\o. 80 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD V00B ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Voorjaarsveemarkt Groote Paardenmarkt Prijs der gewone advertentiën WOENSDAG 4 APRIL, op Dinsdag 17 April a.s. op Woensdag 18 April a.s. B PTYÈ~N~L A~N "57 BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk tl,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnnHMer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. te Alkmaar, te Alkmaar, kennisgeving! Algemeen Overzicht. 6 e m n g <1 e M e «1 e tl e e 1 i n gr e n. N i e u w s t ij dingen. T KENNISGEVING. Het HOOFD 'an het PLatseiyk Bstnnr toALKifAAB brengt, op grond van artikel 1 der Wet Tan 2L M*i 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, nat bg hem ingekomen eu aau den ontvangT d«r Rgks directe belastingen binnen deze gemesnte ter invordering is overgegeven bet kohier der personeels belasting No. 13, voor het dieus'jaar 1905, executoir verklaard door den Direotenr der directe bela-tingen in Noordholland te Amsterdam den 31 Mrart 1906; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den by de W-t bepaalden voet, te voldoen en dat beden ingaat de termga van zes weken binnen welken daartegen bez jaarschriften kannen worden ingediend. Het Hoofd van bet Piaats&lyk Bedoor voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING. deu 2 April 1906. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestnur te Alkmaab brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bp hem ingekomen en aan den ontvanger der Ryks directe belastingen binnen deze gemoente ter invoi dering is overgegeven: het kohier der personeele belasting No. 8, voor het dienstjaar 1906 execatoir verklaard door den Directenr der direote belastingen in Noordholland te Amsterdam den 31 M'art 1906; dat ieder verplicht is zgn aanslag, op den bp de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termgn van zes weken, binnen welken daartegen bezwaarschriften knnnen worden ingediend. Het Hoofd van hot Plaatselijk Bestnnr voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING. den 3 April 1906. Dat er, na de beëindiging van de conferentie te A 1- gecirsB nogal wat zon nagepleit worden, was te voorzien en het zon ook al zeer wonderlgk hebben moeten loopou als dat niet gebeurd», en zoo leveren dan ook de voornaamste oiganen der Enropresohe pers haar bgdrsgen tot deze «nabetrachtingen*. Over het algemeen loopt door al die beschouwingen als eon rooden draad van tevredenheid, wat niet te ver wonderen is als men bedenkt hoe die Marokkaansobe kw'S'ie al sedert twee j ren Europa in spanning hield. Zelden, zoo schrijft do Times beeft een conferentie onder zoo algemeens bevrediging haar arbeid grëmdigd Iedereen is goed gestemd en verheugd, en zolfs zjj die weken lang mot elkander streden, taonen elkaar hartelgke instemming. De strydbgl is begraven en de optimistische voorspelling van den Doitecben kanselier, dat erinAlge- ciras noch ove>winnaars, noch overwonnenen zgn zonden, sobyut verwezenlpkt. De Daily New» wget er rp, dat Dui'scbland het pleit in zooverre gewonnen be-ft dat de stelling: «Twee mogendheden mogen niet door een afzonderlgke oveteen komst bepalingen maken die in slryd zjjn me* een tns8Cben verschillende mogendheden gesloten verdrag* door ËHropa erkend is. Het resultaat van de conferentie is, dat oen Enropeesch verdrag inplaats van de E gelsch-Fransche overeenkomst treedt, betoogt de Daily News verder en dit, is gebeel in da richting vaa de moderne staatkunde, dis het oude systeem om onder voorwendsel het Enropeesche e*en- wiebt te bawaren, do landen onder elkaar te verde-den, vervangt door internationale regelingen. Door de Msrokko- eonferentie is Europa op den weg der collectieve o?er- eenstemnrng een groote schrede vooruitgegaan. De Morning Pott zegt: «Het feit, dat de vredelievende oplossing vorkregen werd, maakt een einde aan de span ning die sedert maanden in Europa werd gevoeld. Nn het Engelsohe volk een overeenkomst haeft goedgekeurd waarbg de afzonderlgke belargen van Frankrgk in Marokko worden erkend, heeft het by dit land geen ander belang, dan er cp toe te zi*n, dat het Engelsehe mini sterie ook in de toekomst Frankrgk de ondersteuning geeft, die strekken kan om Frankrgks taak te veil chten. Of iu Engeland de openbare meening de conventie Vbn Algeoiras zal goedkeuren, zal er dns alleen van afhangen in hoeverre cie het Fianeche volk aangensam zgu.« In I" rankrgk is men wat m nder enthaisios'isch ge stemd en daar doet de pers haar best pour faire bonne rnme a mauvais jeu. Zjj weet eo gevoelt dat Dantcnlaed door zjjn tg elgt temg wpon om later beter zyt ilan te kannen nemea, egealgk als overwinnaar uit bet kyi tieedt; niet doordat het rechtstreeks voordeel voor zich zelf behaald heeft, want dat is niet het ge al, maar doordat het Frankrgk belet heeft in Marokko et over wicht te veikrggen en het te Tunise»ren, zooals men zegt. Er spreekt dan ook uit de Fransche persbesohouwingen een zekere wr8vel, een spptgevoel. Méline zegt in de République Franqaiee, dat d-* Keizer bet werk voletn ïigd beefi, oat bagouaen is met de res naar 1 -ngor. Hg heeft z ch daardoor tot geheim raad gever en steun van den saltan opgeworpen gebeel de wereld der Moslem zal voortaan naar hem hare blikken .lichten tn bet zal moolgk wazen zjjn daardoor ontsane poenlaneit te best.rydon. Da Figaro: «Da conferentie is geëindigd, maar de Mnokkaaoscbe qaaestie begint-. Frankrgk verlaat Alge- c ras zonder verbittering of telunrstelling het beeft zicb goed verdedigd en zgn vrienden zjjn trouw gebleven. Man zegt, dat het minde om Mtrokko te doen was, dan om onze goede verstandbonding met Engeland te vernietigen. Is dat Dnitsoblands plan geweest, dan beeft het g8"n reden trotaoh te zjjn op zgn diplomatiek genie. Want da conlerontie heeft de overeenkomst met Engeland duurzaam gemsabt en in het hart- d»r beide volken .ngang doen «inden. Dat is bet, werk van Btllow gewest.* Da Petite République hoopt, dat Dni'sohla&d thans zal hebben ingezien, d.» Frankrgks vredesverzekeringen ems' waren, en dat Frank yks vriendschap geen b-dre<gicg is. Dan kan niets meer een toenadering inden weg staan, die voor beide landen wen»cheiyk is. De Westf a'scbe reddingsbrigade bestond niet all-en nit wakkere mannen, maar nit echte diplomaten. Hon optreden zal de spanning nog meer doen verminderen, dan de hartelgke hun -drnk van Ré'oil en Radowitz. De Da tscbe bladen bond"» z;ch nog std, maar zii vooral hebben reden tevreden te zgn en zeker niet bot allerminst ook de Rijkskanselier priDS von Btllow die, tjjdens de conferentie, menige biltere pil heeft moefsn slikken van de bladen, die hem te weinig energie en gebrek aan diplomatieke kent is en tact verweten. Men zegt, dat bg Donderdag bu de begrooting van bni'en- landsche zaken in den Rijksdag een rede zal honden over de nitkomsten van dn conferentie dan zullen wij er mis- sohien meer over vernemen. In onze laatste belichten deelden wij gistoren mede, dat de verkiezingen in Rnsland in goede orde zgn afg lcopanevenwel heeft, de nitslog zeker niet aan de verwachtingen der regeering beantwoord. De Lood-msche Tribune weet althans te melden, dat in Kots scha hofkringen groote ontsteltenis heersoht. mdttt bg de verkiez ngen voor de kiesmannen der Doema de constitutioneels democraten zulke groote overwinningen behaald hebben. En dat nog wol na alle maatregelen »sn minister Doerno»o om op den afslag pressie nit te oefenen. Het Engelsohe blad verneemt, dat desondanks 75 percent «au de kiesmannen in de steden constituti oneels demoorxten zjjn; in Tsarskoje Selo, P-terhof, Gatscbina en Oranienbanm de keizerlijke residenties, werden velfs uitsluitend oonstitntionrele d-mocrs'en ge kozen, evenals in Kroonstad, waar de verkiezingen plaats hadden onder de krjjgswst. Wanneer ook in de Doema da constitutioneels demo craten de meerderheid k'pgnn is bjjna zeker, dat die volksvertegenwoordiging zich als constitneerende verg», dering zal beschouwen en dan is het lieve leven aan den gang. In welk opzicht, Witte de reao'ionairn raadgevingen volgt, blijkt nit het verhaal van de Tribune: De reacti or.aire bladen meend-n dat de agrarische opstanden alleen het gevolg waren van het commnnale grondbezit in Rnsland. In den Raad van State d ende graaf Witte onmiddellijk daarop e»n voorstel in, om bet commnnale grondbezit af te schaffen en aan de Doem», dadalgk na haar bgeenkoo steen daartoe strekkend wetsontwerr voor te leggen. Maar de raad w s het daarmede niet eens; ernstig verzet vond de minister Witte eD zoo is de zaak nog hangende gebleven. In vele kringen meent men, dat zoo bet gemee telgka grondbezit wordt opge heven, een boerenoorlog te wachten is. De Petersbnrpsohe Tel-graafagentschap hoeft van ge zaghebbende zgde »e nomen, dat Witte zal aftreden en 7.;ch in het particniiere levou terugtrekken, zoodra de Rijlrsdoema bgean is gekomen, maar het is niet waar- scbjjnlgk, dnt de andere ministers znllen volgen. De berichten over binnenlandtche woelingen worden met. den dag ongunstiger. Te Moekon i« een geheime drnkkeig ontdekt, en op een andere plaats in de stad een geheime bergplaats van wapenen. Vele personen zpn gearresteerd. B«richten van bomontploffingen en beroeringen komen van verschillende plaatsen. Te Riga ontd.kte de politie oen complot, om den kassier van de Rn:sisch-Baltische waggon fabrieken te b-stolen juist op een tgd, als deze de gelden voor de uitbetal ng der arbeiders in z(ja bezit zmde h-bben. De politie nam de noodige voorzorgsmaat regelen. Door een politieagent die zich in hinderlaag ba gelegd, werd een verdacht persoon gearresteerd, die bo tend i, tot de bende, die den diefstal bad voorbereid te behooren. De man verraadde zijn medeplichtigen. Das avonds nog werd de aanvoerder der bende gearresteerd Het gisteren door ons medeiedeelde bericht over Venezuela scbgnt toch «en greintje wua'beid to be vat en, althans de Qlobe verneemt nit Nuw-York, dat bet volkomen ju st is, dat er een nieuws oproerigo be weging in Venezuela voorbereid wordt, maar h«t gerucht van een gewapende rxpsditie is niet waar. Naar hst heet, is het land zei' oproerig g«uoeg, maar men heeft cr geen geld en waprnan. Toch zgn er, naar mm zegt, in den laatsten tgd vele wapmen over Trinidad binnengesmok keld, C*8tro heel daartegen seprotestcsrd te hebben. Welingelichte mensefcen geloo»en, dat deze nieuwe opstand gelukken zal. Dit zon de ware reden zgn waarom Frank rijk oogenscbgnlijk werkeloos is gebleven. Volgens den Carifroechnn correspondent, van da Htrold z >n president Castro eren vel aan dien gewapenden inval geloven, hg laat veel lieden in hechtenis nemen en belangrjjke sommen naar het- buitenland zenden. Het zon zeker geen groot ongelok zgn als dit lastig heerschap vaa het politieke tooseel verdween. De correspondenten der Eug*lscbs bladen in Natal seinen nadere b,zonderbeden over het doodsohieten d«r twaalf koffer muiters bg Richmond. Honderd inboorlingen, waaronder het Z leloohoofd 'M Sïofeli, en tweehonderd blanken woonden de terechtstelling bg Het heet, dat d» tereohlgestelden hun schuld nog aan den getangenis- geestelgko bekend h-bben. Simmige correspon enten «eri-ekere». dat de »x»cntie reeds een goede uitwerking op de k ff irs beeft gehad, daar vele Zieloes gisteren daarna hun hoofdgeld faebb-n betaald. He staking in Frankrijk. In het kolengebied in Noord Frankrijk is in een aantal mynen de staking volkomen. In Pas de Calais zyn meer dan 41/00 stakers tegen een kleine 13.000 die doorwerken. Alleen enkele mijnen blijven buiten de beweging, met name de concessies van Marles en Bruay. Het is den stakers niet gelukt hun kameraden daar tot meedoen te bewegen. In grooten getale zijn er stakers heengetrokken, met blauwe kielen aan, om door de gendarmes niet van mijnwerkers, die naar hun schacht gaan, on terscheiden te kunnen worden, maar d arbeiders van Brnay en Marles zijn zoo talrjjk, dat het niet gemakkelgk is voor de stakers, daar den schrik onder te krijgen. De cavalerie beschermt daar bovendien de arbeiders, die naar do schachten gaan. In het mijnbouwdistrict is het niet overal rustig. Er worden uog al baldadigheden uitgehaald en soms komen stakers en politie met elkaar in botsing. In het bekken van Anzin werken geen 10 percent van de mijnwerkers meer door. Daar zijn de stakers heer en meester. Den nacht van Zondag op Maandag is het er zeer onrustig geweest. Op het terrein van de maatschappij van Courriires heeft men dynamietpatronen gevonden naast oen spoor rail, bestemd om een trein op te blazen. Het kamerlid Baslv heeft op een brief, waarin hg aan de directeuren der mijnbouwmaatschappijen een onderhoud vraagt voor de afgevaardigden der mijnwer kers, ten antwoord gekregen, dat de patroons geen verwaohtingon willen opwekken, die niet tot vervulling «nnnen komen en dat zij bljjven bij het aanbod, 18 Maart op het ministerie van openbare werken gedaan. De Staking in Amerika schijnt daarentegen een gunstiger verloop te hebben. Ee telegram nit Indianapolis zegt dat de Direc'iën van vetkolenmaat- schappijen, die omstreeks 100,000 menschen in dienst hebben, reeds de nieuwe loonsregeling teekenden. Men is nu niet meer bang voor een on verzoen lij ken strijd maar verwacht dat de toestand zeer spoedig zal ver beteren. Het vergiftigde zout. Het schgut nu vast te staan dat Karlsbaderzout met bariumzout vergiftigd is geworden, althans heeft men in een Apotheek te Weissen els dergelijk zout gevonden. De justitie heeft het lijk van den gestorven fabrikant in beslag laten nemen. In de vorige week waren te Corbetta bij Weissenfels reeds kort na elkander twee jonge gezonde doktoren na het gebruik van hef zout bezweken. En men weet dat nu ook vroegere sterfge vallen achteraf aan het vergiftige poeder worden geweten. Een fabriek belegerd. In Ostrowice, gouver nement Radom, werd een politie-agent door twee arbei ders doodeljjk gewond. Deze verborgen zich, na hun misdaad, in een Ijzerfabriek. Toen de politie hen wilde arresteeren, maakten de arbeiders het haar onmogeljjk, het gebouw binnen te gaan. Dadelijk werden de fabriek en de omliggende huizen door infanterie omsingeld terwyl der directie gelast werd niemand te laten vertrek ken. In den nacht kwamen per extra-trein nog 200 kozakken met twee kanonnen. En een beleg volgde van de fabiiek, waarin de t400 arbeiders waren opgesloten. Deze gaven zich echter niet over, noch leverden zjj de beide misdadigers uit. Ten slotte werd een ultimatum gesteld. Wanneer de schuldigen niet dadeljjk uitgeleverd werden, dan zou de fabriek anderhalf uur lang gebombardeerd worden. Dit hielp. De moordenaars werden gearresteerd en het beleg hield op. H e n n i g. Deze misdadiger, dien men reeds den Duitschon Frans Rosier noemt, schijnt geheel en al de taktiek van zijn evenknie te volgen. Na eerst vruchteloos gepoogd to hebben zgn onschuld aan den hem ten laste gelegden moord op den kellner Giernoth vol te houden, stelt hij zich nu aan als een wildeman. Nu eens is hij doof, dan kan hij niet spre ken of stoot onsamenhangende klanken uit. Verder wil hij niet eten of drinken, gaat plat op den grond liggen en tracht zich zelf te bijten. Waarschijnlijk is het er hem ook om te doen ver voerd te worden uit de gevangenis waar hij zeer streng bewaakt wordt en bgna altijd geboeid is, naar ein krankzinnigengesticht. Een slachtoffer der staking. De staking der koffihuisbedienden te Toulon heeft reeds een slachtoffer geëischt. Een staker, een jonge man van 20 jaar, zocht in den afgeloopen nacht twist met een kellner uit het café de la Rotonde, omdat deze was bljjven doorwerken. De twist liep zoo hoog, dat de in het nauw gedreven niet staker Rlcciardi genaamd, een dolk trok en deze zijn tegenstander in de borst stiet. De gewonde werd naar het hospitaal gebracht en overleed gedurende den nacht. Taen de stakers dit vernamen, gingen zjj het café de la Rotonde belegeren, Er werd geschoten met revolvers en geworpen met stukken hout en steenen. Het gelukte aan de infanterie van de linie en de koloniale om ge zamenlijk in vereeniging met de gendarmerie en de politieagenten de verwoede belegeraars terug tedrjjven. De eigenaars van koffiehuizen hebben na een onderhoud met den prefect en den burgemeester een telegram aan den minister van binnenlandsche zaken gezonden met de mededeeling, dat de vrijheid van arbeid wordt be lemmerd. De minister seinde daarop terug «Alle maatregelen, noodig tot bescherming van de vrijheid van arbeid, zijn genomen.® Ontploffing te Marseille. Maandagavond zijn door een hevige outploffing te Marseille drie huizen vernield, een bureau de tabac, een koffiehuis en een dro gistenwinkel. Tien personen werden gekwetst. De schok was zoo hevig, dat een jong meisje, dat op het trottoir liep op het oogenblik der ontploffing, op 10 M. afstand werd neergeworpen. Het gelukte de brandweer den brand spoedig te stuiten Toch is de schade aanzienlijk. Men gelooft, dat een jongen in den kelder onvoorzichtig is omgegaan met gas, waardoor een vat buskruit, dat in den kelder was. geborgen, ontplofte. In overeenstemming rat'1- NadorLnd stelt Rnsland voar de tweede Haagsohe Viedescaofereatie te doen samen- ttora-n den laten Juli. De afdeelin^ Hoorn van den Volksbond tegen drank- m sbrnik beeft bisloten een hnisvlgttentoonstelling te bonden van voorwerpen, in vrgen tgd vervaardigd door volwassenen en kinderen. Ia de gemeente Oadkarspel zal door 14 personen, ver deeld in 7 Gommiss 8n eene collecte worden gehoaden voor de noodlgdenden in de provincie Zeeland. Tweede Hamer. Na 'net door ons gisteren re»ds medegedeelde omfrent de zitting van Dinsdag kwam aan de orde art. 1637 n. lnideodeIndien eeoe der rar'gen opzettelgk of door schuld in strijd beeft gehandeld met eene barer verplich tingen en dientengevolge door de wederpar'g geleden schade niet op geld waardeerbaar is, zal de reohter naar billijkheid een som gelds als schadevergoeding vast stellen. De heer Z. van den Bergh (Helder) stelde ais amen dementen voor lo. in art. 1637 n l voor de woorden «niet op geld waardeerbaar» in te voegen, «niet voor berekening vat baar of» 2o. aan bet artikel toe te voegen de volgende alinea's «Eene aanspraak op gelgke schadevergoeding heeft de arbeider tegen den werkgever, indien de arbeidsovereen komst een ongeoorloofd beding bevat als in art. I687 m bedoeld. In dat geval zal het schadecgfer op niet minder wor den vastgesteld dan bet tweevoud van hot bedrag, waar op des werkgevers belang bg het ongeoorloofd beding door den rechter naar billijkheid wordt gewaardeerd.» De heer Van Doorn zon voorloopig zgn stem niot aan hot Regeeringsartihel knnnen geven. Spr. geloofde dat men bet beste zal doen om dit ar- tik l maar eenvond'g sf te stemmen. De heer Do Sivornin Lobman vroeg zich mede af: wat doet dit artikel in de wet? Moeten voor den arbeider aadere regelen voor schade vergoeding gelden dan voor andere memchen Waar om dan Een tweede bezwaar w«s voor spr. 'lat de rechter op geld zal moeten waardteren, wat niet te waar- deeren s. De heer Van Veen zeide dat men do zotste processen zal krggen. Spr. zal zich verplicht achten tegen het artikel te stemmen. De minister verdedigde het Rogeeringsartikel dat be oogt de ergste, de scbrgnendste gevolgen van moreele schade te verzachten. Na zal er ten aanzien van ande ren wel een leemte blgven bestaan, miar de bedoeling is al vast voor de arbeiders die leemte bg de regeling van het arbeidscontract weg te nemen. De redactie- wg'.igiog is in bet artikel gebracht om er in te brengen wat de juristen algd bebb-n gewensebt. Om bg het genoemde voorbeeld te blijven. Zeer goed zal oen rechter naar billglrheid de schade kannen bepalen die een dienst bode g-leden heeft wier gelaat de «poren van slagen van hire meesteresje draagt. Tegen het ameudt.Van den Bargh h»eft de minister geen ernstig bezwaar, maar het is niet noodig de bewoordingen van het artikel nog nit te Hreiden. De heer Dt acker, voorzitter dor Comm. van Rapp. zei, dat er hg de Commissie geen bezwaar bestaat tegen het artikel. Do beer Van d-tn Bergh trok zgn amendement in. Art. 1637n werd daarna in stemming gebracht en aangenomen met 33 tegen 3T Stemmen. De Voorzitter meent d»t het tweede amendement-Van dei Bergh (H lder) op dit oogenblik wel toelaatbaar is al» zgode een uitvloeisel «an art. 1637n. De Minister reeft in overweiring dit amendement thans in te trekken Di minister heeft zjjn denkbeelden nader uitgewerkt, in ean art. 1687q bis, dat hg later zal in dienen. Da rbg zal dan de heer v. d. Bergh zgn amen dement kannen voorstellen. Da beer Van den Bargh neemt zoolang zgn amende ment tern?. Aan de orde kwam art. I687o luidende: Iudien fnsschen den werkgever en den arbeider eenig beding is getroffen, waarbg deze laatste beperkt wordt en zgne bevoegdheid om na het einde der dienstbetrek king op zekero wij ra werkzaam te zgn, is dat boding slechts geldig, indien bet by scbriftelgt aangogane over eenkomst of bjj reglemr-nt met een meerderjarg-n ar beider is tot stand g»komea en voor zooverre het niet indrnischt t«gen de zeielgke belangen des arbeiders. Aan zoodanig beding kan de werkgever gaene rechten on Lenen, indien hg de dienstbetrekking onrecht matig baoR do n eind gen, of den arbeider door opzet of schold driegende reden heeft gegeven om overeenkomstig art. I639r de dienstbetrekking te doen eindigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1