No. 87 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Voorjaarsveemarkt Groote Paardenmarkt donderdag 12 APRIL, op Dinsdag 17 April a.s. op 'Woensdag 18 April a.s. Gevonden Uoorwerpen. B~ÜÏTË"N L ANüT BIN N EN LAN D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk T I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefooamuamer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOONVoordam O 9. te Alkmaar, te Alkmaar, Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. ALKNIAARSCHE COURANT. Terug te bekomen aan bet Politiebureau van 9—12 uur. Ben portemonnaie, een blaadje van een theelichtje, een paardendek, een wandelstok, een springtouw, een gonjezak, een guttapercha hak van een schoen, een rozenkrans, een klok voor gewichten, een kruisje, een hondenhalsband, een zilveren horloge, een zakje in houdende vreemde munt, een barretspeld, een étui van een sigarenpijpje, een zakdoek met geld, een huissleu tel, een zaklantaarn, een vermoedelijk zilveren armband, een bril in étui, oen fantasie broche, en een trekpen of passer. Alkmaar, De waarn. Comm. van Politie, 11 April 1906. W. J. DE WILDE Jr. Meer dan eenig ander rjjk trekt Rusland tegen woordig de oogen van Enropa op zich. Er staan daar waarschijnlijk groote en ingrijpende gebeurtenissen voor de deur. De verkiezingen zjjn zoo goed als afgeloopen en nn bljjkt het, dat in de Doema de regeering nauwe- lijks een groep vinden zal, waarop zjj stennen kan. Bjjna overal hebben de constitntioneele democraten, of zooals zjj zich thans noemen, de partjj der volksvrijheid, de overwinning behaald. En de centrnmepartjj heeft thans ook verklaard, dat zjj zich bjj de linkerzjjde aansluiten zou, wjjl zg meent, dat de bureaucratie den Btrgd zal voortzetten, voor het behond van haar macht en haar voorreohten, ondanks de oekase van 30 October. Trouwens, de reaotionaire besla ten van de laatste dagen hebben voldoende getoond, dat de bureaucratie meent, nog kansen van behond te hebben. De 8trjjd zal dus scherp gevoerd worden tnssohen de vooruitstrevende partgen en de aanhangers van het oude regime, de reactionairen en, tenzjj de regeering de ver kiezingen zocht ongedaan te maken wat niet waar* schjjnljjk is, zal, dit leert de geschiedenis van alle volken, de partjj van den vooruitgang de overwinning behalon. In Tsarskoje Selo spreekt men openljjk, zoo beet het, over het aanstaande aftreden van graaf Witte. Zjjn ge zondheidstoestand is natunrljjk in de laatste dagen zeer ernstig geworden. De geneesheeren verlangen, dat hg absolute rust zal nemen. Zg kunnen anders voor zjjn leven niet instaan. Of graaf Witte zjjn ontslag gevraagd heeft of niet, kan nog niet beoordeeld worden. Maar in de ministerieels kringen zegt men, dat hg zeer ziek is en aftreden zal. Zjjn ziekte sobjjnt echter meer van politieken, dan van physischen aard te zjjn hg heeft zjjn invloed verloren op het Hofde verkiezingen zjjn bovendien verkeerd uitgevallen, de graaf kan gaan. Tegenover dit bericht staat evenwel lijnrecht wat de Petersbnrgsche Correspondent van de Daily Telegraph, die een onderhond met Witte heeft gehad, semt: Witte zei, dat hg geen ontslag had gevraaagd. Hjj zou alleen aftroden als de Gsar het vroeg, en die had 't nog niet gevraagd. Yan Witte's dokter vernam de correspondent, dat de minister zoo gezond is als ooit. De correspondent waarschuwt verder tegen de herhaal de berichten over aanstaande Jodenmoorden. Z staan in verbandheet 'tmet beursspeculaties betredende de nieuwe leening. Volgens den correspondent is Witte vast besloten de Joden te beschermen. Doernowo's aanschrij ving aan de ambtenaren, door Witte ingegeven, bewjjst dat. Wie Jodenmoorden toelaat, wordt daarin met strenge straffen bedreigd. Da leiders der Joden te Petersburg heet en met die aanschrijving ingenomen. De ieening die Rnsland iu het Baitenland denkt aan den man te brengen wordt door de nitgewekenen zooveel mogeljjk tegengawerkt. Eenige dagen geleden waarschuwde Gorki daartegen in de Duitsche pers en nn komt Semenof in de HumaniU in bat belang van het RnBsiseho volk krachtig op tegen het nemen van een nieuwe Russische leening. Qjj waarschuwt da Fracschen en verklaart te knnnen verzekeren, dat het hoofdbestuur der constituti- oneel-democratische partjj bes oten heeft zich te verzetten tegen de bekrachtiging van een nieuwe leening door de Doemaen daar die partjj van een meerderheid in de Doema verzekerd is, zegt Semenof dat de weigeting om de leening te bekrachtigen vast staat. Over den gezondheidstoestand van den Duitsohen rijkskanselier zjjn geen nadere berichten ontvangen, zoodat aan te nemen valt dat deze steeds gunstiger wordt. De Duitsche bladen noemen voor bet ambt van onder staatssecretaris van koloniën den ambtenaar vau het departement van buitenlendeche zaken, den levatieraad dr. v. Scbwartzkoppen, Dr. Paasche, die indertjjd nog al hoop op deze betrekking scheen ta hebben, heeft geheel en al afgedaan. Men wordt niet voor niets een koloniale mogendheid dit ondervindt L'nitechland ook. Wat de opstand in Zuid-West-Afrika den Duitschers reeds aan mensohenievens heeft gekost, bljjkt uit de volgende cjjfers: Gedurenden den thans reeds 27 maasden dnrenden oorlog werden volgenB officieeie opgaven, met inbegrip van de vermoorde kolonisten, 2179 personen gedood. De militaire verliezen van den aanvang van den op stand der Bondelzwartz (December 1903) tot 1 April 1906 bedragen 1957 man: daarvan zjjn overleden 1226, gewond 731 man. Wegens ziekte werden 1200 man naar buis gezonden, in de kolonie bevonden zich EOg 800 zieke militairen. Het geveohtsverlies der troepen bedrasgt 1239 man (541 gesneuvelden en 698 gewonden), van wie 118 officiren. Dat de oudpresident der Fransohe republiek niet overal pertona grata jb moest de heer Loubet eergisteren ondervinden in de algemsene vergadering van aandeel houders der spoorwegmaatschappij ParisLyonMéd.- terrarée. Een debat niet van financieelen, maar van politieken aard. Het onderwerp vm debat was het voorstel om een vacature in den raad van bestuur te vervullen door de benoeming van niemand minder dan oud-president der republiek. Een gewezen staatshoofd in oen raad van bestuur, dat staat gekleed. In hot verslag, dat de aan deelhouders al thuis hadden ontvangen, was de caudidatuur Lonbst voor den raad van bestuur aanbevolen in eenige pakkende volzinnen. Darvillé, de voorzitter van den raad van bestuur las in de vergadering van gisteren die vol zinnen nog eens voor. Het eerste ziunatje kon hjj rustig aflezen»Er is dos een vacante zetel in onze vergader zaal.* Maar toen las verderwjj stellen n voor, voor de bezetting van dien zetel hem te vragen, die pas zoo waardig het eerste ambt in den staat heef*' vervuld.* Daar ging een la vaai op van belang. Neen 1 Neen 1 riepen de aandeelhouders, terwijl andaren daartegenin de verdien sten van Loubet uitbrullen. Toen de storm een beetje ging luwen, stor.d baron Lambert op en op vei wieden toon verweet hjj het bestuur, dat de nacdeelhouders pas den vorigen avond met de candidatuur Loubet in kennis waren gesteld. Lambert vond op deze woorden veel bjj val in de ver- gadoricg. Toen ping bjj voort Da naam van den man, die den godsdienstoorlog heeft ontketend door het bewind in handen te geven van Combes, boezemt geen eerbied in aan allen, zooals in het verslag staatintegendeel, een fatsoenlgk mensch verfoeit dien naam. Toen brak het lawaai opnieuw los. Er wordt hier geen boedelbeeohrjjving opgemaakt 1 riep een slem. Ten slotte werd er gestemd over de benoeming van Loubet. Van de aanwezige aandeelhouders waren er ver scheidene, die meer dan een stem konden uitbrengen. In 't feheel zjjn er 2155 stemmen uitgebracht, waarvan 1651 stemmen op Loubet, door 197 aandeelhouders, en 504 stemmen tegen Loubet, door 72 aandeelhouders uitge bracht. Het rumoerig verloop van deze vergadering eener particeliere spoorwegmaatschappij verdient de aandacht, omdat er zoo duideljjk uit blijkt, hoe diop in Frankrjjk de politiek doorwerk in het maatschappelijk leven. De heer Loubet heeft evenwel wjjzeljjk bedankt voor de benoeming zoodat de aandeelhouders naar een ander lid voor den raad van bestunr kunnen uitzien. In het congres van vertegenwoordigers der vakver- eenigingen uit de kolenbekkens Pas-de-Calais, Nord en Anzin, eergisteren te Lens gebonden, hebben 45 afdee- lingen zich verklaard voor de handhaving van den loon- eisoh van 7 frank 18, maar tevens ingenomenheid be tuigd met het denkbeeld van een nieuwe bjjoenkomst tusschen patroons on wsiklieden. Zeven afdeelisgen wilden handhaving der eischen en geen bijeenkomst. De afdeeling van Brnsy stemde niet mee. Na afloop van bet congres heeft Basly den president van de vertegen woordigers der patroons met do beslissing van hot congres in kennis gesteld. Het was zeer druk in de straten van Lens, terwjjl bet congres vergaderde op het stadhuis. Wel tien of twaalf duizend menschen stonden in de buurt van hst stadhuis bjjecn. Daar kwam een optocht van vrouwen aan, honderd vrouwen, met tromslagers en trompetters voorop, met rood-wit-blauwe en zwarte vlaggen. Zjj voerden een groot bord mee, waarop te lezen stond Wjj willen 7 frank 18. Voor dien vrouwenstoet ging de menigte op zg. De stoet naderde het stadhuis tot aan het cordon der politie. Toen werd de internationale aan geheven. Basly hield een redevoering die herhaalde malen werd onderbroken, nu eens met ee., «Leve Basly*, dan weer met een »Wee met Basly*. Zjjn vrienden hielden evenwel de bovenhand en wisten een motie van vertrouwen in den volksleider er door te slepen. v Naschrift. Da Belg Joris, die beschuldigd was van medeplichtigheid in een aanslag op den Saltan ven Turkjje en deswege ter dood was veroordeeld, welke straf later gewjjzigd werd in levenslange gevangenschap, zal nn, naar uit Brussel aan Het Vad. wordt gemeld, door den Sultan op diens aanstaanden verjaardag begenadigd worden. Daze zaak heeft, vooral in België, heel wat stof doen opdwarrelen. In het EngelBohe Lagerhuis verklaarde Sir Ed ward Grey dat de bernieiwing der diplomatieke betrek kingen tusschen Groot-Brittannië en Servië niet kan besproken werden tnssohen de beide regeeringen zoolang de koningsmoordenaars officieel* posities bekleeden onder deze Servische regeering. De Kamer is op Paasch-recés uiteengegaan en komt op 24 April weer bjjeen. De uitbarsting van don Vesuvius. Over het instorten van het marktgobouw op den Monte Olivoto te Napels worden de volgende bjj zonderheden medegedeeld. Napels baadde zich in een heldere atmosfeer en schitterend zonnelicht langzamerhand terugkeerend tot kalmte na de verschrikkingen der laatste dagen, toen plotseling een verschrikkelijke slag werd gehoord. In een oogwenk was bekend, dat het groote dale van de markthal Monte Oliveto was ingestort; zooals later bleek onder het gewicht van de asch en het zand, dat de Vesuvius over Napels had uitgestrooid Van alle kanten liep de bevolking te hoopkermende vrouwen poogden in den reusachtigen puinhoop hun mannen te bereiken wanhopige mannen hun vrouwen en kinderen. Zooals meer bij groote rampen schimpten verbijsterde lieden op de langzaamheid van het reddingswerk, die toch noodig was om nieuwe ongelukken te voorkomen. Een sterk cordon van carabinieri hield met moeite het publiek terug, dat zich op de ruine wilde werpen, waaruit vreeseljjke kreten van pjjn en om hulp opste gen. Evenals bij de ramp te Nagold in Wurtemborg de vorige week werden ook hier de slachtoffers akelig verminkt voor den dag gebracht. Men schatte gisteren middag hun aantal op 12 dooden, 2 stervenden, 24 zwaar- en 100 lichtgewonden. Een leger van dokters, verplegers, politieagenten, brandweermannon en boot werkers hield zich bezig met de redding en verzorging der bedolvenen. De hertog en de hertogin van Aosta bezochten de markt spoedig na de ramp en begaven zich daarna naar het Pelgrims hospitaal om de gewon den toe te spreken. De dooden zijn ten deole onher kenbaar. Omtrent de catastrofe te San Giuseppe lezen wij nog, dat Zondagavond om 5 uur een aschregen op de plaats neerdaalde, die 's nachts dichter werd. De pastoor deelde zijn kudde mede dat 's morgens een mis zou worden gevierd om uitkomst af te smeekon. Toen de godsdienstoefening begon waren honderd n aanwezig, maar niemand had gelet op den z waren hoop asch, die op het dak der kerk lag opgostap-ld. Omstreeks 9 uur toonde de priester aan de geloovigen het beeld van den Heiligen Anthonius, toen plotseling de nok van de kerk met donderend geraas naar beneden kwam. De kerk had slechts twee uitgangen, zoodat er een onbeschrjjfeljjke verwarring ontstond. De priester vluchtte in de sacristie, de geloovigen drongen naar de hoofddeur. Honderd ongeveer bereikten de open lucht; tweehonderd werden bedolven onder deaschlaag en het houtwerk van het dak. De asch la? weldra drie meter hoog in de kerk, zoodat de ongelukkigen staande in een oogwenk den verstikkingsdood stierven. Soldaten togen weldra aan het reddingswerk. Reeds meer dan honderd ljjken zijn nu te 'voorschjjn gebrachtde meeste van vrouwen. Naast het verlies aan menschenlevens staat een geweldige stoffelijke schade in deze geheele streek. Voor jaren zal er niets groeien in dit weleer zoo vruchtbaar gebied, dat aan den voet van den Monte Somma zich over meer dan 20 K. M. breedte uitstrekt. Eergisteren is op San Giuseppe, Ottajano, Saviano en Nola om de ellende te vergrooten nog een zware zwavelregen neergekomen. Sedert zeven uur gisteren avond viel in Napels een dichte regen van roodachtig zand. De Koning en de Koningin hebben Sonnino, den eerste-minis er, 100.000 lire voor de slachtoffers doen toekomen. De Fransohe regeering heeft de pantserschepen Jena en Gaulois en den kruiser Bouvet van het Middelland- sche Zee eskader naar Napels gezonden om hulp te bieden. Latere Beriohten. Professor Mattuei zond een telegram van het observatorium, meldende dat zjjn positie en die der karabiniers zeer ernstig is maar dat hjj het volle vertrouwen heeft dat de uitbarsting van den Visuvins spoedig weer zal bedaard zjjn. Uit dit bericht bljjkt dus dut het observatorium niet verwoest is, zooals vroeger werd vermeld. De bladen Vita en Mattino bevatten aohrjjaende bjj - zonderheden over dn uitbarsting. Dn treinen met troepen en vluchtelingen te Castella Mare nit Torre del Greco aankomende zjjn bedekt met asch. Het gemeentebestuur verleent hulu. De vnlcanische storm begon opnieuw te woeden te Tone dell Annnnziata. Volgens de Mattino zjjn Torre del Greco, Sanno en San Genr.aro ontruimd. Gercola, Pog-.no en Marino zijn in een beklagenswaardigen toestand. Het schijnt dat thans de woede der uitbarsting vei mindert. In een trein vermoord. De bnrgomeester van Aunemssse, een Franeche grensstad in de nabjjheid van Genè'e, is op de terugreis van Parijs in den trein tus chen Montélimar en Orange vermoord. Van de daders is geen spoor ontdektde burgemeester Bastin was aannemer van werken voor de Parjjs Lyon-Middellandscho Z-e- spoorwogmaatschappjj en reisde geregeld eenige malen per maand na&r Parrs om gelden te ontvangen. De moordenaars moeten hiervan op de hoogte zjjn geweest. Uitgebroken. Te Posen is de musketier Rosinski die wegens moord ter dood veroordeeld was, uit de ge vangenis uitgebroken. Er waren fcherpe voorzorgsmaat regelen genomen, om te verhinderen dat Rosinski en een kameraad ran hem in de cel ernaast zouden ontkomer. Voortdurend ging er een schildwacht langs de twee cellen, die de gevangenen door een kjjkgat bespiedde. Rosinski had van zjjn beddelaken en een g ljjfgoed een pop gemaakt, kroop zelf onder het ledekant en bracht zoodoende de sohildwacht in den waan dat hg rustig sliep. Terwjjl de schildwacht meende dat hg niet meer naar den slapende behoefde te kjjken, boorde Rosinski kalmweg een gat in den vloer, waarsobjjnljjk met een spjjker, die later gevonden werd. De plaats die bij had uitgekozen was gelapt. Na korten tjjd was de oponing zoo groot dat Rosinski er door kon en in een oil tereobt- kwam die niet bezst en dus niet afgesloten was. De boef ging daarna kalm naar buiten, sloeg een koekoek in en klom daardooi naar buiten. Aan het gl°s mort bjj zich 1 eljjk bezeerd hebben, want men heeft later ren heel eind een bloedspoor knnnen volgen. De schildwacht op de gang had wel bjj het doorboren van den vloer gedruisch gehoord, maar moende dat het uit de votdieping beoeden hem kwam. Pas tegen 3 nur 's ochtends baalde bjj den bewaarder en werd mon de vlucht gewaar. Een afdeeling bereden soldaten heeft dadeljjk de bloedsporen gevolgd en in alle richtingen ge zocht. Maar Rosinski, die in de uniform van zjjn regi ment was, is nog altjjd niet gepakt. Een cause célèbre. De justitie te Weimar heelt sedert maanden huiszoekingen bjj hooge en la«a be- arcbteu van hot hof gedaan, om gestolen kunstvoorwerpen uit da paleizen van den groothertog op te Bnorren. De instructie is na afgeloopen ea menigeen zal bjj het aan staande geding dat een cause cé'èire belooft te worden zooals Woimar er niet veel beleeofd beeft, een veer laten. Da in December in hechtenis genomen antikiteiten- koopman Bach, die veidicht wordt van heling, zit nog ftltjjd gevangen. Uriels In de 8. 1». A. P. Mr. P. J. Troelstra hooft een brochure het licht doen zien getiteld»In zake partijleiding*. In het slotwoord daarvan zegt hjj EEet uiterste punt, waarop eenheid mogelijk is, is bjjna bereikt; ik ben niet de eenige in de Partjj, die, wanneer het zóó doorgaat, reeds ter wille van zijn gees- teljjke en pbysieke gezondheid genoodzaakt zal zjjn zich uit hot actieve partjjleven terug te trekken en op andere wjjze aan de sociaal-democratie zjjn krachten te wjjden. Eén van beide is noodig de crisis waarin wjj verkeeren, raoet ia de édi of de andere richting opgelost. Of terug naar een kameraadschappelijke wjjzo van werken, met verdeeling van arbeid en vrederzjjdsche opbouwende, op onderling vertrouwen rustende critiek óf verder, door de desorganisatie heen naar de ontbinding. Ia welke richting deze ontwikkeling zal gaau, dat hebben ten slotte niet enkele personen in de Partjj, hoe verdienstelijk dan ook, uit te maken dat zal de Partjj zelve hebben te beslissen....* En e df rs «Ziaals h6t thans is gegaan, is er een bitterheid, oen wantrorwen, een kliekverdeeling en sectegeest bezig te ontstaan, waardoor zjj, dio uit idealisme in de Partjj zjjn gekomen, zullen worden genoopt zich uit het partjjleven terug te trekken, terwjjl slechts harde, koude en be rekenende naturen zich daarin wdl kannen gevoelen*. Het Centrum vraagt: Kan er een vernietigender vonnis over de S. D A. P. worden uitgesproken, dan hier door ren Je der van T r o e 1 s t, r a's bsteekenis wordt gereld Ea De Tijd zegt Adieu 1 snel vervlogen illusies over hst toekomstrjjk, waa'in alle mensohen vgeljjken* en «broeders* zouden zjjn en de woorden «bitterheid», wantrouwen*, «kliek verdeeling* nog alleen zouden te vinden zjju in woor denboeken, afkomstig nit den kapitaliatisohen voortgd! H. M. de Koningin-Moeder heeft voor de hulpbehoe venden in Zeeland en voor de door stormschade getroffen Friesche visschers, aan de algemeene watersnood commissie te Amsterdam en den Commissaris der Koningin in Friesland doen toekomen respectieveljjk f 2000 en f 500. De Minister van Justitie, mr. Van Ranlte, vertrekt heden naar Frankrjjk, waar hg eenigen tjjd zal vertoeven. Te Oude Pekela en Gorredijk heeft zioh enne afdeeling gevormd der Iaternationule Voreeuiging «Vredetentoon- telling*. Te Ilpendam is een afdeeling opgericht van de NoordHollandsohe vereeniging «Het Witte Kruis* Reeds zjjn ruim 100 personen als lid toe getreden. Dn Coöperatieve Winkelvereomging «De Onderneming* te Kolborn is ontbonden. De leden kochten niets goed- kooper dan elders, tengevolge van de oonourrectio van de gezameljjke ovsriga wmkels. Uit den Amsterd»asschea K%ad. In de raadszitting van gisteren van Am-'erJam kwam 0.4. in behandeling het voorstel der Raadsleden Van Lnnnep, Wjjnmalon on Boissnvain om een co nm ssie te benoemen tot een onderzoek naar den toestand der B-urs, bestaande nit 2 Raadsleden, de directeuren der Pub), we ken en Haudelsnrichtingen en drie deskundigen door de Commiss e van Bjjstand in Pabl. werken aan te wjjzen. Hiercp was door de beeren Zimmerman, Scheliema, Hsndrix en Wiersma voorgesteld om niet zeven doch slechts drie deskundigen niet-leden vau dm Raad te benoemen, die een onderzoek zulPn instellen en rapport uitbrengen van de door hen noodig te oorduelen maat regelen. De heer Van Lennep lichtte zjjn voorstel toe, dat, naar hg zeide strekte om de onrost onder de beursbe zoekers tot bedaren te brengen, die door onrust gekweld, geen zaken kannen don. Er dmut iets gedaan te worden, en om een onderzook door deskundigen te verhaasten heeft hg het voorstel daartoe gedaan. Over do samen stelling van die commissie bestaat eenig verschil van gevoelen. Spr. verdedigde nog de samenstelling door hem aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1