welke geopend zal worden met een CONCERT t aangeboden door de tekende Zangwereeniging „JACOB KWAST", van Wognnm. Officieel Purmerender Marktbericht H.H. Kruideniers. Bloembollenveiling ZIT- m tinto SLAAPKAMER, Best K0EH00I te koop rljeiBoelMerij Leesgezelschappen Moet weg! (Goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 27 November 1905, no. 51.) Voor fieclame's in het gebouw, vervoege men zich bij de heeren Gebrs« MOÏjBN AAK, Nieuwesloot, Decorateurs, Alkmaar. Eendeneieren f3.60 per 100. ALLERLEI. ADVERTENT IE N. zuivere KOFFIESIROOP, Witte diarrhee van kalveren, No. 1 h f 3,75 ÏWalezers te Dordrecht. Nationale Vereeniging tot steun aan Miliciens. GEVRAAGD No. 2 A f 2,50 No. 3 A f 2,50. STEARINE-KAARSEN Nationale Hypotheekbank. van de W.V. Boek- en Hand e lsdr ukkeri j van K. DE BOER Jr. te Alkmaar: BEURSBERICHTEN» LAATSTE BERICHTEN. JAN GOUWE, JAN GOUWE, DIEDERIC J0HAN MUNTENDAM, HEÏLOO. -A-fdeelius»- Alkmaar. Tevens wordt om de 14 dagen een RO MAN verstrekt. van de Stearine-Kaarsenfabriek „AP0LL0", v/h. HERMS. COSTER Zn., Voordam C9, ALKMAAR, wordt ten zeerste aanbevolen. GEMENGDE EOORVEREENIGING „ALCMARIA". 3,4 en 5 Juni; Pürmekind, 17 April. Aaigev. runderen, wmr onder 54 Tette, 54 a 72 ct., 17 molke- en gelde f O— a O—, prjjsh. stus?, 1 stieren, 166 vette kalveren 75 a 95 ctstag, 642 nacht,ere f 8 a 20, stag, 7 paarden, veulens, O— sobapen, 780 cverhonders 18 a 28, prjjsh. matig, 122 vette varkens 52 a 56 ct., matig, 64 magere dito, f 18 a 28, matig, 205 biggen f 9 a 13 stug, sak appelen f a 0 zak peren f 0. Kaas. 107 Kleine f31.1 middelb, f27 50, co - missie, fa aangev. 108 stapels, 822 kg. boter f 1.20 a 1.25, kipeieren f 3a 3 50, eendoieren, f 8.60 algemtene prjjs hoogste prjjs f 3.75,per 100 stuks PURMEREND, 17 April 1906. AMSTERDAM. G.rt Nederland, N. W. Sehuld.S ditodito3 dito, Oblig3 Oostenrijk Obl. in pap. fi. 1000 Febr.-Aag. S dito, dito April-Ott.. 5 dito, Kronen 2000 bel.Trjie{Kronenr.)K»i-Nov. 4 dito, dito 9000 bel.vrjje/Kronenr.) J»n.-Juli 4 Portugal 1« aor. 3°/„ t 90-100 3 dito, Se id. Amert. Schuld 8*/. franc» 500 4 Rusland, Iwang. Dombr. Oblig,....4* dito, Binnenlandscbe 1S94 4 dito, 1880 geeocs. Z. R. 195-69513 Mei-Nor. i dito, 1889 1« 9» ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lCet. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 i 20-190 Msi-Bïov4 dito, Groote Sow, Oblig. 1861,4 dito, dito, Z. R. 600 18984 dito, Transe. Spvr. Oblig, Z. R. 135/6853 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 685,... 4 dito, 1889...,S dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli..,,» 5 SpanjeObl. Buit. Perpetuele.4 Turkije, gepriv. Conv, Uening 1890 6 Recep. geünificeerde schuld frcs. 600-85C0.4 fCgTjts, Obl. ieening 18764 Mexico, Obl. Binn, Seh. zfiosb. oblig,5 pCt 13 Apr. 17 Apr 781 93* 94* 101* loiü 101| 78 94* 93 i 10'* dito dito 1899 Venesaela ObligatiSn 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. W. A Pae. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maataeb, d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen, Ned. Ind. Mandelsb. Aand.....,» dito, dito, dito, dito, Kon. Ned Mij. t. expl. petr. br.A. Petr. Mij. Sumatra-Palsrabang A. „i™, Aand Ned. Ind.Expl.Mij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert t gew. Aand United States Steel Corp. Pern. Peruvian Corporation Cert v. Aand. t. Pref. Aand. Nederland,Expl. St. Spw. Aand.. dito, Ned, Centr. Spoorw. Aand, r SSü dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 geit. (talie, Spcorseglesning 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorwcg-üblS Puien, Wars.-Weenen Aandeel Rusland,Wladik. 1885 a Z.R. «15 Oblig,... 4 Amerika, Atchison Topcka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeden, dito, Denv. Rio Grand» gew. Aand...,,s dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.,' dito, dito, 1» Hyp4 Norfolk k Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito 8outh. Pacific, gew. AandS dito, Southern Railway gew. Aand....... dito, Union Pae. flr.-fd. C. At Union Pac. Convert Geld. Bond..4 dito Wabash Ct. r. pref. Aand Nederland, Stad A a r.terdam f 1003 HongarijeTheiss Loten.4 Oostenrijk, Staatsl. 1860i 5 dito, dito 1864 Rusland Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1886. Ditc.t5 Torkije 8poorwesrieening lOOf 100* 70* 68 88* 76 77* 78* 72 88* 78* 76* 65* 77* 66 89* 89 961 89 105+* 49** 10411 51* 991 319* 103* 85* 142 4841 61* 190 35 h 43 16* 51* 1121 38* 971 68* 6'* TT! 139* 28 A 46 b 45A 169* 281 35A 100* 89* 102* 40 161 154 50 113 158 160 2S6 360 280 83* 100* 100 A 87* 75* 78* 781 72 821 77 641 76* 96A 88 105* 50* 322 103* 851 143 485* 61* 35* 43* 16* SI* 68A 69* 139 8L 93** 1021 28* 46a 45* 72* 29 35* 00* 103 69* 41 161 111* 163 Russen zwak. Zieken bezoeken. Een Engelsoh blad geeft de volgende raadgevingen voor bet bezoeken van ziek< n Open de deur zacht en flink, zonder met de kruk te rammelen. Kom bedaard binnen, maar tracht niet on hoorbaar stil nader te sluipen. Bljjft niet staan om fluisterend vragen te doen aan de ziekenverpleegster, maar stap regelrecht naar het bed en spreekt op gewonen toon tot den patiënt. Spreek over dingen die den zieke belang inboezemen, maar hem niet vermoeienlaat een paar nieuwe gedach ten acbterj, welke hem stof geven tot aangename over denkingen, als gjj weer heen zjjt gegaan, en spreek maar terloops van zjjn ziekte. Zie er zoo frisch en vrooljjk uit als gg maar kunt, en wees als onbewust een opwekkend middel voor uwen vriend of uwe vriendin. Draag vooral geen schoenen die kraken, of ritselende kleederen. Als gg opstaat om afscheid te nemen, ga dan spoedig heen, zonder een woord tot slot te willen bedenken en zonder overdreven betuigingen van medelgden. teel drukte on niets. Een oude heer had in eene der groo e Engelsohe steden van een kennis een kaartje voor een bal gekocht, dat gegeven weid door de Brandweor, en bjj nader inzien wilde hg er nog een koopen, om zgn twee bedienden samen daarheen te laten gaan. Hg wist niet waar de kaarten verkooht werden en vroeg het aan een politic-agent. Deze raadde hem aan naar het hoofdbureau van de Brand veer to gaan. De oude beer ging daar heen maar bjj zog niemand. Hij vras er vroeger nog nooit geweest en stond een oogec- blik besluiteloos, hoe bjj zjjne tegenwoordigheid zou aan kondigen. Daar ontdekte bjj eene electrisohe bel en drukte er op. De uitwerking was «electrisch* in elke beteekenis van het woord. Van boven, van beneden, overal van daan, kwamen brandweermannen aanhollen. De paarden renden uit hunne stallen en in korten tjjd waren al de wagens vbu de brandweer in gereedheid. Te midden van deze drnkte en beweging stond de oude heer, die niet vermoedde, dat hg het. brandsignaal had aangeraakt, verwonderd te kjjkeo, totdat de mannen, die om hem heen krioelden, hem vroegen waar de brand was. Toen antwoordde hij, vriendelijk: >Dat weet ik niet. Maar ik wilde graag nog een kaartje voor het bal koopen.» Da toestand was giappig, dat allen in een soba terend gelach uitbarst en. Maar de oode heer kocht zjjn kaartje en weldra was alles weder tot zgn vroegere rnst teruggekeerd. Paascheieren. Id de meeste landen bestaat nog het gebruik van Paascheieren. Volgens overlevering, voortgezet in eenvoudig, vroom geloof, kwam op Zaterdag vóór Paschen onder de kerkelijke diensten de Paaschvogel uit Rome vliegen en legde op verborgen plaatsen mooie eieren. De kleinen machten deze dan onder het klimmen 1 genot der verrassing opzoeken. In Frankrijk, waar de Paascheieren altijd in hooge eere zijn gehouden, werden onder de regeering van Lodewijk XIV beschilderde en vergulde eieren onder de hovelingen uitgedeeld, eene plechtigheid dikwijls door den Koning zelf verricht. Deze eieren moesten geleverd worden door de pachters der koninklijke hoeven en het aantal was afhankelijk van de uitge breidheid der landerijen. Saint Simon verhaalt in zijne Mémoires, dat men Paaschzaterdag in het kabinet des Konings korven van groene takken en bladeren plaatste met stapels gekleurde eieren er in, die door den hofkapelaan ge zegend en daarna door den Vorst uitgedeeld werden onder allen, die eenige betrekking aan het hof be kleedden, schildwachten en lakeien niet uitgezonderd Nog onder de Franscho Revolutie bleef het gebruik van Paascheieren bestaan doch ze droegen natuurlijk het kenmerk van dien tijd zij waren beschilderd met nationale kokarden, kleine bastilles of guillotines. Ook in onze Zuidelijke provincies bestaat het eeuwen oude gebruik van Paascheieren. Daar komt op ver schillende plaatsen nog de Paaschvogel eieren leggen en gaan kinderen een korfje in de hand ze zoeken. Daar gaan nog de misdienaars, de kerk of armmees'ers, elders weder de armen zelveh. rond om het Paaschei. Bij de landbouwers komt op eersten en tweeden Paaschdag of op Beloken Paschen een groote schotel met eieren op tafel, waaruit de knechts en meidon zooveel mogen eten als ze verkiezen. Op sommige plaatsen wedt, kaart, dobbelt of draait men om witte of gekleurde eierenop andere speelt men met hardgekookte eieren om ze van elkander stuk te tikken. In vele Noordbrabantsche dorpen is het gebruikelijk eieren naar den pastoor of onderwijzer te brengen of gaan schoolkinderen rond om eieren voor meester op te halen Van Zuid Celebes. 's-GRA VENHAGE17 Maart. Bjj hst departement van kedon.ëa .s bet volger.de officieel telegram nit Zai4- Celebes van heden ontvangen: Atnbe Maa, de leder van het jongste verzet in jjoewoe, heeft zich onderwoipon. De pacificatie van Loewoe vordert snel. Russische moord. BORISSOGLEBSK, (Gouvernement Tambof) 17 April. De kozakken-officier Abramof, die op rnwe wjjze was opgetreden tegen Maria Spiridonowa, een meisje dat na den moord op den G mverneur gearresteerd was, werd gisteren in hot centrum der stsd door een onbekende met drie revolverschoten gewond. Heden overleed Abramof aan zjjn wonden. De moordenaar ontkwam. Heden overleed tot onze diepe droefheid in den ouder dom van 34 jaar, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de WelEdelGestreoue Heer lste LuitenantAdministrateur van het Militair Hospitaal te Utrecht. Mede namens mijne kinderen H. C. GOUWEStoel Utrecht, 15 April 1906. Heden overleed in den onderdom van 34 j«ar, ome gebeide Zoon, Broeder en Behnwdbroeder, de WelEdel- Gestrenge Heer late Luitenant-Administrateur van het Militair Hospitaal te Utrecht. Utrecht. R. M. JrGOUWE—ten bruogenkate. A. H. GOUWE. Alkmaar. W. STOELgouwe. W. F STOEL Jr. Utrecht, 15 April 1906. Onze pelivfde Vader. en B buwdvader, de heer ontsliep heden in den onderdom van 90 jaar. B. N GRAAFLANDMuntendam. G. D. L. GRAAFLAND. Alkmaar, 14 April^ 1906. Bjj exploit van dsn onderg«'eek»i)dn d.d. 17 Aprl 1906 is ten verzoeke van MARTINUS ODEN, wonende te Helder op de wjjze bg de wet voorgeschreven Beterkend aau JACOB ODEN, vroeger visscher te Helder, thans afwezig en zonder bakende woon- of verblijfplaats een vonnis den 22 Februari 1906 door de Arrondiass- mentr-R'chlbunk te Alkmaar tusschen eerstgenoemde als eischer en laatstgenoemde als gedaagde gewezen waar bjj is uitgesproken het vermoed-ljjk OTerljjden van gedaagde sedert 29 November 1901. J. G. KLEIN, Deurw. De Maatschappij «Noord Holland,» voorheen F SCHILLING, te Alkmaar, opgericht in 1860, lever» alleen alsmede fljne Rietsuiker en Kandljslropen. E-nig «dros voor gebrande Sulkerpoedcr en Haverbloem. De Directeuren P. DE JAGER en A. KLAASSE zullen als laithebbenden hunner principal»", veiling houden te HEÏLOO, op Woensdag 25 April a.a., van rxtra te veld staande TUI PUIN, IN ARC 189EHN en verdere bijgewassen, ten overstaan van den Notaris P. J. C. VAN TOORNENBURGH. Te beginnen des morgens te 9 nren, aan de Stationsweg. Aangemoedigd door het succes van vorige jaren, gaan wjj door de poeders tegen op de bekende voorwaaiden te leveren, f 1,10 per pak, om na genezing te betalen. Gebr. fiUNDBB. RUSTENBURG. N./V. BOEK en HANDELSDRUKKERIJ v/h Herms. Ooster «Sc Zoon Voordaas C. 9, ALUHAAR. per kwartaal, (INalezers f 1,75), bevat Gids. Elsevler's Maandschrift. Eigen Haard. Rerne des Deux Mondes. Illustration. Tour du Monde. Magasln d'Fducation. Nord und Slid. lllustrlrte Zeitnng. Gartenlanbe. Fliegende Blfitter. Cornhlll Magazine. Graphic. Punch. worden ten allen tjjde aangenomen. Voor hen, wien het er niet aan gelegen is of zjj de tijdschriften wat later ontvangen staat TRW A 1.1< R IN TIJHR de gelegenheid open eene porteteulll e te ontvangen met de tijd schriften en romans No. 1 A f 1,75 en met die van Ns. 2 en S Af 1,25 per kwartaal. Voor geabonneerden bul ten de stad kanzoo noodig, de verwisseling van deze portefeuille op Zater dag worden bepaald. De Bink leent geH onder eerste hypothekalr- verband tegen 4'/4 A 4°/0 en geeft 4°/0 Pandbrieven uit van f 1009, f 500, f 100 en van f 50. lol chtingen worden verstrekt door de Bank endoor ned beer D. DE RAAT, Geestersingel 16, ALKMAAR. VERGADERING op Woensdag 18 April a s. des avonds half negen, in het gebouw >de Unie», boven. AGENDA: Jaarverslag 1905. Rekening en verantwoording over 1905. Verkiezing van afgevaardigden voor de algemeene ver gadering in Juni a.s. HET BESTUUR. tegen 1 Hel door HEER z. b. b. b. h. net gemenb. met degel. PRA810M, in net, klein gezm, omtrek Langestraat. Br. met Conditiën onder lett. Dl 1, Bureau Alkm. Courant. tegen billijken prijs, bij M. GELDER te Heer- Hugowaard. per kwartaal, per kwartaal, (Naleaers f 1,25), (INalezers f 1,25), bevat t '„bevat: Gids. Gids. Elsevler's Maandschrift. Elsevler's Maandschrift. Holl. Rev^e. Onze Eeuw. Nederland. Tijdspiegel. Humoristisch Album. Humoristisch Album. Eigen Haard. Eigen Haard. Fliegende Blfttter. Fliegende Blatter. Gartenlanbe. Gartenlanbe. Ueber Land und Meer. Ueber Land und Meer. London News. Illustration. Be verwisseling der tijdschriften heelt des WOR1N9BA69 plaats. Voor nummers 2 en 3 la gelegenheid tot aansluiting. HARDEWITTE enZÜIVERE te 8CHIRBA91. Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parjjs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam In 1883 met de Ronden Hedaljet te Antwerpen ln 1885 met het Rere-Dlploma (hoogste onderscheiding.) te Parijs In 1900 met Grand Prlx. lijn verkrijgbaar bjj alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij) het uitblazen. AJH8THHUASI Keizersgracht 370. Opgericht ln 1861. Gestort Kapitaal f 300 OOO. Reserves f 430.000. Gestort Waarborgfonds, (uitslui tend bestemd ter verzekering van de rente en aflossing der pandbrieven) f 3.OOO.OOO. Bedrag der uitstaande leeningen op 31 December 1905 f 33.023.309.04* Verstrekt geld op eerste hypotheek, op huizen en landerijen, tegen eene rente van 4 of 41/» naar gelang der omstandigheden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank en bjj den Heer Mr. K. A. Cohen Stuart, Xiange- Straat B No. 71, Alkmaar. B R

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3