GEMBER-[lil iis& Langestraat o|h Stadhuis. W. II. SLINGER. DERBY, De Lange en de Moraaz, Sticlitsche Hypotheekbank, Stoombootdienst „Alkmaar Packet." kost en inwoning twee Timmerlieden Modem BOVENHUIS 15 Cent per pakje Hotel „MSÜF", HOESTEN, f 2,50 en meer verdienste per dag. 1906. Voerartikel Kantoor. betrekking 1 4- MAGGI'8 AROMA Merk Kruisster NieuwNieuw heerlijk van smaak, Café-Restaurant. Voor ADVEBTENTIEN in bovenge noemde Feestgids, vervoege men zich bijden ondergeteekende, ondernemer der exploitatie, Handel in üulpmest je; isr TURFSTROOISEL. Gr F L D Wed. de Vries, Bloemstraat, FEUILLETON. Breimachine-Maatschappij tot bevordering van huisarbeid THOS H WHITTICK Co., AMSTERDAM, Keizersgracht 263. ÜJlllL Prijs f 1.75 WEEST WIJS! Wat fabriceert A. J. POLAK? J. DE LANGE C Jzn., Alkmaar. GEVRAAGD GEVRAAGD TH. van der KLEI, Horloges - Pendnles LANGESTRAAT 60 Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen. Aanbevelend LéON CHAULET. Een gemeubileerde Zit- en Slaapkamer te huur op eersten stand. t AJLaTSJ^L Bederit uw nachtrust niet door maar gebruikt van der Veen'g HAVEBSTROO-PA STILLES, dan hoest g\j niet meer. Voor het breien van Kousen, Sokken en andere artikelen zoeken wij vrouwelijke zoowel ais mannelijke personen uit eiken stand, onverschillig waar woonachtig. Kenvondige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar. Vakkennis onnoodig. De Kinderen groeien er flink en voorspoe dig van op,en lijden niet aan slechte spijs*/ vertering. Bovenal een éénig middel tegen Braakloop, Darmcatarrh, Diarrhee, enz. voor de Provincie Noord-Holland. Van ALKMAAR 6.—, 8.—, 10.—, 2.30, 8.— uur. AMSTERDAM 6,30, 9.30, 2.30, 4.— 6.- uur. A. J. P's. PUDDING ven 7 cent per pakje, 20 cent de doos van 3 pakj-e. WEEST WIJS!! A. J. POLAK, Fabrikant, Groningen. voor den verkoop van een prima t gqg! MAOQrAROMA is een eenits beproefd middel om vleesch- en vischgerechten, groenten, zwakke soepen, bouillon, saucen en jus, alsmede zult en hutspot, rauwe en zacht gekookte eieren, enz. oogenblikkelijk aangenaam en krachtig van smaak te maken. verhoogt den eetlust en bevordert de spijsvertering. Weinige druppels zijn voldoende. Verkrijgbaar bij kruideniers en comestiblenhandelaars. PT"" I.eerare* Piano e» Ttieorte. BW Mient 0 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag, Deader dag en Vrijdom vu 1— 2 nu* KOOLTUIN, ALKMAAR. Grootste keuze Reparatiën worden goad on spoedig afgeleverd- Aar bevelend, UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prijzen. Billard Toulet. Br. onder letter P 10 bureau van dit b^d. r?.— AA1 WJ&m Uitsluitend Kantoor: W O O 3 S E H 8. Elkin marktdag te Alkmaar fa spreken in het Café «de Jager*, aan de Kaasmarkt en Donderdags te Schagen, in »de P-sthoor».* Ie KV POT II KEK op ds a*nnein«*iybste eu soliedste vooi waarden verkigg'aar. Fiacco brieven lett. W2, barkan dezer Courant. bericht, dat voor haar is aangeschaft ecu ÜSangel- wschlsc en zjj zich beleefd voor man gel werk aanbeveelt. G< ederen worden aan huis gehaald en bezorgd. Voor nette behandeling aai worden zors gedragen. SPORTItOMAN DOOK W. BK1JKBF5B8THB. 29) «O ja, al lang.* Een deur werd geopend en een meisjeskopje met loshangende krullen en roode wangen kwam te voorschjjn. «Bonjour, meneer Konrad, al wakker «Ah Juffrouw Kiithchen «Wil je met me gaan rijden Het is een heerlijke morgen. Een ritje in het Grunewald, wil je?« Hij kniktehg kon haar verzoek niet best weigeren. «Dus, precies over een half uur klaar «Best.« Zoo moest hjj het dien nacht zonder slaap doen, maar toen hg met Kathchen door de Dierentuin reed, was alle moeheid verdwenen en voelde hij zich opgewekter dan ooit. De prins von Reichenberg zou nu spoedig van het tooneel verdwijnen, dit onrustig, zenuwachtig leven, waarin hij zich nooit had thuis gevoeld, een einde nemen. Brandes, Kathchen en hg zouden zich mogelijk ergens in een stille plaats terugtrekken, waar men van al het gewoel en den strijd niets meer hoorde en dan.... Hg keek naar Kathchen die een schrede voor hem uitreed en met haar zweep de dauwdroppels van de takken sloeg. Zg zou den prins vergeten en zoodra deze overmaat van rgkdom ophield, zou ze hem nader staan, wellicht een naai wie weet bereikbaar voor hem zgn Hoe bekoorlijk zag ze er uit I Zjj droeg niet meer den hoogen zwarten cylinder, maar naar de nieuwste Engel- sche mode een platten strooien hoed, die haar allerliefst stond. Het zwarte rijkleed sloot strak om haar elegant Agenten der ÜMnlooie Vennootschap »®a- tlooaal Grondbezit" te 's Uraveuhage. Ue 4% Obligation a f IOO© en f 269, si]n verkrijgbaar ten kantore Breedstraat A 48. Juist verschenen Voorbanden b]| de UT. V. Heinta. Coster A Boekhandel Voor dam C O. TalafcO!-Intero. No. 8. te UTREOHT, stolt verkrijgbaar: 4 pCt. Pandbrieven tot dm koers van ÏOO pCt. 1 in stukken van f 1000. 4a pCt. Pandbrieven lOlj pCt. j f 500.oa f 100.—. Agf««nur der ttiittscfce Oa«t'Afrlks-Lt)n. It>llcliOeg?i) kantoor, Voorraieer. A. J. P's AMANDELTJESPUDDING, van 15 cent per pakje. AMERICAN VRUCHTENPUDDING, 20 cent p*r pakjp. AMERICAN VANILLESUIKER, per blikken doosje 5 cent. Eeu heldere kop koopt onze fabrikaten, maar vooral Bteeds de A. J. P's. PUDDING van 7 oe&t por pakj«, 20 cent de doos van 3 pakjes en weigert alle andere fabrikaten. Vraagt uwen winkelier naar onze pendules! gevestigd te 's «BIVfiMHAUE De Bask geeft 4 °9 Pandbriovec uit in stukken val) f '000 f 5C0.en f 100.tegen den Koers van 99s/4 °/0. Vcrkr jjgbaar bjj van fiaandag tot Katcrdeg voor (wee BEIDJES, dio do Industrieschool bezoeken. Sr. fr. aan R. SLUIS te Hem. een actief en soiled PBKflODS die met vee houders le verbinding staat. Franco brieven Ie tere A Z P Alg. Adv. Bateau NIJGH VAN DITMAR Rotterdam. GEVRAAGD een IMrect «EVBAA6» by I» Pejs te Koedyk. PROBI.I1E1I No. 14. F. von Wardener le Talis. (vKevue des Echecs* 1905). een goede hand sehrgv»nde, adres Ri^sevoort No. 10. M'vrouw GRAAFLAND. Park 28, vraagt e ne voor eeno betrouwbare, Eerzame Meld-huishoudster, bp een alleen-wonend HEER in Alkmaar of omstreken. te huur. To bevragen Firma P BLAAUW, RITSEVOORT 19. a bod e fgh Wit begint en geeft in 2 zetten mat. (Oplossingen worden onder het motto Probleem binnen veertien dagen ingewacht aan het bureau van dit blad). Oplossing van Probleem No. 11 (A. van Eelde). 1 D (6 —f4 enz. Goede oplossingen ontvingen wij van: F. B,, J. Balder, H. B. C. H. da Blij, P. J. Boom, O. Branier, J. B'uin Jen., C. Brug Jz., P. C. Dekker, G. van Dort, G. Im- hb'son, P. Jongens, J. K. Pr. J. Kalis Czn S- Klinkert, Ds. K. van der Menlen, G. van Nieuwkoyk, G. Nobel, L. Prins, F. C. W. StttUuer, A. H. van Vreeningm en C. Zomer allen fe Alkmaar; Ds. H. Groenevald teOad- Heasden, «Sobaaklust* te Koedijk, G. Hartlandte Heiloo, G. de Liefde te Velzer, M. Visser fe Scbagec, Mr. 0b. Enschedé en W. M. Wtis'en to Haarlem, Schaakclub «Broek* te Broek op Langendyb, P. Ooykaas en H. Sjoeis te Limmsn en 0. J. Striok van Linsohoten te Buecik. figuur en welke dame zat ooit zoo licht eu gracieus te paard Dat wist ze zelf heel goed. De beste ruiters uit het leger en de Engelsche vakmannen te Hoppegarten hadden dit haar meermalen gezegd. Zij liet de volbloedmerrie draven, terwijl het sterk gespiei de paard van Konrad lang geen gunstige vortooning maakte naast haai' sierljjk paardje. «Wat een heerlijk weer vandaagZeg, Konrad, laten we eens vroolijk zjjnl Al was het dan enkel dezen keer Het is tegenwoordig zoo gedrukt in huis. Para ontstemd en knorrig en jij ook al! Waarom toch? Nu in galop, willen we?* Allons Bjj een der kleine herbergen in het Grunewald hiel den ze stil om te ontbijten. Toen ze een weiland naderden, sprong Kathchen van het paard en zocht, bloemen, die ze met takjes groen omwindend aan haar zadel bond. En het amuseerde haar bizonder als de voorbijgangers zich verbaasden over de zonderlinge op- tooiïng van het dier. Dan haalde ze allerlei grapjes uit. Zjj was een speciali teit in het nabootsen van stemmen van dierennu kraaide ze als een haan, dan blafte ze als haar kleine foxterrier die echter dat blaflen al lang kennend, naast het paard liep zonder er zich aan te storen. Op een der rjjwegen die van l'aulsborn naar Halensee loopen, hielden ze een wedren waarbij Konrad haast van het paard was gevallen, terwijl de kleine merrie met haar lichten last wel twintig lengten voor was. «Zoo zal «Coriolan* den Derby winnen,® beweerde Kathchen lachend. «Wat zou dat hemelsch zijn I En welk een vreugde voor papaMaar. apropos, wat krjjg ik voor prijs? Ik heb toch den wedren gewonnen!* Konrads gezicht gloeide van den snellen rit. Hg voelde zich een heel ander mensch en verwonderd over zgn eigen koenheid antwoordde hg «Een kus Hg reed dicht naast haar en vatte haar hand. En zg weerde hem niet af. «Omdat ik van je houd, Konrad, alsof je mjjn broer waart. Zij boog haar kopje naar hem toe en liet ziclt een kus geven. Ze hield zijn hand vast en zag hem aan met stralende oogon, waarin een traan schemerde. «Je weet heelemaal niet, Konrad, hoeveel wij van je houden, papa en ik. Wjj spreken zoo dikwijls over je.* Haar slanke vingeren sloten rich vaster om zijn hand. «Zullen wij als broer en zuster zjjn? Zullen we Nogmaals boog ze naar hem toe en gaf hem een kus. «Nu zgn we broer en zuster.« De kleine merrie trok aan den teugel, beet naar den dikken kop van den draver en sprong ongeduldig voor- woarts. Eenige seconden later ieden ze naast elkaar op den Potsdamschen straatweg. De ernstige stemming die in het stille bosch hen be zielde, week zoodra ze zich te midden van de drukte en het gewoel bevonden, en toen de foxterrier met luid geblaf een gans achterna zat en op zgn beurt door een heelen troep ganzen op de vlucht werd gedreven, keerde Kaïchens uitgelaten vrooljjkheid weer terug. Broer en zuster dat was het niet wat hjj_ had ge hoopt. Maar Kathchens kus brandde nog op zgn lippen en met onstuimige vaart joeg het bloed door zgn aderen. Hij drukte zgn knieën zoo stjj.f tegen het paard, dat het begon te steigeren. Het had 'hem tot heden aan moed ontbroken, dat was hetmaar nu zou hij den moed vin den. Met het op-een afstand-staan en toekijken komt men niet ver, had Brandes destijds gezegd. Men moet toegrijpen 1 Met vaste hand. Zoo reden ze naar Berlijn terug beiden met stralende oogen. Kathchen lachend en vol vroolijkheid, Konrad gestaald door een krachtig willen. Het was hem of hg dezen morgen een ander mensch was gewordengeen droomer meer maar een man. Op hetzelfde moment wreef Annie Griotte zich den slaap uit de oogen en richtte zich op in haar smal ledikant. "Wanneer zou Konrad weerkomen? Nooit! HOOFDSTUK XV. «En zoo, mijn waarde baron«, besloot Kalm zgn ver haal, «zoo wordt men lid van de Unionclub.* Wanneer hg nu naar de ranbw.n ging, droeg hij den zilveren, mooi geciseleerden knoop waarop te lezen staat dat de eigenaar lid is van de voornaamste club van liet Duitsche vaderland. Menschen met dezen knoop zgn on getwijfeld hoog verheven; ze behooren tot de room. Kunstenaars en mannen van de wetenschap zgn bg hen vergeleken klein en minderwaardig. Er zjjn mannen, trotsch op het bezit hunner ridderorden en natuurlijk bestaan er onderscheidingen, die den drager torenhoog verheffen boven het gepeupel. Maar welke waarde hebben de meeste ordeteekens vergeleken bjj dezen knoop? Geen waarde, totaal geen waarde l «Dat heb ik«, vervolgde Kalm tegen den baron, «uit eigen kracht verkregen. Geheel en al zonder uw be middeling.* Hij woonde niet meer op de betrekkelgk armoedige kamers op den Schiffbauerdam, maar Unter den Linden. «Dat ben ik mjjn positie verschuldigd*, beweerde hjj. «Waarde hecht ik niet aan al die overvloedige, fijne meubels, want ik ben een eenvoudig mensch die uit stekend slaapt in een ijzeren ledikant. Maar ik dien mjjn stand op te houden. Iemand in de club vroeg hem of hg paard en rgtuig had en Kalm zeide natuurlgk«Ja.* Den volgenden dag werden ze aangeschaft. ,4. Aan de vereeniging ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, waarvan Carlottas tante presidente was, schonk hg de belangrijke som van vjjf en twintig duizend gulden. Heel Berlijn sprak er over en noemde Kalms naam met den meesten eerbied. En daar Carlotta hem juist in de club had voorgehangen, deed deze grootmoe dige daad de schaal naar zijn zijde overslaan. Een man die dertien millioen bezit, renpaarden heeft, die eigenaar is van den Derby-favoriet »Lucifer«, die gaarne speelt en te Monte Carlo bjjna de bank liet springeneen man die vjjf en twintig duizend gulden schenkt aan hulpbehoevende kraamvrouwen, zulk een man behoort in de club, dat spreekt vanzelf. Wordt vervolgd.) Stoomdruk van Harms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4