Aanbesteding. PENSION GEVRAAGD Voor de Schoonmaak. Alle ZONWERENDE ARTIKELEN, Voor den Goeden Vrijdag. u H. W. HOLSMULLER Solide Viltlioed a f3,50. een Engelsche Etalage !S Kindermeisje, Fijn Paaschbrood eene nette Werkvrouw. Schrijfonderwijs. Barbiers-Kappers. 24 Gez. KAAN, IJGEN IJGEN IJGEN ONIG ONIG ONIG OOR OOR OESTENDEN. OESTENDEN. OESTENDEN. Hoeden- en Petten-Magazijn, f 2.ÖO en meer verdienste per dag. Hotel „NEUF Alleen m deze pakken. Mevrouw KRAK, ADVERTENT IE N. Durgerwoonhuizen, TE KOOP aangeboden. De Berlitz-School of Languagesis tot na dere aankondiging geves tigd Raaks 17. DE DIRECTIE. A. v. DIEPEN, Fnidsen 66. J. A. B. FENIJN, HEKELSTRAAT. BE STOFFEEROERIJ MATRASSENMAKER naam en adres BOEKHOUDER, van LangestraatP. J. DE HAAN ALKMAAR. W inkeliers Fabrieksprijs. Breimachine-Maatschappij tot bevoniering van huisarbeid THOS II. WHITTICK Co., AMSTERDAM, Keizersgracht 263. Café-Restaurant. TE KOOP aangeboden: DICHT WAGDIMTJS. de a.s. Feestdagen. W. G. E. VALK. Firma C. KEG. 8ËÖR8BERJCHTFN, het nitbreiden zijner Cacaofabriek door aanbouwen van een nieuw perceel op den hoek van de Mosterdsteeg en Span jaardstraat, In korten tijd succes verzekerd. Dz., 79# 93) 94A 10114 101# 100? 1001 701 76 78^ 79f 831 78 79 641 771 8911 96^ 89 1051 50 1031 851 4811 611 421 161 611 971 681 69A 1221 931 10?# 271 451 441 35 68A 401 1591 501 llli 160 1051 1031 465 36 A 411 52 69A 122 ,93? 1021 271 45*4 441 281 35 1001 89 J 102f 68A 401 1581 1541 GEERTJ Ej P. W. N. NAP, e- 79 93# 944 101# 1011| 100# 100U 70) 67# 88) 78# 79) 83) 77# 64 77# 96# 89 en he Terstond gevraagd een leerlingen. Br. fr. letter bnreau dezer courant. modiste IJ 10, aan een nette JONGELING. n.l. Rolschermen, Marquises en Jalousieën, JONKER eSc Co, Hoornsche Broeder, fijn Krenten brood en Tulband. EÏENTIO Bolussen en Roombroodjes. BEDDEN MATRASSEN LEDIKANTEN WIEGEN DEKENS Vraagteen De fijnste KINDERHOEDEN voor 't a.s. Seizoen en keurige LUIER- MANDS-artikelen zijn in ruime keus verkrijgbaar bij LANGE8TRAAT B 77, ALKMAAR. P ootaar dappeleu Aan de Heeren VAN DAM Co., DEN HAAG. Mijne Heeren, Gaarne verklaar ik dat ik U hartelijk dankbaar ben voor Uwe heerlijke ijgenhonig. U moest eens weten hoevele poeiers en andere middelen ik ge bruikt heb. Niets baatte mij ja bet werd erger met mij. Ik leed verschrikke lijk door benauwdheid en hoesten halve nachten zat ik op den stoelvan benauwdheid. Toen heb ik van uw Vijgenhonig gehoord en waarlijk na één tiesch gebruikt te hebben is alles bij mij los gekomen bet hoesten wordt veel minder en de benauwdheden zijn zoo goed als weg. Zendt U mij nog een paar flesschen. Ik raad het al mijnen bekenden aan, zóó ben ik; en U moogt dezen brief in de courant zetten. Hoogachtend, Scbeveningen, de Wed. C. J. REXWINKEL- Nic. .Tolstraat. Antonisse. Per flacon, in nette kartonverpakking EEN GULDEN. Fabriek en Gros Magazijn Amsterdam, Prins Hendrikkade No. 73. Voor het breien van Kousen, Sokken en andere artikelen zoeken wij vrouwelijke zoowel als mannelijke personen uit eiken stand, onverschillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het [g e h e e 1 e jaar. Vakkennis onnoodig. TH. van der KLEI, Horloges - Pendnles n LANGESTRAAT 60. UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prijzen. Billard Toulet. Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen. Aanbevelend LéON CHAULET. met glazen PLATEN en FLESSCHEN, gerolde Voordam O 9, voor ËÉÊÊS?'* ^0lieve bestellingen vroegtijdig te doen. Gevraagd Eriesohe M. B. f 2.— a 2.25 id. bonten f 4. f 4.40, id. Borders f 3.00 a 3.25, id. blauwe* f 3.70 a 4.80, id. Pooters f 1.80 a 2.30, Zesuwscne bonten f 1.90 a 2.20, id. blauwen f 2.a 2 25, id. Eigenheimers f4.80 a 4.90, id. pooler» f 1.40 a 0.Duitsoiss Hamburgers f 4.50 a 4 80, id. rooden f 2.a 2.10, id. blauwen f 2.50 a 3.id. blanken f 1.50 a 2.—, Saksische jammen f 3.20 a 3.30, Zand Eigenheimers f 1.40 a 2.60, Zandtbomassen f 4.50 a 5.—.Geldorschs blauwen f 2.30 a f 3.Malta's 7en 0 ct. por k.>?. Aanvoer 3 ladingen. Schiedam, 9 April. Moutwgn per Ned. en zonder fast 18.25 j Jenever id. 12.25 zonder belastingen. Noteering van de BeurscomissiSu Moutwga f 8 a per HL., zonder fust en zondtï belasting. St'mm ng willig. Rnwe Spiritus f 8 Spoeling commissie f 160. Brosk op Lanobndijk, 10 April. Wortelen, f 0.50 a0,60 per 50 K.G. Rennecbloemkool f 0.Boode kool f 7. a 23.— Gele kool f 6.a 22.00. Witte kool f 5.00 a 15.00. Koolrapen f 3.25 a f 3.00. Uien f 1 50 a 1.20. Bieten f 3.a 5.per 1000. Station Noobdschabwoude 10 April. Ie soort roode kool f 20.— a 23.—, 2e soort f 16.— a f 19.3e soort f 12 a 14—kleinere f 6 a 10.le soort gele f 18.— a 21.2e soort f 14.—a 16,— kleinere 5.a 10.—, Deensobe witte f 5.a 16.— Rapen f 3.25 a 8.50 per 100, uien f ISO a 1.50, wortelen 0.60 a 50 et. per 50 KGtaaie gele kool f 10 a 28. Fdembebnd. 10 April Op de eierenmarkt werden aangevoerd 3000 kivitseiren, pip 15 a 17 ots. per stuk, bandel ving. Namens zjjn principaal, den heer J. O. BAAN, is ondergeteekende voornemens aan te besteden °P Vrijdag April 1906 dis avonds 1 nnr, in het Café Suis«e, aan de Laat te Alkmaar. AANWIJZING op het terrein op Dinsdag lï April IOC 6, des voormiddags 11. nar. Nadere inlichtingen te bekomen bjj W. H MATTHIJ- SEN Atchitect, bjj wien tevens bestek en teeke- nlug vanaf heden a f 1.verkrjjgbaar zjjn. 9. HiKHER Ez., keernar In het sehoon- Mbrjjven fl. O. Inlichtingen verstrekt de Heer K. BAKKER Arcbiteot, StatioLSweg, Alkmaar. AMSTERDAM. Cart N. W. Ssuuld. dito Nederland dito, dito, Oblig3 Oostenrijk j Obi. in pap. 8. 100C Fabr.-Aug. 6 dito, dito April-Oct.. t dito. Kronen Ï000 bel.vrije(Kronenr.)Msi-Nov4 dito, dito 9000 bel.vri)e(Rrenenr,) Jan.-Jnli 4 Portugal le Ber. 3°/0 90-1008 dito, 3e id. Amert. Sehuld 3®/. franes 500 4 Rneland, Iwang. Dombr. Oblig.,4) dito, Binnenlandeehe 18944 dito, 1880 geeojit.Z.R. 125-69513 Mei-Nov. 4 dito, 18891* 8e eer. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 10e'4 dito, 1894, Donati-Spoorw4 dito, 1867/69 i 90-100 Mai-Wov.4 dito, Groote Spw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Transe. Spw. Oblig, Z. R. 195/695. 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R, 685.... 4 dito, 18893 dito, in goud 18S4, 13 Jan. 13 Juli..... 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening 18904 Recep. geuni6eeerde schuld frcs. 500-9500. 4 Egypte, Obl. leening 18764 Ifexieo, Obl. Bien. Onh. afiosfc. oblig5 dito dito 1899 5 Venesuela Obligation 18S1....,4 N. V. Noord-Holl. Qrond-Crediet. Pandbr,. 4 N. W. A Pae. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maateeb. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, led. Lnd. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned Mij. t. ezpl. petr. br.A. dito, Petr. Blij. Sumatra-Palembi dito, Aand lembang A. Sed. Ind.Expl.Mij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand' United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand, i 850 dito, N.-Brab. BoxteLW.Asnd. 1875/80 geit. [talie, Spoorwegleening 1887'8ÖS dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl8 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland,Wladik. 1885 4 Z.R. 695 Oblig.. Amerika, Atehieon Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl...... 4 Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinoie Cert. v. Aand.... dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kan». Texas Oer v. Aand., dito, dito, le Hyp., 4 Norfolk 4 Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito South. Pacifie. gew. Aand. dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pac. Hoofd. C. v. A Union Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v. pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 1C0S Hongarije, Theisa Loten1 OoitanrijkStaatil. I8605 dito, dito 1864........... Jusland Staatsieening 1864 Loten,..,..... dito dito 1868, Dito5 Turkije Spoorwegleening 360 !80 33J Den 24 April hopen onze geheide Oudere, C. KOK en A. KOOI J hunne 25-Jarlge Gchtvereenlglag te her denken. Hunne dankbare Dochters, HILLEGONDA CATHARINA. CATHARINA HILLEGONDA. GERARDINA. Oudorp. CORNELIA. Heden ov8ileed tot diepe droefheid van hare oudere, zusters en broertje, onze innig geliefde dochter Een geduldig ijjden van meer dan een jaar maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar leven. Uit aller naam Alkmaar C. J. BAKKER. 10 April 1906. G. BAKKER— Oostwoud Wijdenes, Heden overleed onze jongste lieveling HerMana Johanna Catharlna, in den onderdom van ruim 16 maanden. Alkmaar, H. EICKHOLT. 11 April 1906. C. J. M. EICKHOLT-Bakiebb BORSTELWERK: ale Boenders, Luiwagens, Stof fers (niet van Amsterdam, maar eigen fabrikaat) is het beste en goedkoopste. Zeemleer, sponsen, Dweilen In groote voorraad. Straatbezems, men lette vooral op mjjn naamstempelvanaf 25, 35, 45 en 55 ot. Aanbevelend Groot Nienwland D 7. Fabrikant van Straatbesem en Bnrtlelu-erk. pOi 10 Apr. 11 Apr. voor erne DAME, met ruime Slaapkamer en iftls l#|k verkeer. Brieven fraico met opgavo van prgs en inlichtingen, onder let'er U. V. bg den boekh. P. H. J. REYNET DE LA RUE, Utrechtschestraat 35, Amsterdam. met tuin en vrj|e steeg, ruim 100 M1. groot, zoo goed als nieuw, op zeer netten stand, steeds verhuurd, worden tegen ma igen prjjs Brieven franco onder letter X ÏO, Bur. dezer Courant, Ter opleiding in bovengenoemd vak BIEDT ZICH AAM Adrrs Borean dezer Courant. worden in den kortstmogeljjken tjjd concurreerend en soliede gefabriceerd en gerepareerd aan de Werkplaatsen aan de RA A NaT# ACHT Men tette vooral op de nieuwste vinding der Marqui e». Kantoor, voorloopig BA A A UB ACHT O 4. Aanbevelend f BAAOT PRIJSOPGAAF. UE TEHHAARDE Bestellingen vroegtijdig te doen. BANKETBAKKER. PRIESCHE JONGEDAME. wonende te Alkmaar, welke Zonda. avond in den laatsten trein uit Amsterdam coupé 3de klasse reisde, wordt beleefd verzocht te w.llen opgeven, onder letter W 10, bnrean van dit blad. foniftszins met het vak bekend. liefst In vele soorten voorbanden als: Huisjes, Gladblauvr- tjes, Graafjes, Blauwe, Herfst vroege, Rood neuzen, Blauwpltten, Geldersclie Bonte, Roode enz., met en zonder spruiten van den zand- en van den kleigrond, naar verkiezing. L. JANSSEN, Kooltuin. Te Alkmaar votkrjjgbaar bjj NIEROP fc k MESMAN, Apoth'kers. SLOTHOUBER, SCHOUTEN Co., ANSINGH VAN DAM Oo., Den Hi>ag. KOOLTUIN, ALKMAAR. Orootsto keuze enz. Reparatlën worden goed en spoedig afgeleverd. en een To bevragen BUREAU VAN DIT BLAD. GHVRAAGU tegen 1 Hel, oen loon, met irbegrip van waschgeld, Adres: J. LIND, Mient 1. 'f fl3ü per Jaar. vraagt een tllak alet beneden 14 Jaar. AANBEVELEND,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3