No. 86 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR. EN OMSTREKEN. Groote yoorjaameemarlti Groote Paardenmarkt WOENSDAG 11 APRIL. op Dinsdag 17 April a.s. op Woensdag 18 April a.s. Hinderwet. SUITE nTTA N D. BINNEN lTNDT Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Ai.kwaak f 0,80franco döor het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, TelefoonHBMEser 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. te Alkmaar, te Alkmaar, Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwstijdingen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de sremeente- secretarie ter visie is gelogd het aan hen ingediende verzoek mei bijlagen van J. HEINIS, aldaar, om vergunning tot het oprichten van een stoomketel van 4 atmospheeren drnk tot het verwarmen van melk en het. drjjven van een machine, dienende tot het ontroamen van melk, in het perceel Bleekerslaan, Wjjk E. no. 7. Bezwaren tegen deze oprichting kannen worden inge diend ten raadhaize dezer gemeente, mondeling op DiGgdag 24 April e.k., 's voormiddags te elf aar en schrif telijk vóór of op dien tjjd. Gedarende drie dagen vóór gemelden dag kan de vorzoeker en hjj, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de ter zake ingekomen schriftaren kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 10 April 1906. DONATH, Secretaris. Dat de senaat in Frankrjjk de begrooting zon sf hameren zonder den tjjd te hebben haar degeljjk te osder- zoeken wordt niet bevestigd door ds feite», althans niet wat betreft de begrooting voor de marine. Maandag was deze aan de orde van den dag en de eerste spreker, die haar aan een ernstige kritiek onderwierd was d'Estoor- nolies de Constant, die den minister van financiën ver weet, dat deze in zjjn rede van Vrjjdag j.l. geen reke ning had gebonden met de groote uitgaven, die da uit breiding van de vloot in de komende jaren zon eischen. Toen de Staten-Generaal, zoo zeide hjj, hat vlootpro- gramma van 1900 goedkeurden, was hun verzekord, dat de uitvoering van dit programma om en bp de 100 millioen 's jaats zon vorderen, maar dat zou plechts voor een bepaalden tjjd zjjn. Nu hebben wjj verleden jaar al moeten toestemmen in 121 millioen. Van 't jaar is het nog meer en re^ds wordt er gesproken over een nienw vlootprogramma, nog veel omvangrjjker, waar 154 millioen per dienstjaar voor noodig zal zjjn. Die aanwas van uitgaven, meende Constant, in zoo korten tjjd, is wel geschikt om een ernstig mensch on gerust te maken. En bjj de uitgaven voor de nieuwe vloot kan höt niet bljjven. want de nieuwe schepen eischen duurdere havenwerken, dn order kanonnen, dun der schiet voorraad. Als deze gang niet wordt gestuit, dan komen we tot een begrooting van marine, die gewoonweg ver pletterd ie. Kunnen wjj de begrooting van marine zoo zien wassen zonder ons ongerust te maken P Constant kan dat niet. De hulpbronnen van het land en de zorg voor de veilig heid, die evenzeer afhangt van den finanoiëelen toestand als van den toestand van hot wapentuig, maken het on verantwoordelijk op den ingeslagen weg door te gaan. Het thans aanvaarde stelsel is altjjd maar weer nieuwer- wetscher schepen bouwen en vóórdat de schepen nog kant en klaar zjjn, zjjn ze alweer verouderd on moeten er andere op stapel gezet. Constant wjjst op de woorden, gesproken door wjjze staatsmannen als Bonaparte, den minister van marine van de Vereenigda Staten, Roosevelt, Cambell Bannerman, De drie mannen hebben niet geschroomd te waarschuwen tegen het gevaar dat er voor den wereldvrede gelegen is in die aanhoudende stjjgirsg der uitgaven voor de vloot. Zjj hebben gewezen op de noodzakelijkheid, dat de groote zeemogendheden zioh met elkaar zonden verstaan, om een einde te maken aan dieD wsdstrnd die ten ver dei ve voert. Admiraal de Ouverville hing een zeer donker taireel op van den toestand der Pransche vloot die, mag men hem geloven, uiteen uog maar uit minderwaardige goh^pen bestaat; van de 20 of 25 slagschepen zga er maar 11 die voldoen P,$n de eischen van een modernen oorlog, maar van die II zjjn er maar 4 die in 't geheel geen gevaar loopen van omslaan. Minister Thomson wees op Japan en op Amerika waar men overal zwaardere schepen gaat bon wen en het was een levenskwestie voor Frankrjjk dat het 't voor beeld van andere mogendheden volgde. Het einde van het liedje was r&tnurljjk dat de minister zjjn zin kreeg en de Senaat de begrooiing voor marine aannam. Hon- óerdvjjftig-millioen fracc3 por jaar voor oorlogsschepen wasrljjk de gewapende vrede kost ontzaggelijk veel geld. De Doema-verkiezingen in Rusland hebben tot dusverre de volgende resultaten opgeleverd. Van de 178 leden die in 27 gouvernementen moeten worden gekozen voor de Ryksdoema zjjn er totdusver 141 gekozen. Daar van behooren er 79 tot de linkerzijde16 tot het centrum en fechterzjjde, terwjjl 42 leden geen bspaalde partjj zjjn toegedaan. In 37 gevallen moet een herstem ming plaats hebben. Hoe men nu reeds van Centrum, linker- eu rechter zijde enz. kan spreken van een wetgevend lichaam dat nog geheel en al moet geformeerd worden is ons tameljjk duister en zal bet zeker wel voor anderen ook zjjn. Waarecbjjnlgk beeft men onder de reohterzjjde de aanhangers te verBtaan van het huidige regime en onder de linksrzjjde de democratische richting, terwjjl het centrum gevormd zal worden uit de aanhangers van de bjjeenkomst van 30 Oei ober, een partjjgroep die meer naar rechts overhelt, maar toch voor een volksvertegen woordiging ijvert. Waarsohjjnljjk zullen latere beriohten wel de noodige ophelderingen brengen. De oorrespondent van de Standard te St. Petersburg meldt, dat Witte wederom den Tsaar zjjn ontslag heeft gevraagd met de verklaring, dat hjj onmogelijk verder kon samenwerken moet Doernowo. Morgen zal het bericht misschien weer worden tegen gesproken, om na enkele dagen weer onder een anderen vorm op te duiken. Toen de nieuwe Hongaarsche ministers terug kwamen u:t Wennen, waar zjj den gebrn.keljjken eed in handen des Keizers hadden afgelegd, word hun bij hun aankomst te Boudapest een groote ovatie gebracht. Een dichte menigto bevond zich reeds lang vóer de aankomst van den trein op de perrons en voor het station. Zjj zong afwisselend het volkslied en het Kossnthlied. Toen de trein binnen kwam, n oestea Wekerle en Kos=uih toespraken houden. De heer Wekerle verklaarde, dat de nieuwe regeering reeds succes had behaald, daar het de goede b trekkingen tusschen koning en volk had hersteld. Ook Kossuth sprak hierover zijn voldoening uit. Beiden verklaarden, dat de regeerirg in nationalen en democra tische n geest zal arbeiden en in de eers'e plaats het algemeen kiesrecht zal invoeren. Toejuichingen vol den op de toespraken. De voor het station zioh verdringende menigte wilde de paarden van de rjjtoigen spannen om do ministers naar hu;s te trekken, maar dit werd ge weigerd en de geestdriftige Hongaren vergenoegden z'ch toen de rjjtuigen te omringen en gedurende den rit mee te draven. De stad was met vlaggen getooid. Da Du it so he Rijkskanselier sehjjit weer vrjjwel op zjjn verhaal te komen, al kan hjj zioh natuurljjk nog weinig met staatszaken bemoeien. Nu ia men vrjjwel van gevoelen dat, mocht Von Bttlow weer zjjn bezig heden kunnen herval ten, het toch noodig zal zjjn dat hem wat meer hulp wordt verleend en men acht ook het g»ljjktijdig bekleedm van den zoo zwaren en omvang rijken post van rjjkgkanselier onverenigbaar met het ministerschap, daar zulk oen accumulatie van arbeid de krachten vnn één man te boven gaat. Aan aftreden schjjnt prins Von Billow nog niet t» denken. Uit de omge»ing vau dan rijkskanselier wordt a thans verzekerd dat hij, zoo hjj al voor eenigen tijd in het Zuiden rus* gaat temen, toch van plan is het heft niet u t handen te geven en de Duitsohe politiek van daar uit wil blij ven leiden. Met het herstel van de krachten schijnt de oudo eerzucht en werkkracht dus teiug te koeren. Uit Natal wordt het volgende bericht Zaterdagmiddag is Bambata met een gevolg van zeven tig man de Toegela overgetrokken en beeft de wjjk ge nomen in Zoeloeland. De meerde-beid vau zjjn krjjgs- volk is nog in het gebergte, waarin de Eugelscheu hem niet volgen kunnen. Het plan is nu Sibindi, een opper hoofd die Bambata's vjjand is, op hem los te laten. Ia- tusscfaen hebben de Engelrchen al vele kralen met kanonvuur vernield en een menigte troepjes «rebellen» neergeschoten. Bambata's oom, als regent in zijn plaats pesteld, is ook ontvlucht en in Greytowa aangekomen. Naar 't heet, zjjn vele Boeren nu tegen Bambata in 't veld. De Daily Telegraph verneemt uit Pietermaritzburg, dat kolonel Leuchar's korps in Bambatalaad onmiddelljjk terugkeert naai Greytown om daar ontbonden te worden, wjjl bevonden is, da', blanke troepen niet in staan zjjn aldaar te opereere Vier Zoeloe-stam men hebben beloofd samen te werken om Bambata in banden te krjjgen, wiens kansen op ontsnapping gering heeten. Naschrift. Uit Peking wordt een herleving der bokserbewegicg gemeld. Het genootschap van het «groote mee«, een soort overbljjfsel nit den tjjd van de bokser- beweging, heeft ernstige rustverstoringen veroorzaakt. Een aantal steden in Zuideljjk Honan on Westeljjk Sjangtoang, werden geplunderd. Naar het heet, is de beweging vooroameljjk gericht tegen het plan van her vorming van het onderwjjs en da Roomsch-Katholieken. Da Fransche Kamer nam met algemeene stemmen een wetsontwerp aan, waarbjj wordt bepaald, dat in ge val van algemeene mobilisatie van het leger, tjjdeljjk geen invoerrechten zullen worden geheven van de nood- zakkeljjkste levensbehoeften. Da Belgische Kamer nam gisteren namiddag met 51 stemmen tegen 20 en 14 onthoudingen de wet, aan, waarbjj het onderzoek naar het vaderschap wordt toegessaan De gisteren t« Berljju versohenen bladen melden dat prioB Btllow wellicht nog gedurende veertien dagen volkomen rnst in acht moet nemen en zich van alle werk onthouden, alvorens hg met langdurig verlof op reis kan gaan omirert het reisplan is van geneeskundi ge zjjde nog biets bepaald. Gedurende bet verlof zal naar de Tdgliche Rund- schau meldt Pcsadowsky in den Bondsraad den rijks kanselier vervangen. Bttlow zelt w 1, volgens de Rund schau, tjjdens zjjo verlof een hoofdambtenaar meenemen, om de loopende zaken af te doen. De uitbarsting van den Vesuvius. De berichten van Maandag gewagen van een sterk ver minderde werkzaamheid van den vulkaan. De lava stroom in do richting van Torre Annunziata is sedert Zondagavond tot staan gekomen. De asohregen is te Napels en elders opgehouden en de seismografische toestellen gaven gisterennacht nog slechts enkele schokken aan. De telegraaf meldt uit Pompeji ook, dat het gedreun in den berg voorbij is en in den vallenden regen nog slechts weinig asch werd mee gevoerd. Het ergste vooral lijkt op 't oogenblik het instorten van de nok der kerk te San Giuseppe veroorzaakt door het gewicht der daarop gevallen asch, waar 49 lijken zijn te voorschijn gebracht. Ook is onder het gewicht van zand en asch hot dak van hot marktgebouw op den Monte Oliveto te Napels ingestort. Er zijn zeven dooden en zeventig gewonden. Torre Annunziata is gered. Men heeft er de spoorwegbrug laten springen in de hoop zoodoende den lavastroom naar de zee af te leiden. Eigenlijk is daar volgens het volk zoo seint de correspondent van het Berliner Taqeblatt slechts door een groot wonder uitkomst gekomi-n, da' het werk van St. Anna is. Voor het Campo santo, het kerkhof, hield de lavastroom plotseling stil, splitste zich in tweeën en boog zich om kerkhof en kerk heen zonder deze te beschadigen. In Torre d 1 Greco is de la a echter binnengedrongen en alles gevlucht. Te Portici zijn alle huizen geslotende menschen zijn naar Napels uitgeweken. Door de ontruiming van Boscotrecase zijn 10 800 menschen dakloos. Groote hulde wordt aan de militairen gebracht, die redden en waken over de verlaten eigendommen. De hertog van Aosta heeft het opperbevel over alle in het gebied van den Vesuvius aanwezige troepen over genomen. De Koning en de Koningin hebben Maandag per automobiel Torre Annunziata bezocht en zijn daarna in de richting Ottajana gegaan, overal luide toegejuicht. Het was een tochtje, dat het koninklijk paar heeft gemaakt. De weg waarlangs de automobielen de ver schillende plaatsen rondom den krater zouden bezoeken was zoo verstopt met asch en ander vuil dat de auto mobielen met het gevolg het weldra aflegden. De wagen des Konings echter sloeg er zich dapper door, hoezeer ook honderden karren met vluchtelingen en Huisraad beladen den toch al zoo slechten weg nog meer versperden. Te Riccia staken de soldaten de straatlantaarns aan, maar dit hielp niet veel. In de verwoeste plaatsen begaf hot vorstelijk paar zich tot vlak bij den lavastroom. Trouwens, de koninklijke nieuwsgierigheid werd door honderden gedeeld. De Paus heeft kardinaal Prisco telegrafisch om uit voerige inlichtingen laten verzoeken. De redding dienst ten behoeve der vluchtelingen is thans voortreffelijk. De Circum Vesuvius-spoorweg vervoert er zooveel mogelijkde militairen vervoeren met karren, terwijl de vloot sloepen naar Porto Zenatelli zond om daar vluchtelingen aan boord te nemen. De kapreins van vier Engelsehe koopvaardijschepen boden ook gastvrijheid aan. Wat het beteekeut al die men schen onder dak te brengen blijkt uit een mededeeli g van de Giorno, volgens welke 150 000 personen, mee rendeels behoeftig en vaak van alles beroofd, moeten verzorgd worden. Latere berichten. Te San Giuseppe sjin nog 26 Ijjken onder de pninhoopen weggehaald, in het geheal zjjn er 79 Ijjken gevonden. Ottojano is geheel en al verwoest, een groot gedeelte der bevolking is gevlucht (Eet aantal omgekomenen onder de puinfaoopon wordt geschat op 200; tal van gewonden zjjn in de waggons van den Vesuvius spoorweg neergelegd, maar kannen niet vervoerd worden, wegens gebrok aan middelen van vervoer. De Tribune ontving nit Napels gisteravond te 7 uur het bericht., dat tnsschen Ottojona en San Giuseppe 500 menschen het leven hebban verloren. Da Vesuvius begint weder meer te werken, vooral bjj Cercola. Bij dejlnstor- ting van het marktgeboaw te Monte Oliveto kwamen 12 personen om het leven, werden er 26 ernstig en 100 licht gewond. Van Courrières. Een correspondent van de Tdgliche Rund'chau maakt melding van grnweljjke geruchten, die te Courndrg de onde doen, gerrchten, waar de pers tot dusverre niet mee voor den dag durft komen. Alleen de socialistische Petite Républ que maakt er molding van. Wjj deelen die geruchten onder alle voorbehoud mede. Hot zou dau zoo goed als zeker zjjn, dat tal vau mijn werkers de ontploffing hebben overleefd. Men heeft in ds ransels van de Ijjken gosn enkelen vnarsteen met tonder- doos gevonden. Berthou zal toch niet alleen alle tonder opgegeten hebben. Zjjn zwerftochten hebben zich bovendien slechts over een klein gebied nitgestrekc en in dat gebied lagen niet veel Ijjken. Er is nog een andere omstandigheid, die er op wjjst, dat de ontploffing bjj velen niet aanstonds den dood ten gevolge had. De ireeste Ijjken, d e men vindt, zijn aan gekleed. Nu plegen de mjjnwerkers te arbeiden met naakt bovenljjf. Zjj hebben dus tjjd gehad, zioh aan ie kleed m en naar een uitgang te zoeken. Er stierven eenigo arbei ders bjj de ontploffing, maar de anderen ijjn langzaam verhongerd of gestikt. Nog gruwelijker verhaal gaat er rond. Meer dan 600 mjjuwerkers, zoadea ten slotte, wanhopende san de ver lossing, elkaar met bjjlslagen van het leven hebben beroofd. Dit zon de reden zjjn, dat de directie die ljjken niet boven durft brengen. Postcongres. Te Rome is Maandag in de groote zaal van het Palazzo Oolonna hot wereld postcongres geopend. Du onderstaatssecretaris van postergen en telegraphie Morpurgo hield de openingsrede. Op voorstel can den Dnitechen staatssecretaris Kitltke werden tot eere voor zitters benoemd minister Baoceli en onder-staatssecretaris Morpnrgo en tot president de directenr-generaal Gamond. Ter voorbereiding van de weikzaamhedon van het congres werden drie commissiën benoemd. B jjkens een mededeelicg op bet oongreg gedaan, zal Aethipoië tot de wereldpost- vereeniging toetreden. Ontsnapt. Zondag zjjn nit de deportatie-geTangenis te Petersburg zes voorname piütiek-r ge »a -.genen ontvlucht. Uit Kert8j komt het bericht, dat ook daar zeven politieke gevangenen er in gesliagd zjjn te ontkomen. De Minister van Financiën wil, zooals men weet, het kleine zilveren stuivertje aan het gebruik onttrekken en een nieuw stuiverstuk invoeren. Dit nieuwe geldstuk zou de Minister ongeveer zoo groot willen hebben als een gulden en 't zou van brons moeten zjjn. Het Utrechtsch Dagbl. spot met dit plan van den minister en schrjjft De Spartanen hadden alleen ijzeren munt. Dat was door Lukurgus aldus bepaald, opdat zjj zich niet te veel aan weelde zouden overgeven. De oude Lukurgus was een fijn menschenkenner. Zulk een wetgever van fijne en diepe menschenkennis is nu ook onze tegenwoordige minister van Financiën. In tegenstelling met alle meer beschaafde en verfijnde natiën om ons heen, dragen wjj Nederlanders sinds onheuglijke tjjden een vracht bronzen centen met ons... Sinds een menschenleven genieten we daar nog onze «grooten® bjj, ter waarde van 2J centOf liever, die genieten we niet. Want, sinds ze als geschikte rekenpenningen voor perronkaartjes of muntgasmeters in gebruik kwamen, kan niemand ze krjjgen als hjj ze noodig heeft. En nu wenscht de minister dit systeem van Spar- taansche volksopvoeding tot soberheid en gematigdheid, dezen strgd tegen weelde en weelderigheid in het Nederlandsche volk te volmaken, door ons ook nog te zegenen met stuivers van brons, ter grootte en zwaarte vanzegge en schrjjve een gulden. Het denkbeeld is inderdaad in elk opzicht voortreffelijk. Als men voor een waarde van een rjjksdaalder aan zulke stuivers met zich omdraagt, dan sleept men wellicht wel ten naaste bjj een paar kilo's met zich mee. Men zal dus nog zuiniger worden dan dusver, om de zwaarte van zjjn geldbuidel maar niet al te veel te voelen. Onze huisvrouwen zullen er op aandringen, dat niet, als dusver, Galles een dubbeltje.» maar alles een stuiver kost. Dat spaart ten minste de helft van het gewicht en de helft van de vermoeienis bjj boodschap- gang of marktbezoek. Ook zullen deze bronzen stuivers door hun formaat alleszins geschikt zjjn om als gedenkpenningen te worden bewaard. Was er een oogje aan, dan kon men ze zelfs als bronzen medailles voor zuinigheid en vljjt op de borst hangen. Dit is nog niet het eenige voordeel, meent het blad. Wjj zullen natuurlijk allen nieuwe portemonnaies noodig hebben, zoodat in de Duitsche lederbranche, die zich met het vervaardigen van die voorwerpen bezig houdt, een ongekend opbloeien 't gevolg zal zjjn. Het voornemen van den minister verdient dus in alle opzichten warme waardeering en erkenning. Nasr uit goed8 bron vernomen wordt moat de gezond heidstoestand vau mej. Kuyper, dochter vau den ex- minister dr. Kuyper, niet van dien aard zijn, dat een dadeljjke operatie wenscheljjk geacht wordt. De ex-premier zal binnenkort zjjn onderbroken studie reis hervatten eu naar Algiers terugkeeren. Bagin Juli wordt dr. Kuyper dan definitief in Den Haag terug verwacht. Naar wij vernemen heeft zich te Steenwjjk eene af- deeling den Internationale Vereeniging »Vrede-Tentoon- etelling* geconstitueerd. Het voorstel der heeren dr. Stoop c. s., inhoudende een uitnoodiging aan B. en W., om een commissie te benoemen, die de wenscheljjkheid van vervroegde winkel en Zondagsluiting (en voor welke bedrijven) zal hebben te onderzoeken, is door den Raad van Dordrecht, nage noeg zonder discussie, goedgekeurd. Ue tweede Vredesconferentie. Men schrjjtt aan de Tel uit Den Haag Nn de nitnoodigingen tot deelname aan de tweede Haageche vredesconferentie aan de mogendheden ver zonden zjjn, dringt zioh, evenals in in 1898, de kwestie op den voorgrond of óók de Pans nitgenoodigd zal worden eu welke houding hierbjj door de Nederlandsche regeering zal worden aangenomen. Wat het uitnoodigen van den Heiligen Stoel betreft, zjjn de betrekkingen tusschen den P>us en Italië sedert 1898 wel veel verbeterd, toen Italië zioh ten s'erkste tegen een vertegenwoordiging van den Pans verzette. Maar, naar van welingelichte zijde vernomen wordt, is het thans Frankrjjk, dat zjjn tresteoiming tot het deelnemen aan de a. s. vredesconferentie door den Paus zal weigeren te verlee en Het staat, dau ook te vreezen, dat, even onverzoenljjk als in 1898 Italië, thans Frankrjjk ten opziohte van der* kwes'ie zal bljjken te zjjn. Het spreekt vanzelf, dat ook ds Nederlandsche regee- ring in deze voor haar bjjzonder delicate kwestie zal gewikkeld worden. Een zaak, des te onaangenamer, om dat wjj in in onze betrekkingen tot hst Vatioaan nog steeds de nawerking ondervinden van bet gebeurde in 1898. Toen werd, zooals bekend, op den dag van de opening der conferentie op zeer éclatante wjjte de toen- mal ge internuntius, monseigneur Tarnazzi, teruggeroepen en werden de diplomatieke betrekkingen tnssohen den Paus en Nederland afgebroken. Na is sedert dien hier wel een zaakgelastigde van den Paus geaccrediteerd en het oonfliot van 1898 officieus als geëindigd verklaard, maar officieel zjjn de door den Paus verlangde verontschuldigingen nooit aangeboden en is de iuternnntiatnar niet hersteld. Officieel is de verhouding dan ook nog niet in het reine. Wordt nn wederom de Paos niet nitgenoodigd, dan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1