STADSNIEUWS. Uemongd Nieuws. De afdeeling Zaanstreek ran Volksonderwijs beeft z'cb tot de werkgevers te Zaandam en omgeving gewend, met bet dringeed verzoek geen kindoren van leerplich tigen leeftjjd meer in dienst te nemen, ook niet ben die de lagere school volledig hebben afg'loopen. De afderling Haarlem van het Nederl. Onderwijzers genootsch p gaat voor onderwijzers eeu cnrsns oprchten tot beoefening van het reformteekenorderwjjs. Als leiders znllen optreden de heeren F. T. Grabtin, boofdleeraar aan de School voor 1 nns'rjjveihrd en J. W. Seves hoysen, hoofd der Rjjk '-leersobool aldaar. Te Heemf kei k is een afdoeling opgericht van den >Bond voor Sraatspensioeneering*, met aanvankrljjk 25 leden. Te Heemstede is eese Vererniging opger'cht tot ver fraaiing en tot bevordoring van het vreemdelingee ver keer. Een collecte te Akersloot voor de noodlijderden in Zeeland braebt op f 117 30. Bjj de driemaacdeljjksche lichting van de rchoolspaai- bank to St-Paecras, werd door ccmm ssarissen bevonden, dat geppaard was door 37 spaarders de som van f 106,41. Tweede Hamer. Zooals we in ons telegram reeds mededeelden is g'steren in de Kamer het debat, voortgezet over artikel 1637 o van bet Arbeidecontrrct-cntwerp betreffende het zooge naamde concurrentiebeding, met de daarop eergisteren tor- gelicbte vier amendementen van de beeren Tak, de Klerk, Verbty en Lohman. De heer van Idsinga stelde een nirnw amendement voor in den geest van dat van den beer Lobman. Do beer Limburg steldo een snb-amendement voor op bet voorsfel-van Idsinga, cm te doen nitkomen, dat dn arbeider niet alleen zelfstandig eeno vordering tot nietig heid van bet beding kan aanvragen, maar zich ook zal knnncn verdedigen tegenover eene vordering van de rijde des werkgevers. Hierna werden eerrige medcdeelingcn gedaan omtrent de regeling dar werkzaamheden. De voorzitter zeidat het in zjjn bedoeling ligt voor dat de Kamer op reces gaat, nog eenige ppoedeiscbende wetsontwerpen at te doen na bië;ndiging van de tweede afderling van het aanhangig wetsontwerp, doch in rik geval Vrgdagochtends te 11 our. De bedoelde webontwerpen zjjn; heffing eener bjjzon- dera belasGrg vcor Noord-Brabant; onteigening voor de verbetering van de Marktstraat te 's-Hortogenboscb vaststellirg van bet slot der rekening van Curpro voor 1903 en van Ned.-Indië over 1904; bekrpchtiging van den onderbandscbrn verkoop .an voormalige vtsfinggron- den te Bergen-op-Zeom eenige naturalisation wijziging der arbeidswet.onteigen'ng ten behoeve van een spoor wegstation teSittard en voor de Halsstraat te 's-Gravenhage. De beer Da Savornïn Lobman vroeg wat de voorne mens zgn van den voorzitter met betrekking tot de werkzaamheden na het reces. De Voorzitter zei dat het wel io de bedoeling van de geheele Kamer zal liggen met het ontwerp voor het eibeidf con tract voor het zomerreces klaar te zgn. (G»lsch.) De regeering stelt er ten zeerste prjjs op dai rmedo tjjdig gereed te komen mede met het cog op de nog te behandelen wjjziging van bet led scbe R g-eriogsregle- ment, en de wgziging van do wei op de per-oneelo b«- Bst'ng. Met bet oog hierop is do voorzitter voornemers op Dinsdag 1 Mei het Passchreces te doen eindigen, als wanneer eerst eenige wetsontwerpen in de afdeelingen znllen worden onderzocht en vervolgens de behandeling van het arbeidscontract zal worden hervat. De heer Lobman trok hierna zjju bside amendementen or dit artikel in ten gnnste van het amendement-Van Idsinga, dat bjj beter achttr. De beer Do Klerk wjjzigde zjjn amendemen, zoodat bet tbans luidtzoodanig beding ban niet worden aan gegaan met een arbeider, wiens in geld vastgesteld loon f 4 per dag of minder bedraagt, (Ia het oorspronkelijke amendement stond f 6 per dap.) De heer jVsn Idsinga nem bet sob-Bmendement- L;mburg over met eene door den beer Limburg goeiige- keurde redsctie-wgzigi g. De beer Drccker, voorz't'er der Camurssie van Rap porteurs, ontlaadde bet smet dementTak c. s. en even eens het amendement—De Klerk, ook al is daar eoce wijziging in gebracht d e het meer brengt in overeen stemming met het ontwerp. Da mag of het beding zedelijk geoorloofd is, hangt niet af van meer of minder loon. Hoewel de commissie sympathiseerde met bet amen dement—Verbey, kon zjj ook dit niot aar boveleir, omdat bet oen clement in de wet brengt dat tot verwarring kan le-der. Het amendement Van Idsinga werd door de commissie aaflbevolen, vooral nu aan de bezwaren die er tegea b*s!onden door het subamendement z-jja ondervangen. De beer De Klerk liet hst tweede lid van zgn smrn- dement vervallen. De minister bleef z'cb verzetten 'eg*n de amendementen Tab, De Klerk en Vcib'y. Het, amendement-Van I 'sicga ble f de minister overbodig achter. Do beraadslaging werd gesloten en do amendementen in remming gebraeht. H-f amendementTab werd verworpen met 67 togen 14 stemmen. Het mendement—De Klerk werd verworpen mei 68 tegen 14 striemen. Hit amend'mentVan Idsinga word aargenomrn met 77 tegen 6 stemmen. Het amendementVerhey werd verworpen met 51 legen 80 stemmen. Het Regeeringsartikel weid daarna z. h. s. aarge nomen. Aan de orde was hierna art. 1637 p (vrjjdom van zegel- en registratiekosten van alle stukken ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Het artikel werd goedgekeurd. Aan de orde wns art. !637q luidende: »De bepalingen van dez'n titel zjjn niet van toepassing op de arbeids overeenkomst, tuscchen de reederg en der schippsr en op die tnsschen dtp schipper en de scheepsofficieren en de scheepsgezel ion. Zjj z jjn voorts niet vau toepassing ten aanzien van personen in dierst van S'aat, provincie, ge meente, waterschap of renig ander pobliekrechteljjk lichaam, ten ware 2jj betzjj voor of bjj den aanvang der dienstbetrekking door of nemers partjjen, hetzjj tg w t of verordening van toepassing zgn verklaard.» Door den beer Schaper c. s. was op dit artikel oen amendement voorgesteld, dat do voorstellers evenwel intrekken, omdat zjj de onhoudbaarheid er van hebben ingezien. Zjj dringen er evenwel op aan een spoedige regeling te maken voor de gemeentewerklieden. lie Tweede Vredesconferentie. Naai R uter uit Londen meldt, slnit het door Rusland aan dp mogendheden voorgelegde program voor dt twe'do vrrdescorlerertie ade siatrtkund go vraagstukken uit en beoogt het in de eerste plaats em vei beter ng van de btpalirgen van de overeenkomst voor de beslechting van internationale geschillen, voorzoover bet bof ven arbitrage daarvoor in aanmerk ng bomt. Onder de voorgestelde aaL Tullingen bevinden zich bepalingen welke de gehrniken van de oorlogvoering te land, dc opening van d>- tjjande- ljjfeheden en de rechten ran de onzjjdiger regelen. Hot program voorziet verder, ter aanvulling van die overeen komst, in bepalingen over de grbtuiken bjj de oorlog voering ter zee, over de beschieting uit zee van forten, het leggen van mjnen, de verandering van koopvaardjj- Fobcpen in oorlogsschepen, het particuliere eigendom van de oorlogvoerenden ter zee, de verleening n vergunning aan koopvaardijschepen om na het begin van vjjandeljjk- hed n du haven te verlaten, de rechten van de onzjjdigen op zee, de kwestie van de contrabande, maatregelen teg«n schepen die aan dm oorlog deelnemen, in onzijdige bavens en vernieling van koopvaarders die als prjjzen in beslag zgn genomen. Het program omvat ook de foepass'r g vi n de bepalir gen over den landoorlog op den zeeoorlog en stelt ten slotte op de overeenkomst een aanvulling voor, volgens welke de grondbeginselen van de Geneeficbe conventie van 1864 op den zeeoorlog van toepassing znllen zgn. H m delsret zlgera. Door het bestuur van de Haodelsvereeniging »Noord- Hollaudc is aan den Minister van Justitie o«n adres van ^stemming gezonden met het adres der »Nederlandsohe Handelsreizigers-Vereeniging» te Rotterdam, betreffende hrt verzoek art. 1637o van hot ontwerp vau wet op het Arbeidscontract hetwelk in hooga mate in strrd is met de belangen van den handelsreiziger te wgzigen in dier voFge, dat elk bediDg, dat den werknemer beperkt om na het eindigen van de dienstbetrekking op zrkete wjjze werkzaam te zjjn, wordt verboden of nietig verklaard. ■Ie Kin der wel tea. Zooala m?n weef, bestuan er moeilijkheden bjj de uit voering van de Kinderwetten, doordien er veel te weinig particnlie e vereenigingen zgn, welke zich beschikbaar stellen voor het- overnemrn van voogdjj kinderen c Da eisch ni. der Regeerirg, dat de kinderen afgezonderde, althans met robotten afgescheiden, slaapplaatsen moeten hebben, enz., komt velen te bezwarend voor. Naar gemeld wordt, hebben verschillende Voogdgraden zich thans per adres tot de Regeering gewend, met ver zoek de algomeene bestuursmaatregelen te wjjzigen. Nederlandse li Verbond van Vak vereenigingen. In de D asdag te Amsterdam voo fgezette vergadering van het Verbond werd goedgekeurd het voorstel van het bondrbestuur om stappen te dom tot aansluiting bjj het Internationaal Secretariaat ea verder werd ook besloten de resolutie omtrent hetgeen de v&K vereeniging te doen staat tegenover de wet- op hot Arbeidscontract uit te stellen tot na de aanneming van de Wet in de Tweede Kamer. Er werd tevens besloten zoowol eene brochure over de wet uit te given als, nog eene vergadering te houden. Goedgekourd werd voorts een voorstel van het Bonds- bestuur, Inidendode algemeene vergadering draagt bet bestuur op zich in verbieding te stellen met het nog bestaande comi'é voor staatspensioeneering, ten e;nde te onderzoeken of eeu hernieuwde r ctie mogeljjk in zoo ja, op w-lke wjjze dat zal mceten geschieden. Er zal zoo spoed g mogeljjk oen rapport worden uit gebracht. Voorts werd door do vergadering aangenomen de vol gende, door het Verbondsbestnnr voorgestelde, (door ons eenicszins verkorte) Resolutie. »De algemeene vergadering vau hot Ned. Verbond van Vakvoreenigiugen, enz.; van oordrel, dat liet belang der Nederlandscbe asbei- dertklasss dringend eischt, dat de Ongevallenwet op vele punten worde herzien acte nemmde van de verklaring der regeering aan da S'aten-Gensraal, dat regelingen voor de ongevallen verzekering voor landarbeiders, zeelieden en vis'ohers. in voorboreiding rjjn, waardoor het waamobjjeljjk wordt, dat binnen kor* aan deze tl te lang door de arbeidswetgeving verwaarloosde groepen medc-irbeiders renig reebt zal worden gedaan is va i meening, dat, als de meeste dringend wensohelgke aanvulling van de Ongevallen wet beschouwd moet worden uitbreiding of ruimere formnleering van art. 10 der Ongevallenwet, in dier voege, dat ook verzekeid zullen worden: a. de duizenden arbeiden (sters) die in bedrjjven ten behoeve van handelsondernemingen hun brood ver dienen met dikwjjls zeer gevaarlijken arbeid b. handels reizigers C. dienstboden; d. arbeiders(stcis) in bedrjjven, waarin geen kracbt.werktuigen worden gebezigd, wgl de producten door handenarbeid worden vervaardigd. 2e. dit. verder, art. 22 zoodanig beh rort te worden gewjjzigd, dat de uilkeering moet worden toegekord naar mate van ongeschiktheid voor buu vakkeu, en rekening houdende met de omstandigheid, dat een invalide ook voor minder loon moeiljjk werk kan vindon, eaheteers' in aanmerking k uit voor ontsla'; 3<\ dat het Kou. besluit-, bedoeld bjj art. 7, sub III der wet, van 2 Febr. 1903, waarbjj de loonbedragen voor du seizoenbedijiven zjjn rastgesield, dringend behoort te worden herz en, wjjl in sommige dezer bedrijven een volkomen onjnia'e berekening wotdt gevolgd, waaidoor den arbeiders bul&ngrjjk te kort wordt gedaan 4>. dat werkledeD, die bjj het vervallen van pnblieken veiligheidsdienst en brandweer, indien deze dicnst*n als verzekeringspliihtig opgenomen ïjj®, een ongeval kijjgeu, nitkeering ontvangen, berekend naar het dagloon in het bedrjjf, of n de bedr jjvet- welke zij gewoonljjk uitoefenen 5e. dat óók beslissingen dor r jjksverzrkenngsbank inzake tjjdeljjke nitkee, ingen, dz die welke korter dan 43 dagen duren, beroep behoort open to sta.n; 6e. dat de mogeljjkbe d, om het risico op particuliere verzekeringsmaatFchappjjen over te dragon, dea onder nemers, door hun financ eelo aaneensluiting, een vorrsproiig geeft boven de arbeiders, reeds greepsn van arbeiders daardoor aan de wet zjjn onttrokken, en de rechtvaardig heid eifcht, dat alle ondernemers verplicht worden, zich bjj de R. V. B. aan to slniren komt ten sterkste in veriet-, en roept alle arbeiders van Nvdorland op, het Vakrereenigitgeverbo d in dat verzet langs wettigen weg bjj te staan, tegen het. plan, hetwelk de minister van Landbouw, Handel en Ngverheid bljjkt te hebben, om een regeling to ontwerpen, waarbij de eersie 6 weken r eer, ongeval de getroff n werkman geen nitkeering meer zon ontvangen krachtens de O ge vallen wet. maar van eene nog in te voeren Zi kteverzeke ring, waarvoor bjj dan der premis zélf zou betalen spreekt de veiwacbting uit, dat hot parlement niet bereid gevonden zal worden, om aan dit verlangen der ondernemersklasan te voldoen en neemt zich voor, om teg»n deze poging, om de Ongevallenwet belaugrjjk slechter te makeo, zoowel als voor het aanbrengen van de straks gen 'emde, en meerdere, verbeteringen in de Ongevallenwet, een krachtige bewegiig in het leven te roepet». D-srua kwam in behan'eling een voorstel van den B md-Kleedinginduetrie houdende >Door bet Verbond wordt tot de Regeering bet verzoek gercht tot het vpoedig instellen eener er q e naar den aard en den omvang der huisindustrie in Nederland* De afgevaardigde van den Bond zeide in zgn toelich ting dat er in den Datsten tjji r erhaaldeljjk gewezen wordt op de verkeerde en treurige toestanden ontstaan door de buisindnstiie. Spr. mende dat de R-geeriug niet in zou grjjpcn zot dor dat men bjj haar er op aandrong. Ook uit Ptn gezondhMdsoogpunt achtte spr. zulks zeer wenFcheljjk. Het voorstel wsrd aantor om»r. Het la3tste voorste), van den Timmcrliadenbond De blgemeeno vergadering draagt het bestuur op pogingen te doen lot bet vorkrjjgen ven gmst'ger br-' palingen in de vooi waarden der week-abonnomet ten voor werklieden op de spoorwegen en vooral art. 8 en 7 dier voorwaarden gewijz.gd te krjjgen, werd na eenige disousBie aangenomen. Na eenige huishoudelijke besprekingen, sloot de voor zitter hierop de vergadering. Uit den Kssr! te Velaen. In de Raadzitting van Dinsdap morgen werd voorgel zen een motie van Vrjjz. dem. Kiesver. te IJmniden om alle bedrjjven tan gemeenscbappeljjk belang, b. v. waterlei ding en verlichting, in gemeente-exploitatie te nemen, en oen verzoek vr n de slagers om aanstelling van een keur meester. Bislo'en werd voor het bouwen van scholen te IJmn den en Velseroord, bet verbonwen vau bet gemeen tehui en het uitvoeren van eenige andere openbare werken een gddleening aan te gaan van 90.000 tegen hoogstens 4 met jiarl. aflossing van f 2500. Eun verzoek van de heeren V aker, Payens en Wilson om conoessie voor de oprichting vau een gasfabriek en water leiding werd in handen, van de waterleiding-commissie gesteld. Een voorstel om het beheer en onderhond van den straatweg Vrlserocid— IJmniden van het Rjjk over te r-tmen tegen f 3.75 per strekkendan Meter werd met algemeene stemmen aangenomen. Tot lid der commissie voor onderwjjszaben te IJmnic'en en Velseroord werd benoemd de heer Zegel. Bjj de rondvraag werd geklaagd over den Kanaalovergang. pAMt-chienloonstellliig te Formerend. De elfde Paaschtentoonstelling vau vet- en ffikvee te Pnrmerend is Dinsdag gehouden, ondor begunstiging van schoon weder. Te 10 uur werd de tentoonstelling geoperd door den Heer C. Lakeman Ezvoorzitter der vereeniging, in tegenwoordigheid van het Gemeentebestuur, leden van de Kamer van Koophandel, inzenders en verdere genoo- digden. De spreker bracht buide en dank aan het Gemeente bestuur voor den steun en de medewerking, welke het telken jare aan de vereeniging bewijst, evenals het eora- lid de heer W. Smit; aan hen do medailles hebben beschikbaar gesteldaan den Neder). Slagershond voor de uitgeloofde prjjzen on verder aan allen, die bobben medegewerkt aan het welslagen der toiitonns'elling. Do burgemeester van Parmorend bracht wederkeerig holde aan de vereeniging, voor alios wat ijj doet in het belang van landbouw en veeteelt Hij gaf de verzekering, dat zjj daarom steeds zal kunnen rekenen op den steun van het Gemerntebestunr en uitte den wenscb, dat ook van de zjjde der ingezetenen steeds belangstelling voor bsar s«reven zal worden betoond. De inzendingen, boewei niet zoo groot als ten vorigen jare bjj gelegenheid van het 10-jarig bestaan der ver eeniging, waren van veel beteekonis, wgl de schoonste exemplaren ran vet- en fokvee waren aangevoerd. Ook waren veischeidece voorwerpen ter opluistering ingezonden. De muz ek van de voreesigirg »S:edeljjk Muziekkorps" deed zich op het terrein hooren. Pssschtentaonstrlling Schagea. Bekroningen: Rundvee os met acht breede tanden f 25 J. Franek Wijkermeerpolder f 10. Os met hoogstens zes breede ta' den f 25 K. de Vries IJpolder, f 11) en f 5 Jb. Zijp Hz. Wieringerwaard. Bestunrsprjjs Spaans Co. Winkel. Koe met acht breede ta den;f 25 K. Jonker BarBin- gerhorn, f 10 K. de Moor N. Niedorp, f 5 G. Wijdenes Opper oes. Bostuursprijs D. Geerligs. A.-Paulownp. Koe met hoogstens zes breede tanden f 25 H. Schmidt Beeraster, f 10 J. de Vries IJpolder, f 5 G. Grin Wieringerwaard. Koe met hoogstens vier breede tanden f 25 Spaans Co. Barsingerhorn, f 10 M. J. Schram Bloemendaal. Vaars met hoogstens twee breede tanden f 15 J. de Veer Schagen f 10 K. de Moor N.-Niedorp. Bestnurs- prjjs H. Waiboer Winkel, K. de Moor N.-Niedorp, Spaans Co. Winkel. Beste vette Kalf f 10 J. Schipper O.erleek, f 5 P. Kok Hensbroek. Rijstieren, zuiver inlandsch ras rijstier, geboren 1903 of vroeger, f 30 P. Jonges Dz. J. Buurs Beemster. Rijs'ier, geboreu 1904 f 3J H. Sohreuder Buiksloot, f 20 P. Jonges D. Buurs Beemster, f 10 Groneman Wieringerwaard. Bestuurspr. Jb. Blokker Wijdewormer. Pintstier, geboren 1905 f 30 Groneman Wieringer waard, f 15 H. de Goede Az. Glückauf, f 5 K. Koster Hz. Wieringerwaard. Bostuursprijs J. Schuijt St. Maar tensbrug. Melk fokvee, zuiver inl. ras. Melkkoe, gekalfd in 1906 f 20 J. do Veer Schagen, f 10 W. Kooijrnan Haringhuizen, f 5 J. Smit Wieringerwaard. Melkkoe, geboren 1903, gekalfd na 1 Jan. 1906 f 20 H. Waiboer AVieringerwaard. Melkvaars, gekalfd in 1906 f 20 J. de Veer Schagen, f 10 P. Jonges Dz. Beemster. Beste gelde vaars, minstens 4 weken drachtig f 15 Jac. Kaan Nz. Wieringerwaard, f 5 C. Helder Scha- gerwaard Beste kuipink, geboren 1905 f 15 W. Kooijrnan Haringbuizen, f 10 K. Borst Schagen, f 5 C. B. Blaau boer Wieringerwaar i. W olvee, beste oonschapen, met of zonder lammeren (4 stuks) f 10 P. Posker Schagen, f 5 Joch. Blaauboer SchageD. Beste overhou'ors (10 stuks) f 15 J. de Voer Scha gen, f 10 G. Schoorl Eenigenburg, f 5 P. Zovonhuijzen V armenhuizen. Ooien, gekruist Tesselsch ras (10 stuks) geen inzenders. Boste raminlandsch gekruistgeboren 1904 of vroeger geen inzenders. Beste ram, inlandsch gekruist f5 en f 2 50 J. de Veer Schagen Beste ram uit het buitenland, geboren 1904 of vroeger f 10 J. de Wit Bergen, f 5 P. Schenk Dz. Wieringerwaard Jarige ram, buitenland geen inzenders. Varkens, beste vette varkens (2 stuk) f 10 on f 5 P. Stammes Schagen, f 2 50 P. Frans Warmenhuizen. Bostuursprijs T. Appel Dz. Veenhuizen. Fokzeug met biggen f 5 J. Zeeman N Niedorp Beste be r f5 K. A. v. Geijterbeek A P ulowna, f 2.50 S. v. d Ilaagen Schagen. Pluimgedierte toom inlandsche kippen (2 kippen met 1 haan) f 2.59 J. Vader Schagen. f 1.50 N. v. Bremen Heiloo. Bostuursprijs J Vader Schagen. Kippon gekruist ras f 2 50 P. C. Borkhouwer Schagen. Leghorn raskippen f 2.50 N. Jol St-Pancras, f 1.50 G. W, Immink Jr. Schagerhrug Krielkippen f 2.50 en f 1.50 N. Jol St. Pancras. Wijandotte-raskippen f 2.50 J. v. Dockum, f 1.50 N. v. Breemen Heiloo. Vreemde of raskippon, niet in het programma ver meld f 2.50 N. Jol St. Pancr.rs, f 1 50 J. Louw Scha gen. Bestuurspr. J. Kweldam Schagen, N. v. Breemen Heiloo. Konijnen, twee zwaarste konijnen f 2.50 en f 1.50 P. Doutekom Schagen. Buitengewone prijzen belangrijkste collectieve inz n ding voorwerpen bij loting f 10 Ohmstede Alkm. ar, f 5 Koster Niglame Schagen Afzonderljjke voorwerpen f 5 Hd. Smit Schngen f 5 K Peereboom N Niedorp, f 5 Jac. Met H -Hugowaard. Diploma C Roggeveen Schagen, F. F. Peet Schagen. Ill Holhors Wh dt ons gemeld De motorboot Kolhorr—Sobagen weigett have diensten en ligt al ro9ds eenige degen stil. Met de Sohagcr ten toonstelling was znlks voor velen eeu telearstellicg. Van .Algemeen belang'1 zal een dageljjksobe dierst op Koihorn worden ondernomen, zoodat in't goederenvervoer geen ongerief zal ontstaan. Het nntsd'parlement Koihorn—Bsrsirgerhorustelde al een paar jaren geleden mindergegoeden in de gelegen heid, iegen verlaagde contributie, als lid toe te treden echter zonder het gewemebte gevolg. Thats beslaat het plan, m't eilaagde, echter voor alle geljjke contributie een proef te nemen men hoopt op gunstiger resultaat. Het getal nutsleden, nog geen 1 pCt. der bereiking, is hier veel te klein en kan uit den aard der zaak te weinig doen. Dat velen zulks begrgpen en toetreden; vroeger was bet departemeit wel 3' maal zso groot en nog profiteert de bevolking, van wat toen tot stand kwarr. Men krasse Matregel. Namens het bestuur van d-n Haarlemmermeerpolder is onder taezichl van den deurwaarder Van Wanin? uit Haarlem, aan den rmgdgk, rabjj de »Nienwe Meen"'een woning, toebehoorende aan de wednwe Boeit rer, afgebroken en met den grond gelijk gemaakt. De eigenares was reeds eenigtn tjjd in gebreke g ten de verschuldigde erfpacht voor dat perceel, a het poldetbestaar te betalen. Vandaar deze krasse man jel. Staking. fo Groningen staken sinds eenige dsgen de mets rs, opperlieden en grondwerkers. Zjj wensohten met 1 April den 1 -urtgen werkdag met verhooging van loon ingevoerd te zien. De patroons besloten de gezellen, die hieraan mede doen, te ontslaan. De metselaars eisohen een uurloon van 2r, de anderen van 20 cent. Om de nog aan ft werk zjjnde metselaars en andere gezellen over te halen, gingen de stakers bjj de verschillende werken langs. De buiten werkenden bleven gisteren in de stad, doch gaan beden weer een t werk. In aanmerking genomen de groots werkloosheid m het bouwvak, gelooven de patroons niet dat het getal der stakers 300 bedraagt. Een goed doel van dezen hebben geen werk, terwjjl op de meeste kar weien gewerkt wordt. De stakers honden in »De Toekomst* appél en wielrg- ders houden het oomité voortdurend op de hoogte van den stand der staking. De H. H. I. te Isandsm. Men meldt uit Zaandam De feestelijkheden ter ge'egenheid van het 40jarig bestaan onzer hoogere bnrgerschool zjjn Dinsdag geopend met eene t jjeenkomst in de groote zaal van het Nats- gebouw. Daar was de jubilaris, de heer directeur der school, A. Pelt, met familie, de heer Van der Koogb, leeraar, die beiden vanaf de oprichting der sohool tot bu toe in functie zgn Daar waren verder B. en W., do inspeoteor dr. Campert, leoraren, oud leeraren en scholieren, van voorheen en thans. Nadat dm heer Pelt een ode was iopgezongen door de leerlingen, werd nobte-een volgens het woord gevoerd door^ den heer G. van Hiek, notaris alhier, namens de OQu-i0erliugen en als voorzitter der feestcommissie, den burgemeester jhr. mr. O. A. Elias, het oudste lid der commissie van toezicht J. H. Eilmann, dr. CDmpert, den heer Hejjman namens d" Vereeniging van leeraren m.o., noor den heer van der Z yde namens de leeraren en ten slotte door den leerling 4e kl. W. A. Verkennis. Als om strjjd brachten allen hulde aan den heer Pelt, voor al hetgeen deze gedurende zoo lang tgdperk in het belang van het onderwjjs en de school, vaak met gebrek kige hulpmiddelen en beperkt personeel, heeft weten lot stand to brengen. Ook den heer van der Koogh werd menig wcord van waardeering toegebracht. Blijkbaar onder den indruk van het oogenblik belnigde de boer Pelt dank voor de buitengewone bewjjzen van sympathie en hoogachting, die bjj dezer dagen uit zjjoe omgeving maar ook uit alle oorden van bet land ontvangt. Daarna volgdo de aanbieding der verschillen, e cadeaux aan beida feestvierenden en gaveD zij receptie. De dag w rd besloten met. een diner in café >Sa'sse«, den boeren Pelt en v. d Ko^gh door de leeraren aangeboden. Heden en Vrjjdag soiree. In het raadsversiag van gisteren leze men in de dis cussie over het voorstel-Van den Bosch in zake het eilandje: de een elimineert den ander. Een ooljjke zetter maakte er van illumineert. Of de leukerd er een bedoe ling mee had? Onder vele bljjken van belangstelling herdacht de heer H. Wehnes gisteren zijne 25-jarige dienstvervulling in de zaak van de firma Jan Daalder. Vrrde-TeateoastelliDg. Evenals'in meerdere plaatsen heeft zich ook hier ter stede geconstitueerd eene comité van de Internationale ereeniging der Vrede-tentoonstelling, bestaande uit de heeren Mr. A. M de Lange, Voorzitter, Mr. W. F. A. Verhoeff, Mr. J. L Steenlack. Th. van Spall, G. H Krak en H. P. [bink Meienbrink. Burgeravondschool. Cursus ÏBOA - 10OA. De vorige week hebben de overgangs- en eindexamens van bovengenoemde inrichting plaats gehad en wel, voorzoover het schriftelijk gedeelte betreft, op Maandag, Dinsdag en Woensdag 26. 27 en 28 Maart, en het mondeling gedeelte op Donderdag en Vrijdag 29 en 30 Maart j.L Op Zaterdag, 31 Maart, des avonds 8 uur, had in een der lokalen der Burgeravondschool de mededeeling plaats van den uitslag dezer examens, waartoe tot bijwoning waren uitgenoodigd H.H. Burgemeester en Wethouders en den secretaris onzer Gemeente, de commissie van I'oe 'icht op het Middelbaar Onderwijs, de Directeur, de leeraren en al de leerlingen der Burgeravondschool. De Burgemeester en Mr. H. Boelmans ter Spill waren door ziekte verhinderd van de uitnoodiging gebruik te maken. Het college van Burgemeester en Wethouders werd vertegenwoordigd door den oudsten wethouder, den heer J. de Witj Dzn. en den heer C. D. Donath, secretaris. De heer Mr. F. H. G. van der Hoeven, lid der Com missie van Toezicht had welwillend het voorzitterschap op zich genomen en opende deze bijeenkomst. Spreker meende in de eerste plaats het Dageljjksch Bestuur der Gemeente Alkmaar openljjk dank te moeten zeggen voor de steeds groote belangstelling aan deze inrichting betoond en voor hunne tegenwoordigheid. Verder bracht de voorzitter in herinnering, dat voor den r.ieuwen Cursus in 19 5 zich hadden aangemeld 231 leerlingen, waarvan 12 voor de eerste klasse examen moesten doen10 werden afgewezen en 2 slaagden, zoodat het onderwijs aanving met 221 leerlingen. Dit aantal leerlingen was als volgt verdeeld eerste klasse 612e klasse 51derde klasse 49vierde klasse 45 voortgezette klasse 15. Van de voortgezette klasse hadden 7 leerlingen het verlangen te kennen geven het onder wjjs in de Wiskunde en de Ned. taal in de vierde klasse nogmaals te mogen bjjwonen, hetwelk mede tengevolge had, dat ook de vierde klasse door het groot aantal leer-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2