No. 79 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Voorjaarsbuit Groote Paardenmarkt DIIÜTSDACr 3 APRIL. op Dinsdag 17 April a.s. op Woensdag 18 April a.s» BUITEN LAN D. B I N N E N L A N D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaak f 0,80franco door het geheele Rijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Telefoonnaw*er 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. t© t© Alkmaar, Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeeliugen. Uit de Pers. N ieuwstijdingen. ALKMAARSCHE COURANT. Zoo is dan eindelek de conferentie van Algeciras afgeloopen wat er nog te doen valt betreft louter zaken van ondergeschikt belang en die eigenlek niet tot de beraadslagingen kunnen teruggebracht worden. Den 16 Jannari begonnen, eindigde zjj den 30 Maart, zoodat zjj ruim 2 maanden Europa in spanning heeft gehouden en roesr dan eens deed vreezen, dat zjj, in plaats van een betwiste kwestie oit de wereld te ruimen, aanleiding zon geven tot veel ingewikkelder en misschien voor den Enropeesohen vrede gevaarljjker combinaties. De kwestie, waarover het te Algeoiras liep, dateert reeds van veel langer en is zeker anderhalf jaar oul en vond haar eeiste aanleiding in een overeenkomst tns?cben Engeland en Frankryk, waarbij aan laatstgeuoemd rjjk de vrjje haod tot eer geleideljjke, maar niet te min zekere overheersching in Marokko werd gelaten, tegen welke overeenkomst Duitecblond, dat ook belangen in Marokko had, zich verzette. Om nu deze kwestie uit de voeten te maken, stelde Duitscblund voor eeu confe rentie, waarin alle belanghebbende mogendheden de in 1884 gesloten overeenk-mst betreffende Marokko zouden herzien. Delcassé, destjjds minister van Buitenlandscho Zaken in Frankrjjk, had wel lust Duitschland te trotseeren, maar noch zjjn mede-minister, tóch het Franscbe volk wilden op dat avontunr ingaan, zoodat Deloassé genood zaakt werd zjjn portefeuille aan Bouvier over te geven. Het verdere van de geschiedenis kennen onze lazers uit de mededeelingen, die wjj dag voor dag over don loop der conferentie gaven. De na verkregen overeenstem ming heeft das zeker den pelitieken horizont zeer opge klaard. Of na de verkregen overeenkomst voor Marokko ook alle voordeelen zal aanbrengen, die men er van ver wacht, zal de toekomst moeten leeren. Naar de Standard verreemt, zjjn de vreemdelingen, in Marokko veridgvende, niet al te optimistisch gestemd. Ofschoon zjj te vreden zjjn over den afloop, die de ge varen voor den Europeeschen vrede heeft mt den weg geruimd, verwachten zjj er voor Marokko weinig heil van. De nitkomst van het congres zal zjjn, dat de toe stand in de steden wat de politie aangaat mogelgk zal verbeteren, maar de veiligheid in het binneulund zal even erbarmeljjk bljjvea. De correspondent van da Tempte Algeciras meldt aan zga blad, dat er Vrjjdaga»ond nog lange bespre kingen zjjn gebonden in het hotel Rsina Caristina, voor dat, Zaterdag, op alle punten overeenstemming verkregen is. De rechten van de obligatiehouderB der leening, door het FruoBche consortium in 1994 met Marokko afgesloten, zjjn erken en gewaarborgd, doordat het consortium vertegenwoordigd zal zjjn in de commissie der douane- schatters. Zoo zal er namens de obligstiehouders worden toegezien, dat het privilege, dat hun in 19 4 op de opbrengst van 60 percent der douanerechten is toeg-zegd, onverkort gehandhaafd bljjft. Het recht van voorkeur om toekomstige leeningen af te sluitan staat het consor tium nu aan de Bank af en daartegenover krjjgt het twee eandeelen in de Bank. Over de reden, die de Noderlandsehe regeering deed besluiten om te bedanken voor bet aanwjjz6n van een inspectenr-generaal voor het politie-toe iebt, meldt da beriohtgever van den Berliner Loktrlanztiger dat jhr. de Testa, de weigericg van zjjn regeering, met betrekking tot het beschikbaar stelien van een Nederlandsch officier voor den p .sfc vat) inspecieur-generaal, in dezer voege toegelicht dat do Nederlandsche ïegeering alleen daartoe bereid zou geweest zjjs, indien de conferentie baar een parig uitgenoodigd had, een officier aau te wjjzsn. Nadat Révoil en Nicolson echter twjjfel geopperd hebben aan de onpartijdigheid van een Nederlundsoh inspecteur, denkt de Nederlandsche regeering er niet aan. Het is dns al'eeu nog mogelgk dat een Zwitser tot uen post wordt benoemd. In de Zwitsersche Bondsraad-kringen is men dan ook van oordeel, dat het moeiljjk gaau z>l de benoemieg tan een Zwitser tot inspectenr-geceraal der politie te weigereu hoewel ce positie lastig en onaangenaam is en niet zonder gf'SH. geloolt men toch in Bern, dat Zvitserlaud ver plicht is aan den weasch van Europa te voldoen. In den Duitschen Bjjksdag vroeg de sociaal democratische afgevaardigde Babel, bjj de behandeling var de begrooting voor oorlog, of hot waar is dat bankiers en beursmannen geadeld zjjn, omdat zjj een fonds van tien millio-n mark bijeengebracht hadden tot ondersteu ning van officieren in aotieven dienst. Hij bedoelde het tot den adelstand ve htfl n van de heeren PnedJRider, Caro en anderen, waarover eenige weken geleden zooveel in Duitscblacd te doen is geweest. De minister van oorlog, do heer Von Einem, ant woordde »De heer B«bel kent mjj ta veel macht toe. Zoo iets behoort niet tot mjjn bevoegdheid Doch ik kan met de grootste zekerheid zoggen, dat die heeren niet geadeld zjjn wegens het bjeen brrngen van dit fonds, omdat dit fonds niet bestaat. Ik weet in elk geval niets van zjjn bestaan, en dit zou toch, als minister van oorlog, ter mjjner kennisse gebracht moeten zjjn. Zeker weet ik, dm. er over dit p »n gesproken i» oen lonüs te st ccrer, door eenige beeren, uit liefde vo ir bet leger en officieren corps. Zg dachten de officieren te helpen. Doch zjj zag-n over hst boofd dat volgens oude traditie een officier ondersteuning alléén mag aannemen van den keizer of van den staat. Nooit mogen officieren aangezien worden voor menscheu die aalmoezen ontvangen. (Zeer juist 1) Wanneer dat het geval ware, dan zou de sociale positie van het officieren-corps zser gevoelig ljjden. Ea dat mag nooit. (Levendige bjjval 0 Uit Rusland komen at en toe onthullingen over zeer leeljjke dingen, die tjjders den oorlog met Japan zouden zga voorgovallen. Zoo heeft de pas uit Mantsjae- rjje temggekeerde kolonel Fredorof nameljjk verteld, dat ra den slag van Sandepoe, waarin de Raspen 14X0 man aan dooden on gewonden verloren. 1200 gewonden naar den spoorwegdgk bjj het station Drkowilskaja wer den gesleept en daar iu de sneeuw neergelegd. De onge- lukkigen daden alle mogeljjke moeite om z oh door beweging wat te verwarmen, maar de krachten begaven her en allen vroren dood. Soloezef, da obef van den geneeskundigen dienst, maakte, toen het schandaal bekend werd, een eiud aan zjjn levoo. Het Russische blad Slowo Poltkie weet te vertelhn, det geseraal Von S'öisel geva> gen genomen zal worden. Uit het onderzoek moet gebleken zjjn, dat bjj Port-Arthur voor tweo millioen roebel aan de Japanners verkocht, volgens dat blad altjjd. Er komt waarljjk geen einde aan de schandaaltj-s evenwel kan men al die onthullingen niet maar zoo ter stond voor goede gangbare munt aannemen men weet dat na olken slecht afgeloopen oorlog altjjd een zonden- bok de woest jjn moet ingejaagd worden met al de schande beladeo, waaraan ook ar.dere zich hebben plichtig gemaakt. Uit Amerika laat men een aardige canard vliegen, die eigenlijk moer van een April-visch beeft. Naar do New -Torksche World meedeelt, steunen etteljjke New-Yorksobe koopli«den met geld een plan om den staatspresident van onezuela ten val te brengen, waar voor zg vgf millioen dollar beeten over te hebben. Een expeditie van vgfdoizend gewapende mannen, Eogelsche en Ameiikanen, zou u t een Europeesche haven vertrekken en op de kost van Venezuela landen, waar tienduizend Venezolanen zich bjj hen zouden voegen. H«t hoofddoel zou^ zjjn Venezuela open te stellen voor buiteoland-cbe kapi'alisten en indostrienlen. Het beet, dat ook de consul van Venezuela te New-York van het plan aiweot. De Natalsche regeering heeft, nu de minister van Kolon Ba in bet moederland zich neer heeft gelegd bjj de veroordeeling der twaalf Zoeloes, die een politie- inspecteur hadden vermoord, niet lang getalmd met hun terechtstelling. Uit Piatermaritzburg wordt van gisteren geseind dat zjj dien morgen zjja doodgeschoten. In Persië heeft de politieke opwinding onder de bevolking, waarvan in de laatste tjjden dikwijls melding gemaakt word, tban9 geleid tot uitingen van vroemde- lin Ren haat in de oosteljjke p-ovincie Seristan. De Perzische arts Kukema, een fanatiek man, stookte de bevolking op tegen Europeesche geneesheoren, die Ijjdeis aan pest uit particuliere woningen lieten vervoeren naar hospitalen. De menigte plunderde een hospitaal, vernielde de genees middelen, deed daarna een can val op het Eagelscbe consulaat. De consul en een arts werden met stokken geslagen. Het douane kantoor werd door den Russischen consul, die de beeobikking had over kozaken, gered. De schuld van alles wordt gegeven aan den gouverneur van Oborassan, die stelselmatig de voorschriften der regeering in dun wind sloeg en den arts Kukema naar Ssistan gezonden had om te coestateeren, dat or geen pestgevallen voorkwamen en deze ziekte alleen maar bestond in de verbeelding der Europeesche genessheeren. Naschrift. De Duiteche Keizer heeft gisteren uen bezoek aan Grefeld gebracht, waar bjj, zooals by verladen jaar bel ofd had, oen regiment huzaren in gar. izoen heeft itelegd. De Keizer nam zelf deel aan den intooht van het regiment. Daarop liet hg z ch de mgowerkers voorstellen, die tot, de ieddingsbrigadn te O >un ères hebben behoord. De Keizer betuigde hun zijn haneljjken dank, bewonde ring en waardeering en zede: ^jj hebt getoond, dat over de grenspalen hoen, er iets is, dat da volken ver bindt, van welk ras zjj ook zjjn, dat is de naastenliefde. Gy hebt de geboden van onzen Heiland gevolgd. Het heeft ons allen harteljjk verheugd; wjj danken u voor uwe opoffering, in do eerste plaats voor uwe doodsver achting, waarmee gg voor vreemde broedeas in de mjjn zjjt afgedaald. De Keizer overhandigde daarop den mjjuweikers on derscheidingen. In het Casino ontving da Keizer de Nederlandsche deputatie, bestaands oit gent raai Bs'gansins, generaal Smeding en den overste Westenberg. Generaal B-rgan- sius sprak den Keizer ia de Fransohe taal toe, bjj wetd door den K-izer beantwoord. Da Keizer vedeande generaal Bergansius het grootkrnis van do orde van den Rjoden Adelaargeneraal Smeding de orde van de». Roodeu Adelaar met de kroon; overste Westenberg de kioasorde 2klassi. Aan tafel zat goaerael Birgansius naast dee Keizer. Z. M. braoht een hoera uit op koningin Wila6lmina. De ramp te Courrières. De correspondent vsn het Journal te Coorr ères, die reeds eenige weken g-leden met beslistheid verklaarde, dat z ch nog lovende osjjuwerkers m de put bevonden, een bewering, die van de zjjde der deskundigen met minachtend schouder ophalen werd beantwoord, gaat thans na, wat eigenljjk we! de oorzaak van de ramp was. En dio oorzaak, die door sommigen zoo ver wordt gezocht, ligt, volgens hem, voor de hand. M-m werkte in die onizagijjk groote mjjnen n.l. met open lampen en niet mot mijnlampen. En watrom Er was, zeido mos, geen mjjngas in de tngnen ran Courrières. En dat was tot dusverre ook waar. Maar in de lagen van gaskolen verschgot dat gas steeds, als men maar diep gsnoee doorgraaft. Hot. komt voor, dat men op 200, 300, 500 M. nog geen gas heeft ontdek', en dat het plotseling op iets grootere diepte verBcbjjnt. Zoo is het ook in de mjjnon vau de Loire gegaanen daar heeft men, zg het dan ook, nadat er reeds eenige ongelukken waren gebeurd, de veiligheids lampen ingevoerd. Te Courrières had men waarscbjjnljjk de grens bereikt, waar het mjjngas, toe dusver in de kolen onder druk opgesloten, iu voldoende mate los kwam, vooral onder den invloed van de barometrische daling, die geconsta teerd is en die niemand heeft ontkend. Maar bovendien is de open lamp even gevaarljjk als er mjjngas aanwezig is, als wanneor er een gas is, ont staan door onvolledige verbranding bjj een onderaardschen brand. Er valt dns ca ts gaan: »Was er ergens g»9 aanwezig in belangrjjke ho*veelheid? »En daarop moet worden geantwoord: Sinds 2 of 3 naanden was er een brand ontdekt, en had men pogingen in het werk gesteld om dien te koeren, maar door dien brand hebben zich gassen ontwikkeld, die zioh hebben verzameld in de onmeteljjko rnimten van de leergegraven putten en daar opgesloten bleven als in een gasmeter, tot de depressie van 9 Maart ze er uit dreef En toen was maar eeu enkel vlammetje noodig om de ontploffing te doen plaats hebben, AJs de correspondent goed is ingelicht, hebben or zelfs twee ontploffingen achtereenvolgens plaats gehad, een kleine, veroorzaakt door de lamp van een mgnwerker, die er nog levend is afgekomen, cn een andere, de groote van alle in de mgn opgestapeldo gassen. Met de geredden gaat het naar wensob, er hebben zich tot dasverre geen verschjjuselen voorgedaan, die reden geven tot bezorgdheid. Hst hospitaal van de Goutte de la t, waar de maicen worden verpleeg 1, wordt den ge- hcelen dag belegerd door famil eleden, vrienden en be langstellenden, maar slechts enkelen worden toegelaten, de geneesheeren achten het ongewenscht de verpleegden aan te sterke omotieg bloot te steller. Bg de ovethand ging van het eerekrn:s zeide da prefect o.a. tot Némy Gg hebt door nw energie een wonder verricht. Ge h-sd misschien, als er iets van een eg'ïst in u was, u zrlt eeider mt het akelige graf kunnen bevrjjden, ge h0 't b't niet gewild, ge wildet allen redden. Ik feliciteer u hartelijk. En Némy antwoordde daarop »Ik heb slechts mgn plicht gedaan door mjjn kame raden te redden heb ik ook mjje leven gered Maar, mijnbeer de prefect, ik beb een verzoek aan n. Mjjn makkers hebben zwaar geleden door de vreeseljjke 20 dagen, die ze daar benedon hebben doorg bracht. Hei zal lang dnron, voor ze weer in staat zullen zga in de mpn at te dalen. Laat men nu bm.ne families niet datgene onttrekken, wat man han gaven zou en waarop zjj recht oaddeu, als hare kostwinners in de ingewanden der aarde het leven haddon verloren. Ik bid n, vergeet ben niet bjj de uitkeering der ondersteuningsfondsen c. Het behoeft geen mededeeling, dat de prefect dit verzoek gaarne toestond. De mooie rol, die hier en elders aan Némy wordt toegeschreven, wordt hem, naar verluidt, door eenige zijner geredde makkers sterk betwist. Némy eu oen andere irer geredden PruvOBt kregen beiden hot 'Legioen van Eer,« maar toen de prefect het eerekruis aan Némy met een toespraak overhandigde, protesteerde de andere ge redde, zeggende dat niet hg, maar Pravost degene was dio door zjju koelbloedigheid allen gered had, maar dat Némy zich laf en ais een egoist bad gedragen. Eu zoo outSGond er een zeer oaverkwikkeljjke strjjd, wieeigenlgk de redder is geweest. Misschien had de regeering ver standiger gedaan eerst de zaak eens goed te onderzoeken alvorens mot haar ridderorden voor de proppen te komen; nu komen cr allicht nog meer dingen aan het licht die schaduw zallcn werpen op de wonderbare redding der 13 mijsarbeiders. Ongeregeldheden te Lens, De stakers in Lens vielen Zaterdagmiddag een mjjowerker aan, Carou genaamd, eeu arbaidswiJlige. Deze vuurde twee schoten en doodde een jongman, Betel. Toen Caroa g-arresteerd werd, wilde het volk hem te lyf gaan. Het trad jóó woest op dat drie gendarmen gewond werden, g.-lukkiR niet ernstig. De ruiten van zjjn huis werdou ingegooid. Da organisatie van het Leiredapartemant vo'gaöerde gisteren co besloot Donderdag te stakon. waaneer d* directies dan de eischen niet hidden ingsw iligd. Dan hebben de mjjowerkers van de departementen Gard, Avyron en Mantosau-ies-Miees beloofd zich solidair te verklaren. Da Fransche ministerraad heeft goedgekeurd dat een corps gendarmerie van 2000 man gezonden zal worden naar brt stak ngsgebied van Courr ères. E o n t e n u e k w e s t i e. In den Zw. Natiooalen Raad heeft de heer Hoohstiaszer de regeering giïaterpeileerd over hot progremma vun do feesten bjj de offieieole ope- n ng van de Simplontunnel. Danop wordt aaadegenoo digden h»t dragen van rok, witten das en boigen hoed voorgeschreven, on dit achtte de heer H^chstrnszer in strgd mat do republ.keinsoh-domocratisoha zeden. Een dergalgk voorschrift zou aan sommigen van do geuood.gdeu het deelnemen aan de feesten onmog»ljjk maken. Eu de heer Manzoni, medj-onderteekenaar van de interpellatie, vorgdo h eraan nog toe, dat hg de feesten als zoon v n Willem Teil, riet als zoon van Wilbam Hó el wenschte bjj te woner-. De Bondspres.dost, de heer Forrer, heeft de heeren gerustgesteld. Het voorrobrift whs gegeven -net het oog op de Itabaansche gasten en gold enkel den feesteljjken maaltjji te Lansanoe. Voor't overise was >tenne de ville» voorgeschreven, eu daaronder kon ieder verstaan wat bjj won. Maar als er soms onder de creuoodigde waren, die met een gelen das voor en een ballonpet op naar het feest te Ltusauue zouden willen gaan, zjj zouden het zelfde lekkere eten krjjgen als de anderen. Intusschsn was de Bon lspresideDt van meening, dat deze qusestie met de republikeinsch democratische zeden bitter weinig had uit te staan bjj kende uitstekende republikeinen en demo craten, die eerste-klas reizen en de fijnste wjjnen drinkenl Afschafllne van tienden. Het weekblad van den Ned. Chr. Boerenbond schrjjft: Alles samen genomen kunnen onze boeren over deze wet tevreden zijn. Zij is heel wat beter dan de wet op het Arbeiderscontract, maar wjj kunnen er ook bjjvoegen, dat de Ned. Boerenbond in deze zaak is gehoord en dat de Regeering naar zjjn raad heeft geluisterd. De boeren mogen de Regeering wel dank baar zijn, dat zjj nu ook eens een wet maakte, die uitsluitend in het belang der boeren is en deze van een ondraagljjken last bevrjjdt op een allergemakke lijkste en goedkoope wjjze. Men Internationale postzegel. Verschenen is het rapport van het verhandelde op de vergadering van afgevaardigden der Kamers van Koophandel in Nederland, gehouden den 5den Februari j.l. Uit dat rapport bljjkt dat ook de vraag is besproken of een internationale postzegel gewenscht is. Het bljjft aldus zegt het rapport van het verhandelde een der punten, waarvan algemeen een bevredigende oplossing verlangend wordt tegemoet gezien. nAlgemeen meende men echter de verschillende mid delen om tot de invoering te geraken buiten bespreking te moeten laten, daar de administatie beter kan beoor- deelen in hoeverre de aangegeven stelsels voor practische toepassing vatbaar zjjn.a De N. Crt. merkt naar aanleiding hiervan op Nu I et internationale postcongres te Rome weldra zal bjjeenkomen (7 April) en de Nederlandsche gede legeerden op dat congres juist dezer dagen zjjn aan gewezen, ljj kt ons het oogenblik geschikt, ook de wenschelijkheid van een internationaal postzegel eens te overwegen. Een voor alle landen gelaig zegel over eenkomende met het onze van 12i ct. verkrjjgbaar aan alle postkantoren in alle landen, zou zeer veel kunnen opleveren zoowel ter frankeering van een ge vraagd antwoord, als tot het betalen van kleine be dragen in het buitenland en voor ïeizigers. De be zwaren tegen deze nieuwigheid kunnen niet groot zijn, de voordeelen voor het internationale verkeer zjjn daarentegen tastbaar. Meu deelt aan het U. D. mede, dat dr. Koyper van plan is voorloopig in den Haag te big ven wonen en na eenige weken de radactie éa van de tieiant én van de Standaard over te nemen. De Tweede Kamer, die voornemens is a. s. Vrijdag op reces uiteen te gaan tot de laatste week van April, wellicht tot de eerste week van Mei, denkt na hervat ting van het werk nog een viertal aittingsweken noodig te hebben voor de verdere behandeling van het Arbeidscontract. Ook bestaat het voornemen in die periode do wijzi ging der wet op de personeele belasting aan de orde te brengen. Prins Hendrlk-Sllchllng. De vereenigingPrins Hendrik-stichting voor oude zeelieden te Egmond aan Zee hield gisterennamiddag te Amsterdam haar jaarlyksche algemeene vergadering. Aan het verslag van den directeur den heer G. E. A. van Hall, ontleenen wij het volgende Het vaugt aan met de vermelding dat op 7 Oct. 1.1. het 30 jarig bestaan der stichting in huiselijkon kring is herdacht. De oudste der opgenomenen wordt de volgende maand 90 jaren oud. Er zijn 41 verpleegden boven de 80 jaren. Er overleden 20 oudjes, die dus plaats maakten voor eeu gelijk getal dat hunkerde om opgenomen te worden. Zij die de eouwige rust ingingen waren van 69 tot 87 jaren oud; werd in het vorige verslag mel ding gemaakt, dat het gebouw groote roparatiëu moest ondergaan, die uit de gewone inkomsten niet bestreden konden worden met blijdschap wordt thans vermeld, dat S. v L., O. H. en R. het benoodigdo bedrag daar voor schonken, zoodat het werk nu reods lang voltooid is. Voor die mildheid wordt den schenders hartelijke dank gebracht. De stoom-waschinrichting, die nu ruim eeu jaar uit stekende diensten bewijst, heeft de verwachting daarvan gekoesterd verre overtroffen. Het niet geringe finan cieele voordeel is echter tweeledig. Niet alleen wordt het waschloon ad f 4 6 nagonoeg geheel bespaard maar ook wijst het cijfer voor uitgaven van kleeding eene verlaging aan van f 272 25, daar er voor onder- kleeding wegens geringere slijtage, minder noodig was. De uitgaven voor brandstoffen bleven vrijwel dezelfdo. Nog andere diensten bewees deze stoommachine. Voor do eerste maal gaven de welputten en pompen te Egmond aan Zee geon water, in welk lot do stichting natuurlijk deelde. Toen moest een nortonpgp geslagen, waarop de stoompomp der waschmachine werd aange sloten zoodat iu een uur 2500 liter heerlyk duinwater in een daarvoor gemaakt reservoir werd gepompt Met het oog op herhaling van het lensworden der pompen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1