No. 81 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groole VoorjaarsYeemarkt Groote Paardenmarkt DONDERDAG 5 APRIL, op Dinsdag 17 April a.s. op "Woensdag ld April a.s. Drankwet. Gevonden I/oor werpen. 3VI T^N L A ND BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefooimswsiaer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jY. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. te Alkmaar, te Alkmaar, Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit tl e P e r 8. N ienw8tydiugeu. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 37 der Drankwet, ter algemeene kennis, dat bij bun college ia ingekomen een verzoek schrift van J B. PISCAERT, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden anderen dan sterken drank in de benedenzaal van het percoel Stationsweg wijk E. No. 32. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van het verlof schrifteljjke bezwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING Voorzitter. 4 April 1906. DONATH, Secretaris. Terug te bekomen aan het Politiebnrian van 9—12 uur. Een zilveren penhouder een rozenkrans, een liederen- boekje, drie sleutels, twee ledige portemonraie'seen muziek-lessenaar, een zakmesje, een zilveren broche, een petrolenmbus, een broodtrommeltje, een gonden dames rit g, «en Amerikaanecbe rolsobuier, een pakje vet, een pellerin van een jongensjasje, een zilveren dameshorloge* ketting, een ijsmuts, ren grijze damesbandeohoon, een gonden borlogeringetje en een konjjn. Alkmaar, Be waarn. Comm. van Politie, 4 April 1906, W. J. DE WILDE Jr. Gisteren deelden wjj een<ge persboschouwingen mede over de conferentie van A 1 g e c i r a s, waarbij wjj even wel bemerkten, dat Duitechland zich nog niet bad uit gelaten, Volled'eb-idsba've deelen wjj nu de opinie mede van de Nordd. Allgem. Ztgdie vooral haar waarde ont leent aan het fficieose karakter van d t blad. Het, zegt danAan elk zakeljjk oordeel over de resnbaten der conferentie voor Dnitscbland moet de veigeljjking lussoheu het uitgangspunt en de voorloopige uitslag ten grondslag liggen. Deze vergelgkizg biedt, voor zoover men onze staatkunde geen bedoelingen tosschrjjft, die van den be ginne af consequent zjjn toegewezen, geen wanverhouding tnssoben hetgeen gewild is en hetgeen bereikt is. Tronw aan haar van den aanvang af bepaald doel heelt do Duit- gebe diplomatie geen enkele zaak verlangd voor haar zelf, maar bij eiken eisen uitsluitend iu bot oog gehou den de handhaving van het b ginselvoldoende interna tionale waarborgen voor de vrijheid van beweging van alle betrokkeD nat ën te verkrjjgen. In goed vertrouwen, dat dit streven bij de mogendheden waardeering zoo vinden, ging Dnitschland ter conferentie, hoewel bekend was dat Frankrjjk afspraken met drie mogendheden naar Algeoiras medebracht. Te Algeciras hebben noc Frank rijk, noch Duitschlacd de zege behaald, maar de over. winning was aan het interr&tionale beginsel. De Dait- sche staatkunde bad de verdedi icg van dit beginsel in haar vaandel geschreven niet om .theoretische goljjk- hebberg1', maar omdat de handhaving van een interna tionaal regime in Marokko bewezen bad gunstig te zjjn voor de ontwikkeling van Duitechland'g belangen op economisch gebied. De conferentie is het eens geworden over flinke waarborgen voor een ongehinderd werken van den Dnitschen onde nemingegeest in Marokko, zooals die door een afzonderlijke overeenkomst, met Frankrjjk niet te verkrjjgen zouden zijn geweest. Marokko bljjtt een open terrein voor de economische mededinging van alls aatiëo. Gaarne erkanr.en wij, dat Frankijjk b erbij loyaal heeft medegewerkt ea zoodoende het Daitschlaud en alle andore n»ntiale mogendheden gemakkeljjk heeft gemaakt, te gemoet te kernen aan de bgzondere belangen van Frankrijk en öpanje bg de regeling der binaenland- soho toestandon van het rijk van den Sjerif. In de Fransche Kamer had gisteren de interpel latie plaats van den heer Basly over da ramp van Conr- riè es. De beeren Laesies, Mille'oie en Rouveri voerden het woord. Minister Bartbou bt-antwoordde de verschillende sprekers. Hg vetklaarde dat men den uitslag van de ingestelde erq^ête diende af te w»chten, eer men overging tot het nrmen van maatregelen. Aan da erqrj e nemen gedolegeerden der mjjewerkers deel. De minister prees de ingenieurs van bet staatstoezicht, die reeds sedert largen tg de maatschappij op den onvoldoenden staat van bet msteriaal hadden gewezen. De heer Birtbon verklaarde verder, dat de staatsinge- nienrs en de ingenieurs der maatschappij al het mogelgke dedeu cm overlevenden op te spoien on hg bracht hulde aan den moed der thans geredden. Er zjjn fouten begaan, maar men mag de maatschappij niet beschuldigen de mjjnwerkere, die mogeljjk de ramp overleefden, te hebben opgeofferd om de mjjn te rrdden. De minister eindigde met te zeggen, dat de gewetens gerust konden zjjn het onderzoek zal met onpartijdigheid geschieden en de minister verzocht de Kamer haar vet trouwen. Een motie van vertrouwen werd daarop met algemeene temm'n aangenomen. Zroals men uit de G. M. zal zien is nog een mjjn- werker levend uit de mjjn te voorsebjjo gehaald en dit bewjjsto. i-, of pleit althans voor het vermoeden, dat misschien zeer vel9 hadden gered kannen worden, indien de ingenieurs z oh wat meer op het onderzoeken daar naar hadden toegelegd. Het scbjjnt vrjjwei zeker, dat zjj allen d« klutst kwjjt waven geraakt DJ President der Fransche Republiek heeft eergisteren een besluit geteekend tot bet instellen van een opper sten raad voor 's lands verdediging. Het doel va» dit b--sluit is een regel ng le geven voor de samen we king den ministers in verband met de d«f-»ns e zoowel van het rjjk in Earopa als van de koloniën. De ministeries die bjj het besluit betrokken zjjn, zjjn oorlog, marine, koln- n ën, buitenlandsche zaken en financ ëa. Da niecwe raad zal 'dienst doen als centraal orgaan onder leid ng van den pre ident der republiek om eenheid te brengen in de handelingen der verschillende ministers. Voorzitter van d8a raad is de minister-president., maar de pressent der republiek zal zelf als voorzitter optreden loodra bjj dat noodig vindt. Als leden van den oppersten raad voor 's lands ver dediging zjjn benoemd de ministers van buitenlandsche zaken, oorlog, marine, kolomën, financiën. De chefs van de generale staven van leger en vloot nn de president van de comm ssie van advies voor de v*rdcd<ging der koloniën zullen do vergaderitgen van flea raad bgwonen en er een raadgevende «tem hebben. Uit Rusland komen meor ea meer b»rïchten over hot ontslag nemen van Wit'e, en het had weinig ge. scbeeld of de eerste minister had reeds deze week het bgltje er bij neergeleed. Wnte had nameljjk een besluit *au amnestie weten te verkrjjgen en eisohte de onmid delijke afkondiging daarvan, waartegen Doernovo en Trrp >t .zich echter verzetten. Graaf Witte nam daarop het beslnit zpn ontslag in te dienen. I" het begin dezer wrek echter besloot de bo*partjj graaf Witte zjjn ziu te geven cn nn zal waarschqnljjk in de ljjdensweek, ia ieder geval uiterlgk op Paaschen de afkondiging plaats hebben. De correspondent, van de Time» te Petersburg berekent dat de eandidaten der grondwettelijke par tg t vee (terden van de nitgeb'aehte stemmen hebben verkreren. Die uitslag stelt de bureaucraten zoo te lenr, dat zjj voor wendsels bodenken om de verkiezing ongedaan te maken. Hun boofdbewering is, dat er zooveel duizenden kiezers niet mfegestemd hebben. Intusochen meent de corre spondent der Time» dat de uitslag der verkiezing Wi'te versterken zal in zjjn besloit om af te tr iden hij wordt dan directeur van een groote bank. De crisis in Oostenrg k-H o n e a r g e is nog verre van de oplossing, ofschoon er zich h er en daar ver- -chjjuselen voordoen die allicht daartoe kennen Imden Het al te rovolutionnair optreden van de coalitie |wordt hoe langer zoo meer doorzien ea het gevolg er van is, dat veel invloedrijke psrsoneu zich van haar afscheiden dit doet natuurlgk veel albreuk aan do party en zal baar allicht nopen tot meer toeschietelijkheid. Wanneer de verkiezingen zullen plaats hebben is nog zeer onzekor. Eergisteren heeft een ministerraad by den keizer plaats gehad, waarin deze zaak besp oken is, maar met een uega'ief result-at. Uit Boedapest wordt gemeld dat het »Staalsblad» een konin kljjk besluit bovat waarbij de reserve der klasse 1914 van het Honved-leger wordt opgeroepen voor deu werkeljjken dienst. Deze buitengewone maatregel is noodzakelijk geworden door do verwerping van de re- crutenwet door het Parlement. De bladen melden, dat Kristoffy zal aftreden als minister van binneulandsche zaken. Baron Tejervary zal deze portefeuille ovei nemen. In Natal rjjzen weer meuwe moeilijkheden op, Bambatu, een Zoeloe-hoofdman uit het district Greytown, die de vlucht had genomen nadat hg van zjjn macht vervallen was verklaard, heeft een inval ia zjjn voor malig district gedaan en zgn oom, die in zgo plaats was gesteld, gevangen genomen, volgens sommigm gedood. Bg zjjn gevangeneming duwde bjj hem toe: Waar zgn nu de blanke mannen, die je in mgo plaats benoemd hebben Wjj volgen Ketsjwejo en uiet den koning. Daar op voerde Bambata, zjjn oo r, mee. Uit Pietermaritzburg is oen aanzienlijke politiemacht gezonden, om Bambata te achterhalen Hjj <B weer m t zijn talrgke aanhangers het gibergto in getrokken. De Daily Mail verneemt uit Du ban, dat Bambata ook eeu boerd ijj geplunderd ea verwoest ca e^n hotel op h-t platteland geplunderd heeft. De gasten van het hotel betrokken een kamp en verschansten zich. Da Tribune verneemt uit Pieteimarilzburg, dat de regearing overweegt om K ffer-huuilingen tegm Bimbata uit te zenden, aangfli-en de ro tary niet, bet geoergte in sar.. Reuter meldt ook, dat de tsrocbtstellir.g der twaal! een diepen indruk op de bevolking heelt gemaakt. Versche den hoofden, die bevel gekregen hadden, de terechtstelling bjj te wonen, kwamen met voordacht te laat en kregen daarover van den Eogelschan bevrlvoerenden officier eer uitbrander. Een hoofd, die z-ide dat bg 't niet zien won, werd gedwongen, vooraan te staan. Makopoli hield voort durend zijn hoofd afgewond. De Eogelscbe officier zeid-* hem, d-t 't wein'g gescheeld h»d of by was ook dood gesosoten by heeft, zgn hoofdgeld alleen na herbaalde aaumaning betaald. Een ander telegram zegt, d»t de inboorlingen na de terechtstelling geen gevoelens vau wraak koesteren. Nóg een geredde. Maandagavond verspreidde zich te Lens het geruohj, dat in put 4 zich nog levende mjjn werkers moesten bevinden. E«n van reddiiigstoest-llen en andere benoodigdh«d«n voorziene ploeg van 20 man was te 8 nnr oud«r leiding van de ingenieurs Pelit-Jcan en Le Prince nedergedaald, nadat eerst de muur was weggebroken, die op 12 Maart was opgetrokken. Een opgewonden menigte had icb bjj den ingang van den put verzameld en brulde maar steeds door: »L-ver ons de ingenieors uit, die moordenaars, die misdad gerei» Het geraas en getier werd zoo erg, dat de kapitein Lemekngel, die mat zjjs soldaten den ingang van den put bewaakte, ten einde raad op het denkbeeld kwam de men-g.e toe te spreken. En, wonder boven wonder. Zijn eenvoudigs, harteljjke woorden maakten indruk op de opgewonden menigte, die zwjjgend, in bange ver wachting van betgeen de nacht zon brengen, uiteenging. Te 4 nnr 45 m. kwam de eerste lift weder naar boven, een half our later de laatste. Ü8 20 mannen hadden in groepen van 4 do mijn doorzocht en een menigte, ongoveer 100, vergane ljjk»n gevonden, die met chloorkalk overgoten werden. De weg, d en men zich slechts met groote moeite had kunnen banen, was uiterst gevaurljjk, de lncbt echter inadembaar. Men scbjjnt echter de pogingen tot redding niet te hebben opgegeven, want er is om 9 uur nog éöa arbeider levend naar boven gehaald. De Staking. In Noord-Fratkrjjk bre dt z:eh de aijjnwerkersstaking steeds nit. In Pas-de-0alais staken nn 43 A 44,009 man. Die nog doorwerken zjjo bjjna uitsluitend opz chters en bazen. Hot gewone werk kau niet meer doorgaan. De mannen, die nog bereid zjjn, af te dalen, heeft men nood'g voor het onderhouden van stukwerk en dergeljjke. De mijnwerkers van de maat schappij van Brn«y zjjn de oenigen, d e nog doorwerken. 0>k de arbeiders van M-rles, die zich lang tegen de s ak ng hebben verzet, doen nu grootendeels mede. In het Noord»rdepartement is de staking ook zoogoed als algemeen. Da maatschappijen laten de mgapsardea naar boven halen, de ovens laat men uitgaan, het heele mijnbouwhedtjjt komt stil te staan. Het bljjft onrustig in de streek. Te Harnes zgn zeven stakers in hechtenis genomeo, die verdacht worden de belhamels te zjjn geweest ig baldadigheden. In enkele woningen van mgnworkers, die buiten de beweging wilden bljjven, is alles kort en klein geslagen en op ruiten ingooien is in 't geheel geen oog meer te honden. De stakers ei°chen invrijheidstelling van hnn kameraden. TusscbeD Harnes en Oourrièms kwam een troep stakers een afdeeling gendarm» n tegen, In de baast wierpen de stakers een barricade op. De overheid blijft op den duur wel meester, maar de beele streek rnstig te bonden en alle misdrjjven te voorkomen, dat gelokt hnar toch niet. In elk geval is er geen sprake va», dat de openbare orde aan de stakende oynwerkers zelf kan worden toever tronwd, zooals minister Clemercsau zoo gaarne had gewild. Vorstelijke doodeu. Uit Naohob (Honsarjje) wordt gemeld dat prins Wilhelm van Soeanr burg-L ppe gis eien plotseling a«n een hartkwaal op 71 jarigen l»ef- tjjd is overledej, Op der-zelfdcu dag overleed op het kasteel Ratiboritz, prioses Lmiss van Scbamburg-Llppe, de schoondochter van prins Wilhelm. (P-ina Willem is een oom van den regeerenden vorst van Schaamburg-Lippe. Hjj was in 1634 geboron en vertoefde beurtelings te Baokeburg en op zgn kasteden te Nackod en Rriiboritz. Op d t laats'e kasteel werd zgne schoondochter, prinses Louise, eanige weken geleden door hersenvliesontsteking aangetast. Eergisteren vreesde men reods het ergste, daar zij bawnsteloos lag en he«-ge krampen had. Zjj was in 1875 te Kopenhagen geboren, een dochter van koning Frederi van Denemarken en in 1896 getrouwd met prins Frederik vai Schaumbnrg- Lippe.) Een Nederlandsche boot in gevaar. Om rent een ongeval op de rivier bjj M .nnhsim deelt de Frank Ztg bet vol ende mede. De Nederlandsoho stoom boot »R-tterdam« keerde bjj de brog en bleef daarby onder de waterlgn aan een deel der fundeering vastzitten, terwjj! de boeg door een peiler werd togeagohonden. Een sleepboot met vier vaartuigen kon door een hand-ge zwenking nog juist voorbjjdraaien, anders was de »Rot- terdam» midden doorgevaren. Met hulp van de boot »Badeniac werd de vRotterdamc weer vlot gemaakt, nadat zjj belangrgke beschadiging bad gekregen. Dramatische jacht op een bandiet, Te Padoa beeft de politie Maandag een opzrenbarende jacht g honden op eer langgezochte misdadiger, Fattore genaamd. Tw88 karabiniers ontdekten hem op do markt. Maar Faitore loste oen paar schoten op hen, zonder ie raken, en vluchtte, door een groote rnenscbenmenigte achtervolgd. Bij een b'ng trachtte een esorcron huzaren, dat hem ontmoette, hem tegen tu bonden maar hjj schoot den ritmeester dood en vluebtte vorder. Op een plein greep een karabit-ier hem vast, maar hjj doodde dien man met »en revolverschot. Ook «en solda-t, die hom wilde tegecbouden, schoot hg neder. Maar eindelijk wid de woesteling zelf door oen ge wee'schot t ederte»eld. Uit een trein gevallen. In Engeland henft een treinongeluk veel deert is gewekt. Da familie H ggs, nit Swansea, beslaande nit de beide ouders m-tecngioo- ton jougen en drio kleine kinderen, keo de in d"n avond met eea pleiziartrein uit Birmingham terug, \ormoeid van den langen en drukken dag sliepen allen in. Toen de trein aao b«t stat on Hengford st-l hield, werd de vader wakker ec moest bemerken, dat zijne vrouw ver dwenen was I Een portier stond wjjd open. Men zocht ovoral langs re ljjn en eindeljjk vond men in een tunnel, veertig kilometer boven He'esford, het schnkkelyk ver wonde ijik van do arme vrouw. Men weet niet boe bat ongeluk gebeurd is. Wellicht is de vrouw gedurende baat slaap uit d*n trein gevallen, toen het portier was opengegaan. Een prjjsvraag Het Fransche ministerie van oorlog h-ett een prjjs van 50.000 francs uitgeloofd voor dengece, die een drcagbare veld-matras maakt. De voor waarden zjju gemakkelijk te dr«gen, licht gewicht, een voudig, voldoende veerkracht, slechte warmtegeleider en gemakkeljjk te reinigen. Oorlogstrein. Het Nownje Wr8mj» geeft een bcRobrjjvirg van een ra litairen trein, zooals die gereed wo-den gehouden voor 't geval van spoorwegstakingen. Aan het Warschansche goederens «tion te Petersbnrg staat «r zoo een klaar voor dienst op de ljjn Petersbnrg-Dwmsk. Eerst komt eeo w-rkwagen, dan twee platte met, rails en dwarsliggers, een go-deren wagen, aoht, teplusjki'a (goede- rerwacens m-t een kachel er in voor vervoer van sol daten), een eerste klasse rjjtuig voor officieren, twee platte wapens met kanonnen, zes paardewagens, eon met voor en een wagen voor gevangenen. A u t o-b o t s i n g. Bij een botsing tussoh m een auto mobiel en een t,ramrjjt,aig zjjn te Angsbnrg twee dames su twee beeren en de bestuurder van het tramrjjtuig ernstig gekwetst. Obstructief Het Volk betoogt, dat z. i. het feit, dat de Tweede Kamer verleden week 4 dagen san de behandeling van eea artikel van het ont werp-arbeidsnontract wjjdde, duidt op onvermocec van Rogeering en Kamer om wett«n te maken. De R-geering, merkt het blad op, wjjzigdn telkens en telkens, en stond onvast in haar schoenen. De juri dische baantjes in de Kamer merkten dat, kraaiden van louter plezier en pikten den regeenngabaan en elkander lastig in den kuif. Maar met dat al komen op deze manier geen wetten tot stand. Het ontwerp-arbeidscon- trsct dnurt minstens tot Pinkster, zoo niet langer. Bo»er dien acht Het Volk deze wjjze van werken af- soouwelgk. Het is z. i. een gruwel om te zien hoe door •slechte voorbereiding, regeeringslapheid en onbeteugelde praatzucht verdaan wordt« wat de Kamerleden soms trot8Cb den vnationalen tjjd* noemen. Groote volksbelan gen te begraven onder fgn» juridische onde-sohe dingen en heel wat snfisterjj, het kenmerkt, zrgt Het Volk, dat sombere college opuieuw. St aks komt gaat Het Volk voort het onder werp van den winkeldwang met verwante afpersingen. Daar mag de strafrechter niet an»kernen, volgens den heer Drocker en zgn minister. We «inren nn immers hot, feest van het bargerlgk rechtl Ea na zgn er twee amendementen om dan t"Q n inste te pogen d>-n patroon die zgn a'beider afzet, burgerreobtelgk te doen gevoelen dat bjj daaivan eenige schade voor zich zelf heeft te wachten. Dan znlt ge het lieve leventje opnieuw zien beginnen, want daar zitten ook allerlei baken en oogen aan. En zoo gaat het voort, want er komt nog veel van dier. aard. De nieuwe wjjze van hot arbeidersrecht kan maar Biecht aarden in de oude vakken van het Romeinsche contractenrecht, dat. in zjjn algemeene trekken een vermogensrecht i», bg welks wording en ontwikkeling aan prolutarische vermogens* niet is gedacht. Daar hokt het. Maar het hokt ook op de algemeene werkmanier van de Kamer. Dit ontwerp is acht jaar Leg voorbereid, men kon el' alles van weten, en een Kamer die op bot laatste oogenblik, bij de mondelinge behandeling, zoo verlegen zit met allerlei geknutsel als in die gedenkwaardige week, is niet voor haar taak berekend. Wat we met de Drankwet zagen, herhaalt zich nn. Het is een fout van parlementaire impotentie en dat gaat ook de arbeiders aan. Niet zoozeer voor deze wet, waarnaar ze niet verlangen. Maar er is andere wetgeving te doe», waarop gewacht wo-dt, en die al voldoet ze niet aas onze eiBctaen een begin zal bevatten van noodige regelingen. Door zulke vertraging als nu gebeurde, woidt dat alles verschoren tot een onzekere toekomst, en men vervalt van bet eene getreuzel in het andere gezanik. D-t is obstructie niet opzettelijk, maar -oor onmacht en ongeschiktheid voor de taak. Het jaarverslag der 0. A. F. Door den secretaris der S. D. A. P. is in het Volk het j larverslag der partjj gepubliceerd, waarin o. a. wordt gezeud »Op 31 Deo. 1904 bestond de putjj uit 147 afderlingen. In 19t 5 werden opger cht 19 afdeebrgen en weiden er 14 opgeheven, zoodat het aantal af Jesl'.ngen op 31 Decern- ber 19(5 bedroeg 152 met 6816 led n, tegea 61(0 op or 31 Dec. 1904. Daarvan zrgt de Reiidentiebode Het knddeke is niet groot: 6816. Om twee redenen moei, hierop de asndaoht gevestigd wordenlo. omdat die bjjna 7000 man het, zoo vaak doen voorkomen, alsof zjj sp'eken numene: de Neder landsche arbeiders; 2o. omdat, bjj al hao quaes ies dat kleine getal een drukte maakt, alsof het morgen aan den dag de maatschappij zal weten te hervormeu. Men late r.ich noch door 't ren, noch door 't ander misleideo tienduizenden arbeiders zyn georganiseerd buiten de *S. D. A. P te-wjjl de activiteit dezer partjj ons altyd doet denken aan 't welbekende spreek woord Veel geschreeuw, maar Nu is bet heel goed, dat onze arbeiders aan de aciviteit der socialisten een voorboold nemen, maar in gesobre s* late men hnn den eersten p'jjs. De wol vau 'ustigee, onverdroten arbeid is bet, welke wjj moeten hebben. Heden werd te Zwolle en Groningen eene sfdeeling gest:obt der Internationale Vereeniging Vredetentoon- stelliog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1