STADSNIEUWS. BURGERLIJKE ST> N D* F ERSQNA LÏA?" Ge ni e n g d Nieuws. MARKTBERICHTEN. Ia de jongste vergadering van het dageljjkfch bestuur van het Ned. Landbouw-comité heeft de secretaris mr. A. Ferf medegedeeld, dat hg wegens gezondheidsredenen zich genoopt ziet ontslag te nemon en hg voornemens is op de in Juni a.s. te houden algemeene vergadering met ingang van 1 Juli a s. ontslag te vrBgen. I HUM ■■nu—■rrwriTi Het Dageljjkfch Bestuur van den Algemeene Neder- landsche Wielrjjders Bond, Toeristenbond voor Nederland, beeft aan den Minister van Binnenlandschs Zaken een adres gericht, met verzoek te willen bevorderen, dat voor Nederland eenheid van tjjd wordt verkregen. B. en W. van Haarlem stellen voor, goed te keuren, dat ae stoomtram Haarlem—Beverwjjk, tot nu toe in handen van een Bslgiscbe maatschappij, voortaan zal geëxploiteerd worden door de H. IJ. Spoor. Dat kan een verbo ering zjjn. Vereeniging van Hoofden van Schelen tn Nederland. Zaterdag werd in Bellnvue te Amsterdam de 8e jaar vergadering gehouden van deze vereoufging, onder leidiDg des beer en C. F. A. Zsrnike. In zjjn openingswoord ging spr. in het kort de ver schillende gebeurtenissen, in het afgelonpen jüar in de ocderwjjfcwerel voorgeval en, na. Zoo herinnerde bil aan da vijardige bonding, die thans de Bond ran Ned. Ouderwijzers aanneemt tegenover het N. O.-G. De Ver eeniging van Hoofden van Scholen zal niet veranderen V8» "positie tegenover het N.O. G. en begroet diens afge vaardigde met evenveel vreugde als voorheen. Het ledental der vereeniging, aldus deelde spr. ten slotte mede, is met 150 vermeerderd. D;or den secretaris werd hierna medegedeeld, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken, de chef van de afdeeling onderwjjs van dat departement en andere autoriteiten bsxichfc gezouden hadden do vergadering tot hun spjjt niet te kunnen bjjwonen. Besloten weid do volgende vergadering te Utrecht te houden. Aau de orde kwam vervolgens een voorstel tof, wgzi- ging der contributieregeling, in verband mot eeae wijzi ging van het, reglement van het hulpionds. Het hoofl- instuur verklaart, dat de ervaring geleerd heeft, dat de kas der vereeniging dringend behoefte beeft aan versterking wjjl er herhaaldelijk aangedrongen ia cp krachtige en meer alzjjdige actie. Daarom wordt hot volgende voor- gestild Art. 39 van het. reglement dor vereeniging wordt gelezen als volgt De leden betalen aan de kas der vereeniging een jaarljjkscbe contributie. D ze contributie beloopt voor ieder lid pCfc. van het bediav, dat verkregen wordt door zjjn pensioengrondslag met f300 to verminderen. Als penrioengrondelag komt geen lager bedrag dan f900, (.een hooger dan f2300 in aanmerking. Bjj de toetreding ais l;d geeft ieder op, welke zjjn pensioengrondslag is. Het hoofdbestuur verklaart nog hot volgends Neemt men f 1.50 als laagste grens aan, dan zal men zeker tevens de doeltreffendheid erkennen van een contri butieregeling, welke borust op den pensioengrondslag. Door bierven, ce. aftrek van een bepaalde som, eon vast percentage te heffon, bereikt men deze voordealen lo. do laagst bezoldigde laden worden voor een be trekkelijk grooter doel van hun jaa-wedden ontheven van contributie, dan anderen met booger jaarwedden. 2o. ieder betaalt naar draagkracht, 3o. de stjjging geschiedt niet met sprongen, maar ge leidelijk. Dat voor de berekening van de contributie geen hooger bedrag dan van f 23C0 in aanmerking wordt genomen, zal zeker wel niet anders dan redeljjk geacht kunnen worden. Het belang, dat ieder onzer heeft bg den blo i onzer vereeniging, loopt zeker niet zoo ver uiteen als do uitersten der contributiebedra en. Da gevolgen van de aanneming van dit voorstel met nauwkeurigheid aan te geven ligt buiten do macht van het hoofdbestuur. Naar schatting zullen de inkomsten pl. m. f 600 stjjgan. De vergadering nam hef hoofctbestunrsvoorstel met flinke meerderheid van stemmen aan. Het hoofdbrstuur stelt verder ook nog voor Aan artikel 1 van bet reglement voor het hulpfonds worden de volgende bepalingen toegevoegd. c. in buiten gewone gevallen aan noodlijdende leden of hun nagelaten betrekkingen steun te vfileenen. d. do pogirgen te steunen welke door da leden iu overleg met hot hoofdbestuur, worden aangewend ter ver- krjiring eener betere salarisregeling. Ook dit voctMtel werd aargenomen. In de namiddagvergadering steldo heer A. J. Schreudsr, namens het hoofdbestuur, de volgends motie «Dc vergadering der Vereeniging van Hoofden van Scboler. spreekt de wenecheljjkbeid uit, dat bij eene even- ineele herziening van de wet op bet lager onderwjjs eene bepaling worde opgenomen, inhoudende dat otderwjjze- rtssen by het o. 1. o. bjj het aangaan van een huweljjk van rechtswege ontslagen ?jjo, onverminderd de bevoegd heid der gemffntebesturen om gehuwde onderwjjzsresen opnieuw aan to stellen' Na cenig debat werd door het hoofdbestuur de motie zóó g-wijzigd, dat de zin: »onverminderd de bevoegd heid der gemeentebesturen om gehuwdo onderwijzeressen opnieuw aan to stellen" vervangen wordt door deze alinea »De bevoegdheid der gemeentebesturen om gehuwde onderwijzeressen aan te stellen, bljjft daaibjj onverkort". Do eerste alinea der motie werd hierna in stemming gebracht en aangenomen. De gewjjzigde tweede alinea werd daarna goedgekeurd. Een voorstel om uit de motie het woord openbaar" te lichten, werd verworpen met 41 tegen 30 stemmen. Pluimvee. Te Utrecht, is onder voorzitterschap van den heer C. G. J. A. van Genderen S'orf, de 8a algemeene ver gadering gehouden van de Vereeniging tot bevordering der Plnimveeb onder jj en Konijnenteelt in Nrdorland. Aangenomen werd een voorstel van de afdeelicg Zuid- Holland om een prijsvraag uit te echrjjven voor da beste schonwmachine. Eveneens werd aangenomen een voorstel van de afdeeling Utreoht om tot een onderwerp van bespreking te maken a. Het is wen echel jjk dat een proefstation voor de Hoenderteelt worde opgericht van Rjjkswege b. Wat kan er gedaan worden om het chemisch onder zoek van voederartikelen te bevorderen De begrooting voor 1907 werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld tot een bedrag van f 8850. In de plaats van den heer F. de Haan, die aan de beurt van aftreding en niet heikiesbaar was, werd ge kozen de heer A A. ter Haar, te Goes. Bond voor Slaatspeuelonneerlng. Men scbijjfi ons: Ds toenader ng Cer twee stroomingen in de partjj, vermeld in uw nummer van Zaterdag, kan nog slechts eene toenadering heeten van het hoofdbestuur van den Bjnd en de oppositie. Eerst op het a.s. congres, alge meene jaarvergadering 15 Mei, zal worden uitgemaakt in welks richting voortaan zal worden gejjverd. Ver- motdeljjk zal het verschil tot een derde strooming aan leiding geven, althans er zijn nu al afdeelingen, welke, nu bljjkbaar het hoofdbestuur twjjfelt aan spoedige tot standkomiug van een algemeene pensionneering, een pen sioen voor loontrekkonden in den geest van het outwerp- Kuypcr, beter en reohtvaa-diger vinden, dau een pen sioen zooals de oppositie dat wensoht, en wei om een begin te maken, met de onderste lagen der maatschappij, voorts al verder en verder. Volgens deze afdeelingen moet een spoedige tot stand- koming van zulke wet, op nog sterkeren grond worden botwjjfeld, en is propaganda voor verbetering en spoedige tot standkoming eener wetgeving, ontwerp vorige resree- ring, in de gegeven omstandigheden het meest aanbe velenswaardig. BottwafervlsseheriJ. Men ichrijft ons uit de Streek: Meer en treer wordt thans in onze omgeving gewerkt voor afd. Zoetwatervisscherij van de Ned. Heidemaat schappij. Dezer dagen hield de Heer Brouwer, leeraar dor Maatschappij oene lezing te Hoorn op uitnoodiging van het Bestuur vaa den Oosterpolder van Drechter- land. Volgens spreker zijn het vooral de edelkarper, zeelt en paling welke in onze polderwaters dienen te worden aangekweekt. Vooral de zeelt is zeer aan te bevelen. Deze is nog duurder dan de edelkarper en teelt eveneens zeer sterk voort. Bovendien wordt deze vischsoort in het buitenland zeer veel gevraagd. Na gehouden lezing werd ook te Hoorn een afdeeling opgericht. Dezer Jagen wordt met uitzetting in de Noorderkoggen en bet Grootslag begonnen lilt „We Kgmonden" meldt men ons Wederom vriendelijk door den heer Bremer als ver- s!a„'g«ver van de »Alkmaarscha Courant* niteeuoodivd, woonden wjj de raiddagnitvoerin^ bg van de Christeljjke Zacgvereeniging «Ds Lofstem* en hare ondsrafdaeling »K nlerkoor* te Ezmond aan Zee, gegeven in de Hervormde Kerk aldaar. H t programma voor de avonduitvoering was hetzelfde als voor deze. Het jonge koor, dat hiermede na een jaar bestaan, hare eerste uitvoering gaf, telt 42 leden, het kinderkoor 10. De algemeene indink, dien ik van deze uitvoering ontving, waser is ijverig en met vrucht gestudeerd. De vrouwenstemmen zjjn heel goed, al hadden we dc alten wat krachtiger gewenschtdeze kwamen tegen de sopranen soms niet al te best uit. De mannens'emmeu zjjn hier ea daar al wisten zjj zich over 't algemeen vrjj goed te beheerschen een beefjenu ja, hoe zullen we het ze?gen, niet vrjj, niet ongedwongen genoeg, wat houterig, De keuze der nummers was zeer doelmatig lieve, aardige muziekstukjes, niet te mosiljjk >Da Lofstem* bljjve deze methode volgen en zjj zal er wèl bgvaren. Zjj denke in d6ze slechts aan «Jacob Kwast* die dankt toch in hoofdzaak haar beroemdheid, door muziek, binnen haar muzikale vermogens, uit te voereu met de meest fijne nuances. Ea nu enkele details: Ingezet ward met «Alles, wat adem heeft love den Heer*, waarna volgde «Vrede*, dat heel goed gezongen werd in de hoogte waren de sopranen bg «broedermin* even weifelend. In het volgende «Gezang* trol ons de juiste uitspraak der jj-klank, eene echte overwinning 1 Hot kinderkoor g3f toen «Ziet de leliën des velds* en «Barusting* beel aardig. In «Ik weet, dat mjjn verlosser leeft* ont wikkelde het koor bjj de regels: «Hg leeft, heft mg ten goede omhoog, Op mjj is steeds zjju vriend'ijjk oog* een mooi ensemblekrachtiger had daarentegen kannen zjjn: «En zegt mjj, dat in hserljjkheid*. Het «Kinderkoor* was met «Griukkig door tevreden heid* niet al te gelukkig. Dit werd vrij onzuiver gezon gen; ook Avondliedje*, daarentegen zong het heel lief «Goeden nacht.* Dit was zeker een snccesnummertje. De heer Voor, die den heer Slinger onverwachts als organist moest vervangon, speelde heel goed «Ave Verum* van Mozart bo begeleidde den heer de Hans bjj diens bariton-solo's „Ik ken oen lied* van W. de Mol en «Het lied van den Laeuwerik* van E. W. Rogers. De heer de Hais heeft, een mooi geluid ou zong vooral het laatste met veel uitdrukking. In »'s Vaders liefde* kwamen de oplossiugen der dissonanten heel goed tot baar reoht, terwjjl het duet. met bromstemmen «Zucht naar Boven* heel goed gezon gen werd door Mevr, Bremer (alt) on Mej. Van der Meel' (sopraan). Ten slotte: deze eerste uitvoering is beslist een succes geweest voor de jongs vereeniging. Een geacht ingezetene alhier had dezer dagen in Alkmaar een minder aangenaam avontuur. Door de sfad wandelende, werd bg plotseling door twee rechercheurs van de Alkmaarsche politie verzocht mee te gaan naar het bnrean. Daar werd bjj niet al te vriendelijk verzooht op een bank plaats te nemen, vlak voor eon kiankzinnigena een tjjdlang gewacht te hebben, werd bjj duchtig ge fouilleerd nog wol in een lokaal, waar zoo maar iedereen kon inloopen en na ongeveer een uur wachtens werd hg eindeljjk voor den inspecteur gebraeht en daar, na een zesr kwellende viaag, vrjjgeluten met de eenvou dige bemerking: «Er heeft hier een misverstand plaats gehad.* Op de vra> g «Welk misverstand dan?* dat moest eerst nog uitdrukkeljjk gevraagd worden wbs het antwoord»U ljjkt op een berucht zakkenroller, «an wien wjj bericht hadden, dat bij in de stad was.* Wel jammer voor den betrokkene, dat hg zoo'n beruchte dubbelganger heeft 1 Maar had hier nu niet één enkel woord van exouus mogen klinken Met alle respect voor 't actieve der Alkmaarsche politie, o.i. bad zij, toon de identiteit van den aangehoudene bleek, toch wel 't incident wat minder «polizei-achtig* kunnen sluiten. De twee bloembollon-vereenigingen in de Binnen- Egmonden zullen dit jaar wederom ieder afzonderljjk een veiling houden. Het is jammer, dat de twee veree- nigingen niet tot overeenstemming hebben kannen raken. Gezauienljjk had het een mooie veiling kunnen zjjn van eenige duizenden gnldens, gescheiden is het nu voor beide niet veel. Dubbel te betreuren is het, wjjl nu voor Egmond a/d Hoef in lange jaren geen veiling meer mogeljjk is. Men moest tooh bedanken, dat wjj veel te klein zjjn, om ons de weelde van een dergel jjke scheiding te ver oorloven. Met de Paaschdagen is bet bier zeer druk geweest. De tram heeft deze twee dagen heel wat reizigers vervoerd. De mooie tijd heelt zich dus goed ingezet. Dit belooft werkeljjk voor het seizoen heel veel! Ken premie op haarknippen. Een barbier in de Laathofstraat te Rotterdam loofde aan de eorste twaalf kinderen, die bjj bem lieten haar knippen, ieder drie Paatoheieren nit, am hat tweede twaalftal ieder twee en vervolgens aun alle andere ieder één Paasohei. Hg heeft zoodoende in den tjjd van drie dagen 192 kinderen ontdaan van hun haartooi. De politie moest nu en dan de orde herstellen wegens het gedrang. De deurrnit motst het zelfs door het gedrang ontgelden. Beo zonderlinge geschiedenis. Men scbrjjft uit jRozendaalHet onderzoek, door de justitie ingesteld naar den gepl «egden aacslag op den brigadier der maréchanssóe de Vries, die beweerde dat een onbekende op hem bad geschoten, scbjjnt voor den getroffene een alles behalve gunstige wending te nemen. Dat onderzoek toch moet aan het licht hebben gebraoht, dat door het schot oak eeno brandwonde in de kleeding is onstaan, zoodat het schot op uiterst korten afstand most gelost zjjn. Daar dit echter niet kan hebban plaats gehad en alloen geschoten zoude kunnen zgn door een hek van een ander erf, zgn er vermoedens gerezen, dat de brigadier zichzelve het noodlottige schot heeft toege bracht, te meer daar onk gebleken is, dat de kogel van hetzelfde kaliber is als bjj de marechaussée in gebruik. Vermindering vnn 't drankgebruik. Naar de Volksbond, Orgaan van de Vereeniging tegen drankmisbruik, verneemt, heeft het hoofdelijk verbruik van gedistilleerd in Nederlaud in 1905 bedragen 7.44 Liter ad 50 pOt alkuhol. Na 1870 was bet nimmer zoo laag. Het. verbruik bedroeg in de jaren 1880 9 87 1885 9.16; 1890 8.93; 1895 8 65; 1900 8.23 1905 7.44 L ter. Be wereld taademrclzlgers. Met veel lawaai, politie te paard, handgedruk en m. er aanstellerig gedoe, vertrokken de wereldre.zigers Btaller on Dekker, voor een korte poos van Amsterdam, om hun wereldreis te ondernemen. Het afscheid van vrienden en bekenden te mser roerend, daar de reis «verscheiden jaren* ongrtwjjfeld zonde dnren, is van korten dnnr ge- wetst, want dei wereldreizigers Staller en Dakker zgn weer bjj moeders pappot terug gekomen en wandelen weer langs Amstel's straten. En er waren indertjjd heusch nog menschen zegt de Ned. Sport, die aan dit geblaf geloof hechtten, en in de meening verkeerden, dat men de wereldreizigers au- serionx moest nemen. Vaa de blocmbollen-veldea. Uit Haarlem meldt men De koude, gure Zaterdag beloofde niet veel goeds voor de Paaschdagen. Toch is het wonderwel geloopen. Zondag en Maandag verrukkelijk weer, een blauwe lucht, een warm koesterend voorjaarszonnetje en een verfrisschend windje om de overtollige warmte te keeren. Kortom, 't kon niet beter Alle plannen en plannetjes voor de Paaschdagen ge maakt konden uitgevoerd worden, en.... zjjn zeer waar- schgnljjk ook uitgevoerd. Anders'kon het nooit zoo druk in Haarlem's omstreken geweest zjjn. In de bloembollen streek tusschen Haarlem en Leiden en ook wel in Bloemendaal en Santpoort honderden, neen duizenden wandelaars en wielrijders, allen er op uitgetogen om te genieten van de kinderen Flora's, die in 't gouden zonlicht prjjkten en schitterden. Vooral op Bennebroek, Hillegom en Lisse was het bijzonder druk. Toch was het geen »bollenzondag<£. Andere jaren was het nog veel drukker, hetgeen wellicht daaraan te wijten is, dat er nu niet één, maar twee dagen voor het ge nieten waren, terwijl ook den vorigen Zondag al een groot getal menschen hun jaarljjksch offer "aan Flora gebracht hadden. Spoor en tram maakten natuurlijk goede zaken. Al het aanwezige materiaal was in gebruik en.... nog was er te kort. Vooral met de electrische tram van Amster dam naar Haarlem werden ontzagljjk veel menschen vervcerd, evenals met de stoomtram Haarlem—Leiden, welke laatste juist langs de mooiste bloemenvelden rijdt. Met deze dagen zal het bezoek aan de bloemenvelden wel afgeloopen zjjn. Zeer veel bloemen zjjn reeds uit gebloeid en afgesneden waar moesten anders de hoopen ruikers en slingers vandaan komen, die de lichamen en fietsen der bezoekers versierd hebben. De eerste dagen der week is nog wel wat te genieten en misschien ook nog wel den volgenden Zondag. Zeer veel zal dit evenwel niet meer zjjn Hug-briefkaartn. De Loodensche correspondent van het Handelsblad maakt melding van een nieuwigheid. De Kus heeft door alle eeuwen heen in alle be schaafde landen als aociaal verschijnsel groote en laat ons zeggen rechtmatige belangstelling gewekt. Zij Dc Vries en Te Winkel zeggen hg, maar dat wil er bg mjj niet in zjj is de prgs geweest waarom in het tornooiveld de ridders elkaar op leven en dood bekampten, waarvoor vorsten op het toppunt van hun macht hun rjjk on roem verzaakten waarmee soms oude scholden zgn gedelgd en waarvoor vaker nog nieuwe zgn gemaakt. Een kus is van Bchadevergoedings- en echt- processen oorzaak geweest. Kassen zjjn bezongen door dichters verheerljjkt door proza-schrjjvers, gevloekt door zedemeestersgeoritiseerd door hygiënisten. Thans worden ze ook gephotographeerd en verzonden op brief kaarten. Voor 'n simpelen stuiver koopt men zich hior bg eiken boekhandelaar aen briefkaart, waarop rechts can purperen hart prjjktlinks een bloemenkrans en in bet midden «een lief vers". Drukt men nu eerst de lippen op he' purperen 'aart en daarna op de open ruimte in't bloemen- kransje dan ver&chjjnt daar in hartstochtelgk rood. de zoen dien men vervolgens voor 'n halven penny of voor 'n penny als 't naar het buiten and moet per post kan verzenden aan de- of dengene bjj wir(n) men voor zulk een zoen-impresBie de noodige waardeering verwachten mag. Ook kan men eatuurljjk de briefkaart ongebruikt verzenden met het verzoek haar «ingevuld* terug te mogen ontvangen. Men noemt hier deze nieuwste inventie op briefkaarten- gebied een «kissogram*, en mjjn boekhandelaar, bg wieu ik voor het eeist deze teederheden zag geëtaleerd, ver zekerde mjj, dat hg de meeste er van verkocht aan dames. Van «Kissogram*-verzamelingen heb ik nog niet ge hoord, doch die zullen wel niet lang meer op zich doen wachten. Frisschor dan de «kissogram* vond ik de «phonograms» ook al een nieuwigheid in briefkaarten, maar die misschien al aan de overzyde der Noordzee bekend is. Bjj deze kaarten is in het midden het papier vervangen door een zeer don plaatje van eboniet, waarop zooals men weet door middel van de naald der gramaphone geluiden kannen worden opgevangen. De afzender kan nn enkele door hem gesproken woorden in het eboniet schjjfje laten griffen en wanneer dan de ontvanger van de kaart deze onder zjjn spreekmachine legt, zal hg de eigen stem en de eigen woorden van zgn vriend vernemen. Voorloopig is deze eigenaardige manier van correspondeerea natuurlijk alleen nog maar tot de gelukkige bezitters van gramo phones beperkt, maar aangezien men mag verwachten, dat in komende jaren elk mensch zgn eigen spreek machine zal bezitten, zoo goed als zgn eigen automobiel of vliegmachine, schjjnt voor de «phonograms* een groote toekomst weggelegd. Zuivelfabrieken. De algemeene vergadering van den Bond van Zuivel fabrieken in Noord Holland, zal Maandag 14 Mei 1906, des morgens te 9 uur, in het Café Centrak alhier gehouden worden. Op de agenda komen o.a. de volgende punten voor Rekening en verantwoording van den Penningmeester der Vereeniging tot bevordering en verbetering der Zuivelbereiding in Noord-Holland. Eindrapport der werkzaamheden van laatstgenoemde Vereeniging over het jaar 1905 en gedeelte van 1906. Verkiezing van Bestuur. Benoeming van een Voor zitter. Benoeming van een waarnemenden Secretaris. Voorstel om over te gaan tot het nemen van eene kaasproef, inleider de heer J. Boekei. Bjj aanneming van dit laatste punt toe te staan een bedrag van zestig gulden tot uitvoering van het plan- Tot toelichting van de beide laatste punten zegt het bestuur Wjjl ieder'voor zich genoeg doordrongen is van het nut van goede en nauwkeurig uitgevoerde proeven, be hoeft het idee proefneming geen nadere toelichting of aanbeveling het is de bedoeling om het doel, waarnaar gestreefd wordt, in het kort aan te toonenhiertoe dieno het volgende Zeer uiteenloopende gedachten bestaan er onder de practische zuivelbereiders over de invloeden der bereiding, de graad van ontrooming en gebreken, als kort en taai, in verband met het aanwezig zjjn van vet in de kaas. Om wat meer eenheid van gedachte te verkrjjgen ten opzichte dezer kwestie, stellen wjj ons voor dat de volgende proet alle recht van bestaan heeft. Eene hoeveelheid melk van denzelfden dag (3000 K.G.) wordt verdeeld in drie geljjke hoeveelheden: één van deze hoeveelheden wordt verwerkt als volle melk, één van deze hoeveelheden wordt verwerkt als half geroomde melk en één van deze hoeveelheden wordt verwerkt als drievierde geroomde melk. Deze hoeveelheden zullen ieder afzonderljjk wederom in drie geljjke hoeveelheden worden verdeeld en verwerkt om te trachten te bereiden, uit ieder derde deel van de totaalhoeveelheid, goede, taaie en korte kaas. Het vet- en droge stofgehalte der verschillende hoe veelheden melk zal zoowel vóór als na de ontrooming nauwkeurig bepaald worden opdat later na het onderzoek der kazen nauwkeurig kan worden nagegaan hoeveel van het in de melk aanwezige vet in de kaas is terecht gekomen. Uitgaande van de gedachte dat gebruikt wordt melk van denzelfden dag en met dezelfde eigenschappen en dat bjj de uitvoering der proef nauwkeurige controle zal worden gehouden op alle onderdeelen, too hopen wjj op deze manier betrouwbare resultaten te verkrijgen en bevelen het idee ter grondige overweging aan. De heer J. Boekei te Binnenwjjzend, die zich met de inleiding van het punt op de ledenvergadering heeft belast en het plan dus meer in bjjzonderheden zal be handelen, heeft zich tevens bereid verklaard om de uit voering aan zjjne fabriek te doen plaats hebben, 'tgeen door het Bestuur in dank is aanvaard om ter nadere goedkeuring aan het oordeel der ledenvergadering te onderwerpen. Volgens on e berekening is de nitvoering der proef op het volgende bedrag begroot Uitgaven: Ontvangsten: 3000 Kg. melk k 5 et. is f 150. 105 kazen f 0.80 is f 84. bjjkomende kosten is 10. boter is 16. f160. Totaal der Uitgaven Ontvangsten f100. f160.— »100.— Nadeelig saldo f 60.— Bespreking der wik- en weegloonen, inleider de heer G. Nobel. Indien gewenscht, benoeming eener commissie die de kwestie der wik- en weegloonen nader zal bestudeeren om de middelen aan te wjjzen die kunnen gebezigd worden tot verlaging. Voorstel om instemming te betuigen met het verzoek schrift der Nederlandsche'Melk hygiënische Vereeniging aan den Minister van Financiën, om vrijdom van accjjns voor amyl-alcohol voor melkonderzoek te verkrjjgen, inleider de heer D. de Boer. In hoeverre kan gezamenljjke aankoop van benoodigd- heden bij de zuivelbereiding nuttig werken, inleider de heer G. Nobel. Indien gewenscht, benoeming eener commissie voor coöperatieven aankoop van benoodigdheden. Voorstel om toe te treden als lid van het Nationaal Zuivelcomité. (contributie f 10.'s jaars). Benoeming van een afgevaardigde voor 1906 bjj het Nationaal Zuivelcomité. Ongeluk. Vanmorgen omstreeks halfacht kreeg de hear van Meurs, slager te Koedijk, bjj de spoorbrug alhier een nogal ernstig ongeval. Door het breken van de voorvork van zjjn fiets, viel hjj met het gezicht op de steenen, waardoor de tanden los in zjjn mond stonden en zjjn gezicht geheel verwond was, zoodat hjj door een dokter alhier verbonden moest worden. Voorjaarsotarkt. De jaarljjksche voorjaars-veemarkt bracht heden weer heel wat vertier in de straten. Toch was de markt niet zoo druk als 't vorige jaarde aanvoer was minder. Er waren geplaatst 2958 stuks vee. De handel was vlug, de prjjzen waren hoog. Witte Krats. In de week van 9 April tot 14 April zijn in het badhuis »an het Witte Kruis genomen77 kuipbaden, 96 regen- baden le klas, 156 regenbaden 2e klas, te zamen 329 baden. GEBOREN 14 Apr. Anna Bregitha, d. van Jacob Constant cb Marjjtje Liefting. 15 Franoisous Hendricus Cornelia, z. van Nicolaas Cornelis Dingerdis en Cornelia Maria den Njjs. Carel Johannes, z. van Cornelis Dekker en Anna Bnrnardina Sngders. Jan. z. van Al- bertns Westerop en Gesina Cathariaa Maria de Jong, OVERLEDEN 14 Apr. Diederic Johan Muntendam, 90 j. Johanna Habicb, laatst wed. van G«rrit Bugsman, eerder van Johannes Hendricus Ho'stede, 70 j. 15 Jan Btugman, 46 jaar Immetje Frederics de Jong, echtgen. van Jan Schipper, 65 j. 16 Johannes Gerardus Keuss, 57 j. Izalkz. van Jan Rujjterman en Cornelia van Amstel, 4 maanden. Beroepen bg de Gereformeerde Gemeente te Urk, ds. G. H. A. van der Vcgte, predikant te Dirkshorn en Krabbendam. Amstuda* 14 April De prgxen der Aardappelen -varen hedea als volgt Friesohe M. B. f 2 25 a 2.40 id. booten f 4a f 4.40, id. Borgers 1 3.—a 3.25, id. blanweo f 3.70 a 4 30, id. Pooters f 1.80 a 2.30, Zeouwsche bonten f 1.90 a 2.20, id. blauwen f 2.— a 2.25, id. Eigenheimers f4.80 a 4.90, id. pooters f 1.40 a 0.Duitsche Hamburgers f 4.50 a 4 80, id. rooden f 2.— a 2.10, id. blauwen f 2.50 a 3.id. blanken f 1.50 a 2.Saksische jammen f 3.20 a 3.30, Zand Eigenheimers f 1.40 a 2.60, Zandthomasseu f 4.50 a 5.—.Geldersche blauwen f 2.30 a f 3.—, Malta's en 9 ot. per k.g. Aanvoer 6 ladingen. Schibda*, 14 April. Moutwjjn per Ned. en zonder fust 18.25Jenever id. 12.25 zonder belastingen. Noteering van de Beursoomissiën Mout wjj f 8 a per HL., zonder fust en zonder belasting. Stemming willig. Ruwe Spiritus f 7 Spoeling commissie f 1.40. Broek op Lanobndijk, 14 April. Wortelen, 10.50 a 0,40 per 50 K.G. Reuaenbloemkool f 0.Roode kool f 7. a 20.— Gele kool f 6.— a 19.—. Witte kool f 5.00 a 11.00. Koolrapen f 2.50 a f 8.00. Uien f 1.— a 1.20. Bieten 8.a 5,— per 1000.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2