No. 8A Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote yoorjaameeiMit Groote Paardenmarkt MAANDAG Prijs der gewone advertentiën 9 APRIL, op Dinsdag 17 April a.s. op Woensdag 18 April a.s. BÜITE NLANDl BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk 1 I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoaimswwer 8. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam O 9. te Alkmaar, te Alkmaar, Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Me VrlJzInnlg-deMocraten en de Kabinetsformatie. Nieuwstijdingen. ALKMAARSCHE COURANT. Zaterdagmiddag ten 1 aar 40 rainaten is te Alge* ei ras de algemeene acte gntoekend en daarmede is dan ▼oor goed de oonferentie geëindigd. Sedert den Zaterdag der Toorafgaande week, toen op alle punten overeenstem ming was verkregen, kwamen geen berichten meer nit, Algeciras en weldra sal deze kleine Znid-Spaanschs stad weer in de vergetelheid geraken, maar in de geschiedenis van het begin der 20sn eenw zal zjj een bslangrjjke bladzijde vollenook in de pers zal zjj vooreerst rog wel eens genoemd worden, want ophelderingen en be schouwingen over do oonferentie behooren nog tot da orde van den dag. Ten bewjjze van het bovenstaande kan strekken wat Engelands eerste minister gezegd heeft ter gelegen heid van een feestmaal, waaraan bjj deelnam. De heer Bannerman aeide o.a.-vat do bnitenlandsche zaken be treft, kan ik een aanzienienljjke verbetering constateeren. De conferentie van Algec;ras beeft, tot een goed resul taat geleid en wjj verhengen ons, dat wjj zoo loyaal de Fransche regeering hebben knnnen steunen in haar eiseheu. Tezolfder tjjd echter hebben wjj niets gedaan dat eenige Enropeesche natie kan mishagen. Er mag wel op gewezen worden dat het Engelsche volk geen enkele mogendheid op deloyale wjjjze wenschte te steunen. Wij willen vrienden van allen zjjn en wjj hebben peen oorlogznchtige bedoelingen bjj onze betrek kingen met eenige mogendheid. De heer Bannerman zeide ten slotte Ik hoop dat de tegenwoordige gunstige toestand nn de moeilgkhe;d ten aanzien van Marokko i. opgelost, tot een zekere ver mindering zal leiden van de ontzaggelijke militaire uit gaven, die op de natiën van Europa drnkken. Ik hoop, dat Engelaud bjj het pogen om deze verminderin te verkrjjgen niet zal dralen. Naar mjjn meening zjjn wjj 't vooral, die hier een voorbeeld knnnen geven, zijn wjj bet die aan de spits kunnen gaan. Ik hoop, dat wjj, als deze plicht zich aan Engeland opdringt, er niet van znllen terugwijken." Den wensoh door den Engelecben prete er uitgesproken, zal zeker wel door een ieder gedeeld wordetjammer genoeg wjjst de begrooting ia Engeland er niet op dal het een voorbeeld ge^ft van vermindering der oorlogslasten, want al moge op een enkel punt wat b6ïninigd word n, voor andero wordt weer zooveel meer nitpetrokken, dat eer van een vei hooging dan van een verlaging der drukkende lasten kan gesproken worden. De crisis in Horgsr je is ten einde. Ofschoon, zooals wjj reeds eenige malen opmerkten, zich meer en meer verscbjjnBelen voordeden die grond gaven om op een op lossing te hopen, zoo kwam deze toch nog onverwacht. Het nieuwe Hongaarsche ministerie zal naar alle waar- schjjnljjkheid als volgt ?jjn samen gesteldminister president en finances, Wekerle; binnenlandsche zaken, Andraesyonderwjja en eeredienst, Aponnyi; handel, Kossuth; landbouw, baron Danaryi; justitie, Poloryi minister zonder portefeuille, Zichy. Een algemoen oordeel van de pers over de oplossing kan nog niet gegeven worden, de zaak is nog te kort beëindigd, maar toch hebben reeds eenige bladen bnnne opinie er over gezegd. Het officieuze Fremdenblatt meent, dat de begeerte naar den vrede zoo Bterk was, dat bjj de vreugde over de totstandkoming de quaestie der vredes-voorwaarden baast bjjzaak schjjnt. De vraag of dit de beste vrede is, was dwaas, daar elke betere vrede de vjjand van dezen vrede zon zjjn geweest. De vredesvoorwaarden waren in bjjzoederbeden nog niet bekend, maar wel kon worden gezegd, dat de vrede eerljjk en eervol is. De mannen der oppositie konden er opreobt roem op dragen. Zjj hadden de tegenwoordige voorwaarden reeds ren jaar geleden konnen aannemen, maar1 deze eenjarige oorlog was toodig geweest, om het volk te toouen, dat de handhaving van de eischen der oppositie de constitutie in gevaar bracht. Wat den monarch betreft, bjj had e constitutie verdedigd, door niet toe te laten, dat de hem verleen ie rechten werden geschonden. De overwinning van de rechten der kroon was tevens de zegepraal van het parlementarisme. De Neue Freie Preset stelt de beteskenis van de vredes- sluiting geljjk met die van 1867. De vervreemding tus- schen kroon en volksvertegenwoordiging duurde niet zoo lang, maar zjj had haar vernielende werking niet minder sterk doen gevoelen, daar naast de politieke en econo mische verwoesting het gevoel van teleurstelling kwam dat een naar men dacht hecht gebouwd werk zoo weinig weerstand toonde en omdat alle schokken der Hongaarsche constitutie in Oostenrjjk werden gevoeld en alle schokken der Hongaarsche crisis de gemeenschappeljjke instellingen in gevaar brachten. De Zeit bespreekt de gebeurtenis met het oog op den afweer van hot abrolutisme en do zegepraal van het constitutionalisms. Do Arbeiterxeilung legt nadruk op de zege van het denkbeeld der kiesreohthervorming. O'er het algemeen zal men in de Oosteni jjk-Hoogaarsche Monarchie tevreden zjjn over het einde der crisis. Een bestendiging, eventnëel een uitbreiding der Hongaarsche beweging zou op een gegeven oogenblik tot zeererrs'ige verwikkelingen, allicht tot een scheiding tnsschen Oosten rijk en Hongarjja aanleiding kannen geven. Uit B a s 1 a n d wordt aan de Times medegedeeld dat da verkiezing van da professo'en Miliockof en Hessen, constitutioneels democraten die met overgroote meerder heid waren gekozen als leden vau de Doema, ongeldig is verklaard omdat zjj wegens persmisdrgven vervolgd znllen worden. Twee reactionnairen zjjn aangewezen om hen te vervangen, Het ongeval, den rijkskanselier van Bülow overkomen heeft de aandaoht afgeleid van een zeer gewichtig besluit, dat nn zjjn naklank vindt, n.l. dat het niet raadzaam voor Duitschland geacht kan worden e»n Russische leening goed te keuren of te bevorderen. Naar aanleiding hiervan m«ldt. da Petersburgsche correspondent van de Daily Telegraph dat do Russische regeermgskringen er zeer over ontstemd zgn dat de Dnitsche bankiers zich aan de onderhandelingen over de Russische leaning onttrekken. Niemand hecht h'er waaide aan hnn voorwendsel dat Duitschland en Proisen zelven eeilang do hulp van bin kiers noodig hebben. De Russen gelooven eer dit du Daitsche Keizer zich zelf in de zaak gemengd heeft en wraak heeft willen nemen over Rnsland's houding te Algeciras. Want nit de houding van den binkier Men delssohn te Petersburg en nit die vau dor- Duitscben gezant aldaar wuh totdnsver niet op te maken geweest dat Rusland niet op Dni schland's hulp bg een leening zon kannen rekenen. De Russische bewindslieden beschouwen ook den toon van do beraadslagingen in den Rjjksdag als onwelwil lend jegens Rusland Sommigen vinden dat Duitschlunds veranderde houding ook wel de mislukking van de Rus sische leening in Engeland, Frankrjjk en Noord-Amerika ten gevolge zou kunnen hebben, terwjjl anderen daaren tegen van meening zjjn dat Duitschlands boosaardig opzet verjjdeld zal wor 'en en misschien zelfs zal bij dragen tot de verbetering van de Engelsch-Russische betrekkingen, welke Duitschland nog altjjd probeert te verbitteren. Het oogenblik is thans voor Rusland gans. ig om een nienwe groepeering dor Enropeesche mogendheden tot stand te brengen. In Natal bljjft de toestand nog zeer ontustwekkend. De Daily Mail verneemt nit Durban Bambaata bazuint overal rond dat hg do EngeDchen verslagen heelt. Het bljjkt dat Bambaata vele Eogelscbgezinde kaffers ge dwongen heeft roet hem tegen de Engelschen te vechten. De verbalen dat bjj 2000 volgelingen zou hebben, zgn ve'moedoljjk echromelgk overdreven. Het is waarsohjjn- ljjker dat het er maar 500 zjjn. De Maritzbnrgsche correspondent van de Tribune meldt dat bet ksff-rhoold Koeln de kraal van bet kafferhooid Sibindi overvallen heeft en tal van vrouwen en kinderen gedood of meegevoerd heeft, nadat de mannen van Sibindi gehoorzaamd hadden aan het bevel van de Engeischen, om oen afdeeling krijgslieden legen Bambaata te laveren. De overheid te Gieytown heelt censuur op telegrammen ingevoerd. Naschrift. Dit Bern wordt medegedeeld dat, vjjf ZwitserEohe hoofdofficieren zich reeds bjj den Bondsraad lie'en inschrjjven, oun den post van inspecteur der p litie in Marokko te bekleeden. Hel St. Petersburgsche agentschap deel mede datSleptbow de gouverneur van Twer, Zatermiddag in de hoofdstraat van de stad door een bom is gedood. Het ingestorte hotel. Zooals sltgd gebeurt na groote ongelukken waarbjj veel menschenlevens te betreuren vallen, zoekt men nu ook naar de oorzaak van de romp te Nagold. Volgens de verklaring van ooggetuigen, werd het gebouw niet aan de vier hoeken ge]jjkmat g opgevjjzeld. De kant waar de diobtbezette eet- en gelagkamers waren, bleef ongeveer 10 cM. achter. Zoodoende werd het zwaar tepunt van het gebouw verplaatst naar den kant dre toch al door aanwezigheid van de taBjjke bezoekers zwrarder belast was dan het tegenover gelegen gedeelte. De toeschouwers namen geen wankelende beweging van het gebouw, geen scbonr en geen ander bedenkei jjk voor- teekeu waar. De instorting kwam geheel onvcrwscht. Men hoorde plotseling een gekraak en voelde oen hovigen luchtdruk die zoo sterk was dat vele menschen op den grond vielen of tegen de buizen in de buurt gedrukt, werden. Toen de omstanders van hnn eersten schrik bekomen waren, zagen zjj cp de plaats waar het gebouw had gestaan, eea dichte stofwolk, waarnit na enkele minnten de omtrekken van den wrak- en puinhoop te voorschijn kwamen. Een hartverscheurend gesteun 6n gekreun weerklonk. Verscbedtna omstanders werden door over de straat uitstekende balken en neerploffende steecen dcodgeelagen, ook eenige schoolkinderen die op weg naar school naar het ongewon» kar wei warm bljjven kjjken. De menschen in hot huis waren in twee groepen verdeeld de eene van ongeveer 120 man was beneden bjj de 70 vjjzels aan het werk, terwjjl da anderen als gasten op de eerste verdieping aan tafei zaten. De arbeiders van wie een groot aantal gered zjjn, merkten evenmin iets van bet dreigende orhi Zjj werden plotseling op den grond geslingerd. Sommigen hadden de tegenwoordigheid van geest om plat te gaan liggen, anderen werden in een rp nstaanden kelder ge 8lingerJ, weer anderen kwamen onder balkon te 1 ggan en kwamen er op die manier go*d af. Da overlevenden vertellen dat zij lang ba ten wetten hebben gelegen. Toen zjj bjjkwamen, korden zjj in de stofwolken hnn omgeving niet dadel jik he. kennen. Gaandeweg werd het lichter w-a na sommigen te voorschjjn kropen en anderen die ingeklemd zaten, om kn'p riepen. De gaston op de eerste verdieping vielen opeens in de diepte. Er zijn er order die bun redding aan een gnn- stigan vat of e>n gelukkige ligging tusschen de balken te dauk«n bebbef g*bad. Het moet een afgrijselijk gezicht zijn in het raadhuis te Nagold, waar de 50 dooden liggen. Aan enkelen hunner die gestikt zijn, is uiterlijk niets te zien, van anderen daarentegen zijn alle ledematen afgeknepen of vreeselijk verminkt. Velen hebben ook zulke afschuwelijke hoofdwonden dat zij niet te horkennon zijn. Een predikant uit een naburig dorp was zoo verminkt, dat men hem alleen aan zjjn trouwring herkende. De Köln. Ztg. verneemt nog uit Nagold Men vertelt van allerlei wonderbaarlijke reddingen. Zoo hoorde een tandmeester in de verdieping beneden hem bij den ingang van het huis een hevig gekraak en dadelijk daarop werd hij met acht andere menschen onder het puin bedolven. Het keldergewelf hield de balken van hem af. Toen het stof was opgetrokken, drong licht tot hem door en na tien angstige minuten vond hij, tusschen jammerende gewonden door, een uitweg. Een ander die bij de kachel zat, kwam onge deerd beneden, terwijl iemand naast hem later met half verkoolden rug op de kachol werd gevonden. Een ooggetuige vertelt dat opeons de groote muurklok in de gelagkamer stil bleef staan. Toen riep er iemand „Red je, berg je!", holde weg en ontkwam. De muur moet reeds een heel eind overgeheld hebben toen de slinger van de klok stuitte. Een nieuw goudland. Op het bijkans onbe kende eiland Tierra del Fuego ten Zuiden van Pata- gonie, het zuidelijkste deel van Amerika is een goud land ontdekt, rijker aan dit edel metaal dan eenige andere plek ter wereld. Een Engelseh schip is uitgerust en zal zich naar het eil nd begeven, om van daar de schatten te halen, die er, naar het schijnt maar voor het grijpen liggen. De Engelsohe ingenieur althans, die met de technische leiding de'' expeditie is belast, deelde aan een redacteur van den Daily News daarom trent het volgende mede „Het was reeds lang bekend, dat op het eiland goud was te vinden, maar slechts een klein Oostenrijksoh syndicaat had daar een concessie Nu heeft onze maat schappij ongeveer negen maanden geleden een concessie verworven in de Slogettebaai, groot ongeveer 80.000 acres en onze onderzoekingen ter plaatse hebben bewezen, dat wat er te vinden is de stoutste droomen overtreft Het oeverzand aan den mond van de rivier, de banken en het slib in de bedding van do rivier bevatten goud. Uit den modder hebben we een ons per ton gehaald, en wanneer men nu bedenkt dat drie goud korrels per ton den arbeid reeds loonend maken dm kan men zich een denkbeeld vormen van den ontzag lijken rijkdom der concessie. Het is een nieuwe Rand, maar oneindig beter, om 'at er zoo goedkoop gewerkt kan worden. De Randmjjnen eischen kostbare machines en langdurigen arbeid, hier behoeven wij slechts den modder uit te wasschen om het goud in overvloed te vinden. We hebben een grooter gebied, dan we met mo elijkheid zelf kunnen exploiteeren en zijn daarom met eenige maatschap ijen in onderhandeling getreden over den afstand van sommig- gedeelten. Ik geloof niet te veel te zeggen, wanneer ik beweer, dat de wereld in minder dan een jaar verbaasd zA staan over de door ons verkregen resultaten." Een zonderling. In het Zwarte Waad is ern kluizenaar gestorven, din wjjd en zjjd bekend stond als iemand wien de godsdienst in zjjn bol was geslagen, maar die niemand kwaad deed. In het Triber<?pcbe be woonde hjj een door bem zelf gnbonwde armeljjke hut, naast de zoogenaamde Vlooi nhnt De eene afdeeling van zjjn stulp was aan Petrus, de andere aan Elias en de derde aan Mozes gfwjjd. Zgn borst hing vol peuningen en blikken ordetekenen. De knnppel in zgn band was de in een slang veraiderde staf van Mozes. Waardelooze serieloten waren zgn schat van »een half mill'oer.* Nasst zjjn bed stond een doodkist die bg als kleerenkast gebrnikte. De Moznshnt was inwendig versierd met ongeveer 100 boetemandaten en dwangbevelen die teg«n hemzelf waren uitgevaardigd. Een vnile put met drabbig water licks van de deur was, volgens hem, de fontein van deSama- ritaansche. De kluizenaar is 75 jiar ond geworden en heeft tot aan zgn dood toe bard in het bosch gewerkt, waar bjj zich gelukkig en tav eden voelde. Hjj is iu de doodkist die zoo lang had klaargestaan, ter ruste gelegd. De V esuvius-nitbarsting. Een particulier telegram uit Rome aan de Röln. Ztg. bericht, dat de tegenwoordige uitbarsting van den Vesuvius hat beate te vergeljjk'n valt met die van het jaar 1872. De lavastroom is 50 M. breed en 2 M. hoog. Ie dan afgeloopen naobt was zgn snelheid 6 M. in de minuut. De binnenwanden van den kraterkegel stortten met donderend geraas ineen. Prof. Mattencci van het observatorium vreest, dat de geheels kegel uit elkaar zal vallen. De Vaderlander schrjjft onder het opschrift«Geknoei en gescharrel bjj de onderhandelingen over de Kabinets formaties Het is natuurlijk De Maasbode of De Standaard, die deze bovenstaande woorden neerschrjjft Neen lezer 1 het is de vrijzinnig-democratische Arn hemsche Courant. Inderdaad, de taal van dat blad wordt meer dan ergerljjk. Laat de Arnhemsche Courant nu een6 duideljjk en zakeljjk zeggen wie bjj de onderhandelingen over de Kabinetsformatie geknoeid en gescharreld hebben, en waarin dat knoeien en scharrelen bestaan heeft. Tot dusver heeft zelfs de felste partjjman der rech terzijde ook maar één feit, dat de qualiteit var, knoeierij verdient, niet kunnen vermelden. Wie van de nannen bjj de formatie betrokken zou zich trouwens daartoe leenen Diep, diep treurig is het ho - de vrjjzinnig-democraten in het algemeen, en de Arnhemsche Courant in het bjjzonder, dag aan dag er maar op los insinueeren en gelijk zjj de nederlaag van Doesburg veroorzaakten, nu reeds bezig ^jjn de nederlaag voor 1907 voor te bereiden. Wat willen die menschen toch Willen zjj het régime-Kuyper terug? Dat is toch niet denkbaar. Maar een klein kind in de politiek kan toch begrjjpen dat, indien het vertrouwen in, de sympathie voor de mannen die deze Regeering uitmaken en die haar in en buiten ons parlement steunen aldus dag aaa dag en stelselmatig ondermjjnd worden het resultaat moet zjjn, dat het feu sacré gaat ontbreken, dat alleen ter overwinning kan leiden. Wat wil men eigenlijk? Laat men het duidelijk zeggen. En laten de hoofdmannen der Vrjjzinnig-Democraten het uitspreken of zjj dit naar onze meening schandeljjk drjjven hunner partjjgenooten goedkeuren. Het wordt eindelijk tjjd, dat het vrjjzinnig Neder land wete of dit Kabinet in de Vrjjzinnig-Democraten vrienden heeft of vjjanden.t Misplaatst pleizier. Oudor dit opschrift leest men in De Vaderlander De Standaard beeft een onbeschrjjfljj't pleizier, dat het met het arbeidscontract langzaam opschiet, dat het een enkelen keer hokt, en dat de Regeering dan wel eens verdagÏDg vraagt van de discussie. En waarom heeft De Standaard daar nu zoo'n pleizier in. Omdat zjj meent, dat daardoor goedgemaakt wordt of kan gemaakt worden het verwarde Drankwet-ontwerp- Koyper, waarbjj noch het ministerie, noch de Kamer meer dan ee"8 wist, waar men eigenljjk aan toe was. Nu gunnen wg De Standaard deze weinig Christelijke vreugde gaarne, maar zjj vergeet ééne zaak Da nauw gezette overwegingen van ieder artikel van het arbeids contract komt per slot van rekening ten goede aan den arbeider, maar de discussies over de Drankwet betroffen een ontwerp, waardoor het drankmisbruik in geen enkel opzicht wordt beteugeld, maar alleen een hoop last bezorgd wordt aan rustige burgers, die er nooit aan gedacht hebben, misbruik van sterken drank te maken. Nog al eenig verschil, bè Standaard Oak dat mag niet Me tweede Vredesc >nferentle. Wolffs bureau meldt, dat het door de Russische re geering den mogendheden toegezonden ontwerp pro gramma voor de tweede Haagsche vredesconferentie de volgende punten bevatverbeteringen, welke aan de bepalingen van de overeenkomst betreffende de vredelie vende regeling van internationale conflicten, met betrek king tot het Hof van Arbitrage, zjjn aan te brengen aanvullingsbepalingen tot de bepalingen van de overeen komst van 1899 betreffende de gebruiken in den landoor log; uitwerking van een overeenkomst betreffende de gebruiken bjj den zeeoorlog, voor zoover aangaat bijzon dere operatiën ter zee, als bombardement van havens, het leggen van mjjnen, den particulieren eigendom van oorlogvoerenden ter zeede termijn aan handelsschepen toe te staan voor het verlaten van onzijdige havens en de vjjandeljjke havens na het openen der vijandelijkheden de rechten en plichten van de onzjjdigen ter zeede quaestie der contrabande. In het te ontwerpen verdrag zouden de bepalingen over de oorlogvoering te land moeten worden opgenomen- die op den zeeoorlog toepassing moeten vinden. Ten slotte wordt nog in het ontwerp-program ge sproken over aanvullingen van de overeenkomst van 1899, waarbjj de beginselen van de conventie van Genève van 1864 op den zeeoorlog van toepassing worden verklaard. Me Ncderlandsche Koopvaardijvloot. De St.Ct. bevat een vergelijkenden staat der Neder- lauieche koopvaardijvloot op 31 December 1904 en 31 December 1905, waaruit blijkt, dat op eerstgecoomden datum aanwezig waren 732 schepen, met een gezamen' ljjksn inhoud van 1,130,961 knb. M., tegen 750 schepen mot 1,164,065 knb. M. inbond cp laatstgenoemden datum. Er we,den hier te lande getouwd 58 Echepeu met 34,197 knb. M. netto inhord en buitenslands 4 schepen me' 10,831 kob. M. nelto-iuboad, waarroor in 1905 voer de eerste maal Nedevlandscha zeebrieven werden uitgereikt. Het a3ntal zeeschepen, dat in 1905 inreklaard werd, was geladen 11,567 stoomschepen met 31,350,007 kub. M. inbond eo 675 zeilschepen met 712,209 knb. M. inbond in ballast: 757 stoomschepen met 1,035,685 knb. M. inhoud en 210 zeilschepen met 131,501 knb. M. inhoud. Hei aantal zeeschepen, dat in 1905 uitgeklaard werd, was geladen 8013 stoomschepen met 17,858,488 kob. M. inhoud en 827 zeiischepen met 559,910 kab M. inbond. iu ballast 4272 sloomacbepeu mek 14,427,121 knb. M; »h,.nd en 186 zi jschepen met 310 659 kub. M. inhoud. Onze twaalfde provincie. De Veneo'giDg van Nel. Steenfabrikanten beeft met algemeene stemmen besloten een adres te zenden aan den Miois'er van Waterstaat, waart jj zjj, adhaosie scbokende aan de grootsohe plannen der Zuiderzeevereeniging tot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1