Verdronkenoord 64, Alkmaar. Ju J. §TIRKEL De nieuwste Japongarneering wr. „Alkm. Dillettantenclub.' UITGAAN, „In de Theeboom." J. van den Berg, Christel. Bewaarschool beslist beste en biUijkste adres voor Steenhouwwerken, Schoorsteenmantels, Grafsteenen enz. hoesten, WIJNHANDELAREN FERWERDA&TIEMAN J. LIND Hz., Rijwielhandel (Verdronkenoord 79). Hypotheek 5 PRIJZEN a GOMTAMT MEST ÏO KORTING. [de Champagne IN billijken prijs netto a contant. Prijzen netto k Contant. a N Zijden Stoffen, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Knoopen, Galons, Broderies, enz. enz., Afdoend getuigenis aangaande de werking der B* J. SMIT. UITVOERING op ZOK ËA& 15 APRIL gebouw „Waakt en Bidt''. Dagelijks gelegenheid tot inschrijving van leerlingen. Koningsweg 69, Alkmaar, P. M E IJ E R. MACON- en BOURGOGNE WIJNEN. PORTWIJN. Witte Fransche Wijnen. SPAANSCHE WIJN. ITALIAANSCHE WIJN. HONGAARSCHE WIJN. T O K A Y E R. Roode Algiersche Tafelwijn. Witte Samos (Grieksche Wijn). SHERRY. madeira. Prijzen a contant met 10% korting COGNAC. DIVERSEN. 03 N u 03 h 03 03 IN zoowel in de fijnste als meer gewone soorten ALSMEDE V0ERINGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze bjj MIE NT 1 ALKMAAR. Beslist beste adres voor Costuumnaaisters en wederverkoopers. liet be^te middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. De Eerwaarde overste der zusters Birgittinessen te Uden schrijft Mijne Heeren Uwe SANGUINOSE hebben wij met veel succes gebruikt en wij gelooven dat het een bizonder versterkend middel is, vooral voor hen wier krachten door ovei matigen arbeid geleden hebben, of bij wie de zenuwen verzwakt zijn door ziekten ol zorgen. In ons klooster hebben wij al menige bloedarme en zwakke door de Sanguinose in korten tijd wonderbaar zien bijkomem en wij bevelen het gaarne aan voor allen die door bloedarmoede of algemeene zwakte lijdende zijn. Uden, N. B. Overste der zusters Birgittinessen. Berijdt steeds Archiles en Lehr-Ry wielen, beslist 1ste merken. Rijwielen, vanaf f 50,— met 1 jaar garantie. Speciale inrichting tot het emailleeren en vernikkelen van Rijwielen, Herstelplaats voor Rijwielen en Motoren. in de Schouwburgzaal „Diligentia. AFLOOP 0 o CD Sfi O e* CD CD ►1 crp APPELGELEIom op brood te gebruiken, de 5 obb 25 c's. FRAMBOZENGELEI, de 5 ons 35 ets. Potten JAM, in diverse smaken. ZALM iu blik 70 en 45 ct. KREEFT in 125 70 SARDINES A l'hnile 30 en 75 ct. Zuivere onvermengde BOTER- en RAAPOLIE, Langestraat. A. lkraaarsohe tegen 4 of 47* rente, beschikbaar. Gebruik de SIER-PROVIEL- en geperste CEMENTSTEEN. Handel in RIVIERZAND en PANNENenz. Bederlt uw nachtrust niet door maar gebruikt van dei- Veeu'g- HAVERSTR00-PASTILLE8, dan hoest gjj niet meer. FERWERDA A TIEMAN AANBEVOLEN MERKEN BORDEAUX WIJNEN. Per flesch St. Es'èpbe Mé loc. St. Jnlien Médoc La Rose Lndon Crn Bilardinj Médoc Supérieur Dolamou Blapqaefort St. Emilion La Rose St- Jolien. Gr. tin Bordeaux Latter A B Doranteao Cb. de 8 Moolies» Pomies Aeassac Lndon Chateau Oantemerle 0 67 0.71 0.80 0.80 0.85 0.89 1.— 1.— 0.89 1.11 1.15 1.35 1.60 Mecon Petit Bourgogne Pommard Volnay Nuits Mosigty Beaone Per flesch f 0.67 1.10 1.20 1 50 2.20 250 350 Per flesoh Oode Tarragona Port 1. Oade Roode Portwjjn 1.20 dito 1.35 Extra Oode Roode Portwijn» 1.60 2. Gewas 1883 180 Old Reserve 2. Gf-was 1874 2.50 Soperieor Old 2 50 Imperador3. Selected 3.50 Emperor4. Oode Witte Portwjjn 1.20 dito 1.50 Extra Oade Witie Portwjjn» 2.— dito 2 50 Witte Port Hoogfjju 3.— Per flesch f 1.10 1.50 1.80 2.— 0 80 1.— 1.50 2.- Witto Bergerac Mescaat Frontigoan Lnr el Rivesaltea Grates Blanc Laopiac Haat Santerces Haot Bomtnes Spaansehe Wjjn Per flesch f 120 Pedro Ximenes 1.60 Oade Malaga 1.50 Onde Ticto di Rota 2. Zéér onde dito '/i 6. Tirano (roode Tatelwjjo) f 0.60 Vermonth di Torino per L-terflesch DOM BELLARDI 1.30 FRATELLI CORA 160 Carlowitier (rood) f 0 67 Ofner Adelberger (rood). 0.8) Villanyer (rood) 1.20 Allerfeiuster Aasbrach p. J fl. f 1.20 Tobayer Ansbrnch j 2.20 Medicinischer Tobayer J 2.50 f 0.61 per flesch. Zeer aanbevolen bjj visoh. f 1.per flesch. Per flrsob PER KISTJE V. 12 FL:SLECHTS I BIJ UITNEMENDHEID Fiss Old Pale dito dito dito Fine Old Gold dito - dito Solera Palm» Amontillado Manxanilla Amoroso Go-de Madeira Fine Madoira Superior dito (rood capsoi) Rainwater (droog) Paibttinho Bu*l Madeira Mar-ala 1.10 1.35 1.80 2 1 - 1.10 1 85 1.80 2 2.50 2.50 2.80 1- 1.20 160 2.— 2.— 2 50 3. 1.— Per flesch Cognac Vienx f 1.15 Ooansc Vienx128 Oogusc Viecx1-44 Cognac Royal 150 Oognso geel cspenl2. Fir.c Champagne 1 80 Fme Champagne 2.25 Grande Champagne2.70 Grande Champagne3.60 Cognsc Monopole3. Grande Champagne gewas 1879 4. Oade Bencver Per flesch f e.66 0.72 Inlandscbe Brandewijn 0.74 0.90 1.08 Barcelona Brandewjjn Per Liter. f 0.80 0 85 0.90 1.— 1.40 Per flssch Onde Jamaica Ram 1 26 Siroop de Punch v»n Kam 1.25 Citroen Pnsch1.35 Siroop de Punch vau Arak 1.35 Oade Batavia Arak1.44 Export »Jorever Boot»" met fli cb 1/5 Nightcap »Hoppe" met flesch1.20 Onde Jenever »Bo!s" Zwartlak, met kraib 1.45 Halstkamp's onde Jenever, met braik 1.15 Zeer Onde Sobiedamsehe Gensver F. A Per kelderflrsch (met flesch)1.20 Lome Highland Whisky2.25 Van Veen'e Advocaat (met fleeob) 1.85 dito dito (me! flesch) p. halve fl. 0.75 SANGUINOSE, In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan dnnrt een flacon 10 dagen, en kost U de behandeling slechts 121/, of 15 ets. par dag. Oat Is goedkoaper dan eenlg ander dergelijk middel. Pijjs per fl. 1.50, 6fl. f8.— 12 fl. f 15.Te Alkmaar verkrijgbaar bg NIEROP en SLOTHOUBER,SCHOUTEN en Co., ANSINGHen MESMAN, Apothekers. VAN DAM Co., Den Haag. jURQ.CNS Werkplaats ST. JAAOB1TKAAT. Aanbevelend, (len Passcbdag.) Opvoering van: Tooneelspel in 41 bedrijven van CLBSOB. Opening Bureau 7 uur. Aanvang 8 uur. Eatiéa HEER en DAME f 0.75. Eckolo kaarten f 0.50. Introducties verkrjjgbaar bjj: P, TROMP, Ged. Baan- sloot 35; K. VAN VLIET, Chemiestraat 66; H. W. GEST, Ropjesknil 64; Mej. T. TIMMERMAN, Popel- manslaan 7. N.B. Het recht van toeging wordt voorbehouden. HET BESTUUR. HI SS 30 en 45 et. per pot. RIETSUIKER-SIROOP, los en in flacons. CANDYSIROOP uo. 2. Hej. U. MHI11J8BW. J.B.L.SimonJr Conditiën nader te bepalen. Br. fr. onder lott. IO aan het bateau van dit blad. Vratgt prgsopgaaf. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4