No. 85 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Yoorjaarsveemarkt Groote Paardenmarkt B itë"nlXn~d7 DINSHAG lO APRIL. op Dinsdag 17 April a.s. op 'Woensdag 18 April a.s. Hinderwet. Drankwet. ~BINNEN LANDT Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnMBAweF 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. te Alkmaar, te Alkmaar, Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Per8. Antf-revoluttonnaire propaganda. Nienwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter algemeeue kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd b"t aan hen ingediende verzoek met bjjlagen .an D. J. VELTHUIS, aldaar, om »er- ganning tot hot verplaatsen van zjjne smederij van het voor- naar bet achtergedeelte van het perceel St. Anna- straat, Wijk 0. no. 21. Bezwaren tegen deze verplaatsing kannen worden inge diend ten raadhaize dezer gemeente, mondeling op Maandag 23 April e.k., 's voormiddags te elf nar en schrif telijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hjj, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de ter zake ingekomen schriftaren kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 9 April 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bjj Heeren Gedepu teerde Siaten van Noord Holland is ingekomen een verzoek schrift van J. B. P I S C A E R, aldaar, tot het bekomen van vergunning voor den verkoop van ster» en drank in het klein, alleen aan logeergasten, in de benedenzaal van het perceel Stationsweg, E nr. 32. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van de vergDDning schriftelijke bezwaren bjj Borgemeester en Wethouders indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 10 April 1906. DONATH, Secretaris. Over de slotzitting van de conferentie te A 1 g e o i- ras worden de volgende bijzonderheden medegedeeld: Nadat de nog onafgedane notalen waren voorgelezen en goedgekeurd, verklaarde de voorzitter in eens toespraak dat de arbeid was ten einde gebracht en noodigde bjj de gevolmachtigden nit om het protocol te trekenen. Markies Visconti-Venosti nam daarop als oudste lid het woord, om in aller naam buide te brengen aan de uit stekende wjjze, waarop hertog de Almodovar zjjn voor zitterschap had bekleed en Spanje dank te zeggen voor zjjne gastvrjjheid. De onderteekening had in alphabetische orde plaats, zoodat Duitschland bovenaan kwam te staan en Nederland, door jhr. Hannibal Testa, den gezant te Madrid, ver tegenwoordigd, tnsschen Marokko en Portugal. De akte heft aan met de woorden »Ia naam van den Almachtigen God,'* gevolgd door eene opsomming (in alphabetiseho orde der landen) van de verschillende hoofden van Staat en bunne gevolmach tigden en van de aangenon en stukken, die, in even zoovele hoofdstukken gesplitst, in eene reeks van artikelen tot één zjjn samengevoegd, te weten de verklaring be treffende de politie-organisatie, bet reglement van toezicht en onderdrukking van wapen-contrabande, de concessie van eene Marokkaansche Staatsbank, do verklaring be treffende betere opbrengst der belastingen en instelling van nieuwe belastingenhet reglement op de Marok kaansche Rijksdouane en eicdeljjk die betreffende de takken van pnblieken dienst en openbare werken, te zamen 123 artikelen, 4 met .algemeene bepalingen" meegerekend. De bekrachtigingen zullen volgens deze laatste, over eenkomstig de constitntioneele wetten van eiken Staat geschied, uiterlijk 31 December dezes jaa»s te Madrid moeten worden ingediend. Zoidra alle zjjn ingekomen, treedt de akte in werking. In 't allerlaatste artikel wordt bsdon en, dat al de bestaande tractaten met Marokko van kracht big ren. Alleen zullen, ingeval er tegenstrij digheden uljjken tnsschen bepalin jen van deze en van de akte, die der laatste gelden. De Marokkaansche gedelegeerden hebben niet mede knnnen onderteekeneo, daar zjj op sommige punten nog antwoord van den Sultan wachten. Mitsdien hebbon de andere gevolmachtigden nog een .additioneel pretocol* geteekend, zieh verbindende om te trachten de goed keuring van de akte door Z. M. te verkrjjgen en over eenkomende den Italiaanschen gezant te Tanger, als oudste der diplomaten aldaar, op te dragen de noodige stappen daartoe te doen. De goedkeuring des Sultans zal door de 8paanscbe san de andere Regeeringen worden medegedeeld, wat dan dezelfde kracht zal hebben als de ontbrekende onderteekening der gevolmachtigden zou gehad hebben. Id art. 7 wordt bepaald, dat de algemeene inspectie over de politie in de acht handelshavens zal worden opgedragen aan een hoofdofficier van 't Zwitsersche leger, behoudens bekrachtiging door den Sultan, door de Zwit sersche Regeering te kiezen. Nu heeft Zwitserland aan de Conferentie geen deelgenomen en daarom is op voorstel van den Duitschen gedelegeerde besloten de wensohen der Conferentie door haren voorzitter aan de Regeering van 't Zwitsersche Eedgenootschap over te brengen, be houdens officieele medeiteeling zoodra de algemeene akte door de Mogendheden zal zjjn bekrachtigd. De Amerikaanscbe gedelegeerde heeft voorts verklaard dat zjjne Regeering geenerlei verantwoordelijkheid op zich nam ten aanzion van de maatregelen welke voor de uitvoering van de aangenomen verklaringen en regle menten noodig mochten bljjkon, waarbjj de Zweedsche gedelegeerde zich, wat zjjn land betrof, aansloot. Terstond na de sluiting wierpen al de gedelegeerden zich op de gebruikte kantoorbehoeftenblock notes, schrjjfmappm, inktkokers, pennen enz. om die als ge dachtenis ui'e te nemen. Niets werd overgelaten. De burgemeester en de leden van 't gemeentebestuur gerokt on gewit.tedast en met bunne insignes, kwamen de heeren gelukwensohen, onder mcdedeeling dat hunne namen op een marmeren plaat met toepasselijk opschrift in de zaal zouden worden vereeuwigd. Ve volgens zaten de gedelegeerden tot een gezamenlijk dejeuner aan, waaraan geen toespraken zjjn gehouden. Daarna kwamen zjj gezellig bjjnen in de rookzaal van 't hotel, waar de muziek acbterrenvo!gons da volksliede ren der verschillende vertegenwoordigde landen ten gehoore bracht. Na elk daarvan werd de vertegenwoordiger *an 't betrokken land door de overigen begroet, die harteljjke handdrukken met hem wisselden. Het Hongaarsche Ministerie is definitief samen gesteld zooals wjj dat gis'eren modedealden. Na de eedsaflegging hielden de ministers een bijeen komst, waarin de ontwerpen betreffende het uitschrijven der verkiezingen werden opgesteld, die onmiddellijk daarna aan de goedhecring van den koning werden onderworpen. D« verkiezingen zullen plaat» hebben tussohe i 29 April en 8 Mei, het Parlement zal 19 Mei bjjeenkomen. Met, deze oplossing der crisis ie een einde gekomen aan don zeer gespannen toestand die nu reeds bjjna vier jaar, d. w. z. van 1902 af tuFschen Hongarjje er. Oostan- rjjk geduurd heeft en het geheele regeeringsraderwerk 8top zette, en die vooral in de laatste weken een zeer scherp karakter had'aangenomen. Voor den grjjzen Keizer Frans Jozef is het zeker een groote voldoening, dat aan dien onhoudbaren stand van zaken een einde is gekomen. In Rusland hebben gisteren de Doema-verkiezingen plaats gehad. Na alles wat over de voorv-rkiezingen, de benoeming van kiesmannen, is gemeld, kan de verwaoh ting niet hooggespannen zjjn voor den uitslag. Het eenige bericht, wat ons uit Petersburg bereikte, zegt, dat de verkiezingen in de grootste oide hebben plaats Dat zal wol waar zjjn. De politie en de kozakken, op vele plaatsen ook de troepen, zullen wel gezorgd hebben, dat er geen ongeregeldheden voorvielen. Maar dat is niet het belangrijkste. De vraag t hoe de Doema ongeveer zal zjjn samengesteld, uit welke elemen ten, uit welke groepen zjj zal beslaan, is van meer ge wicht. Wjj hebben reeds vernomen, dat in de gtoote p'aatsen de constnntioneel-democrati°che gro'pm bjj de benoeming van kiesmannen een groot voordeel behaalden. Doch hoe zal het zjjn op het platte land Hoe in de grensdistricten Hoe in Siberië Volgens bet Russ'sch blad Strana (het Land) behooren onder de vóór 30 Maart gekozen kiezers van leden voor de Rgks-Z>oema 294 tot r'e Linkerzjjde, 204 tot de m-d- denpartg (waartoe het blad ook den .bond van 80 October* rekent), 92 tot de Rechterzijde en 118 tot de .wilden* (bg geen bepaalde partjj behoorenden). Naschrift. In 't Engelse be Lagerhuis beeft de p emier, Sir Henri Campbell Bannerman, medegedeeld dat de begrooting op 30 April zal worden ingediend. De minister van onderwjjs Birrell verklaarde bg de indiening van de onderwjjs wet, dat na Januari 1908 geen subsidie uit de openbare kas gegeven zal worden aan een lagere school, waarover de plaa4seljjke onder- wjjsantoriteit, betzjj graafschaps- of gemeenteraadgeen volledig toezicht oefent. Hat oafwe'p bepaalt evenwel, dat onder zekere voorwaard n speciaal godsdienstig on derwjjs zal mogen worden gegeven in bijzondere scholen, onder beheer van de plaatselijke overheid, maar dat zulk onderwjjs niet mag worden gegeven op algemeene kosten. In het schrifteljjk ingediend antwoord op een vraag over de tweede Haagsohe conferentie zegt minister Binner- mann, dat bg niet kan uitmaken, of het nuttig zon zjjn bepaalde voorstellen te doen omtrent beperking der be wapeningen, maar dat deze zaak door de Briteche regeering met de meest sympathieke belangstelling wordt gevolgd. De Hongaarsche premier Wekerle verklaarde, dat hoewel de regeering slechts een voorloopige is, hij hoopt, dat door zijn pogingen de goede verstandhouding tusschen koning en volk bevestigd zal worden. Appoityi verklaarde, dat het conflict nog niet is op gelost maar de ernst en de goede trouw, die bij de vorming van het kabinet voorzaten, doen hopen, dat men ook in de militaire quaestie tot een definitieve oplossing zal komen. De uitbarsting van den Vesuvins. Het observa'orium, op den Vesuvius geplaatst, deelde Zondag mede dat de werkzaamheid van den Krater sneltoeneemt. Gloeiende blokken lava worden tot oen boogte van daizend meter opgeworpen. De bodem is door voortdurende schokken in beweging, en de waarnemings instrumenten dreigen stuk te gaan, waaiscbjjulgk zal hot observatorium moeten worden verlaten. Het telegraphisch verkoer is verbroken en men gelooft dat de bergspoorweg verwoest is. Deze mededeeling is zeker wel de laatste die door het obse vatorlum zal gegeven worden, want volgens dou Giornalt d' Italia is hut reeds verwoest, evenwel konden het personeel en de gidsen zich nog redden. Te Napels heeft men zeer verontrustende bericb'en uit de croli geode plaatsen ontvangen. OstojanoP ggio-marino en Somma zjjn geheel verlaten. Te San Anastasia regent het vurige steenon. Hevige aardschokken worden waar genomen. De bevolking neemt de vlocht. Duizenden vluchtelingen komen te Napels aan. Alle beschikbare localiteiten rjjo in beslaggenomen. De militaire bevelheb ber stelde 10,000 rantsoenen ter beschikking van de vlnchtelingen. In de gemeente San Giuseppe zjjn vele huizen en kerken verweert. Vele mensoben zjjn gedood en een groot aantal gewond. Vjjf slaohtoffen zjjn onder het puin brdolven. De toestand wordt ernstiger. De in doo isangst varkeerende bevolking vlocht in alle -ichtingen. Van de 32000 inwoners zjjn 30000 gevlucht naar na burige plaatsen. De troepen bewaken de vorl&ten huizon. Reeds is belangrijke materieels schade aangericht. De Koi ing en Koningin zijn nBar Napels vertrokk-n Een medewerker van de Napelsche krant Matiino, die oen paar dagen gel-den de Vesuvius besteeg, toen de oerste teekenen zich vertoonden van een naderende krach tige uitbarsting, geeft de volgende schets. »De lucht is lood-zwart. De Vesnvins-spoorwegbrengt dó re zigers naar den voet van den vnlkaatt, naar Bo'co Trecase. Waar is de Vesuvius? Er is niets van den berg te zien. Enkele meters achter het plaatsje wolken dikke sluiers van granwen took omhoog. Daar is de nieuwe mond van den krater. De bergwand is, zonder eenig ge- drniscb, gespleten. Het nienwe gat ligt, op 400 meters hoogte aan de oostzjjde, tnssohen Bosoo Trecase en Torre Annunziata. In drie kwartier tjjds komt men op don mnil*zelweg. Tien minnten verder op dezen weg, en wjj zjjn er I Troepen van door schrik bevangen menseden komen on gaan. De kinderen bnilen. Boven ziet men de eerste vlammen van de lava. Da vroe gere uitbarstingen hebben bier lange golven gevormd, in welker dalen wjjnranken welig tieren, en waarin thans de gloeiende lava snel vloeit. Elke minunt is de branden de massa een meter verder. Uit de breede bergwand- 'cheuron lichten rood gloeiende vlammen De wijn ranken verbranden als lucifers. Een hond loopt blaffend naar den lava-stroom toe en is binnen tien Beoonden tot ascb geworden. De massa stoot op een heuvel, splitst zich in twee stroomen. de eene gaat naar Torre Annunziata, de andere naar Basco Treoase.» Uitbarsting van den Vesuvius. De minis ter van financiën en de onder-secretaris van binnenland- sche zaken bezochten de plaatsen, door het onheil getroffen en ook het koninklijk paar reed er per automobiel door. De kazerne der karabiniers te Otajano is ingestort, die personen werden vermist. Uit Oonrrières. Zaterdagmorgen was het vnnr in de schaoht No. 2, aldus wordt uit Lans geseind, weer krachtiger. De rook drong de schachten No. 3 en 4 binnen. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag zjjn elf lgken nit schacht 4, die van Sallaumines, boven gebracht. Zeven warden berkend. Ds lnctat is in de mjjne-> zoo verpest, dat er bjjoa geen mannen zieh meer bssohikbaar stellen om naar lgken te zoeken. Weer is er een levend paard opgehaald. Een ondernemend circus-exploitant te Parjjs heeft den geredden mjinwerker Barton die niet meer te bewegen is ooit van zjjn leven in een schacht af te dalen veel geld geboden als hjj s'avonds op een gered paard een tochtje wil maken in den circus 1 De staking. Op voorstel van den heer Basly hebben de mijnwerkers in Noord-Frankrjjk Zondag besloten een nieuwe bespreking met de mijneigenaars aan te vragen op den grondslag van een loon van 6 fr. 74, Te Duinkerken hebben de afgevaardigden van de mijnwerkers uit Pas de Calais en het Noorder-Depar tement getracht de kolenwerkers over te halen de lossing der Engelsche kolenschepen te weigeren. De kolenwerkers besloten echter te bljjven werken. Te St. Etienne hebben twee duizend mijnwerkers, in een in de arbeidsbeurs gehouden vergadering, besloten ■norgen te staken, indien niet een volkomen gunstig antwoord op de eischen der arbeiders wordt ontvangen. Zondagnacht heeft tusschen Fougières en Billy-Mon- tigny weder een dynamietontploffing plaats gehad. De aanslag was gericht tegen de woning van een niet-staker. Er werd groote materieele schade aangericht. Men meent, dat het hier een persoonlijke wraakneming geldt en geen daad van de stakers. Een buitenkansje. Ut de nalatenschap van een geesteljjke te Rottenburg kreeg een antiquair te Stuttgart voor 600 Mark een groot schilder.-, op bout, voorstellende »de smalle en de breede weg*. Toen de handelaar het in Stuttgart niet kon kwjjt rakeD, gaf bg bet aan zjjn zoon te Londen. Daar hebben deskundigen uitgemaakt, dat het een d«r belangrijkste werken was van den Fluweelen Breugnel (1568—1625), geschilderd in den heerlijken weeken tooD, aan welken de meester zjjn bjj- naam dankt. Men bood toen direct 60.000 mark, maor de tegenwoordige eigenaar wil het voor dien p.-jja niet laten, overtuigd, dat het meer waard is. Door een hert gedood. In het Greeawich- park te Londen is een man, die rustig op een bank zjjn courant, zat te lezen, door een rondloopend tam hert gedood. Het hert kwam onbemerkt naar hem toe en bracht hem met de horens een stoot op do maag toe, waardoor de man bewusteloos neerviel en eenige nren later stierf. De tamme herten in bet park worden dikwyls door wandelaars gevoederd, en vermoedeljjk heeft het hert gemeend dat er achter de courant iets te eten was en daarom met de horens er door heen gestoofen. De Haagsohe Nieuwe Courant schrijft Wjj laten daar dat de anti-rev. pers, naar aanlei ding van het ingewikkeld debat over het Arbeids contract met eenig leedvermaak herinnert aan de opmerkingen, die het Ministi-rie Kuyper indertijd over de verwarring bij de behandeling van de Drankwet heeft moeten hooren, hoewel de toen behandelde stof volstrekt niet zoo ineewitckeld was als die van heden. Het is echter niet onverschillig hoe dit geschiedt. Daarom vestigen wij de aandacht op een zeer gemeen stukje in de Stichteche Ct. Dit blad schreef o. m. „Wij herinneren ons levendig het misbaar der liberale bladen en liberale propagandisten over de drankwetmisöreNatuurlijk kon een theoloog geen wetten makenDaarbij kwam, dat de voorzitter van de oommissie van rapporteurs ook al een heoloog was. Twee theologen moesten natuurlijk de zaak in de war sturen. En wat ziet men nu Nu zit achter de Regeeringstafel eon jurist, een advooaat, die een veeljarige praktijk achter zich heeft, een bekwaam rechtsgeleerde, een Joodsohman, die om zgn scherpzinnigheid terecht een goeden naam in den lande heeft. Voorzitter van de commissie van rapporteurs is een ander rechtsgeleerde, een hoogst bekwaam, schrander en helder jurist, zelf de samensteller van het ontwerp-arbeidscontract. Beiden worden bijgestaan door een derden Jood, het Kamerlid Mr. Limburg, eveneens een man van groote talenten. Nu zou men zoo denken, dat het zaakje liep van een leien dakje Gelijk men ziet, wordt de verdediging van het Kuyper kabinet hier tevens dienstbaar gemaakt aan een geniepige anti-semitische p opaganda Van de vele juristen, die in het Kamerdebat over het Arbeidsountract een oerste rol spelen (onder wie de heeren Van Idsinga, Loeff, Lobman, Van Styrum, Tydeman, Regout, Van Nispen, enz.) worden alleen de heeren Van Raalte, I trucker en Limburg genoemd. O, met hooge waardeering, voor de „scherpzinnigheid, bekwaamheid, schranderheid, groote talenten" van deze „joodsche mannen 1" De Stichteche is vol lof over hun gaven en over hun afkomst vol venijn. Inderdaad, onze bewonderirg voor de loyale anti- revolutionnaire propaganda, aan de liberalen onop- houdeljjk ten vooroeeld gesteld, neemt toe van dag tot dag Leemten ln de Hinderwetten. In het W. v. h. R. sch-jjft mr. H. Verkonteren: Nauweljjks zjjn de Kinderwetten in werking ge treden, of de leemten komen reeds aan den dag. Is een ouder eenmaal uit de ouderljjke maebt of de voogdjj ontzet, dan bepaalt de kantonrechter bet be drag, dat hjj voortaan voor de kinderen zal hebben bjj te dragen, maar wie «orrziet nu in dat onderhond hangende het proces? De kinderen kamen reeds dade- ljjk aan den Voogdgraad worden toevertrouwd en het is billjjk, dat deze dan ook over de noodige middelen kan beschikken, als de ouders niet onvermogend ziin. Ia casa geniet de vrouw, die uit de voogijj ontzet is, krachtens een vroeger vonnis van echtscheiding, eene ruime uitkeering van den man voor baar en hare kinderen, zooals nitdrukkeljjk in het vonnis is gezet. Zjj wil echter tot aan den dag der ontzetting de volle nit keering van drn man hebben, ofschoon de kinderen haar reeds dadeljjk waren ontnomen, en niet toestaan, dat de mm van die nitkeering het noodige aan den Voogdjj a d afstaat. De wet had ook voor den tjjd, dat de procedure daurt, eene fiaantieele regeling moeten maken. Kan de kantonrechter, na de on'zettiDg, de big vende uitkering bepaler, waarom dan ook niet de voorloopige pendente lite? Of laat de officier van justitie, die de bevoe^daeid heelt de kinderen reeds dadeljjk voorloopig aan den Voogdgraad toe te vertronwoo, ook reeds terstond de financieels quaestie voor'oop g regelen. Het is tjjd, dat de hier aangewezen leemte worde aangevuld. Uemeente-ambtenaren. Eene commissie nit den >Nederiandschen Bond van Gemeente-ambtenarenheeft eene bespreking gehad met den Minister van Binnenlandeche Zaken. Allereerst werd besproken de pensioe eering van gemeente-ambtenaren, bunne weduwen en weezen. De Minister gaf bljjk van belangstelling in bet onderwerp. Hij bracht in herinnering dat daarover bjj de benande- ling van de motio—Drucker in de Tweede K^mer uitsprekende de wanscheljjkbeid van pensioeneering nog wel een woordje zou worden gewisseld, doch moest zich onthouden van eenige stellige toezegging. Vervolgens werden hespro en de jaarwedden der ge meente-ambtenaren. Gewezen werd door de oommissie op de uitstekende regeling welke onlangs in Friesland is tot stand gekomen, waarbij de toestanden in de andere provinciën over hot algemeen zeer ongunstig afsteken. Wjjl de Regeering in deze niet rechtstreeks kan io- grjjpen, meende de commissie het denkbeeld te mogen aanbevelen om van hooger hand een zachten wenk te doen uitgaan aan het adres van Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën. Langs dezen weg zon ook wellicht eenige verbstering zgn aan te brengen in de over hot algemeen zeer onvoldoende jaarwedden der amb tenaren ter secreiarie. De Minister verklaarde sympathiek gestemd te zgn voor eene betere salarieeringdat bewees het gebeurde in Friesland. Of kan worden ingegaan op het denkbeeld der commissie, zal de Minister overwegen. Ten slotte veizocht de commissie den M-nister te willen terngkomen op de afwjjzing van subsidie nit 's Rjjks

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1