No. 88 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD V00B .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote yoorjaarmemiil Groote Paardenmarkt VRIJDAG 13 APRIL. op Dinsdag 17 April a.s. op Woensdag 18 April a.s* B ÜITENL AND. BINNEN LAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. relefoonnamsier 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij Vih. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. te Alkmaar, te Alkmaar, het verkeer voor vaartuigen over den OVERTOOM aan de ZESWIELEN van 17 tot en met 21 April a.s. zal zijn GESLOTEN. Algemeen Overzicht. Gemengde Mede deelingen. Uit de Pers. BURGEMEE8TER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter alsemeene kennis dat Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 12 April 1906. DONATH, Secretaris. Het gebeurt niet dikwijls dat wjj aan Venezuela de eerste plaats inruimen in ons overzicht, maar bet gisteren reeds in onze laatste berichten medegedeelde nieuws, dat president Castro tjjdeljjk (hoelang van bet staatkundig tooneel verdwenen is, wettigt deze afwijking eenigszins, vooral ook omdat daarbjj allicht een be lang in gelepen is voor ors land. In eigen kring schjjnt Castro nogal een geziene persoonlijkheid geweest te zjjn, want hp werd, zeker wel door zjjn partj'genooten, do »bersteller van Venezuela" genoemd. Met het buitenland stond bjj gewoonlijk op minder goeden voet, want Duitschland en Engeland hebben hem al eens door hun oorlogschepen aan 't verstand moeten brengen, dat bjj tegenover de groote mogendheden zekere welgemanierde vormen in acht moest nemen. Ook onze West-Indische kolonies en met name Cursfao hadden ook nog al last van hem. Of daarvoor niet een ce aan leiding was gegeven, zullen we voor het oogenblik in 't midden latenmaar last had men zeker van hem. Misschien zal dat nu wel veranderen. Wat nu de reden is geweest, die Castro genoopt heeft voor het oogenblik te eelipseeren bljjkl uit het bericht niet. Misschien heelt h|j wel lucht gekregen, dat er iets tegen hem gebrouwen werd zooals wjj onlangs mededeelden, en heeft bjj het dus voor raadzaam gehouden het opkomend onweer te bezweren. Allicht zullen wjj er spoedig meer van vernemen, In Frankrjjk heeft het debat OTer de begrooting in den Senaat aanleiding gegeven om de regeering eens onder handen te nemen over haar buitenlandsebe politiek. De senator Gaudin de Villaiae ricbUe tot Bourgeois, den minister van buitenlandsche zaken, het verzoek, te breken met do duistere staatkunde van zjjn voorgangers, van Hanotaux, Delcassé en Rouvier. De volksvertegenwoor diging moet van de bedoelingen der regeering volledig op de hoogte bljjven. De regeering scbjjot altjjd te vreezen, dat een losgelaten woord de wereld aan vier kanten tegeljjk in brand zal steken. Dat is een kinderachtige vrees en die vrees moet men van zich afzetten. De spreker herinnert aan de Fransehe staatkunde in Iado-China, gevoerd ba.ten weten van het publiek. De uitkomst daar is trouwens treurig, ons grondgebied blijft blootstaan aan do invallen van Chineesche rooverbendec. Nog heeft men niet dea tjjd gevonden een behoorljjko kaart te maken van de Indo-Chineesche kust; de sobip- bieuk van de Snlly is het bewjjs. Het bondgenootschap met Rusland heeft men zjjn beteekonis ontnomen door aanhoudend in het spoor van Engeland te loopen. Vau da Fransch-Ecgelsche vriendschap zeide Gaudin Je Villains, dat het de grootste fout is geweest, waaraan de Fransehe diplomatie zich in 60 jaren hoeft schuldig gemaakt. Deze woordon wekten leven in de zaal. Gau'iin ging door De Engelschen zjjn altjjd onze vjjanden geweestzjj hebben altjjd voordee getrokken nit onze rampen om ons te verzwakken. Eiken keer dat Frunkrjjk Engelscbe politiek gedreven heeft, heeft bet een politiek van teleurstelling gedreven, en telkens als Frankiijk een anti-Engelscha staatkunde volgde is het een vaderlandtche staatkunde geweest. De senatoren namen deze paradoxen van Gaudin voor kennisgeving aan met allerlei uitroepen. Onze staatkunde, zoo eindigde de senator, moet vrede lievend zijn. Trouw aan Rusland, onzjjdig tegenover het groote tweegevecht dat Engeland en Duitschland voor bereiden om de heerschappij ter zee. U beschouwt de bol ssingen van Algeciraa als een overwinning. Pas op, dat het niet slechts een voorspel zal big ken 1 Minister Bourgeois heeft Gaudin een antwoord gege ven, waarmee de Senaat zich zeer ingenomen betoonde. Vooreerst wat de duisterheid betreft: Over de politiek van zjjn voorgat gers kon Beurgeois geen verantwoording sfleagen, maar hg voor zich verklaarde, dat bjj geen duistere staatkunde zon voeren. Integendeel, in het volle daglicht, en met medewerking der beide Kamers En dan over de verhouding ven Frankrjjk tot andere mogendhedenDen dag nadat wij getuigen zjjn geweest van de zegeningen van ons bondgenootschap met Rusland en van onze vriendschap met Engeland is een pleidooi over dat bondgenootschap of die vriendsohap ten eenen- male niet op zjjn plaats Elk verkiezings-bericht uit Rusland bevestigt de voortgaande overwinning van de constitutioneel-demo- craten, de partjj der volksvrijheid. Het uitvoerend comité van de constitutioneel-demo- cratische partjj, die dus de meerderheid in de Doema brjjaeu zal, heelt, naar aan de Vois. Ztg. uit Parjjs geseind wordt, vden vertegenwoordiger van een groot Petera- burgscb blad raar den Franschen minister van tinaec Ga Poincaié gezonden met de mededeelingdat de Dorma de voorgenomen nieuwe Russische leening beslist niet zal erkennen. Het comité bezweert den minister, de uitgifte dier leening niet toe te staan, en verklaart, dat bet Russische volk Frankrjjk nooit zon vergeven door het toestaan van nieuwe milliarden saam te zweren met het absolutisme tegen de Russische volksvrijheid». In de Rjet'j treedt de leider der Moskousohe cadetten- partij, een afdeeling van den constitutioneel-democratischen bond, eveneens krachtig tegen het sluiten der leening np. Do constitutioneels democraten beschikken thans over 106 zetels in de komeade Doama. Da regeering gaet door ten plattelande verkiezingen van vooruitstrevenden, als zjj er maar even kans toe ziet, ongeldig te verklaren en dan regeeringsgezinde cacdidaten op den voorgrond te schuiven. Op andere plaatsen worden de gekozen oppositiemacnen eenvoudig in heohtenis genomen. In een aantal bladen komen zeer scherpe artikelen voor tegen Franïrjjk en Engeland die geneigd zouden zjjn een leening voor Rusland in de hand te werken. Dezo bladen zeggen dat de regeering op het oogenblik het recht niet heelt om de leening te sluiten, daar die niet noodig is om het raderwerk aan den gang t9 honden tot hat oogenblik dat de Doema in werking treedt. Da leening zou alleen dienen om de reaetionnairen, d. w. i, de autoeratisohe partjj in Btaat te stellen haar krjjg tegen de volksvertegenwoordiging voort ta zetten. Het toestaan van oen leening zou een daad van vjjand- sohap zjjn tegenover het Russische volk. Ot de geldmannon wel erg in hun geldkist zullen tasten, zal te bezien staan, want zeker van hun geld zullen zjj wel riet zjjn. Wjj hebben gisteren melding gemaakt van geruchten in deDnitsohe pers over de benoemiug *aa -en ondtr staatssecretaris van koloniën. De Nordd Allg Ztg. echter verklaart thans, dat el deze geruchten onjmsf zim. Voor dat de begrooting van koloniën door den Rjjkidag in derde lezing is behandeld, kan over de bezetting der ambten in het nieuwe departement geen beslissing wor den genomen. Het feit, dat het volledig herstel van den Dnitsohen rjjkskacselier langen tjjd zal duren, heelt in vele kringen een zekere ongerustheid gewekt en men vreest, dat de flauwte van den kanselier toch van ernstigen aard is geweest. Aan de Köln. Ztg. wordt echter van een tjjds, die »goed ingelicht kan zjjn» verzekerd, dat voor znlk een beduchtheid geen reden is. Het herstel van dan rijks kanselier heeft een bevredigend verloop. Da rijkskanselier voelt zich zoo krachtig, dat hg niet alleen weer weneebt op te staan, maar ook zjjn arbeid wil hervatten. D.t wordt echter door de geneesheeren niet toegestaan en dat is de reden dat den prins voorlocpig het «er aten van het bed nog niet wordt vergund. Over de thans geëindigde oris:s in Hongarge wordt uit Boedapest aan de N. R. Ct. nog bet volgende mede gedeeld Vóór hun laatste vertrek naar Weenen hebben de afge treden ministers met groote haast nog alle onwettige regeeringsverordeningen ingetrokken, alle koninkljjke en regeeringscommissari8sen telegrafisch eervol ontslag ver leend en de militairen, die naar de weerspannige provincies gezonden waren, bevel gegeven naar hunne garnizoens plaatsen terug te koeren. Eu ook alle overige hooge ambtenaren, de sec etarisssn- generaal en de gouverneurs, die door 't ministerie-Fejervary benoemd zjjn hebben reeds hun verzoek om eervol ontslag ingediend, dat hun nu door do nieuwe regeeriag ook verleend zal worden. Want, zooals ik reeds mededeelde, beeft het bestuur der coalitie, nog vóór de benoeming van een ministerie, aan den Koning moeten beloven, dat dezo ambtenaren een eervol ontslag zullen krjjgen en dat zjj niet vervolgd zullen worden. Het bestuur der coalitie, dezelfde politieke vereeniging derhalve, die twee weken vroeger door de regeering met veil opzien ontbonden werd, moest de verplichting op zich nemen de leden dezer regeering en hunne vertrouwden eervol te ontslaan. De regeering zal zich natuurljjk ook stipt aan deze belolte houden, maar toch heeft minister-president Wekerle geweigerd de brieven des Konings mede te teekenen, waaibjj aan de vroegere ministers hnn ontslag wordt gegeven en dank betuigd voor de bewezen diensten op verzoek dos Konings heeft nu de gewezen minister president Fejervaiy die stukken nog onderteekond. Alle verordeningen tegen de pers zijn eveneens al opgeheven en een der venjjnigste blaadjes der oppositie, A Nap, liet zelfs, in weerwil van den Zondag, een extra nummei op straat verkoopen, dat vol hateljjkheden aan het adres van 't afgetreden ministerie stond. Een tweede verrassing waren gisteren op straat de vele dames, die leden zjjn der Hongaarsobe vrouwenver- eeniging en, door *t prachtige lenteweer verlokt, op het Oorso in de Kossuthstraat en in de Stefinie-aliee wan delden, in voorjaarstoiletten, waarvoor slimme fabrikanten in haast passende stcffrn vervaardigd haddenlichte japonnen, parasols on hoeden met talpen in de zachtste kleuren, werkeljjk smaakvol en niet opzichtig. Evenals in de hoofdstad is ook in de provincie de vreugde algomeen uit de meeste steden komen berichten, dat alom gevlagd wordt en men door fakkeloptochten, muziekuitvoeringen en andere ieesteljjkheden het sluiten van den vrede met de Kroon viert, Naschrift. Ook in den Franschen Senaat kwam gisteren de conferentie van Algeciraa ter sprake bjj de behandeling van de kredieten voor deze oonferentie, Minister BoorgeoiS constateerde dat bjj de politiek van zjjn voorganger had voortgezet Da ontvangst, die aan de regeeringaverklaring van 16 Deo. te beurt viel, bracht veel bjj tot den ounstigen afloop der beraadslagingen door de moreele kracht, dia daardoor aan do regeerlng werd geschonken. De heer Bourgeois bracht in herinnering al hetgeen was voorafgegaan en voegde daaraan toe, dat, op vooi stel van den hertog van Almodovar, als grond slagen voor de beraadslagingen waren genomen de son- veie niteit van den Saltan, de integriteit van het rjjk en de vrjjheid van den bandel. Do minister constateerde verder, dat een deel ven de akte, betrekking hebbende op de politie, rekening houdt met de overeenkomsten tnssohen Frankrjjk en Spanje, en Frankrjjk in staat stelt lot die organisatie over te gaan in volkomen overeenstemming met de mogendheden, welker belangen in Marokko solidair zjjn met die van Frankrjjk. Na in herinnering gebracht te hebben wat de heer v. Bttbw in den Dnitschen Rgksdag over de historischs rechten van Frankrjjk en Spanje in Marokko had gezegd, verklaarde de minister dat het resultaat der conferentie evenveel voldoening gaf san Duitschland als aan Frankrjjk en nuttig was voor alle landen. De heer Bourgeois wees or verder met nadruk op, dat de gelukkige uitslag der conferentie in de eerste plaats te danken was aan de verheven inzichten en de strikte onpartijdigheid van haren voorzitter en dan aan de zorgen der verschillende mogendheden te Algeciras bijeengeroepen als een soort raad van arbitrage; hg brengt hulde aan hen, die de gelukkige formules voor veizoening hebben ann de hand gedaan vooral aan de afgevaardigden van Italië, Amerika en Ooatenrjjk-Hon- garjje verder herinnert hg aan de standvastigheid, waar mede Frankt gk's oude bondgenoot Rasland en Engeland, zjjn even getrouwe vriend, voortdurend zijn opgekomen voor da rechtvaardigheid van de zaak van Frankrgk. De uitbarsting van den Vesuvius. Of schoon, na r gemeld wordt, een vermindering valt waar te nemen in de werking van den Vulkaan, bljjft de toestand in de omgeving ervan nog zeer hachljjk en is de ellende zeer gr ot. Het is nog zeer moeieljjk den juisten omvang van de ramp te bepalen, maar wat er reeds van bekend is wjjst er op dat deze verschrikkelijk is. Over Torre del Greco valt voortdurend regen, asch en zand. De meeste bewoners verlaten de stad en trachten op stoomschepen te vluohten. In San Gennaro zijn vele huizen ingestort. Drie menschen werden gedood, 20 gewond. Dinsdagnacht kwam te Castellamare een trein aan met duizenden vluchtelingen uit Torre del Greco, met asch bedekt en in jammerlijken toestand. Zjj vertelden dat er in Torre del Greco een verschrikkeljjke orkaan gewoed hadhet water kooktegroote steenen vielen neerhuizen stortten in. Te Sommo zijn vijftig huisjes geheel en drie kerken gedeelteljjk ingestort. Het raadhuis kan elk oogenblik volgen. De asch ligt twee meter hoog. De stroom van vluchtelingen naar Napels hondt voortdurend aan. De minister van binuenlandsohe zaken is te Napels aangekomen. In deze stad zjjn alle scholen en gerechtshoven ge sloten om den vluchtelingen een schuilplaats te bieden, die nog dageljjks bjj duizenden komen. Alleen in Castellamare zjjn er vijf-en t .vintig duizend, die bittere armoe lijden. In Torre del Greco is een aantal ambtenaren en soldaten door gloeiende lavablokken geblokkeerd, zoodat men hun geen levensmiddelen of water kan brengen. De onderstaatssecretaris Denara, die deze plaats bezocht per automobiel, verkeerde langen tjjd in ernstig levens gevaar door den vallenden aschregen. Volgens de particuliere correspondent van het Berl. Tagebl. te Napels is de toestand in deze stad zeer ernstig. Overdag is het er even duister als 's nachts, door den stofregen. De straten zjjn onbegaanbaar. Het volk is wanhopig en lamgeslagen. Het is angstverwek kend stil in de stad. Alleen hoort men af en toe het gedonder van den berg. De bevolking van Napels zelf begint te vluchten. Het station wordt bestormd. Het stoomschip „PrinBes Mafalda," dat met 1000 passa giers aan boord van Capri naar Napels vertrok kon de plaats van bestemming niet bereiken, daar het, een mjjl van de kust, onder een aschregen geraakte, die de passagiers dreigde te verstikken. Het schip ankerde te Castellamare di Stabea. Het verkeer op den spoorweg PalermoNapels is tongevolge van den aschregen onderbroken. Ook op de lijn naar Rome is er vertraging. De minister presi dent Sonnino kwam door een zandregen twee uur te laat in Napels aan. Na ontvangst van een aantal autoriteiten en afgevaardigden begaf hjj zich aanstonds per automobiel weer naar de geteisterde plaatsen. De Koningen do Koningin zijn eergisterenavond te Napels aangekomen en werden verwelkomd door Sonnino, die terug wa gekeerd, den minister van financiën Salandras en andere hooge ambtenaren. Het koninkljjk paar bracht daarna een bezoek aan het ziekenhuis, waar de gewonden van de ramp in de markthal van Monte Oliveto liggen. Hard wordt er voortgewerkt aan het reddingswerk en de hulpverleening, benevens het bergen der ljjken. In San Giuseppe zjjn 110 lijken te voorschjjn gebracht, in Ottajano 50. De regeering heeft de militaire over heden geïnstrueerd brood onder de behoeftigen te ver- deelen. In alle gemeenten worden vliegende volksgaar keukens opgericht. De soldaten, die zwaar werk doen, ruimen met arbeiders de asch en het zand van de daken. Nieuwe troepen komen aan uit Florence, Rome, Bologna, Casale en Messinaook de brandweer uit verschillende plaatsen. De telegraafdienst met Ottajano en San Ginseppe is hersteld. Gisterenavond hoopto men den postdienst ook weer in orde te hebben. Drama in een trein. Da moord op den burge meester van Annemassa, heeft zich anders toegedragen dan wjj gisteren meldden. Zekere Rodier die uit Lan terugkeerde, vertoonde teekenen van krankzinnigheid. De condnctenrs haddon hem voorzichtigheidshalve in een conpé le klasse gezet. Onderweg word de man razend, trok een revolver en schoot tweemaal op een mudereiziger, een officier van de jagers, echter zonder hem te raken. Op het gernoht kwam iemand, die in het belendende compartiment zat, aatgesneld, eveneens met een revolver gewapend. Maar Rodier was de vlngBte. Hjj 8ehoot nog vier maal en de passagier kreeg twee kogels in het liohaam. De getrcflene was de 60-jarige Heer Bastin, aannemer van groote werken en burgemeester van Annemaase, in Opper-Savoye. Weinige uren daarna gaf bjj den geest. De krankzinnige was na het leegschieten van zjjn revolver, door den officier overmand en aan het station Orang9 in handen van de justitie gesteld. K o r t o v r jj h e i d. De uit de gevasgonis ontsnapte musketier Rosinski heeft niet lang wil gehad van zjjne vrjjheid. Hg is 's avonds op den grooten weg van Posen naar Obornik door een vleesohhonwer gevat en nog denzelfden nacbt naar de militaire gevangenis terug gebracht. Stakingen. Te Parjjs is een werkstaking onder de post-bestellori uitgebroken. In bet hoofdkantoor legden gisteren 650 van de 800 bestellers hun weik neer en de bestellers van de bjj. kantoren volgden dat voorbeeld. Te Nimes hebben de steendrukkers het werk gestaakt om een arbeidsdag van 8 aren en een minimumloon van 6 francs. Onder de stakende mjjnwerkers in het departement Loire zal door een algemeene stemming worden beslist over het al of niet aannemen van de voorstellen der maatschappijen Te Tonlon dreigt ren groote werkstaking in verschil lende vakken ook onder de havenarbeiders ten gunste van den 8-urigen werkdag. Gevanrljjke sport. Dat de Alpen-sport nu juist geen kinderwerk is, weet men genoeg, maar toch zal het velen onbekend zjjn hoeveel menschen daarbjj het leven laten. Volgens een statistiek der Zwitsersohe Alpenclnb zjjn gednrende het jaar 1905 in de Zwitser- scha bergen 172 menschen om het leven gekomen. Er kwamen daar ongeveer 150.000 toeristen, en de percentage is dns geringer dan men denken zou. Opmerkeljjk is, dat de meeste menschen verongelukten op de minder gevaarljjke plaatsen. Op de gevaarljjke panton worden de meeste voorzorgen genomen. In 1905 vo mden de Zwitsers de meerderheid onder de verongelukte bergbeklimmers. Dan vlgdyn de Dnitschers. de Franschen, de Oostenrijkers en de Italanen. Drjjveude tuinen. Babylon was bjj de ouden beroemd om zjjn hangende tuinen, aan de legendarische Koningin Semiramis toegeschreven en die onder de acht wonderen der wereld worden gerangschiktmaar aan onzen nienwen tjjd is het voorbehouden de drjjrende tuinen in te voeren. De nienwe Dnitsohe passagiersboot Kaiserin Anguste Victoria zal bet oeiBte schip zjjn, dat uan boord een wintertuin zal meenemen. De tnin komt op het tweede promenadedek en zal zjjn licht krjjgen door een glazen koepel in de zoldering. In den tnin zal men palmen, siergewassen en bloomen in overvloed, springende fon teinen, grotten naar het model van die te Versailles enz. vinden. Bjj avond zal de geheele tnin door een groote kroon en kleine gloeilampen in den vorm van kleurige bloemen tooveracht'g verlicht worden. n de goede richting. Te Winschoten zal eerlang eene vergadering worden gehouden van vrjjzinnige en vrjjz.-dem. kiesvereenigingen in dat district, om te behandelen een concept-reglement voor een vrjjz, en een vijjz.-dem. organisatie. Het doel dier organisatie zal volgens de N. R. Ct zjjn samen werking voor verkiezingen van lands- en provinciale ver tegenwoordigers op den vo»t. van het program van actie, ontworpen door L. U. en V. D. B. in 1915. In verband hiermede schrjjft Het Vad. onder hot opschrift»Iu de goede richting» Winschoen gee't in d8ze eeu uitnemend voorbeeld. De vooruitstrevend-vrgsinnigen en vrjjzinnig-demo- craten hebben den vorigen zomer met vereende krach ten het conservatisme en de ocvi jjzinn'gheid van het clericaal bewind overwonnen, daarbjj het dient mot dankbaarheid erkend gesteund door vrjj-liberalen en sociaal-democrateE Maar nu komt het aan op de uitvoering van het Amsteidamsch program En daarom begroeten wjj dn poging der vrijzinnigen in het district Winschoten met zooveel vreugde. Wjj wa en ook zoader de Winschoter plannen over tuigd, dat een vrjjzinnig bewind, evenals in de jaren 18971901, voor ons land tal van nattige maatregelen zon tot stand brenren. Maar een streven, als het district Winsohoten big kt te bezielen, doet toch, vooral in een periode, waarin elke par.'jj zooveel mogeljjk op eigen beecen wil staan, weldadig aan. Het rechtvaardigt de hoop op ern vriecdechappeljjke rn vruchtba'e samenwerking tusschen de geheel zelfstandige vrjjzinnige groepen in den lande. Winschoten heeft het goede voorbeeld gegeven. Andere districten mogen het zich ter harte nemen I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1