B E IIAïttSELPAP 1 E If U uitmunt Openbare Verkooping TIMMERLIEDEN gevraagd SIMON TRIJBETZ, Hoeden- en Petten-lVlagazijn ENGELSCHE HOEDEN EN PETTEN. ONTVANGEN een groote Collectie in verschillende dessins teg*n ONGEKEND LAGE PK.IJZB1V, VBHDROKTKEKTOOriD ZO 33 PERSO NALTA. AD VERTE NTI EN. Openbare Verkooping STRANDGOED. OEVJUAOl) DIENSTBODE, Schildersknechts gevraagd GEVRAAGD DIENSTBODE HEDEN AVOIVD Schapensteeg B 13, Glas, Porselein en Aardewerk, Blikwaren, Borstelwerk en Huishoudelijke Artikelen. JNÏ?" "lot Saterdag 14 April ontvangt elk kooper boven één gulden een prach tig souvenir. van Langestraat, P. J. DE HAAN ALKMAAR. Bericht de ontvangst van de Nieuwe Alleen-verkoop van Borsalino-Hoeden. tevens de nienwste LAMPERANDEN en ROZEN in het goedkoopste en meest gesorteerde Ansichtkaarten-Magazijn van LAATSTE BERICHTEN MA R K T BE R fO H TEN BEURSBERICHTEN. 7 "ft 77 ?3f pikteb va* eakhes, op VRIJDAG 6 APRIL 1906, bjj As. HART Jbz. (e Koedijk. Lanes dezen weg heeft ondergeteekende het genoegen, U mede te deelen, dat hij een bazar heeft geopend in de vroeger bewoond door LOUIS TRIJBETZ Aldus zullen tegen sterk concurreerende prijzen verkocht worden, alle soorten Ziet de buitengewone prijzen in de Etalage. Aanbevelend, SCHAPENSTEEG B 13, tegenover B. ENGLANDER. Ungen voor het eerst in tweeën gesplitst moest worden. Gedurende den loop van den cursus verlieten om ver schillende redenen 19 leerlingen de school, zoodat er bij het einde van den cursus 202 leerlingen aanwezig waren, van wie zjjn bevorderdvan de eerste naar de tweede klasse 49niet bevorderd 6van de tweede naar de derde klasse 40niet bevorderd 2 van de derde naar de vierde klasse 41 niet bevorderd 5. Een diploma werd toegekend aan 43; geen diploma 1. Van de voortgezette klasse werden loffelijk vermeld 9; niet loffelijk vermeld 6. Totaal 182 en 20. Daarna werd door den voorzitter een harteljjk en welgemeend woord gericht tot de gediplomeerde leer lingen en tot hen, die voor bevordering tot een hoogere klasse in aanmerking konden komen, terwijl een op wekking tot die leerlingen, welke dezelfde klasse voor de tweede maal moeten doorloopen, niet achterwege bleef. Na een hartelijke dankbetuiging aan den Directeur en de leeraren voor het degelijke onderwijs en de trouwe plichtsbetrachting ook bij dezen cursus aan den dag gelegd, sloot de voorzitter deze bijeenkomst. Uitslag der examens Burgeravondschool. Overgangs- en Eindexamens 19051906. Bevorderd van de le naar de 2e klasse: C. J. Castricum, J. N. van Diepen, M. F. Duinmajjer, S. H. J. van Drunen, J. D. van Ejjk J. H, Geels, G. J. Genefaas, K. J. Habicht, E. Hartog, W. C. F. Michels, F. H. v8n Riel, A. Schoonewil, J. D. Smit, C. Zandvoort, M. de Waard, D. van Deventer, H. P. van Dijk. E. Beke, E. D. Asjes, J. Rozenhart. J. J. Haker, U. Hartog, S. Swart, W. Wortel, W. G oot, H. Koot. G. van Broekhuizen, G. H. Held, G. P. Hemels, P. Kooijman, C. J. Kramer. J. Leegwater, W. J. Lut, W. J. Oude jans, ,1. Plas, H. J. Reurslag, C. Schouten, G. J. Schrier, G. H. van Son, S. Stavenuiter, H. Zwart, P. Steenhuis, J. Schoonhoven. G, Moojj A. Kooijman, B. Jansen, A. J. Overdjjk, J. J. Smeets, W. Abelskamp. Niet bevorderd 6 leerlingen. Bevorderd van de 2e naar de 3e klasse: J. Akkerman, Chr. Bek, J. Bruijn, K. L. G. Henning, W. Keesom, J, Koesen, J. J. Louwen, A. C. Moojj, H. NieropJ. OlreeW. Ottolander, P. Schermer, Th. Schouten, J. F. Tolle, J. G. Veltkamp, P. Vennik, T. Ph. v. d. Waal. D. Haasbroek. C. Burger, A. Harder, J. Liefhebber, P. Brouwer Pzn.. N. Govers. P. Groot es, P. Haan Kzn., M. Hardorff, J. Koning. J. Koppe. H. Loots, B. W. Pallemans, R. Chr. van Ree, W.Rujjs, F. Tromp. F. Visser, W. A. Visser, J. de Vries, J. Bregman, N. Bregman, J. Room, G. v. d. Veer. Niet bevorderd 2 leerlingen. Bevorderd van de 3e naar de 4e klasse: H. B. van Broekhuizen, L. den Das, D. Duin, H. van Ejjk, W. de Graad. C. Kieft, F. Kleijmeer, H. M. Koene, P. J. Koster, P. Legen, D. van Putten, J. Schoonhoven, P. de Vries, A. Wallaart, F. J. Zandvoort, A. Kuipers, P. J. Conneman, B. Crone, M. Wesseling, J. Vellinga, K. Baan, J. Blauboer. J. Boldewijn. J. Bosman, C. Breek, W. P. A. Franse, J. W. Gingnaeel. J. D. Groet, W. H. Meienbrink, P. Meuter. P. K. F. W. Pehlig J. Rente naar, D. Stoelhorst, J. Suierveld, S. D. Vervloet. W.de Vries, J. W. Breet. W. van Broekhuizen C. J. W. Maas, P. v. d. Molen. J. Wils. Niet bevorderd 5 leerlingen. Het diploma toegekend aan: J. Balder, J. A. G. ter Berg. W. Bierman, W. Bijl, J. Dik, G. B. Godijn. H. de Graaf. A. Groot. M. Jim- mink, G. Klomp, S. Koning, A. P. Koster, G.-Langen- berg, D. N. de Louw, D. Miessen, P. Mus, K. Olie, F. Rotgans. H. Selhorst, A. Zuurbier. L. H. J. Steinmeier, J. A. Blom, J. A. Bokhorst, C. Bijvoet, P. J. Hammes, J. Heinis; L J. Kluiver; A. J. Opmeer; J. Ruiter: D. Ruijterman H. Snelten C. P. Vis H. W. van Vuure S. L. Kaindl; K. Rol; A. Spanjaard; W. Beukers; J. Groot; I. Lemmers; A. Mannes; J. S wakmanA. A. Boek C. H. Ofman. Niet toegekend aan 1 leerling. Voortgezette klasse. Loffelijk vermeld. J. Meijer; J. Schoen Gzn.F. Schouten; Th. Tromp; A. Adelaar; W. Braak; J. B. GrootenboersA. Hoek; J. Langendjjk. Niet loffelijk vermeld 6 leerlingen. liezlng van den Meer .Irnand Huterlre In de Cadettenschool. Gisterenavond hield de heer Armand Dutertre een lezing in de cantine der Cadettenschool. Het programma omvatte de meest fraaie stukken uit de oude klassieke Fraroche werken van Corneille, Racine en Molière. De voordracht vansRécit de la Batailles uit »Le Cida liet veel te wenschen over, wat echter volkomen werd goedgemaakt door de schitterende vertolking van »Tar- tuffe« en van sPhèdre'sa nRecit de Théramène.« Deze stukken met »Le Roi s'amuse« van Victor Hugo en »La Bénédiction» van Fiargois Coppée, werden buiten gewoon welsprekend voorgedragen. De fabels van La Fontaine, die welke door een Hollander, nimmer zoo goed schijnen opgevat te kunnen worden, als door een geboren Franschman, werden allergeestigst en zeer pittig vertolkt. Verder droeg de heer Dutertre nog meerdere andere kleine stukken voor, waaronder eenige van Paul Dérou- lède, Verlaine, en last not least van Edmond Restand. Cyrano de Bergerac maakt ook één der hoofdpunten van het programma uit, doch aan de voordracht van de Balkonscène, waar Christian, in gezelschap van Cyrano Koxane een sérénade komt brengen, ontbrak de hoofdzaak van de vertolking, n.l. het gevoel, het roeeleven in het stuk, wat juist het kenmerk is van de dramas van den grootsten Franschen tooneelschrijver van dezen tgd. De slotscène, vooral het allerlaatste deel hiervan, werd daarentegen schitterend voorgedragen, de binnen- vf*181 nVan l en ^a8uenau en het slotwoord »Mon Panache.ft Het geheel was echter zeer verdienstelijk, en in het acteeren herkende men weer het oude talent van den Odéontooneelspelereen ieder wordt daarom aanbevolen de lezing van den heer Dutertre, van hedenavond bij té wonen. In Den Haag evenals in Breda en Helder was het succes zeer groot, evenals in de meeste steden in Dujtschland, Leipzig en anderen waar ook voordrachten werden ge-houden. D. S. „Kieuw Levend De tweede uitvoering die deze zangvereeniging onder leiding van den heer H. Lindeboom, alhier gaf, was gisterenavond in de Haimonie. In den tijd, tusschen haar eerste optreden en dit concert heeft er in de ver- eeniging nog al wat verandering plaats gevonden. Het kooi is nu grooter, maar vele leden zjjn door andere vervangen. Gelukkig heeft dit geen invloed gehad op de eenheid en het klankgehalteN. L. heeft weder goed gezongen. De koornummeis werden uitgevoerd met die nauw gezetheid die van N. L. bekend is, slechts moeten wij eene uitzondering maken voor Lentezang van Coenen, dit ging wat ruw, wat ons verwonderde, omdat het op ue laatste repetitie vrij wat beter gezongen werd. Kwam het misschien doordat het klavier, met het instrument dat men de vorige avond gebruikt had, heel wat hooger stemde Sommige koren daarentegen maakten stemming. (Avond, Vogelijn, Nu zijt wellekome). Het programma vermeldde ook nog twee duetten. «Het Angelus« en sLenten van Cath. van Rennes, waarvan eerstgenoemde het best gelukte, solo's voor sopraan. »Lentegroet« mede van mej. van Rennes en »Van 't starrekjjn® van Femine Schults, die haar, die ze ten beste gaf. succes bezorgden en eenige vioolnum mers. Boheemsch lied beviel ons van de vier stukken het beste. Het tekstboekje, bewerkt in de inrichting van den heer W. H. Slinger, gaf nu ook zooveel mogelijk de namen der dichters van de te zingen nummers. Het klavier was geleverd door de Gebr. Spanjaard. Jaarverslag van do Alkn.arsehe Foolballclub 10O5-19O«. Men verzocht ons plaatsing voor dit verslag Zaterdag 31 Maart j.l. was het een jaar geleden dat de Alkmaarsche Footballclub A. F. C. haar levenslicht aanschouwde. Het een jarig bestaan is nu wel niet zoo'n heug'ljjk feit, doch de club kan zich er toch in verheugen, te meer daar verscheidene vereenigingen. al mochten zij dan ook niet hetzelfde karakter hebben, slechts kort konden blijven bestaan, en ook zelfs bjj A. F. C. nu en dan zwarte wolkjes aan de lucht hingen. In den beginne, toen de vereeniging niet zooveel leden telde als thans, waren de materialen van dien aard, dat de behoefte tot verbetering daaraan sterk ge voeld werd. Om in die behoefte te voorzien moest er veel geld zijn. De kas der club was echter minder goed voorzien. Er moest dus een middel worden gevonden hieraan tegemoet te komen. Spoedig ging er dan ook een lijst bjj verschillende heeren footballers rond om daarop als donateur te teekenen en zoodoende de club te steunen in haar plannen plm. f20 werd hiervoor ontvangen. Het behoort intusschen niet tot het onmogelijke, dat het volgend seizoen het aantal donateurs zal stijgen Veel propaganda en meewerking der leden zou natuurlijk hiertoe zeer bijdragen. In dien korten tijd dat de vereeniging bestaat, is er veel voorgevallen. Nu eens bedankte deze als werkend lid. dan hoorde men weerweet je het al, die en die hebben bedankt respectievelijk voor secretaris en commissaris van mate- riaal. Dat alles veroorzaakte der club veel last, want dadelpk moest er dan weer een vergadering worden belegd om in da vacature te voorzien. Gelukkig echter waren er dan nog leden, die, niettegenstaande hun eigen drukke werkzaamheden, steeds met volle sym pathie voor de cluh werkten. Wat het football-spel aangaat, verdient te worden vermeld, dat dit langzamerhand beter wordt uitgeoefend en de vereeniging kan er zich op beroemen thans een vrp goed elftal te bezitten, getuige de matches welke in het afgeloopen jaar zijn gespeeld. Deze zijn wel niet alle gewonnen, maar men moet ook niet uit het oog verliezen, dat de club zich nog slechts één jaar oefent. Ook de vele veranderingen in het elftal hebben daartoe bijgedragen. Herhaaldelijk werd er door het bedanken van oude en weer aannemen van nieuwe leden vele veranderingen doch ook soms verbetering in gebracht. Hiermede moet worden geëindigd in de hoop, dat de club het volgend seizoen in het bezit mag zijn van een eigen foothall terrein en zij op 8 April a s. met de serie-wedstrijden met een medaille huiswaarts zal keeren. Voordracht voor onderwijzer san de operb*re lagere school te Oodo'p 1 de bee" J. G. Hamakers, Middelburg; 2 d« hoer G. H. Hiiskes. Birger Oompaaouum 3 de heer P. J. Plaatsman, St. Parem*. De beer R. van der Veen te Hoogwoudheeft, wegens zjjne benoeming tot gemeente-ontvanger aldaar, afscheid genomen van de school, waaraan bjj rnim 23 jaar is werkz am geweest. Bij rjjn beengaan werd hem door de leerlingen een fraai geschenk aangeboden. Aan den heer H. Laan, hoofd der openbare Bchnol te Ransdorp is met 15 April eervol ontslag uit die be trekking verleend. In de plaats van wijlen den beer C. Bout is tot di«ken "an de Doopsgez. gemeente te De Rijp gekozen de beer P. de Haan en fot. regent van het Doopsgez. Weeshuis aldaar de heer J. Temper. Tot djjkgrnaf van iDe B oekermeer* is gekozen de heer Jb de Bier Az,tot hoofdingelanden de heer Bern. van den Bos. Tweede knurr. s GRAVEN HAGE, b April. In de Tweede Kamer breit de brer De Kidder verlof gekregen gekregen op een nader te bepalen dag den Minister van JosMtie te inter- pelleeren over de onvolledige toepassing der Kinderw«tt»n ten aanzien van stichtingen en weldadigheids-instellingen. oortgezet is daarna bet debat over bet Arbeid^cont'sot. Bij bet artikel bepalende dat het ontwerp niet toepasse lijk is op schepelingen en personen in dienst van publiek rechtelijke lichamen, drong de heer Drneker in navolging van dsn hoer Schaper aan op wettelijke regeling der rechtspositie van burgerlijke Bmblesarer. De Minister erkende de urgentie hiervan, mBar bp herhaalde dat bp deze zaak niet aan het werkprogram kon toevoegen. Tegen over den beer Tydeman deed de Minister uitkomen, dat de eigenlijke binnenschipperp wel onder het onderwerp valt. Mi kuyper. 's-GRA\ ENHAGE6 April. Dr. Kuyper is niet voor nemens do redactie van de Standaard eu de Heraut weder np z oh te nemen, doch zal, ind en de toestand zijner dochter niet ongunstiger wordt, de door hare ongesteldheid onderbroken reis hervatten en naar Algiers gaan Me opgeheven censuur 1E1ERSBURG, 5 April Een ke zerljjke oekase legt den u tgevers van periodieke, gedrukte geschriften de verplichting op, vcor dat die geschriften in circulatie wo'den gegeven, aan de oommissie voor do persaaneo legenheden een proefblad voor te leggen zoo zij ver- zu men dit te doen kunnen zp met eeu geldboete, sub?, met sluiting hunner drukkerp voor den tpd van zes i maanden g-stratt. wo-des. Due.uUiTevers vau Periodieke gesch ilten, die door de rechtbank gestraft zijn met schorsing of verbod van uitgifte, mogen noch zelf, noch door tusschenkomst van anderen periodieken uitgeven, totdat zij door de rechtbanken daartoe gemachtigd zijn of dat de termijn in het vonnis bepaald, afgeloopen is In strijd daarmede handelend kunnen zij gestraft worden met boetj tot drieduizend roebel, bij herhaling tot 16 maanden gevangenisstraf. Dezelfde strafbepalingen zijn vastgesteld voor druk kers, die ai een von is, waarin sluiting hunner druk kerij lepaald wordt, hun werkzaamheid voortzetten. Van der Kaa|| vrijgesproken. ARNHEM, 5 April. Het Hof te Arnhem heeft den heer Van der Kaajj, beklaagd van poging tot vergifti ging van den heer Hoekstra, vrijgesproken met last tot onmiddel \jke invrijheidstelling. pCt 4 Apr. 5 Apr. art ScHxesN, 5 April Aangevoerd 5 paarden f 80.e f 120, veulen fa0, bitten f—a,18G»lde- kemen f 110 a 175, 16 vette koeien f 150 a 1240 40 kalikoeien f 140a 225.0 pinken f 85.a 90.- 135 nuchtere kalveren f 8 a 20. 40 schapen (over- houders) f 17 a 29), 6 magere varkens f 16 a 19, 8 vette varkens 52 a 54 of. per KG., 50 Bigceo f 10 f 13, 1400 kop boter 52) a 57) per kop, 11000 kipeieren f 3 GO a f 3 50 per 100, 1.000 Eendeieren f it,75 6 ma<?ere schapen f 16 a 19, sGer f l 40. Scha&kn, 4 April. Kleine kaas f 31,50 commissie! uiddelbare f Aangevoerd 16 stapels. Gewogen 75.92 Kgr. Hoorn, 5 Apr. Kleine kaas 1 32.commissie f 30. middelbare f Aangevoerd 84 stapels, wegende 28780 Kg. AMSTERDAM" 4 Nederland, N. W. Schuld S dito, dito3 dito, Oblig5 Vnatenrijkübl. in pap. fi. 1000 Febr.-Aug. 5 (ito, dito April-Oet, I •ito. Kronen 4000 bel vrije(Kronenr.)M ei-Nov4 iito, dito 4000 bel.vrijelKronenr.) Jan.-Jnli 4 °'>rtugal le ser. 3°/„ t 80-1003 dito, 3* id. Amert. 8chuld 3"/. francs 500 4 Gis!and, twang. Dombr. Oblig..4) dito, Binnenlandiebe 1334 f iito, 1880 geeona. Z. R 1S5-6S513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 A8»ter. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli!Oct. 4 dito, 1894, Üonetz-Spoorw.4 dito, 1867 69 t 30-100 Mci-Kov, dito. Groote 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 1898 4 dito, Transe. Spw. Oblig. Z. R. 185 62S. 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6854 dito. 1889. 3 dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli5 So&njo, Obl. Buit. Perpetuele4 urkije, gepriv. Conv. ieening 18904 teeep. geünificeerde schuld fres. 500-3500 'igjfte, Obl, ieening 1876 :«iieo, Obl. Rinn. 8eh. aftosb. obüg dito dito 1899 Vmei u ai» Obligaties 1881 V. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pacdbr.. N' W. k Pae. Hyp. Pdbr Vaderland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aaud dito, Koloniale Bank Aandeelsn Eed, Ind. Handelib. Aand dito, iito, dito, dito, Ron. Eed Mij. t. expl. petr. br.A. Petr. Mij. Suioatra-Palemhang A Aand Eed. Tnd.Eipl.Mij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand ünited States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cert Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand dito, Nee. Centr. Spoorw. Aand. f 350 dito. N.-Brah. Boxtel.W. Aand. 1876/80 gast. talie, Spoorwegleaning 1887 89 3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 -"olen, Wars.-W«enen Aandeel Wand,Wladik. 1886 Z.R. 635 Oblig... 4 Amerika, Atehison Topeka Cert. Aand. dito, Alg. Hyp. Obl. Rock Island eornp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie 8pw. Mij gew. Aandeelen iito, Illinois Cert v. Aand dito, Kansas City Sonth. Railw. Aand dito, Misa. Kans. Texas Cer v, Aand. dito. dito, Ie Hyp4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp.5 dito South. Pacific, gew, Aand dito, Southern Railway gew. Aand dito, Onion Pae. Hoofd C. t. A Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v. pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 100.3 iongarija, Theias Loten4 'ostennjk Staatsl. 186<J 5 dito dito 1864 'usland Staataleening 1884 Loten5 dito dito 1866. Ditc5 Turkije Spoorwegleeniag 83 72) 93 93) 94 101A 100 A 70) 68 89) 89) 75) 79) 80) 80) 83) 84) 79 79 66 65) 78) 96+) 90 106) - SU' 104) 104) 623) 321) 103 103 141) 483 466 35 43 43 16 16) 52) 52 68) 68) 68) 69f» 1241 95iV 10'A 98 A. 461 45) 2841 36) 90 70A 41) 159| '48) 110)^ 58V» 124) 82) 94) 28) 46) 45) 28) 90 69) 41) 152) 148 50 32 34) Kalme markt. Ondertrouwd: 0. BOK OATHa. E. TONNEMAN. Alkmaar, 5 April 1906 Huwelijksvoltrekking Woensdag 18 April 1906. Heden overleed le Amsterdam, onze geliefde Zwager, de Heer in den ouderdom van 49 jaten. ff. P. KOOL Yt. G. KOOL-Khoon. Alkmaar, 2 April 1906. Bezoeken kunnen eist worden afgewacht. Mei fallllssi ment van M. J. Bek, timmerman te ALKMAAR Is geëindigd d or hel verbindend worden der ultdeeltnes- Hjst. Alkn"ror Mr. N. H. DE LANGE, 5 April 1906. Curator. Henen overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Eobtpenoit en Vader, do Heer PIETEB TAM ffiAKBE*. in den ouderdom van 49 jaren. A. M. VAN MARKEN—Kooi. Amsterdam, T. VAN MARKEN. 2 April 1906. J. V VAN MARKEN. P. VAN MARKEN. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden aj gewacht. op Vrijdag O April 10O0, des middags te 2 uren op de lyn .-an den Haer POT, tegenover de Nieuwe sloot te ALKMAAR van gepetst in balen van 100 kilogram Mcurw. 441»KI Ni. des voormiddag8 om 10 uur, in het dorp PETTEN, van 80 stuks Grenen en Vuren platen, 30 stuks Grenen en Vuren baddings, 30 stuks Grenen en Vuren planken en schrooten, 40 bos latten. Eenige zware balken, rondhout, wrakhout en ijzer, een sloep, een vat vet, twee watervaten, twee vischkaren, een stuk touw en wat verder zal worden aangeboden. Ten verzoeke van den EdelAchtbaren Heer A. ERIKS Kz., als Burgemeester-Strandvonder. Notaris VRIJBURG, te ZIJPE (Schagerbrug. met MEI of eerder een zlndeljjke P G., met alle werkzaamheden (Hotel) bp|t*nd. Was oh baitenshais. Br. Pr. lett. H 10 barean dezer ooarant. by T. nOLENAAB, BootenwalicrBstraat Zaandam. om direct In dient»! le treden In een klein bnrgergrxln P. G., eene boven de 18 ijar g g0t. voorz. Fr. h". te adres- seeren aan C ROOT Aardappelen-handel Zaandam. uws.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3