No. 90 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. B IN NENlXn 57 DINSDAG 17 APRIL. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TeïefooaüBBeaa^r 3, Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieawstijdingen. ALKMAARSCHE COURANT. In Frankrjjk bebben sedert eenige dagen de lagere bestellers der posterjj dec arbeid gestaakt er deze «aak beeit zelfs in de Kamer geleid tot hot stellen van de ver trouwens-kwestie doo" den minister Barthon. Het socialistische kamerlid Sombat wilde den minister inter- pelleeres en aandringen om aan da post bestellers bet- recht te geren een syndicaat te vormen, wat de eigenljjke oorzaak der staking wa3, omdat de regeering kort te eoren had geweigerd aan do ambtenaren der republiek dat recht toe te kennen. De minister verklaarde bet syndicaat der brievenbe stellers niet te zallen stennen. Hjj dreigde alle stakende brieven bestellers te zullen ontslaan en sprak er ran zjjn ontslag te zullen nemen, zoo de Kamer bet voorstol- Ssmbat zou aannemen. Da uiterste linknrzgde der Kamer, dia zoo herhaalde lijk beeft Bargedroogon op h"t roobt der ambtenaren om syndicaten te vormen, trad ditmaal maar flruw ter verdediging op. De prioriteit der motie-Sembat word verworpen met 405 st-mmen tegen 82. En een motie van vertrouwen, door Deville voorr esfeld sn door Barthon aanvaard, werd met 442 tegen 76 [stemmen aangenomen. Aan zjjn bedreiging hoeft de minister dan ook gevolg gegeven en 800 onderbestellers ïjjn ontslagen en tjjdfljjk door militairen vervangen. De staking heeft alleen ver traging gebracht in bet bestellen der drukwerken waar toe de onderbestollers werden pebrzigd. Bjj de kwestie over het syndicaat werd later nog een ;loon-kwestie ge voegd, waartoe, al warden de onderbestelleis ook nist ruim bezoldigd, toch gs*n aanleiding bestond. Onder de 800 bestellers, die zjjn ontslagen uit don dienst, zjjn da leden van het bestuur der vakvereeniging en de leiders der beweging. Vrjidaemiddag reeds waren de benoemingsbesluiten geteekecd voor de nieuwe post- loopers. Minister Barthon hesft ern comutisse ontvangen nit een »ereenigirg va» onderbestellers die buiten de vak vereeniging staat. Deze oommissie vroeg den minister welwillend te willen ooideelen over de kameraden die zich tot stakeo hadden laten overhalen. De minister zeide, dat, gestrengheid noodzakeljjk was, maar niettemin zon bij de wenrchen der commissie over wegen. Het is tameljjk moeiljjk een goeden kjjk te krjjgrn op den toestand in Rusland. Nog all jjd worden de verkie zingen voor de D ema druk besproken, maar daarover heersebt ook nog veel onzekerheidzooveel sohjjnt echter vast te Btaan, d/it de uitslag een groote teleurstelling voor d8 regeering is geweest. De groote meerderheid der zetels is veroverd door de partjj der constitutionrele democraten. In het kiescollege van Sri-Petershnrg zjjn zelfs alle 160 eandidateu van deze partjj gekozen met een eenstemmigheid, welke de stoutste verwachtingen overtreffen heeft, hoewel ook in de hoofdstad des Rijks de politie geen von hare talrjjke ongewettigde middelen ongebruikt liet om de cacdidaten der reiotionnaire groepen er door te sleepen. Genoemde oonstitntioneel-demooratischs partjj, die naar alle waarschijnlijkheid in de Doema verreweg de sterkste zal worden, heeft mee in rle wandeling naar hare beide voorlitters de «cadetten" gedoopt. Het is dezelfde, die zich in Plehwe's dagen onder den naam «partjj van het vrjje volk" tegen de dwieglandjj van dien minister ver hief. Zij omvat de keur van de intellectueels beroeps klassen des volks professoren, advocaten, doctoren, als mede ook vele leden des adels en groote grondbezitters Haar progtam is strikt constitutioneel en liberaal. Zjj wil het R-geeringsgezag verdeeld bebben tnssehen den Monarch en de gekozenen des volks in het Parlement. De parljj, die in sterkte achter haar aankomt, is die der Octobristen, zoogenoemd naar het keizerljjk manifest van den 80sten October 1905, naar hetwelk deze party bate politieke geloofsbelijdenis modelleerde. In harergen telt zij menig uebtbaar en vrjjzionig man. Samenwerking van de Octobristen met de constitutineele demooiaten ware niet slechts gewenscht, maar zou ook zeer wel mogeljjk zjjn geweest. Echter beeft de ondervinding der laatste degen geloerd, dat do meerderheid de> Octobristen tot aansluiting by de aanhangers van het «ancien régime' overhelt. De Regeering heeft zich buitengewoon veel moeite gegeven om overal de verkiezing van Oc'obristen te bewerken. Deze partjj leek haar 't aaabevelingswaar- digst, daar zjj spoedig gewaar werd, dat hare eigen reactionnaire candidatoo bijna nergens kans op slagen hadden. Geen middel heeft zit dan ock ten t ate der Octobristen onb*proefd gelaten. Zelfs d kiesbiijetten dier partjj werden op de Regeerisgsdrukkei jjsn kosteloos ge drukt en terwjjl de poli'ie nergens bezwaar maakte tegen bet houden van Octobriscbtische kieBzergaderingen, werd de verkiezingsarbeid der «eadatten* op alle mogeljjke manieren belemmeid en gedw rsbaomd. Den sociaal democraten en den eigenljjken revolutionsairen groep n was elke soort van openljjke verkiezings-propaganda kort en goed onmogelijk gemaakt. Trouwens, in het oog van deze partgen is do gehoeia Darm* een «onding* en daarom onthielden zjj zich bjjna eenparig van do ver kiezingen. De werklieden van St.-Potersburg gaven hun verachting voor de Doama eigenaardigljjk te kennen door de verkiezing van een ouden fabriekshond tot bun ver jigenwoordiger in het kiescollege. Uit Hongarjje komt het bericht dat de liberale partjj aldaar zich ontbonden beeft, omdat zjj meende daardoor hot best te kunnen medewerken om rust en orde in het koninkrjjk terug te brengen, temeer daar het programma der nieuwe regeering, behoudens invoering van het algemeen kiesreoht, ook bet programma der partp WW. Dit. programma, zette Wekerle, die Donderdag het bewind aanvaard!*, in een redevoering uiteen. De crisis, die Hongarjje doorleefde, zoo sprak de minister president, heeft mannen van da verschillende pa'tjjen gedwongen een kabinet te vormen, om do constit.ntioceele quaestie tot oen goed einde te brenren. De Regeermg zal aan de afgevaardigden indemitei' vragen voor de aitg -ven, die zonder de grondwettig voorgeschreven goed keuring zjjn geschied. Zij zal de ra lriaire oredieten vragen, die in de begroetingen voor 1905 eu 1916 voor- sesteld waren, doch niet waren aangenomen. Zjj zal de handelsverdragen, die bij koninklijk besluit van kracht verklaard zjjn, aan bet parlement ter goed keuring voorleggen. Zij zal voorstellen he' tol- en han delsverbond, dat tnssehen Oratenrjjkec Hou rarjje bestaat, over te brengen in den vorm van een handelsverdrag, zooals dat tnssehen zelfstandige staten gebruikelijk is. Eindeljjk zal do regeering voorstellen tot kiesreebt- hervormmg indienen en zro die aangenomen zjjn den Rjjksdag ontbinden. Zocrdra de nieuwe Rijksdag gekozen zal zjjn op den nituwen grondslag zal de Regeeriug af treden. Deze mededeelingen werden door do coalitie groepen m"t instemming ontvangen cc barteljjk toegejuicht. Kort daarna hielden de voornaamste leiders der liberale partij een bijeenkomst, waarin graaf Tisza o. het vol gende'? zeide«Wjj staan nu voor een nieuwen toestand en vorr nieuwe plichten. Ieder aanhanger van da staatsrechterlijke toestandeD, in 1867 geschapen, moet met ons de scheuring betreuren, die de aanhangers der libe rale staatkunde in (wee kampen verdeelde, en een deel hunner deed (orugkeoren tot te Btaatknnda van 1848, die noodlottig is voor de monarchie. Wjj konden dit echter niet beletten en nu de vrees voor een conflict voorbjj is, geb'ed*n de belangen der natie, dat alle groe pen van de partjj-1867 zien wjjd*n aan de rustige, con- stitntioneele belangen van or-s laad. „Daarvoor is het echter noodig dat wjj hot psrrjjver- bund dat ons vereenigt verbleken; dat we een vrjjen toestand doen ontstaan voor allen, die aan de zaak van 1867 geen diensten meer kunnen bswjizen, sis zjj in dit partijverband zjjn op enomen. Door de vijjheid zullen zjj die zaak meer en betor kunnen dienen, en haar groote bedoelingen buuneu doen waardeuren.» Verder stelde Tisza de volgende motie voor «De lib-rale partjj begroet hot herstel der op eec- stemm gheid tnssehen Koning en natie gerichte constitu tioneels orde met vaderlandslievende vreugde, en consta teert met voldoening, dat het gelakt is de qaaesties. d e de verzoening der op den grondslag van het 1867- program staande partgen beletten, van de agenda te voeren. Die scheuring had reedB aanleiding gegeven voor h6t asntas(en der staatsrechtelgke grondslagen van de Overeenkomst van 1867. Het belang van het geheele land maakt het noodzakeljjk dat alle aanhangers van die groadslagon z ch vereenigen om le verdedigen, zoodra de objectieve beletselen voor die vereeniging uit den weg zjjn eeruimd, «Onder zulke omstandigheden zou het behoud van de liberale partjj een verzwakking zjjn van de politieke richting in wier dienst tij zich gesteld heeft. Daarom besluit de liberale partjj tot hare ontbinding eu richt zich tot alle vrienden van haar beginsel met bet verzoek iedere never bedoeling te laten vallen en de nationale liberale staatkunde op den grondslag der overeenkomst van 1867, verder te dienen, op de wjjze zooals zjj dat onder de tegenwoordige toestanden in bet belang van het land met Bucces meenen te kunnen doen.» Het ontbindingsbesluit werd met algemeene stemmen aangenomen. Het comité van de Russische constitutionesl-demoora- tische partjj heeft graaf Witt* om vrijlating verzocht van den afgevaardigde Cbirkoff en de vela kiezers, die in de gevangenis zjjn opgesloten, uitsluitend wegens hunne politieke denkbeelden. In Moskou alleen zitten 1800 personen gevangen. Tassch n Tarkjje en Egypte is srdert eenigen tjjd een geschil over grensregeling gerezen, daar da Porte troepen heeft gebracht in Tabah, op bet Sinaï schier eiland, dat Egypte voor zich reclameeit. Alle ve hoogen om de terugtrekking der troepen te verkrjjgen stuitten af op de halstarrigheid der Turksche regeering. In plaats daarvan heeft de Porte Mugthar Pasja, den Turksche booge commissaris van Egypte, aan de Khedive nieuwe en zeer belaugrjjke aisohen gesteld, die zeker wel niet zullen worden ingewilligd De Turksche regeering eisaht voor zich het recht de oen of andere plaats of post op het schiereiland Sinsï te kunnen nemen of bezetten, zonder Egypte daarin te kennen. Verder verlangt de Porie, dat de noordeljjke grens op hot schiereiland zal worden gevormd door eon ljjb van Aka^a naar Suez en bovendien is ze vau plan een spoorweg lusscheu beide plaatsen aan te legger. Het antwoord op de gestelde eischen is nog niet bekend, mea verwacht echter, dat het beslist weigerend zal zjjn. Brmbata, het oproerig Zoeloe-opperhoofd uit Natal eebget tooh eindelijk te zuilen wardrn ingepikt of on sobudeljjk remaakt. Het keurkorps van kolonel Mansel is reeds het Nkandhla wcud binnengedrongen om Bambata te vangen. Zo-lees dienen hen tot gids. M-n hertt Bambata dezer dag-m aan den rand van het bosoh gezien met ongeveer twintig volgelingen. Een impi Zoeloes zou zich heden bjj de Engelachen aansluiten. Naar 't beet, zjjn de Zoeloes bsgeerig om Bambata te vat gen. Geen wonder, waar de stammen aan den zoom van het wond er aunsprakeljjk voor zjjn gesteld, als Bambata ontvlucht. Ook zal ei wel geld en buit beloofd zjjn. In Z u i d-W e s t-A f r i k a hebben de Duitschers eeuige voordeeleu behaald op de oproeiigo inboorlingen, •venwel niet zonder eenige verliezen aan manschappen. Officieel wordt uit Windhoek bericht, dat door dan opmarsch der Duitsche afdealingen in de richting van de Gamsibkloof do zich daar bevindende Hottentotten op 2 April werden genoodzaakt over te gaan op Britsoh erondgebied. De Kaapscho politie transporteerde 40 Hottentotden, 300 vrouwen en kinderen naar Rie'fontein. Morenga keerde dientengevolge van B'ilsch op Dnitsoh gebied terug mot ongeveer 70 geweren iu verschillende gevechten op 5, 8 en 10 April werd bjj teruggeslagen, waarbjj aan Duitecho zjjdc 8 ruiters vielen, een tweede lnit-nant werd zwaar, eeu eerste luitenant licht, een onder offic er en vier ruiters werden zwaar en ééu ruiter licht gewond. Vier man worden vermist. De vervolging wordt voortgezet. Oost Namaland, het district Noord- Bethanië en Bergeba zjjn gezuiverd van vjjandige benden. Uitbarsting van den Vesuvius. De laatste bsrichten over de nitbarsting van den Vesuvius luiden zeer gunstig. Sedert Zaterdag is aan den westelijken kant de ascbregen opgebonden en do bovolking van Napels, bevrjjd van den digenlangen druk on don voortdureuden angst, herkrijgt weder hare oude luch'hartighrid. De vluchtelingen uit Resiua en Torre del-Greco zjjn naar hunne haardsteden teruggekeerd. Ann de Noord- en Ooatzjjde van den berg houdt do ascbregen wel is waar nog aan, maar tooh is mon algemeen overtuigd, dat de uitbarstin geëindigd is. Te Ooarrières. Nog dageljjks worden ljjkeu uit do mjjnen van Lens raar boven gebracht. Tou e.udo hst gevaar vau besmetting voor de redders te voorkomen, worden de uitgebreidste voorzorg-maatregelen genomen. De redders begeven zich cuar de plaatsen, war de Ijjken liggen, met een masker voor het galaat, dikke handseho >neu aan en zoodra ze in de nabjjbeid vaa de slachtoffers zjjn g- k men, bespa tea ze deze met een ontsmettingsmiddel en leggen zo dan ia do kist, die oamidd djjk g-sloten wordt. Da mgnmaa'Bohappjj van Courières heeft verklaard, dat 1IC0 arbeiders bjj da ramp zjjn cmgakom*. Vermindert men dit aantal met hot cijfer der slachtoffers, die weder opgehaald zjja, daa moeten er nog 768 in de verschalende galergeu liggen. Het zil natuurljjk nog weken en weken duren, alvorens die allen naar boven zjja gebaald. De president van het comi van mjjaeiaanaars te Lens, do heer Reu nanz, heeft den afgevaardigde Bisiy mede gedeeld, dat de maatschappijen, ofschoon ze in hare cod cessies reeds tot het uiterste zjja gegaan toch niet ongeneigd zjjn tot nog een samenkomst met de gedele geerden der arbeiders, waarin dezen dau van de ver tegenwoordigers der maat80bappjj alle inlichtingen, die ze noodig achtten over het toegestane in de bgoenkomat van 18 Maart, kusnen verkrijgen. Een groot vat. Een wynkoopar. te Lahr heeft aan Keizer Wilhelm een Oud-Elzassisoh wjjnvat ton ge schenke aangeboden. H»t dagteekent uit 1670 en kan 8500 L, wjjn bergen. Het vat is bestemd voor de Hoh- köiigsburg, het oude kasteel in het rjjksland dat voor den Ke zer hersteld en bewoonbaar gemaakt wordt. Het ?at zal ontboept, in daigen tegen dea berg opgebracht en dan op den burg door eeu kuiper wser in elkaar gezet worden, Eeu vat, dat 8500 L. kan bevatten ia zeker nog al van beteekenis, maar het haalt niet bjj het beroemde Heidelbergervat, dat 875 H L. of 283.200 fl-sscfaen kan bevatten, Het wrrd in 1664 gemaakt en is dus roz ouder dan Elzassiechein 1751 is het evenw-ol vervormd, zonder daarom aan Capaciteit verloren te hebben, Wat er zoo al in schouwburgen achter gelaten wordt. Met de voorwerpen, die in de Londensche schouwburgen gevonden worden, zou men een aardigen winkel kunnen opzetten. In de eerste plaats natuurlijk vindt men daaronder tal van parapluies. Bovendien tooneelkijkers, boa's, mantels, wandelstokken, portefeuilles en handschoenen. In ied ren schouwburg in Londen heeft men zulk een verzameling van achter gelaten voorwerpen. Is het te geloo- en, dat een be zoeker bij het nitgaan van den schouwburg zijn cylinder vergeet En toch gebeurt het zeer vaak, vooral wanneer heeren dit kleedingstuk onder hun stoel zettenook dameshoeden wordon in grooten getale onder de zitplaatsen gevonden. In het Druly Lane Theater, dat de merkwaardigste verzameling an der- geljjke curiositeiten bezit, staat een kruk, zooals kreupelen ze gebruiken en die toch niet onontbeerlijk schijnt geweest te zijn. Bjj de kruk staat een zeer goed onderhouden hooge hoed, daarnaast vindt men een pak kaarsen, drie stethoscopen en een pop. VoileB worden eveneens vnak vergeten. Ook kaatskolven en criketballen worden dikwijls in den schouwburg achter gelaten. In een loge van het Gaiety Theater vond men een volledig stel valsche tanden, dat den volgen den dag door een diep blozende dame werd opgeëischt. Tot de merkwaardigste vondsten behoort een partij leeron riemen. In een loge van hot Covent Garden Theater was verleden zomer een sierlijke damesschoen achtergeble ven, die in kleinheid met dien van Assehepoester had kunnen wedijveren. In Daly's Theater vond een op- paster onlangs een sigarenkoker met negentien bank biljetten van vijf pond, waarvoor do jonge man, die ze verloren had, haar tien shilling gaf. Dat men in den schouwburg den inwendigen me scli niet vergeet, bewijzen de vele eetwaren, die er gevonden worden. Een pond boter, twee bokkingen, een pak .vorsten en een gerookte priing heeft men in een week tijds in een schouwburg bijeengezameld Vóór een paar weken vond een brandweerman op zijn nachtelijke ronde in het Lyric Theater een trouwakte, die met een bankbiljet van vijftig pon I in een papier gewikkeld was. De kostbare vondst behoorde aan oen jong, pas drie d.gen getrouwd paar, da bij het gemis vaD het verlorene zeer onaangename witteb ioodsweken doorgebracht zou hebbon. Tot de minder alledaagsche voorwerpen, die nu on dan aangetroffen worden, behooren ook sokken en cor.'etten. Een lauge luchtreis. Twee jonge Dnitsche geleerden, Kurt eu Alfred Wegener, te Tegel bjj Berljjn iu een luchtballon opgestegen, zjja bij Atchaffacburg in het Sprssart-gebergte neergedaald na een luchtreis vin 52 uren ach'erern. Zy hebben daarmede het reoord ge slagen van den graaf De la Vanlx, dia in October 1901 een luchtreis deed van 41 uren aan èèc stok. Groote brand. Naar men uit Srigon meldt is Laan? Prabang, de hoofdstad van Boveu-Laos, den 7deu dezer bjjna geheel afgebrand. Da pagoden, de Franseh- Laotiaansobe school, de Cuineesohe winkels en 500 huizen werden verwoest. Menschenlevens zjjn er niet bjj verloren gegaar. Allen met arrest. Da geheele bomruning van het slagschip Oregan, met inbegrip vau de officieren, heeft le San Francisco arrest gekregen, omdat er met dat chip eeu ongeloovelgken smokkelhandel gedreven moet zjjn. Men zegt dat de opvarenden voor een waarde van 120,000 wilden smokkel ra, toe; het schip vau zjjn reis naar Oost-Azië terugkeerde; ééu trausportmaatschippjj zou m*er dan 3GOO pakkeu van de Oregon aan land ge bracht bebben. »e Vredes-conferentle. Het Nbl. van Ned. schrijft De voornaamste daad der eerste conferentie is ge weest de aanvaarding van het beginsel van internatio nale arbitrage. Dat was niet veel en het werd nog minder door de beperkingen omtrent de toepassing, maar Let was toch iets, het was in ieder geval een stapje tot de vreed zame oplossing van geschillen tusschen volken en regeeringen. Wat had de tweede conferentie nu moeten zjjn? Een nadere regeling van dit onderwerp, een uit breiding van het beginsel, dus weder een stapje op den goeden weg. Maar wat zal zjj zjjn Op die vraag geeft de circulaire, door den Tsaar aan de verschillende mogendheden gezonden, een ant woord hetwelk ons de verzuchting deed slaken, dat men de dingen toch bjj hun naam zou noemen. Immers wel wordt daarin als een der nummers van het program van werkzaamheden genoemd verbetering en aanvul ling van de getroffen arbitrage-regeling, doch dat is maar een doekje voor het bloeden. Op den voorgrond worden geplaatst: nadere regelen omtrent den oorlog te land on ter zee. tot betere eerbiediging van de rechten van neutralen, tot betrachting van meer huma niteit bjj beschietingen of het leggen van mijnen, bepalingen betreffende de transformatie van handels schepen in oorlogsvaartuigen, de erkenning van de beginselen der Geneefsche Confentie (deRoode Kruis- conventie) bij den zeeoorlog enz. En de Tsaar besluit met de verwachting uit de spreken, dat dit programma zal beschouwd worden «als de uitdrukking van den wensch, te naderen tot dat verheven ideaal van internationaal recht, hetwelk het voortdurend streven is van de geheele beschaafde wereld". Dat laatste klinkt als een klok, maar het ontworpen program *an werkzaamheden is er niet minder een mis- konuing vau de grondgedachte der Vredesconferentie om. Die grondgedachte is den oorlog te doan vervangen door sohridsrechterlijke uitspraak, zoodat de bloedige volkenatrjjd plaats maakt voor esn onbloedige woorden strijd voor een hof van arbitrage. Dat ideaal is nog lang niet bereikt, we tallen zelfs niet beleven, dat hst bereikt wordt, doch een overeen komst, die den oorlog minder ruw, m<nder drukkend voor onrjjdiges, m<n<ler verwoestend doet zjjn, zal, hoe lofwaardig op t'chzelf, dit ideaal ook geen streep dichter bjj de verwezenlijking brengen. Men zon zelfs kunnen beweren, dat al naarmate m*n het oorlog voeren meer reglementeert, me^r humaan maakt, er minder bezwaar tegen zal bestaan om da wapens op ta nemen tot verdediging van zjjn rechu In ieder geval de verschillende congressen en conferenties, waarop de" regelen van het oorlog"reoht zjjn vastgesteld 1856 Parjjs, 1868 St. Petersburg, 1874 Brossel noob de Roods Kruis conventie, noch de bemoeiingen van bet voor etteljjke jaren opgariohte instituut voor interna tionaal recht, hebben ooit eeu oorlog tegeRgehonden. En dat zal ook geen Vredesconferentie doen, waarvoor een program is opgesteld als we hierboven met een e' kei woord aangeven. Daarom protesteeren we tegen den naam van Vredes conferentie, die men belieft te geven aan de diploma tieks bijeenkomst, welke in den oaestaand-n zomer ia Don Haag zal bjje?n komen. Als men haar oorlogs- con Krent ie noemde, zou men dichter bjj de waarhei I Ziin. Ea iadieu Carnegie's Vred-spaleis reeds tot de Werkeljjkhoid behoorde, zouden o i. op grond van het ont rorpen program de deuren er »aa voor ds aan staande samenkomst gesloten moeten blyver. I Met zekerheid meent men thans te kunnen mod-'dee- len, dat de Tweede Vredesconferentie nog niet in den loop van dezen zomer zal ge ouden worden. Dr. Kuypor is Zaterdag uit de Residentie weder naar het buitenland vertrokken. Naar gem-ld wordt zal de jury, welke de ingezonden ontwerpen voor den bauw van het Vredespaleis ts beoor- ieelsn heeft, in den aanvang van Mei in Don Haag bgeenkomen. Het aantal inzendingen is zeer groot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1