, verzonden is. Btakingsberiohten. De staking in het Mid- delduitsche brainkoolgebied breidt zich nit. Uit Leipzig wordt gemeld dat de mjjneigenaars utt Zeitz, Menselwitz en Weissenfels besloten hebben, niet verder met do werklieden te ondet handelen. Alleen aan de bovengrondsche arbeiders, niet aan d8 mjjnwerkers zrl een kle no ioonsverhooging worden aangeboden. Volgens een telegram uit New Yoik zouden de eigenaars der anthracietmgnen het voorstel van de oom- missie nit de werklieden, om den 3en April de onder handelingen te New York te hervatten, aangenomen hebben. Een lesje in beleefdheid. De Stuttgarttr Beobachter vertelt het volgende aardige historietje Toen het WnrttembnigEohe koningspaar onlangs te B'-benhansen verblijf hield, wandelde de koningin op zekeren dag met bare hofdame door de straten van Tttbingen. Een troepje oorpsstndenten ontmoette de beide dames ea daar de heeren er niet aan schenen te denken uit ts w; ken, moesten de dames voor hen uit den weg. Maar de Koningin had aan de onderscheidingsteekens gezien, tot welk corps de studenten behoorden. Eenige dagen later ontving bet bestuur van bet corps zSuevia", waarvan de koning oud-lid is, een uitnoodiging om naar Bebenbausen te komen. In uniform en met hunne onder- soheidingsieekenen versierd versohenen ze in het konink- lgk slot. Een bediende braeht hen naar een kamer, waar geen gelegenheid was om te gaan zitten. De be-tunrs- ledan wachtten 5 minuten, 10 miruten, een kwartier, een half uur, een nur. Eindeljjk versoheen de Koning en zei tot de heeren sik kan niet verlangen, dat alle leden van het oirps mjjn vronw kennen, maer ik mag, dankt me, wel eisohen, dat ze voor elke fataoenljjk9 dame op straat nitwjjken". En toen konden de heeren weder gaan. Mjjn ongeluk in Silezië. Vrijdagnamiddag brak brand nit in de 345 meter diepe mjjn >Friedens- grnbe.s De plaats, waar de brand was niteebroken, werd afgedamdmaar de verstikkende .-assen bedreigden de mjjnwerkers. De reddingsbrigade bracht alle in dn mjjn aanwe igen hedenmorgen naar boven. Veertig werklieden waren door de gasBen verdoofddertig er van konden dadelijk hniswaarts keeren tien moesten er echter naar het hospitaal worden gebracht. Van deze zgn er twee overleden. De oproerige Kellners. Te Tonlon hebben or nieuw ernstige on geme aid heden plaats gehad. D- stakende kellners met de oproerige dokwerkers spelen den baas op de bonlevards en hitsen de bevolking op. Drie gendarmen, en soldaat en een politieagent zgn door de betoogers gewond. De bereden politie en de huzaren waren genoodzaakt eenige oharges te maken, waarbjj etteljjke gewonden vielen. Iets voor vegetariërs. Het is een belangwek kende proef, die er in Londen genomen wordt, om te zien of volwassen mannen gezond en sterk kunnen bljjven op een plantaardige voeding, die niet meer kost dan vier stuiver per dag. Den eersten dag kregen de vjjf (niet vier) mannen viermaal een overvloedig maal en er werd nog twee stuiver overgehouden. Voor 't ontbijt werd in 't geheel 5j stuiver uitgegeven, n.l. 1) st. aan tarwemeel voor koeken, die in plaats van brood werden genuttigd met cacaoboter st.) in plaats van gewone boterst. aan tarwemeel voor pap en 1 st. aan dadels. Het middagmaal kostte 1\ st., n.l. uien 1 st., linzen lf st., tarwemeel i St., rjjst 1| st., suiker st., tarwemeelkoeken 1) st., cacaoboter f st. Van eenige dezer bestanddeelen werd een hutspot gemaakt. Op het theeuur kregen de mannen geroosterde aard- noten en suikerwaterkosten1 st. Het avondeten bestond uit rozjjnen li st., dadels t st. en gemalen maïs 1) st. Een der mannen is een verslaggever van een Londensch blad. Deze zeide, dat het eten kosteljjk smaakte. Vooral de tarwemeelkoeken met cacaoboter vielen in den smaak. Men zal trachten in de drie maanden, dat de eetkuur duurt, de spijzen zooveel mogelijk af te wisselen. Voor de centen die er dagelijks overschieten zal er Zondags iets extra's opgediend worden, en ook zullen de mannen bjj geval cacao of thee te drinken krjjgen. Een verglde roman. Op verzoek van de onders, zjjn vjjf verliefde Berlgrsohe meisjes, die een troep Ma rokkanen naar Kenlen waren nagereisd, daar door 'e politie aangehouden en naar het onderljjke hnis terug gebracht. Artikel 1637. Over de langdurige discussiën. in zake het thans be sliste »boete-artikek van het Arbeidscontracts-wetsont- werp, sohrjjft het Vaderland- Waar ligt de schuld? De vraag is gemakkeljjker gedaan dan beantwoord, maar in hoofdzaak dient men zeker de verklaring van den tragen voortgang te zoeken in de zeer uiteenloopende sociale inzichten der Kamer leden. Juridisch getwist wordt er ook wel, maar de interpretatie-geschillen, welke bjj het wetsontwerp en de amendementen rjjzen, zjj kiemen niet zoozeer uit ontwerp en amendementen zelf, veelal zjjn het algemeen civiel-rechteljjke twistpunten, welke hier nieuw worden geënt op nieuw hout. Maar de Kamer heeft hier vóór zich liggen een sociaal ontwerp in een juridiek gewaad gegeven nu het sociaal verschil van inzicht onder de leden der Kamer, dat zich telkens weer een anderen juridischen vorm moet zoeken, is het niet verwon- derljjk, dat het op eenstemmigheid lang wachten is, wanneer èn de sociale overtuigingen èn de juridische opinies botsen. Club vergader! «fen, De discussie over het boete-artikel van het Arbeids contract in de Tweede Kamer is, zegt het Centrum, in een zuiver juridisch debat overgegaan. Dat de zaak daardoor veel duidelijker is geworden, zou gewaagd zjjn te beweren. De elkander opvolgende amendementen en sub-amen dementen hebben het geheel zoo ingewikkeld gemaakt, dat het zelfs voor de ingewijden moeiljjk wordt, den weg te vinden in dit labyrinth. Én het gevaar ontstaat, dat men dien ten volge tot een ander uiterste overslaat, en in 't geheel niets be paald wordt. Dan bljjft de toestand zooals hjj is, en, geljjk de heer Drucker terecht opmerkte, brengt dit vele be zwaren mee. Het maakt wel een eigenaardigen indruk, dat zulk een verwarrend debat over een zoo betrekkelijk een voudig en zeer zeker alledaagsch zjj het dan ook vrjj doornig punt kon ontstaan. En ook is het merkwaardig, dat bjj de beschou wingen en vota over de artikelen dezer wetsvoordracht de partjjen telkens dooreenvloeien. Men versta ons wel. Voor een ontwerp als het aanhangige zal niemand een zuivere partjj-stemming wenscheljjk of zelfs maar mogeljjk achten. Er openbaart zich nu echter meermalen een ver deeldheid van inzicht welke de vraag doet rijzen, of de verschillende partjjen in hunne club-vergaderingen het ontwerp wel tot onderwerp van studie hebben gemaakt en getracht op de hoofdpunten tot onderlinge overeenstemming te komen. In Duitschland en ook elders is dit, naar wjj meenen gebruik. En de openbare behandeling wordt daardoor ge diend, omdat aldus tal van moeiljjkheden vooraf uit den weg kunnen worden geruimd of minstens het noodige licht daarover wordt ontstoken. Congres ter bestriding der werkeloosheid. De „Societk Umanitaria* te Milaan, heeft het initia tief genomen voor het eerato internationaal congres ter bestrijding der werkeloosheid; bet congres zal op 28 en 29 September a s. te Milaan worden gehouden Daar zal behandeld worden le. oorzaken der werkeloosheid 2e. middelen ter voorkoming van werkeloosheid3e. middelen ter bestrijding van de gevolgen der werke loosheid. Een internationaal eerecomité is gevormd, waarin bekende s aathuishoudkundigen zitting hebbenvoor ons land dr. G A. Verrijn Stuart. Toezending van rapporten en mededeelingen voor het congres moet geschieden uiterlijk 30 Juni a.3., aan het adres der Societk Umanitaria, Via Manzoni 9 te Milaan. tlecn Opleidingsschip. De kans, dat wij hier te lande een opleidingsschip voor jeugdige misdadigers krijgen, is naar men verneemt, thans voorgoed verkeken De commissie, die zich in de laatst gehouden vergadering te Amsterdam geconstitueerd heeft om een begin van uitvoering aan de zaak te geven is niet geslaagd in haar pog n om voldoende geld bijeen te krijgen ten einde slechts een proef op kleine schaal te kun t en nemen. Herstelllngs- en vacantlekolonles. Bij den penningmeester van het Centraal Genootschap voor kinderherstellings- en vacantie kolonies is inge komen een gift van f 2500 voor een te Egmond aan Zee te bouwen, koloniehuis. Daarmede zijn (in verband met vroegere toezeggingen en giften) de gelden voor den bouw van dat huis ruimsohoots bijeen. Zoodra het bestuur de beschikking heeft over geschikt bon vterrein, zal met den bouw een aanvang worden gemaakt. Ken legaat. Eenige jaren geleden overleed te Koog aan de Zaan de heer H Sweeps Jr., die bij testament zijn kapitaal in hoofdzaak had bestemd voor een Doopsgezind Wees huis en voor een nieuw gemeentehuis. Zoolang echter zijn huishoudster leefde moest dat alles op zich laten wachten Thans is deze, mejuffrouw J. Soholtens, overleden in den ouderdom van rnim 89 jaar. Het huis, doo- haar bewoond en staande naast den winkel van den heer Lammers, wordt nu het eigen dom der gemeente en zal dus waarschijnlijk voor ge meentehuis worden ingerioht. IJlt Akersloot sohrijft men ons Onze Raad vergaderde de vorige week. Tegenwoor dig waren, behalve de Voorzitter de heer J. Hennes, de heeren P. Kraakman, J. Zeeman, H. Reijne, P. van der Oord, IM. Groot en K. Meine; de heer P. Dil was door huiselijke omstandigheden verhinderd. Na de opening van de vergadering worden de notulen gelezen en na een kleine opmerking, gemaakt door den heer Groot, goedgekeurd. Bij den baad waren enkele adressen ingekomen, in de eerste plaats een adres van P Bak te Uitgeest, ondernemer van et-n stoombootdienst en die ook Akersloot tot zgn stations rekent. Hij heeft het plan weldra een grootere stoomboot te gebruiken, waarmee hij in den tegenwoordigen toestand niet het »Ste zal kunnen bereiken, waarom hij den Raad verzocht de haven daar ter plaatse uit te diepen. De heer Kraakman is van oordeel, dat gunstig op dit adres dient te worden beschikt, aangezien hier beslist een gemeentebelang op het spel staat. De overige heeren zgn van dezelfde opinieaan het Dagelijksch Bestuur wordt opgedragen het uitdiepen der haven aldaar te doen plaats vinden. De heer Van der Oord, lid van den Raad, deelde in een adres mede, dat hij alsnog voor de ben eming tot Ambtenaar van den Burgerlijken Stand alhier bedankt. Dit adres neemt de Raad voor kennisgeving aan. Naar aanleiding hiervan morst de Voorzitter op, dat volgens art. 149 der Gemeentewet in iedere Gemeente twee of meer Ambtenaren van den Burgerlijken Stand moeten zijn en vraagt of de Raad er twee wenscht te benoemen of meer. Wordt besloten in 't geheel tweo leden te benoemen. De heer W. Glijnis, veehouder aan den Schermerdijk en vele anderen verzoeken in een adres, om zoodanige wijziging aan het „Schouw* aan te breDgen, dat de electrise he bel aldaar niet willekeurig door den pont- waohter kan worden afgenomendat de pontwachter in staat zal worden gesteld het gegeven sein te beant woorden, zoodat aan den overkant de onzekerheid niet bestaat, of men gehoord is ja dan neen en bovendien, of aan de overzijde mag worden geplaatst een wacht huisje, waarin men bij ongunstig weer kan schuilen en waarin bovendien het knopje van het signaal kan worden gebracht. Door den heer Zeeman wordt opgemerkt dat aan dit verzoek in het belang van zoovelen, die het pontveer moeten gebruiken, moet worden voldaanhij stelt voor het adres te geven in handen van B. en W om advies, dat nader aan den Raad zal worden overgelegd. De Raad betuigt met deze woorden aijn instemming.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1