S T ADS WIE üTsT ~burg"e RL ij k ë¥tanïT" Gemeenteraad van Alkmaar, PERSONALIA. Gemengd Nieuws. INGEZONDEN STUKKEN. LAATSTE BERICHTEN. MARKTBERICHTEN. iigt het voor de hand, dat, evenals in 1898 de inter- onntins, thans do zaakgelastigde van dm Pant zal ver- trekken, zoodra de conterentie bijeenkomt, en vrederom een conflict ontstaan zal tnsschon Nederland en het Vaticaan. Inderdaad eon zeer dwaze toestand, want hierbjj word niet Tergeten, dat Nederland om een stont beeld te gebruiken slechts de brievenbus is, waarin Rusland do uitnoodigingen werpt. In die verhouding kan Rusland ons indirect dwingc-n den Paus niet uit te noodignn en het is natcurljjk uitgesloten, dat onzs legeering zou weigeren hare medewerking te Terleenen, omdat zjj daar- bjj het Vaticaan m moeten overslaan. De diplomatie van den Heiligen Stoel vis k vis onze regeering na het conflict van 1898 gevoerd, maakt dit bovendion onmogeljjk. De eenige concessie, in dia richting te doen, kan slech's hierin bestaan, dat do onaangecame verhouding, waarin wjj komeu te verkeeren, ingeval de Paus niet wordt uitgenoodigd, ter kecnisse van de Rus sische regeering wordt gebracht. Verder echter kan de Nederlandsche regeering niet gaan, en dat vooral door het tegenwoordig Kabinet geen veroi tschuldig:ngen aangeboden zullen worden, behoeft wel geen nadere bevestig ng. In diplomatieke kringen alhier wordt dan ook aange nomen, dat de zaakgelastigde van den Paus, die als >homme du mondo« hier boog staat aangeschreven van zjjn diplomatieke b slommeringcn zoekt hp somwijlen verpoozing in het hoog aristocratische golfspel in geval de conferentie dezen zomer bjjeen komt, de resi dentie zal verlaten en opnieuw oen coi fl'ct trsschen onze regeeriog en den Pans zal uitbreken. Penslora- aan vragen. Ten e'nde eventueele toekenning van pen-tioen zooveel mogeljjk te kunneu bespoedigen, is door den minister van Finacc'Su de aandacht van de ar> b'ena-ea wien het aangaat gevestigd op bet belang, dat er voor hen in ge legen is om, met h- t oog op de bjj de wot voorgeschre ven wjjze van behandolirg van pensioenaanvragen, met de inzending dier aanvragen niet te wrehten, totdat bun ontslag is ingegaan, doch deze reedt in 'e zenden zoodra dat ontslag te hunner kennis is grbrrcht, vergezeld van de vereischte besche'don en onder vermelding van de plaats, waar zjj zich metterwoon zullen vestigen. Uit den Baad van Hoorn, In de gisteren gehouden raadszitting te Hoorn was ingekomen een stuk berichtende een erflating van mevr. de wed. de Vicq-Carbasius a. f 2000 om uit de renten daarvan het familiegraf te onderhouden. b. haar huis aan den Rooden steen met bepaling, dat het in gebruik of in huur wordt gegeven hetzij' aan den burgemeester of aan den conmandant van het garnizoen, of aan den kantonrechter, of aan den griffier bjj het kantongerecht, tenzjj de gemeente Hoorn mocht besluiten aan dat huis de bestemming te geven van Museum of Bibliotheek c. f 7000 voor onderhoud van gemeld huis d. diverse antiquiteiten, schilderijen en boeken aan het West-Fi'iesch Museum en een som van f 1000 om daarvoor te maken een glazen kast in antieken vorm, om daarin te plaatsen het porcelein enz. Voorts werden nog revenuën toegekend voor belooningen der kinderen van de bewaarschool dier gemeente wegens getrouw schoolbezoek. Naar aanleiding dezer legaten spreekt de voorzitter eenige war pi gevoelde woorden aan de nagedachtenis van de overledene. Voorts werd tot eerste gemeente-geneesheer benoemd de heer J. "Wittop Koning, arts te Haarlem. Vit Behagen mrldt men ons Den 9den <-ergaderde in het lokaal Cé èa alhier het plaatsrljjk Watersnood Comi'é. Ds heer Feisser opende de bjjeenkomst, daarbij vooral hulde brengende aan de dames voor bare ijverige bemoeiingen. De beer H. A. Bn. Odlot d' Escnry deelde mee, dat tot beden was ingekomen 1 566,38, maar dat nog collecte zou worden gehouden op het Wad en de Keins. Besloten werd dadeljjk f500 te zenden aan het Provirciaal-Comité in Zeeland dooi bemid deling van den burg'meester van Hontenisse, den heer Collot E-cury, lid van dat Comité. Wegens het groot aantsl uitgere kte kaarten voor ds tooseeloitvoering zal er tweemaal eene opvoering plaats vinden, Zondag 29 April en Dinsdag 1 Me,. Er doet zich thans in onze gemeente een geval van diphteritus voor. Moge het bjj dit eone geval m»ar bljjven. Onze barmoniekapel besloot gehoor te geven aan de utlnoodiging uit Alkmaar ontvangen en zal dus dezen zomer een Woensdagconcert in den Hout komen geven. Overgang te Velse». Gistermiddag ongeveer 4 uur raakte een roeibootje, waarin 5 mannen die een anker wilden uitwerpen van een baggermolen, werkende in het kanaal nabij Yelsen, beklemd tusschen den baggermolen en het vau Amster dam komend stoomschip Adonis Drie dor opvarenden sprongen op den baggermolen, twee geraakten te water, doch wisten zieh zwemmend te redden. Toen de mannen in het bootje de Adonis zagen aankomen, hadden zij hei anker snel uitgeworpen, doch ongelukkig juist zóó dat het achter den pontketting terecht kvram en deze uit zijn stand rukte. De pont kon hierdoor ruim een half uur niet varen. Merkwaardig. E?n zeldzaam voorwerp van Romeinscben oo'sprortg D in den' omtrek van Njjmegen nitgedolven. Het bestaat trit een in barnsteen gesneden baleempotjs, versierd met cplooperd bladwerk en barnsteen dek-el'ja. Daar ba*n- st»i n voorbeen zoo gced nis heden als een artikel v- n weelde beschouwd werd, is dit een van ds merkwaard g ste vondst-n hier nog gedaan. Buitengewone vlsschen. Van tjjd tot tjjd worden aan dm Rjksvischafslag, te IJmuiden, visschen aangevoerd van zeldzame afmetingen was er vorleden week een heilbot van 160 pond, gisrei- morgen werd een steur verkocht van 182 pond voor f 76. Een waar zeemonster, voorwaar 1 He staking te ttronlngen. Men meldt uit Groningen: De f tik ing der bouwvakarbeiders i lhier begint te rerloopen. Heden zjjn eenigen weer aan het werk gegaan, terwjjl verwacht wordt, dat morgen de meest n zullen volgen. De stakers worden weinig gesteund. Later meldt men De timmerlieden besloten de contract-loonregeling der patroons aan te nemen. De duur van het contract, ge steld op tien jaar, werd eveneens goedgekeurd. Hiermee is deze quaestie opgelost. 90 Opperlieden en metselaars besloten, hoewel er geen strijdmiddelen zjjn, de staking door te zetten. De overigen, ongeveer 100, zullen weer aan het werk gaan. verspreid in zake den onlangs geplecgdeu d'efsial bjj den Igesz te Opmeer. Wel beeft deze een ongetoekende briefkaart ontvangen uit Antwerpen, waarin dank werd geuit voor het geld en medegedeeld dat het reeds was ingewisseld. Bloembollen drukte. De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappjj ver voerde Zondag 30,068 personen tusschen Amsterdam en Haarlem. De Electrische Spoorweg Maatschappjj vervoerde over haar drie Ijjnen (Amsterdam —Haarlem, Amsterdam Zandvoort en Haarlem Bloemendaal) 24,000 personen. Met het prachtig zo mes weer van Zondag (j. 1 zjjn c* 2653 fietsen en 7650 voetgangers met de Velserpon' overgezet. Ongeval met treurlgen afloop. Zondag reden een'ge dames van IJmuiden over het Kopje te Bloemendaal. Een dezer dames kon haar fiets niet machtig bljjven en rolde tegen een boom van het hotel Dain en Daal. Zjj werd in genoemd hotel bewusteloos binnen gedragen en is thans overleden. Vergeefeche nasporingen. Ondanks de nssporingen der politie is nog geen l'cht Hi n belangrijke vondst. Donderdag j. 1. is door vier visschers uit Moddergat ten N. van Schiermonnikoog een sohip, drjjeende in z*e, gevonden, dat gebleken is een zoogenaamd Deensch j&cht te zjjn. Doo' boring is men te weten gekomen, dat 't »ol bout zit. Zeer zeker is dus een belangrjjken vondst, daar bet vaartuig nog in goeden staat verkeert. Nadat de vinders te vergeefs getracht hadden met gunstigen wind en stroom bet schip te sle pen, is een van hen over Zoutkamp naar Delfzjjl gereisd om een sleepboot ter assistentie te halen. De orurigen bewaakten intusschen de vondst, cpdat deze hun niet ontgaan zon. Met behulp der sleepboot roooht bet tun gisteren gelukken door het Friesche gat in de wadden te komen. De buit is dus binnen. Het plan is nu naar Oostmaborn (e sloepen, om daar verdere maatregelen te rerren. De burgemeester-strandvonder van West dongeradeel met een klerk en gcmoente-politie was gisteren in Moddergat aanwezig en dezen hebben een reisje, over 't Wad loopeisd en vei der met een op de ree liegenden blazer, naar bet ge'onden schip gemaakt. (Leeuw. Ct) Dammen. In ons bericht van de simultaar-jéince, gegeven door den heer J. de Haas van Amsterdam te-behagen, is abusieve)jjk vermeid dat de beer De Haas-Remise speeldeo.a. tegen den beer G. van Nienw. nhuizen vao Alkmaar en rea partjj verloor tegen den heer S. Heer te Sohermer- horn. Deze namen moeten zjjn G. van Nieuwkuük en S. de Heer. De schaalcollecte alhier heeft in toUial f 1100.34 op gebracht en het bedrag is bereids aan het Provinciale Watersnood Comité te Middelburg opgezonden. Na de Paaschdagen zal het bestuur een vergadering beleggen van het Comité, waarbjj wrok de dames en heeren die de schaalcollecte hebberf'gehouden, zullen worden uitgenoodigd, om de rekening en verantwoording te hooren afleggen. Op de Cadettenschool heeft een collecte voor de be- hoeftigen in Zeeland opgebracht f 100. Men deelt ons mede, dat het gebouw vDiligentian overgegaan is in een Naamlooze Vennootschap. Binnen kort zal worden begonnen met de verbouwing van de inrichting. Den 13den, I4den, 16den en 17en April zullen in het gebouw dor Ambachtsschool in BurgMTvondschool ten toonstellingen worden gehouden van werkstukken en teekrningen, vervaatd'gd door de loerlingen van deze soholen. De tentoonstellingen zullen geopend zjju van 's morgens 10 tot 's middags 4 uur. Zaker zullen ze evenals bet vorige jaar een bezoek overwaard zjjo. Het concer uat de zangver enigicgen »A!cmaria« en Excelsior» zullen geren ten bate van de weduwe De VrieB in de Bloemstraat, zal plaa's hebben den 25sten April. Door eenige damealcden der vereenigingen is een begin gemsakt met het aanbieden van ljjsten vodt de uitvoering. Tot nu toe tei-kenden reeds velen zoodat de uitvoering succes belooft te zullen hebben. In de gisterenavond gehouden spoedvergadering der Alkm. Winkeliers Veieenigicg is het voors'el tot s'enn in den vorm van f 100 renteloos-\jmfrscbot aan de noodljjdecde Zeeuwsche M ddeostandars afwa^^oi-x-n Watersnood In Zeeland. De opbrengst der schoolcolleote voor den watersnood in Zeeland, gebonden in het arrondissement Alkmaar is als volgt Alkmaar: lo gem.-school f 3 45, 2e gem.-schorl f 4.04, 3e gem. school f 13.0L', 4a gem.-school f 13 17, 5e gem.-Fchool f 4.94 Burgerschool 1 42 35, MeisjVscbooi f 21.80Bjjz. Chr. school f 13.30, Bjjz. R K. Jong ns- ■obool 1 28 95, Bjjz. R. K. Melsjessobool f 44.50. Bergen: Openb. school f 6.^5, Bgz. school f 6 50, Broek op Langodjjk: Openb ^school f 2 385, Bjjz. school f 26 935. Heerhugowaar#: no. lf6C0s, no. 2 f 7.36s, no. 3 f8 01, no. 4 f 6 36. Hei loo: Openb. school f 13.37'. Koedjjk idem i 10.30'. Nieuwe Niedorp: idem (kom) f 10,28, idem (Moer beek f 5.51. Ncordscbarwoude: idem f 7,2 5, O ter leek: idem (kom) f 6.41', idem (Stompefo'ar) f 16.30. Oude Niedorp: idem (kom) f 7.00, idem (Zjjcewind) f 5,65. Oudkarspel: idem f 5 84'. Oudorp: idem f 5.60. S c h o o r 1idem (Groe'f 7 73. idem (kom) f 4.26. St.-Pancras: idem f 6.57s, Bjjz. Chr. school t 8.54. W armenhuizen: Openb. school (kom) f 27.74, idem (Sohoorldam) f 5.45, Bjjz. school Krsbbendam f 11,58', Winkel: Openb. school (kom) f 7 90, idem (Grootpoldei) f 3.365, idem (Latjewinkel) f 186. Zoid- en Noordscbermer: idem (Drie huizen) f 4 83', idem (Groot-Schermei) f 4 9l!. Z u i d- Scharwoude: idem f 7.50. Totaal f 455.05'. Waar blijft de sproeiwagen f Er komen klachten tot ons dat 't op enkele wegtn reeds nu hewg stuift. Waar bljjft nu du eprotiwa en? Ken loos alarm. 'i Was var morgen om even vcor half elf. Zwoel was de wind en er was vroolpbeid in de straten door die lecherde zon, die je dadeljjk zoo anders maakt, me r ver- troaweijjk mask', de menscben er was voo-jaars- stemming. Dit kon je merken aan alles, aan do groente mannen die praatlustig waren, aan da dienstmeisjes die nirt minder behoefte gevo iden aan een praatje met die groente - mannen of elkaar aan ai die wandelaars, die wilden genieten na van zonncmorgen. Erwuren er veel, wandelaars, maar ockdienstmeisjes op de stoepen, en zooals dat dikwjjis gaat ook geen gebrek aan slagersknechts, nu met woest voort snellend op hun wiel, maar afg sttpt in gemskkelgke leunhouding keuvelend unt do kameraads of met die dienstmeisjes. Cpeens kwam 't 't was zoo vieemd-onvsrwacht, en ook maar zoo eva». Maar ieder had het toch gehoord en na esn oogerblik kwam er bewoging in de straten. Brand» was het woord op aller lippen. Hoog, van den ouden Waagtoren had het sein geklonken dadeljjk weet je 't immers a's bjj begint, zóó klept. Dit is uie: dat deftige, langzaam-zware slagendreunen, 't gaat wat vlugger, maar de toon bljjft ernstig. Maar éven had 't geduurd, hoogs'ens oen zevental brom-tonen toch was men er algemeen zeker van, 't mcèat brand zjjn. Hjj bad immers nog geen reden om half elf te slaan en bovendien 't was luiden neen, er vis brand. Zoo ging de gedachten stroom door de hoofden der lentemorgen genietenden d' een zei 't den ander in voort girg 't nu naar de Langestraat hoofdzakeljjk. Uit alle strat-n kwamen ze torloopen een mooie gelegenheid om evm-jes er uit te snappen, meenden de dienstmeisjes, en zoo daohten er meerderen over. 't Bleef toeloopen, waar nu heen, waar was 't nu, je zag niets 1 Cok op 't politie bureau was 't gehoord, bet luiden van de Waagklok, 't Duurde niet lang of daar ging de telefoon een vragen waar de brand was. Nog niet bekenddadeljjk onderzoeken I Agent op fiets voort, snel onderzoek nd. Hier en daar zag men reeds een brandweerman in uniform maar fiikr heen Tot eindeijjk de woelige menigte rustiger werd, ging pratcu, of 't misschien wat anders kon zjjn, of een ooljjke rakkerd mis-chien 't klokkelonw zoo eens eventjes had gegrepen omdat 't daar zoo verleideljjk neerhing. Toen ging de stroom naar de Waag, Lea ie ristin menschen, en karren en fietsen daar bleef 't nog wat kjjken naar boven en 't geval bepraten maar aan den Waagtoren was niets tc zien. Zoo ging men z'ch langzaam verspreiden, de wandelaars lachend verder drentelend, de dienstmeisjes weer naar haar stoepen, de groentenwagens rolden verder, de sirgsrsknechts sprongen weer op hun wiel en 't word weer rustiger. 't Bleek ors later dat men in den toren aan 't werk was gevesst en bij vergissing een verkeerd touw h&d gegrepen. Maar 't was óch een aardige afwisseling weor eens mensoben-gedraaf in onze straten Opsporingen. Door de politie is opgespoord en aangebonden zekere IJ verdacht van verduistering van geld. Hjj is ter be schikking der Justitie gesteld. Voorts is door de politie eeu heeren-rjjwie'. opgespoord, dat verduisterd was door een inworer van Den Helder. Schiet wedstryd. Van den gisteravond gehcuden schietwodstrjjd in de Nieuwe Doelen met cylinder geweer op 12 meter, schjjf telling 112, is de uitslag als volgt t Joh. Wiyling le prjjs 112 punten, P. Bosman 2e pips 1C8, J. J. de Roos 3e prjjs 107, v. d. Aa 4e prjjs 105, H. Essen 5e prjjs 105, H. B. Goettel 6e prjjs 104, G. H. Arbous Jr. 7e prjjs 103 en G. van Os 8e prjjs 101 punter. Het kegelnarsfeest in „Blllgentla". Wjj laten hioronder de uitslag volgen van de overige wedstrijden in »Diligentia'': Kampioen wedstrjjd. lste prjjs J. C. A. N emand, Amsterdam, 75 p. 9 ne. 2de Bosman, Alkmaar, 75 6 3de W. C. Ris, Amsterdam, 74 V r jj e b a a n-W e d s t r jj d. le prjjs J. C. A. Niemand, Amsterdam, 54 p. 2e o Voordauw, 53 3e 0. P. G. Niemand, 52 met 3 keer 52 ca. 4e D. Blom, Noord-Schar wonde, 52 met 51 na. 5e A. de Vries, Alkmaa", 52 met 50 na. 6e Carton, Amsterdam, 52 7e H. Landman, Alkmaar, 51 met 50 ra. 8e Fibbe, Amsterdam, 51 met 49 ca. 9e P. Donders, Alkmaar, 51 met 47 na. 10s W. Appel, Alkmaar, 51 Person eele wedstrjjd. Serif prijs, personeel, L. Roe, Amsterdam 131 p, le prjjs L. Roe, Amsterdam, 52 p 2a Martens, 50 3e A. W. Sohols, Amsterdam, 49 4e K. Vnyk, Rotterdam, 47 5e v. d. Recht, Amsterdam, 46 9- 9—9. 6e de Groot, 469 78 Tburing 46 9-8. 8s M'unist 46 5-8. 9e Eaveit 45 7— 9. 10e v. Ginkel 45 6-9. Kegel b i 1 j a r t-w e l s t r jj d. le pips Jb. L'ud, met 70 p 2e A. Molenaar, 67 9 ne. 3s Jb. Wittebrood 67 3 ca. 4e G H. Arbous 65 Voetbal. Da uPslagen op den eers'eu dag der serie-wedstrjjden op het veld van Alcmaria Viotrix zjjn als volgtN. W. V. V. (Amst.) Alcmaria Victr'x II: 5—0 voor Alcmaria. Alkmaarsche F. O. Neerkndin II (Amst.) 20 o?r A. F. C. Alcmaria Victr'x I O. V. V. (Hsarlem) 4—3 in 't voordeel van Alcmaria, na ren kwartier verlenging. Noeilandia I (Amst,) Haarlemsche F. O. III11 0 voor H. F C. Alcmaria Victr'x II Alkm. F. C.6—1 in 't voor deel vau Alcmaria. Kectificatle. De aandacht zjj er als nog op gevestigd dat de laatste 20 regels van den Amsterdamschen brief No. XIX te laag staan en thuis behooren bovenaan de eerste kolom van pagina 2. GETROUWD: 11 April. Johann Gerhard Siemer en Jansje Kommer. GEBOREN: 11 April. Geertruida Margaretha Adriana, d. van Cornells Erkamp en Marjjije Bakker. OVERLEDEN 10 April. Geerlje, d. van Cornelis Bakker en Geertje Oostwoud Wjjdenes, 17 jaar en 7 m. Har- manna Johanna Catharina, d. van Herman Eickholt en Catharina Johanna Maria Bakkers, 1 j. en 4 m. 11 Paulus Johannes, z. van Johan Korver en Agatha Catharine Kueter, 6 weken. CORRESPONDENTIE. Plaatsgebrek noodzaakt ons het dageljjksoh feuilleton tot morgen te laten wachten. zitting vsn Woensdag, li April 190 5, des na middags te een uur. Voorzi'ter: de heer G. Ripping, bergemeer or. Tegenwoordig 10 leden. Afwezig de h-oren Ooien Stuart-, Kraakman, Boelmans ter Spill, van den Bosch, van Bnjjton, Fortuin en Dorbeck. Secretaris de beer O. D. Donath. Lezing en vaststelling der notulen van da vorige vergadering, 1. Hededeellngen. Ingekonten stnV en. Wordt aan de vergadering medegedeeld dat is inge komen 1.een echrgven van Mr. J. J. Carsten, houdende bericht, dat de benoeming tot lid van bet collage vau curatoren van bet gymnasium door hem wordt aangcromen. Voor kennisgeving aangenomen. 2. als voren, oen adres van L. G. Tewe te Cjrdreoh', houdende het verzoek om bjj gelegenheid van den alhier te honden zang wedstrjjd een plaats to bekomen voor zjju stoomcaroussel. De voorzitter stelt voor dit adres in handen festelhn van B. en W. om bericht en raad. De heer Bosman vraagt of 't niet gesteld kan wor- don in handen van B. en W. ter afdoening. De Voorzitter zegt, dat in dat geval r.fwjjiend op het verzoek zal worden beschikt en mogelgk, dat de raad van een andere meenitrg is dan hit collego. De heer De Groot vindt er ook geen tor.waar ia de beslissing aan B. en W. over te laten. Het voorstel van den heer Basman wordt ondersten1 door de heeren de Groot en de Lange. De heer Uitenbosch vraagt stemming orer L"t voorstel. Hjj meent, dat waar in verband met do Fabsidlc- arnvrage van de zangvereenig'ng nog een pre er-d vies v n B. en W. is te verwachtin, dit verzoek mogoljjk cp 's raads meening in zake die subsidie van invloe 1 ban zr n. De Voorzitter acht dat net wa rschjjehjjV. Hij voegt er aan toe dat B. en W. er unaniem to^rn zjju het verzofk van den heer Tewe toe te staaniu 't ai- gemeen is men er tegen om bjj een geleger hcid a's dezen zangwedstrgd een tweede kermis tescbepptn naast de gewone. Dat acht men ook tegen het belang der genen, die staanplaatsen op de jaarljjksche kermis prchle?. Onmogeljjk is het bovendien voor B. en W. e?u uit zondering te maken in dit geval, daar al heel f poe lig andere vermakelijkheden enz. hot voorbeeld van den heer Tewe zouden volgen. Het voorstel van den heer Bosman wordt daarna iu stemming gebracht en aangenomen met 8 tegen 2 stem men. Tegen stemdrn de heeren Uitenbosch en Gun der mar. Het adres van den berr Tewe werd des ia handen gesteld van B. en W. ter afdoening. De Raad ging daarna over in een zitting met resloten deurenter verdere behandeling van het kohier vau den hoofdelijken onslag, dienst 1906. Namens den Ontvanger der Successie-rechten alhier herinneren wjj aan de afdoening der Vermogens-belasting 1905/6. Beroepen bij de Herv. Gemeente Haringcarspel c. a. Ds. van LeeuwenBoomkamp te Borculo. De heer D. Bakker, onderwijzer aan de O. L. S. te Oudorp, is in geljjke betrekking benoemd te Koog aau de Zaan Het viertal voor ondeiwjjzers aan de o. 1. s. te Sch geu bestaat uit de heef&uNo. 1 J. A. Thie, Amsterdam, No. 2 IJ. D. Plorg, Dinteloord, No. 3 A. Groen, Beem 'er en J. Langhorst, Zjjpe. Voor de j.arljjktcb* algemeens vergadering der dloc.- vereeniging van R.K. bgz. onder wgs in bet Bs lom Haarlem, welke op 5 Jnni a.s. te den Ha&g zal gehouden worden, zjjn door de pl. afd. Alkmaar gekozen tot, af gevaardigden de hermen Ammerdotffea h. d. s. te Urzcm, Doedes, b. d. s. van 't Zand, G. Eeltink en T. Boama, ooderwgzers te Alkmaar. Bjj den Zondag te Hoogwoud gehouden herstemming voor een notabel der Ned. Herv. Kerk ontstaan door het bedanken van den heer W. Vijn, die tot Kerk meester benoemd is, werden uitgebracht 27 stemmen, waarvan 15 op den heer R. de Boer en 12 op den heer D. Saai, zoodat gekozen is de eerstgenoemde. De haer P. D Ranke, te Schagee, deed met euiitt'g gevolg examen als klerk der postergen en telegrafi -. De heer P. Wonder Pz. te Heer-Hugowaard werd benoemd tot Landbouw-correspondent voor onzen polder om den Directeur-generaal van Landbouw de noudige gegevens te verschaffen op het gebied van den Landbouw. Tot stokers aan de gemeenteljjke gasfabriek te Schagan zjjn benoemd H. Klaver en R. Kok, tot leerling-dtter C. Mazereeuw, te Pchagen. Tot timmerman aan de Holl. IJ. Spoorwegen, ter standplaats Schagen werd benoemd P. de W aard to Den Helder. Motor wel. Geachte Redacteur Beleefd verzoek ik u onderstaand stokje in uw blad te willen opnemen. Art. 2, punt 2 sn 3, der Motor wet schjjnt dorr s)m- mige Heeren bestuurders van Motoren en Rjjwielea verschillend te worden uitgelegd. ^Sommigen zjjn o.a. van meening dat bjj het cehterop- rjjden en het alsdan passeeren van Motoren of Rijwielen de achteroprgder reohis voorbjj moet. Dit is in strjjd met de wet en zou aanleiding kunnen geven tot ernstige ongelukken. Hjj, die achter opgereden wordt wjjkt rechie en njj, die achterop rgdt gaat linke voorbjj. U wel dankend voor de opname teeken ik mjj Hoogachtend, H. lie tweede Hangsche Confereatlc. WASHINGTON, 10 April. Jnaserand deelde heden aan het departement van den Staats-secretaxis medr, dat het Franscha Gouvernement gaarne zou zien, dat Rcsland zjjn invloed zou aanwenden om de Hxugsoho Conferentie nit te stellen volgens de wenschen ran do Vereenigde Staten. Baron Roson meldde, dat Ljj aan zjju Gouvernament (Russische) het verzoek van het Staats-departement om de Conferentie later bjjeon te roepen, had overgebracht. Nabnco ontving een ksü-lgram van de Hollandsche en Belg sohe regeringen, dat zjj niets tegen een nitstel hebben. Amstikdam 10 April De prjjzen der Aar j peito waren treden als volgt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2