No. 82 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR. ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 6 APRIL, LAfyDWRER. BUITEN L AND. BINNENLAND.- Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents, TelefoonnwiBMflr 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Oproeping in werkelijken dienst. Algemeen Orerzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Per8. ALKMAARSCHE COURANT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR, gelast, krachtens bekomen aanschrijving, do onde staan de dienstplichtigen van de Landweer, om zich op na te noemen dagen en plaatsen aan te melden, ten einde voor den tijd van zes dagen in werkelijken dienst te worden gesteld tot het houden van oefeningen. Zij moeten voorzien zijn van de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen met groot verlof mede genomen, alsmed van de voorwerpen van klecding uitrusting en ledergoed, die aan hen nA hun vertrek met groot verlof of n& den ingang van hun groot verlof bij toezending mochten zijn uitgereikt. De verlofgangers der landweer, die door ziekte ver hinderd zijn in werkelijnen dienst op te komen moeten twee dagen vóór den dag voor hunne opkomst bepaald een gezegelde en gewaarmerkte geneeskundige verkla ring ter gemeente-secretarie inleveren. Z n er onder de opgeroepen verlofgaugers ter uit oefening van bun beroep van zeevarende buitenslands, dan wordt betrekkelijk hen een uittreksel uit de monsterrol tegemoet gezien. Pat stuk zal de verklaring dienen in te houden, dat het schip, waarmede de reis is ondernomen niet is teruggekomen. 12 Mei 191)6. i.aiiitwcer-lnfasterle te Hel der (Artillerie-kazerne, Langestraat) vóór des middags 12 uurPoulus Uendrieus Jank' egt en Dirk Koorn. 14 nol 1906. Land weer- Infanterie te Hel der (Artillerie kazerne, LaDgestraat) vóór des middag* 12 uur Cornells Johan Stephan Henri Felix Aghina, Simon Admiraal, Jacob de Joug, Willem F-ed rik Breijer, Johannes Lourentius Maria Jonker. Coruelis Kommer, Thomas Cornells Stuivenberg, Gerardus Johannes Willebrordus de Wolf, Bendrikus Bokhorst, Willem Verhagen, Christiaan Paulus Koppers, Anthonius Wuij ter, Antonius Hendricns Dirksen, Gerrit Severijn, Simon Klinkert. Leo Petrus Bernard us Bij'oos, Jacob Brander Pje'er Jonker en Pieter van Stipriaan. 29 fliel 1906. l.andwecr-veatlng artillerie te Melder (Artillerie kazerne. Langestraat) vóór des middags 12 uur Antonius Johannes de Munk, Bernardus Andreas Petrus Sanders Lourens Kok, Jacob Brouwer, Lodewijk Cornelis Veel, Andreas Johannes Dekker. Johannes Hendricus de Vries, Klaas Pesser, Pieter Kieft, Jan van der Wissel Antonius Hoedjes Teunis Oom, Cor nelis Hendrik Rijk, Cornelis Kaal, Gerardus Teeling. Simon Bruin, Gerardus Jacobus Tamo< Mooij, Jan Ploeger, Franciseus Antonius de Munk, Klaas Venneker Albert Hofstee, Jacob Tjeertes, Pieter van den Berg, Simon Kramer, Casper Lodewijk Cornelis de Boer, Gerrit de Jong, Gerardus Ruis Willem Bok Roelof van der Pol N. J. C L van Vegten, Simon Dik Petrus Cornelis Wïel, Pieter Kogor, Pieter Hop, Johs Francs. Handrs. Schoenmaker Berns. Johs. Geels, Willem Jonker Rengert Jonker Petrus Blankendaal en Albert van Zanteu. 19 Juni I900. Landweer grnic<rocprn te Utrecht (genie kazerne) vóór des middags 12 uur: Dirk Post De opgeroepenen hebben recht op daggeld en op vrij transport naar de plaats hunner bestemming, dat ter gemeente secretarie der woonplaats kan worden aangevraagd. Alkmaar. De Burgemeester van Alkmaar, 4 April 1906. G. RIPPING. In den Dnitschen Rijksdag heelt de rijkskanselier prins von Bülow bp de tweede lezing over de begrooting van buitenlandscbe zaken Dnitsohland's standpunt uiteen gezet bjj de conferentie te Algeoiras, wjj nemen daarnit de meest saillante pnnten over. »Ik wil gaarne, zoo sprak prins von Bülow, »de eerste gelegenheid de beste aangrjjpen om, nu de conferentie te Algecuas zoo goed als geëindigd is, een verklaring over onze Marokkaansohe politiek af te leggen. Er zjjn weken geweest waarin de gedachte aan oorlogsverwikkelingen zich van de ge moederen me-ster mankten en waarin men meende dat wg om de wille van Marokko oorlog wilden voeren. Wg hebben, vervolgde Bülow, in Marokko geen directe politieke belangen, ook geen politieke eerznoht, maar wjj hadden een occonomiech belang bjj een onafhankelijk land dat veel toekomst heelt. Wg waren deelgenoot in een conventie, die het beginsel van geljjke reebten inhield. Wg hadden ook een handelsverdrag, dat ons de rechten van een meest begunstigde natie verleende. Daarover niet zonder onze toestemming te laten brscbikgen, was een kwestie wasrbjj het aanzien van de Dnitscbe politiek en de waardigheid van het Dmtsibe Rjjk betrokken was (zeer juist). Wg wilden niet in Marokko zelf vasten voet letten, want daarin zon eer een verzwakking dan een versterking van onze positie gelegen hebben. Evenmin wilden wjj de oudere pol tieke of op de ge schiedenis berustende aarspraken van 8panje of Frankrjjk dwarsboomen. Ook wilden wg het niet met Engeland aan den stok krjjgen, omdat dit in het verdrag van April 1904 een toenadering tot Frankrjjk beklonken had. Wg wilden alleen laten ui1 komen, dat het Duitsche Rgk zich niet als quantité t égbgeable behandelen laat (zeer goed 1 rechts, in het centrum eo bjj de nationale liberalen), en dat eer zoo gewichtig, zelfstandig, aan twee wegen van den wereldhandel gelegen o omomisoh gebied voor de vrijheid van den bnitenland'Cben wedjjver openge houden moet worden. Het aangewezen middel om het doel langs vredelieven- den weg te bereiken was een nieuwe conterentie bjjeen te roepen. Ons vertrouwen in de kracht, die een vaste rechtsbodem geelt, w»s zoo root, dat wj) op eon conterentie aandrongen, ofschoon drie groote mogendheden door hizondere overeenkomsten aan Frankrjjk gebonden ec ermee verbonden wa<er. Wg moesten dus onze eisoben togen een meerderheid *an groote mogendheden doorzetten. Maar wjj hadden het vertrouwen, waarvan ik zoo even sprak, en dat heeft ons niet beschaamd. De Rjjkskansolier eindigde met do woordenDo tjjd »an moeite en zorg ligt'achter o- s. Ik geLof, dat wjj nu met meer kalmte voor ons knnnen zien. Dec utoreGtie te Al 'rciras heeft, naar ik geloof, oen voor Duitscbland en Frankrjjk even bevredigende en voor alle beschaafde landen ee.' nattige uitkomst gehad. (Levendige toejuiching). Kort daarop ontstond er in den Rjjksdag een ware ontsteltenis, doordien de Rijkskanselier plotseling ern stig ong-steld werd, ju st toen Bebel aan het slot van een redevoering kwam. Een telegram nit B-rljjn deelde bet volgende mede. Hjj (de kanselier) boog zich op zjjn stoel herhaaldelijk naar links en richtte zich dan weer op. Bichem, de den rijkskanselier gad-gesl gun had, spoedde zich ineens naar de tafel van den Bondsraad en ondersteunde Bülow. Stolberg, de ondervoorzitter, riep ie zaal in: Is dr. Mugdan daar? Deze en dokter Beeker kwamon Bülow te bulp. De ondervoorzitter verdaagde de vergadering een kwartier. Bebel had zgn rede afge broken en er hee'schte ademlooze stilte. Da rjjkskanselier scheen zioh toen te herstellen en iets aan de dokters en Lobell te zorgen. Om 1.20 heropende de ondervoorzitter de vergadering. In Rusland wordt bjjna -lkua dag een van devrjj. heden teruggenomen die de Csar, onder den drang van de revolutionaire bewegingen van bet vorige jaar, had toegestaan. Gisteren deelden wjj in onze laatste berichten de oekase mede over de beperking van de vrjjbeid der drnkperg, waarmede weer vernietigd wordt de oekase van 30 October, waarin de C«ar aan bet Russische volk de burgerlijks rjjbeid had beloofd op de grondlagen der onecbendbaar- h> id van porsoon van de vrjjbeid van geweten, van uiting, van vereeniging en vergadering. Van deze fraaie b-lofte, die toentertjjd met zooveel voldoening werd ver. som°n, is thans, na niet meer dan 5 maanden bjjnametB overgebleven en de Russische autocraat staat voor de wereld en de geschiedenis als een zwakkeling en een woordbreker. De nienwe oekass ademt zulk een draconischen go-st, dat nun niet begrjjpt hoe zulk een stnk door den Gzar kon ondertcekeud worden, na al de pi oblige beloften, welke hjj gedaan heeft. De geest van verzet en oproer begint dan ook overal woer met kracht op te laaien. Tegenover dit alles schjjnt de eerste minister, graaf Witte, machteloos te staan. Hjj zon wel gaarne zgn ontslag nemen, maar de Czar wil hem niet loslaten met omdat hg zooveel ran Witte hondt, het tegendeel is waar, bjj haat hem, zooals de correspondent van het Berliner Tageblait ve'nomen heelt van een hooggeplaatst peisoon, die met de Russische toestanden volkomen bekend is. Deze zegt o. a. »Witto heeft reeds hnrbaaldeljjk zgn ontslag gevraagd, omdat al zgn plannen verknoeid woideu. Maar de Gzar wegert het steeds, hoewel hjj Witte baat en onder den invloed der grootvorsten al zjjue plannen tegenwurrkt. De Gzar houdt Witte sLchis, omdat zonder hem de finaccieeie ondergang van Rusland te wachten is, daar Witte de vertrouwde van de internationale financiers is. Maar in den g ond van zgn hart baat bjj Witte. En Witte bljjft uit plichtsgevoel tegenover zjjn volk en de monarchie, wjjl hjj weet dat, zoo bjj afireedi, de reacde eerst recht vrjj spel zal hebben. Wanneer bjj niet met did overtuiging arbeidde zou bjj niet telkens opnieuw zjjn Danaïden werk hervatten en aan den Gzar plannen en voorstellen voorleggen, waarvan naaowelgss iets bljjtt hangen en waarvan, zooJra de minister de deur uit is en zgn tegenstanders de andere deur zgn binnengetreden, alles voor het naar het hervorming verlangende volk verloren gaat.« Geen wonder dat in zulk land alle subversieve ele menten eon steeds vaster bodem en uitgebreider terrein vinden. Zooals wjj gisteren reeds zeiden schjjnt er in H o n g a- r ij e meer een geest van toenadering te komen, ook van den kant van Oostenrjjk. Uit Pest wordt in verband met de reis van den Hon- gaaische minister Fejerwarj naar Weenes en den daar tehoaden kroonraad gemeld: Ondanks de plechtige ver zekering van de regeering, dat zjj don strjjd met alle middrljjn wil voortzetten en het konmkgke besluit om de Honved-reserve OLder de wapenen te roepen, woiden achter de coulissen pogingen aangewend, om de crisis door een vreedzame oplossing ten einde te brengen. De onverwachte reis van baron Fetervary naar Weenen, schjjnen te duiden op een nieuw verzoeningsplan; en juist om de wjjze waarop dit plan wordt vo irbereid heobt men er groote waarde aan. F-jervaiy kwam Dins dagavond laat uit Weenen iu Boedep-st etug. Na zgu terugkeer had Fejervaiy een langdurig onder houd met Kossuth onmiddulljjk daarna hervatte bjj de reis raar Weenen. Aanvanireljjk weid gepoogd het bezoek van Fejerva y aan Koesu b, dat vier uren geduurd nad, geheim te houden. Maar dat bleek moeilgk. De bladen wisten het mede te deeien, waarop de regeering een ofiSeiease verklaring publiceerde, waariu gezegd werd, dan een overeenkomst op grond van aannemelgke voor stellen ook thans nog met blgdscnnp zou woiden begroet. Dit klinkt als een bekentenis, dat er onderhandelingen gevoerd worden. Ia Natal is het nog zeer onrustig. Vol. ens een telegram uit Greytowu hebben de oproerige inboorlingen een afdeeling troepen, die tegen ben in het veld waien, aangevallen en van hun verbinding afgesneden. Vgfmao werden er van de troepen gewond. Troepen, die te Impanza een lager badden betrokken, waren verplicht dat te ontnrmen en zgn na een scherp geveoht te Grey town te uggekaord. Een andere afdeeling, die vrouwen en kinderen van Keatesd'ift in veili.h'd ging brenaen, is op den teru.wg aangevallen. Al vech tende o*er een afstend van 10 K.M. kwamen zjj in Grey town weer. Drie konstabels werden daarbjj gedood en ve'SCheiden g"Wnnd. De Daily Telegraph «erneemt nit Pie'ermaritrburg, dat er in het gehe-l 550 mm met. Mnxims t»g»n Bambaata zal optiedeo. De Daily Mail verneemt uit Du'bun, dat de regeering besloten beeft, den staat van beleg te hand- havsu totdat de Engelsche regeering de kotten tot demping »»n den opstand goedkeurt. Die kosten zouden ten hoogste 80,000 bedragen. Naschrift. De ongesteldheid van den rjjkskanse lier Von Btt'ow, waarvan bierhoven sprake is, is g-bUken an niet zeer ernstigen aard te zgn. Het schjjnt slechts een vootbijgaande bewnsteloosheid te zijn, die wa rscbjjo- Ijja te wjjtea is an een aanval van influenza, waaraan de rijkskanselier in de laatste dage. geleden heeft. De -poedig na het ongeval in hat gehonw van den Rijksdag aangekomen professor Renters verklaart dat de toes'and van den rjjkssanselier in geen enkel opzicht onrust baart, en constateert ook, dat. geen verlammingsverschijnselen of b-lemmeringeu in het slikken opgetreden zgn. Hjj gelooft, dot de verfcbjjrs»leu v*n d* zeker hevige bo- wns'oloosheid binnen een uur zullen verdwenen zjjn. Om kwart voor drie is de Keizer met gevolg in het gebouw vau den Rjj-sd»g verschenen; hg had een lang gesprek met prinses Von Bülow aau de deur van de kamer, waarin zich de rjjkskanselier bevond. De ijjkskanselier kon om kwart voor vieren het ge bouw van den Rijksdag verlaten en zich naar zgn paleis begeven. Tegen vier uur is de rjjkskanselier van bet Rjjksdag- gebouw in zgn rjjt.uig naar zgn pileis gereden en is spoedig naar bed gegaan. Hg sliep twee uren rustig, waarna bjj verkwikt ontwaakte. De beterschap hield aan de toestand is voltrorren bevred'rrpnd. Aldus luiden de offleieuse bulletins maar een particulier telegram aan de N. R. Ct. uit Berlijn ver zonden zegt dat de toestand van den rijkskanselier veel ernstiger is dan gemeld wordt. Om 10 uur des avonds was de patiënt rog niet volkomen tot bewustzijn gekomen en het is te betwijfelen of hij no-r wel iemand herkend heeft. De oorzaak van de ongesteldheid schijnt een vers opping van een bloedvat in de hersenen te zijn volgens de meening der geneesheeren kan de aanbrekende nacht beslissend worden maar zelfs in het gunstige geval waarop men natuurlijk hoopt (in het bijzonder als spoedig een voorzichtige toediening van voedsel gelukt) zou voor volledig herstel een vol komen rust en een zeer zorgvuldi.e verpleging van vele maanden noodzakelijk zijn. De geredde mjjuwerknr. Over de redding van nog een mijnwerker, Barton genaamd, en waarover wjj gisteren in 't kort spraken, worden thans de volgecd3 bjj zonderheden medegedeeld, Berton is da eem'gc van de 22 man, werkzaam in de schacht Marie Nord, die de ramp overleefde. De redding had plaats Dinsdagmorgen om acht nar in de mjjn no. 4 ter diep'e van 331 meter. Een arbeider die daar bezig was met het oprnimingswerk, voelde plotseling zich op den schouder tikken, en hjj hoorde een Btem »Ik ben gered*. Da beide ingenieurs, een opzichter en een werkman liepen dadeljjk naar den man toe, die deze worden sprak, brachten hem in de lift, die onmiddeJljjk naar boven goheschsn werd. De zieke werd op een draagbaar gelegd, met dekens toegedekt, tot over de oogen, om hem te beschermen voor het zonlicht. Zoo vervoerde men hem naar het hospitaal. De tjjding van Berton's redding verspreidde zioh dadeljjk over het guheele gebied. En het gevolg was dat de ver bitterde stemming tegen de ingenieurs nog toenam. Toen de staats-ing-nienr Leon aankwam, nit B lly-Montigry, wilde de menigte hem te ljjf. Een vrouw sloeg hem zelfs. Dragonders moesten hem ter hulpe komen. Twee artsen werden telepbonisch ontboden om Berton te verplegen. Zgn beonen zjjn mat vsle, echter met diepe, wonden bedekt. Hg vertelde eeu voldoende hoeveelheid levensmiddelen gevonden te hebben bjj de dooden, zeits koflio en brandewjjn. Toen bjj dacht niet meer op redding te kannen rokkenen zocht hij naar een bjjl, om de hand af te hakkea, en zóó spoediger deu dood te vinden. Op den dag van de ontploffing viel bjj bjj de poging om zioh te redden er sliep in Bjj zpn ontwaken was het volkomen derke\ Later word hjj msseljjï en legde z ch weer te slapen in een steenkolen wagentje. Nadat bjj geslapen had. begon bjj rond te dwalen in de galergen. Hg vond ergens een zak, en in deze zak een horloge. Met eeu bjjl sneed bjj stokkon nit. een dood paard, doch kon net niet over zien krjjgen dit vieesch toeten. Nadat bjj weer geslapen had, begon hjj zgn tocht opnieuw, daalde af in de Josephine schaoht, waar hjj voedsel vond. Daar nam hjj ook kleederen en schoeisel van de dooden, om zich tegen de konde te beschermen. Toen om êéa nor de ingenieur Foamier met een afdeeling arbeiders uit een schacht terugkeerde, werd hg omringd door een groot aantal vrouwen, die u.triepou Sla hem dood I Dragonder- kwamen te reohtrr tjjd om hem te bevrjjden. De opwindig onder de bevolking is buitengewoon groot. Er bestaat ernstige vrees voor ongeregeldheden De Petit Parieten maakt nog mslding van het te vooiscbga komen van een levend paard. Verder beeft de mgnwerker Siinon, die gisteren den gansobm dag de mgn doorkruist bad, vertelt, dat bjj op een punt negen ijjkt-n gevonden had in geheel goeden staat, van menschen dus, die nog slechts zeer koit gestorven konden zjjn. Men begrjjpt dat dit alles de stemming der mjjuwer- kers en der openbare meening ?eg-n de ing6nients niet vernacht. Naar men meldt beeft de procureur-generaal van Douai een gerechteljjk onderzoek geopend tegen de ingenieurs, die aan bet hoofd stonden van het reddingswerk te Ooorrié'es. De Staking in Frankrjjk. Er is een balang- rgk bericht gekomen over de werkstaking in het Noorden -an Frenkrjjk De maatrebappgen h'bben besloten de 10 peroeut loon8verhoogmg, die zjj aanvankelijk wilden toestaan, te brengen op 17 percent. Minister Sarrien bad aan do mjjnbonwmaatscbappjjvn gevraagd, of bet niet mogslgk zon zgn van de 4 pet. premie, die de kolen- delvers en om.vangon boven het vaste loon, 2') pot bjj het vaste loon te voegen. De regeering erkende, d»t de opoffering voor de maatschappijen zwaarder zon worden, ais men dn premie dan ging vaststellen op 20 pet. van dat hoogere 8'andaardloon de regeering was echter van meening dat het rechtvaardig zon zgn de premie te bepalen op 16 a 17 pet. van hoogere standaardloon. Voor de arbeiders, die boven den grond werken, zonden over eenkom!'ige wijzigingen in de loonregeling gemaakt dienen te worden. Renmanx schrjjft nu nit naam van de mjjnbonwmaat- sohappjjen aau de minister-preaidont, dat de vertegenwoor digers der maatschappijen deze voorstellen der regeering ernstig hebban onde'zocht. Het antwoord van de maat schappijen is, dat zjj er in toesiemmen, 20 pet. van de tegenwoordige premie tot bet standaardloon 'e rekenen, on aan dat standaardloon 17 pet. premie toe te voegen. Het loon der arbeiders boven den grond zal naar verhouding op deDzelfden voet worden gewjjzigd. Di maatschappijen spreken het vertrouwen nit, dat zjj nu van hun kant gedaan hebben wat mogeljjk was in het belang van de verzoening. De staking in Amerika. Ds toestand in de «teenkoletiorisis is nagenoeg onveranderd. Maar hoewel de beide partjjen te vers'aan geven dat de conferentie van Dinsdag te Philadelphia niets berft. opgeleverd, bljjft het optimisme bestaan, en van verschillende kanten wordt de meening gooit, dat de conferentie binnenkort weer zal bjjeenkomen, en dat de kans op herstel van den vrede niet onguuBtig staat. George Bear moet na afloop der samenkomst van Dins dag die ten zjjornt gehouden werd, als zün overtuiging te kennen gegeven hebben dat verscheiden purten van het gesobil bjj scheidsrechterlijke besliseing uitgemaakt zouden worden. Een hotel ingestort. Gisterenmiddag tegen een nar is te Nagold in bet Schwarzwald bet logement Zom H rscb, dat onlangs verbouwd is, ing>stort, terwfjl er vele gasten de opgaven wisselen tussohen de 100 en 300 aan een feestmaal zaten. Er rjjn ïeeds vele dooden onder de poi< bop«n U'tffehaeld. Vrouwew-klesrecht. Het Volk robrjjft Vioowei kiesrecht is noodig. Het spreekt bjj ons van zelf. Maar de vrouwenbeweging in de bourgeoisie streelt er terecht aaar, omdat zjj het behoeft voor krachtiger ontwikkeling barer beweging. Het is bovendien het k acbtigste en meest algemeen gevoelde symbool der gelijkwaardigheid. Voor ons spreekt het van zelf, zeiden wjj. Het ia opgenomen in ons demokratiscb besef, en kan daar niet los van komen. En hier komt een versohil. De feministisohe bewe ging is in haren aard met demokr&tiBch. Zjj telt in baren kring warme demokraten, maar zjj behoeven het niet te zjjn. Want haar strjjdperk is de maatschappij der bourgeoisiehet is op de mannen-bonrgeois e, dat zjj het terrein der maatscbappeljjke bezigheid, vrjjbeid en geljjkwaaidigheid wil veroveren. Daarom is het in die beweging zeer natnarljjk, dat men er een vrouwen kiesrecht voor meer of minder gegoede vrouwen, meer beperkt dan het kiesrecht der mannen, op afbetaling zoo aannemen en er misschien lang mee tevreden zon zgn. Dit knnnen wjj niet a in vaarden, omdat het in den politieken strjjd zon zgn een verdubbeling der kracht van onze tegenstanders. Zoover de klassenstrjjd met bet stembiljet wordt gevoerd, zonden wjj eene verzwakking tegemoet gaan, en Iglsbehond verbiedt ons dat te be vorderen. En wg kannen het ook n et, omdat voor ons de vrjjmaking der vronw ook door toekonning van po itieke rechten niet iets aparts is, doch een vatzelf sprekend deel van ons algemeen beweger. Het econo misch antagonisme der sekten, zooals dat den strjjd in de bon gmisie veroor aakt, bestaat voor ons niet: vronw en man, die scciaal-democra en zgn, strjjden niet tegen elkander, maar samen tegen het kapitaal. Het kiesrecht der arbo dstor ia voor ons een wapen te meer in dien strjjd, en wjj staan het voor met bet oog op dien strjjd, en op dien strjjd alleen. De femi nisten waren vaak boos, dat wjj het beperkte klasse- kiesrecht der vrouw ook nier, op afrekening aanvaarden, omdat zij niet zagen dat bjj ons de politieke mondig heid der vrouw een andere beteeken.s en eeu ander doel heeft dau bjj hen. En bier doemt de vraag op of wjj, zoolang er geen algemeen kiesrecht is, een kiesieoht voor de vrouw zouden aanvaarden, geljjk aan dat, dat voor de mannen nu geldt. Wjj antwoorden daarop reer beslist: ja. Deze ont wikkeling der toestanden is niet de moest ocwaar- Bcbjjoljjnemaar doet de migelgsheid zich vooi, dsn zouden wjj dat met alle kracht moeten bevorden. Men weet dat de vrees bestaat voor reactionaire invloeden. De vrouw is afgesloten geweest van het publieke leven, en vooral geesteljjke invloeden hebben

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1